0

Dạy học Toán 1 theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh

18 3,034 28

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 18:06

. học Toán 1 theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh& quot;. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài: - Tìm hiểu về thực trạng việc phát huy tính tích cực của học sinh trong giờ học Toán. - Góp. tối u hơn. Do vậy việc phát huy tính tích cực của học sinh cũng còn nhiều hạn chế. III. Một số biện pháp " ;Dạy học Toán 1 theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh& quot;. Qua nghiên. pháp dạy học Toán theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh ở một số dạng bài như sau: 1. Dạng bài: dạy bài mới. a. Giúp học sinh tự phát hiện vấn đề và tự giới thiệu vấn đề của bài học. -
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học Toán 1 theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh, Dạy học Toán 1 theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh,

Từ khóa liên quan