0

Một số biện pháp rèn luyện chữ viết cho học sinh lớp 2

15 2,717 11

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 16:21

. kỳ I 20 62, 5 10 31 ,2 2 6 ,2 Giữa kì 2 22 68,7 10 31 ,2 0 0 Cuối kỳ 2 26 81 ,2 6 18,7 0 0 C. PHẦN KẾT LUẬN I. Ý nghĩa : Việc rèn chữ, giữ vở và luyện viết chữ cho học sinh lớp 2 có thể viết đúng,. kiện về cơ sở vật chất cho các em học tập .Học sinh lớp 2D có đủ đồ dùng học tập. 2. Khó khăn : Trong trường tiểu học việc dạy học sinh lớp 2D viết chữ là một công việc học sức khó khăn chiếm. trình viết chữ Chia - Viết chữ C như đã học, từ điểm dừng bút của chữ C lia bót để viết tiếp chữ h rồi rê bút viết tiếp chữ cái i và chữ cái a. - Kỹ thuật viết nối chữ (Các chữ cái viết thường).
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp rèn luyện chữ viết cho học sinh lớp 2, Một số biện pháp rèn luyện chữ viết cho học sinh lớp 2,

Từ khóa liên quan