SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn đá cầu ở trường THCS

22 7.1K 38

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:24

. NHÂN DÂN HUYỆN CAO LÃNH TRƯỜNG: THCS BÌNH THẠNH TỔ: SINH – HÓA – THỂ DỤC ¯ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Một số biện pháp giúp học sinh nâng cao chất lượng môn Đá cầu ở trường THCS HỌ VÀ TÊN. Định Đề T ià :" ;Một số biện pháp giúp học sinh nâng cao chất lượng môn Đá cầu ở trường THCS. A - PHẦN MỞ ĐẦU I – Lý do chọn đề tài. Giáo dục thể chất cho trẻ em hôm nay là một nhiệm vụ vô cùng. được đúc kết và yêu cầu cấp bách như trên tôi quyết định lựa chọn đề tài Một số biện pháp giúp học sinh nâng cao chất lượng môn Đá cầu ở trường THCS . II - Mục đích và phương pháp nghiên cứu đề

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan