0

NCKHSPUD địa lý THCS Tích hợp giáo dục môi trường trong giảng dạy địa lý THCS

23 1,818 18

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:00

. !M$+ &!jMột số phương pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học địa lí ở cấp THCSCk lm Tên đề tài MT S PHƯƠNG PHP TCH HP GIO DC BVMT TRONG GING D"Y ĐỊA L THCS. nmo^:'<^[! pmQq^rhYsthuhQrh hvwxyC PHẦN. Q=%0•C QH0&0•P.)J8%. !M$+&!Một số phương pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy bộ môn Địa lW THCS . LC Mc đch nghiên cu: h!!4P'ON3!@.PSL4.)9. JD/'PP."%%D!1„ 2.5. Minh họa dạy những bài có nội dung tích hợp bảo vệ môi trường. BÀI 10: DÂN S VÀ SỨC ÉP DÂN S TỚI TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯ!NG Ở ĐỚI NÓNG I. Mục tiêu: 1. Kiến thứcM8!L!B$"N hQ7!H$
- Xem thêm -

Xem thêm: NCKHSPUD địa lý THCS Tích hợp giáo dục môi trường trong giảng dạy địa lý THCS, NCKHSPUD địa lý THCS Tích hợp giáo dục môi trường trong giảng dạy địa lý THCS,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan