0

SKKN Một số phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6

20 2,792 23
  • SKKN Một số phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 14:07

SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6  TỔ LÝ - CÔNG NGHỆ - TIN ♣♣♣♣♣♣♣ Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên: Đỗ Thị Kim Trúc Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc 3 Naêm hoïc: 2010 - 2011 Hòa Đồng, tháng 5 năm 2011 SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6     !"#$%" 3  4  4  !" 4 #$%!" 4 &'() 4 *$+ 5  !&'( 5 !)*+*$,-,.,&/%0%12!&'( 5 ,( )/0 5 ,( /0/1 5 ,( 23 5 !)*+!3'4'5%12 5 1.4)5) !" 5 2.627 89 6 3.$:;8927  6 !)*+678!98:;8!98'!5<0%=!3'!7 6 1.,( <=>) 6 2. ,)>)8:? 6 3. 6@7AB92% 6 >0,.?2@0!A 20 1. 4?/1 20 2. 4?C 20 6@:!D1<E"<?/ F44$ 21 PhG))89H+IB9=7J 22 PhG))89H+IB9=:% 23 K9!9!B> 24 Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc 4 SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6  BCB 1. DEFGHI+  K7L+<M+:!+;9=/)%89?%7N: >):G)7AI;/2"D%)% ) =OP"O23"7:Q%9!?17L+)@ D.)O)7A7B"2"7?OR.?7) 7J6H,FS7GT!/"%@!O() :"5:C 7/1)IJ<=)U59A!V 89$C5:?6WX4) QYYY""%Z@!O() :.=>)[1=\4]^  ?TJ23B_T2T/22[@-^ 2B9"D%% P"OB>T?89-"> 89C9( R>;D/)"72?> :!DD%D=:!DD%/!D 7=!O!N"O-=/"O-/O*A)`!-SAA[ !+)(>(3A(SD/29() := -7a/:%BbTG?`!!DM5:CQO/7D -)B?B%!cJKL%MN4<!O'P#Q'Q!7RS $d!e-]!"^B?"7a/:%BVT2Af[C )/O-9 TDUV+ 89(7L!DD*S%!"SGL; )%-SG)O% "%/29 (/9ge-S!+B?"BbT([>"1"J- :/!5`"2"O +=/+/b"2B?9L WXY: Z[UV c,)? :"S-h"BD-h-)B? B%!ZFhIP :7!DD%*\7 !"7J 6H,F$:36CC \][UV  4>-)LL2?89"%-h-)B?B%!ZFhIP  :7!DD%*\77J--)"O)() :[L JA7e79A!"A! ^ Y _ UV - 7927 2?> :X$/% Xi2%!A=-)B?B%!cJKL%MN4<!O' P#Q'Q!7RS Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc 5 SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6 R`Eab_>c>] 6U23> :B?"O"%:)/%D[)<)C7j ^:;B?!B:?75)7L> :A>:-<=)[% )>)?h%!75)7L> :89!Lk9S7e79 !+-B?5>[OG II. PHẦN NỘI DUNG Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN d YC _ e CO@!O() :"M<)C7j7C5:? 7(#BS9QYYlXmn$C5:?7(BS9QYYYlXmm*nA?S9 7/1)loo&nAS97)VC89[+)" p [%/VC-#qmmml#qmmmn1)rM Z'())@D>):22)8+-)  89-sP"OpA!89U/O!Ds[It()2 B>T/!"%`S!s7a/:%B>T"1B?"23s) +?L>!`!/ !"e1-\ TYCef X67/1)M7j)@D/>):22) 8+-) 89-P"OU/O!D)+?L>! `!/ !"e7B X'()2/())XK :`O): 28+-) 89JD5959-)IP :7259c 79>!DLs"1!u[> W YCg   89!DD%*7=9 "+/b"2B) 9: 9:!p797=Ts79L .67BSB% :[+ !D:v ?"J9BD9( "1=897J v?A : vwJ)"GB9)IP :.?[C7J-G!2/! 79>!u"1!DL<59A9"[ : Chương II: THỰC TRẠNG d >_h_ Z[ 67J/!+"PDD)(%B_1" :v BSBTH-`!/!D9L959;!?"%89) `!,S59;!TLJ99e7?!D"uv59%!!D X71R S[>;89)`!x91-2:!D ,)`!V`b9"9-9:!u?B?5>189)`! "O!D99 Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc 6 SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6 TgZHI  DD%*I!#(c9:!p797=T79L QO!cR?!+-B?([>@D")/b"2/ 59?J-A !7;:1-2/"=Gp7989BD) "B :!DD%*? :)"V7:>?B??+ 89![9e7B9)IP :"[ : ?7.[IN(%-?/ QL?AS?-D@" "N-):28+L!vB?g)"B9)7%AI P"[ : WUiabgZ Q%79[C)?[C2v5)?9Sv[+!D u?=/ :99/!?92-2-+"9  %5>9 Chương III: BIỆN PHÁP, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU d YCHjk_l _ '() :%9:/):28+-) 89- @!O() :[9I!)L@ :"" +) .7v.77J-9>![>;"v9^9 : " +)`1A/OS!w); T _l _ ac k9^T!> :7OLL2?7D7=[TBT-:b!: !vL!79:;")B]D)%.^[S79> S-2@789)?[C :)`!e(6:-/79> ""% :X9!?-+vwJ)" >[?B9))79>7Fg47>>-G!U2?+- S/"B9)7%A)D(% -2et89[9)!%7J"-2+"89@:!DD[] G)89!L 3. mVn>bg] A@7AB9-hIP7[>e9PL!AI P :/LyQL-9>9IP"[ :"B?5>?y 3.1 Đồ dùng dạy học là gì ? IP :[9I!)?[C :!JS)"! 7: B?-/!+7^B%597SG;9= / :X/+IDe)"@BA + 189-IP :[9I!c Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc 7 SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6 - Tài liệu học tập :)/%1/%fB?BbT-))B9 -))"".[1 - Các phương tiện thí nghiệmc)= - Các phương tiện và tài liệu trực quanc!DL79>[>I!f"1!a ?[>[Tb9;![Tb9L b9!!" - Các phương tiện kỹ thuật dạy học: - Phương tiện nghe nhìnc!):?!!):?9T!):a?!):" - Các phương tiện trực quan khácc[>)""- 67S?[C :A89!D,D$%*z;!D46?g9L I!c {679>cr79q|[ {f"1c)!f">( {Kc2!9:"w {Q1/%9cV=!9:"> 3.2 Vì sao cần thiết sử dụng các đồ dùng dạy học trong dạy - học môn Công Nghệ? D,D$%/!+!D]/"OBb1"L"1:GS)I P :AHF/:?/!%!"2 67() :`(7L!OLIP :S"97v59 7D;.7$"=D!79@/-h)?[C : ?S%5>7 :"IJP"OB%2?$? e9[?-h)/ IP :!+)/-} =~ e)`!>!+[( 3.3 Sử dụng đồ dùng dạy học trong trường hợp nào? 6`D-hIP :7)7J-9;:c  Khi đối tượng thật quá to hay quá nhỏ. [oL+4>"))/ ">)/ 5G)vw)"> S!u"179>A!9-?!/bB?7=9 Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc 8 SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6  Khi đối tượng hay quá trình không có trong lớp học [oLcB>"-]<?I /7.LG>S!DL HF?2-]<?I [d()7259 /OeHF ?!/bB?9O/;   Khi đối tượng mà ta không thấy ở điều kiện thường được. [oLc4>")()?[?2f!LG>S79 ! HF59-)B9)+7=9   Ngoài ra, đôi khi chúng ta sử dụng thêm bảng phụ dùng trong các trường hợp thảoluận nhóm, soạn câu hỏi cho nhóm thảo luận, củng cố HF +-D@ !=J9 Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc 9 SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6 3.4. Những tác dụng của việc sử dụng đồ dùng dạy học.  Tăng cường hoạt động nhận thức của học sinhc"L)IP :S G;97259895)7L :e-?1"O)-2"1 %s)IP :v/(%92":A>D  Giúp HS tự chiếm lĩnh kiến thức, phát triển kỹ năng thực hànhc" -">e">7OHF59-)US/^=89)/  ">H-2)!-]89">US7e79+>"% )/ 79IJxSG<;:B_T2HF  Kích thích hứng thú học tập của HScIP :S)B-2 e189-75)7L1 79+(1HF7a /:%)+21"BHF59-))!u)/!-•5: 7L!9:)HF7=e")22!L%->f!9: BH-59-)->f!"5:7L7+€HF7=!!2 "7?2)`!/!7=  Phát triển trí tuệ của HS,7a/:%BVT59-)O:-:/1 2)e-]!"^B?"7a/:%BVT2  Giáo dục nhân cách của HS:6D59)%!2-8) !u"179>eHF1[>=">!+)B9)% 2<M+7a/:%B>T59-)GP)/!"%! eAD"%!+)B9 p#,4c FhIP :e)""-!=J9" D-"@D"%7/OJ9) +  :"2%S%5>[A2%"%9IP"[ : 7O?)"G<)Cc - Mục tiêu bài học - Chuẩn bị đồ dùng tranh, ảnh có liên quan tới bài học - Bảng phụ , phiếu học tập Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc 10 SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6 - Vận dụng đưa các dụng cụ vào các mục bài học một cách khoa học phù hợp với nội dung kiểu bài nhằm kích thích gây hứng thú cho học sinh hiểu bài tốt 3.5 Vận dụng đề tài: F9;:D<7L[:! !+-?(7LD%*S-2@789 )?[CIP : Y+bqFbr  cT+6ITcCÁC LOẠI VẢI THƯỜNG DÙNG TRONG MAY MẶC Uc dsKiến thứccH-[?I=57L">-">- S9 TsKỹ năngcH-[?;/ ">[d)eO"v">-">29 "= W) Thái độc6 -e1[+!D46g"1B?M "+- t6c dsChuẩn bị của giáo X6/%fB?BbT X6/%Fg4 X67957L-><=">-">-S9 XFG!!u)/ "> X+-c[)2Os[1! TsChuẩn bị của học sinhc X,)!u"> X€@!+[)O X€@[9! XQ.- [ FZ`EZ[IGc 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ+X4?9LS"97vL X'()1[+!DD%* WsBài mới+c 9:!p/:?BDA?7+-:);[% )/ ">SIU;s=?yAS79~G/29 Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc 11 SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6 "[>5>79-9e9GL!A(Y9:!p79L€e99 x[?^->f!5G)P:!9:U)/ ">I "=?Le99[?HD!9:D7ve9PL!A [ $•YK‚$g Hƒ„6•$g,…†gY‡ƒQYˆ$ Hƒ„6•$g,…†H‰,FY$H YnuXD kab_FZ [l 1.Vải sợi thiên nhiênc 1) 9$Ic 2) +"1"2 "1  X+"1c4Ed!/D /D"C/DU  X62"1c,;:[D;: 99: [6=c XQ>-[Dcef!3 7[S39 X  Q>  -  (  d!  c  !p )!)ef! 7[S39 Hoạt động 1: Tìm hiểu nguồn gốc tính chất của các loại vải gQcŠ![?7C7J I!!=:/ ">BAy gQc$]/ c/ ">cQ> -">-S9"> -9 GV :Treo tranh sơ đồ qui trình sản xuất vải sợi thiên nhiên gQck9-)79[?">- SI"5 7L-><=? gQc,->/1 gQcg-/[> %57L-><=">- [D"">-(d! GV: treo bảng phụ  ,;:[D‹‹Q>- [D  ,d!‹‹Q> gQcg-1<E gQc4?/1I">- GV: Giới thiệu một số mẫu vải Hoạt động 1: Tìm hiểu nguồn gốc tính chất của các loại vải HFc6>/1 HFc67>/J HFc$1<E[@- HFck9-)5:7L 49)+I"> -[D  ,;:[D‹‹Q>- [D HFc[>5 7L">-[D HFc$1<E[@- gQc4?/1I">- [D HFck9-)Q>(d!  ,d!‹‹Q>( d! HFc[>%57L -><=">-(d!  HFc$1<E[@- HFcg+ HFck9-))!u"> Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc 12 [...]... : TIẾT 16 : ÔN TẬP Về nhà : Ôn lại kiến thức từ tiết 1 - 15 - Vai trò của gia đình - Các loại vải thường dùng trong may mặc - Lựa chọn trang phục - Sử dụng và bảo quản trang phục - Ôn một số mũi khâu cơ bản Trường THCS Nguyễn Thị Định 17 GV: Đỗ Thị Kim Trúc SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6 CHƯƠNG II : NẤU ĂN TRONG GIA ĐÌNH TIẾT 41: BÀI 16: VỆ SINH... Trường THCS Nguyễn Thị Định 21 GV: Đỗ Thị Kim Trúc SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6 DANH MỤC THAM KHẢO 1 Nguyễn Minh Đường ( Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Hạnh ( Chủ biên), Triệu Thị Chơi, Vũ Thùy Dương: Công Nghệ 6 KTGĐ (SGK) – NXB Giáo dục 2 Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS chu kì III môn Công nghệ.NXB giáo dục Quyển1 3 Tài liệu bồi... Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6 3 .6 kết quả đạt được: Trong thực tế giảng dạy, tôi áp dụng được các đồ dùng như tranh vẽ trong sgk, tranh sưu tầm trong cuộc sống, mẫu vật, bảng phụ.hàng ngày vào các tiết dạy Còn những phương tiện kỹ thuật hổ trợ hiện đại như máy chiếu chỉ thực hiện khi dự giờ báo cáo chuyên đề Qua những gì tôi áp dụng trong giảng dạy... TL 6C 38 10 26, 3 15 39,5 13 34,2 38 100 6D 37 11 29,7 14 37,9 11 29,7 1 2,7 36 97,3 6G 38 10 26, 3 16 42,1 11 19,0 1 2 ,6 37 97,4 III PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1 Kết luận: Muốn nâng cao chất lượng và hiệu quả việc dạy học môn công nghệ, mỗi giáo viên bộ môn cần trau dồi cho mình năng lực dạy học Một đồ dùng thiết bị dạy học tốt sẽ hổ trợ cho Gv rất nhiều trong giảng dạy đồng... Định 13 HS: Trả lời HS : Ghi nội dung HS : dựa vào quy trình làm bài tập bảng phụ  Dạng sợi nhân tạo được sử nhiều làsợi…………………  Dạng sợi tổng hợp được sử GV: Đỗ Thị Kim Trúc SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6  Dạng sợi nhân tạo được sử nhiều là sợi…………………… - Vải sợi hóa học có thể chia làm 2 loại là……………… va…………………… GV : Nhận xét,kết luận... lời các câu hỏi cuối bài * Bài sắp học : Tiết 3 :Các loại vải thường dùng trong may mặc (tt) - Xem trước : Vải sợi pha - Nguồn gốc,tính chất,thử nghiệm để phân biệt một số loại vải 5) PHẦN ĐỂ KIỂM TRA Trường THCS Nguyễn Thị Định 14 GV: Đỗ Thị Kim Trúc SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6 TIẾT 15 BÀI 7: CẮT KHÂU VỎ GỐI HÌNH CHỮ NHẬT (tt ) I ) MỤC TIÊU : 1 ) Kiến... chi tiết của vỏ gối 6cm 14cm HS: Quan sát thao tác GV Hình 1.19 a b GV: Tổ chức học sinh thực hành khâu 3) Kết thúc thực hành : Hoàn thành sản phẩm GV: treo tranh giới thiệu cách lộn và trang trí vỏ gối Trường THCS Nguyễn Thị Định 16 HS : Thực hành cá nhân HS : Quan sát hình khâu GV: Đỗ Thị Kim Trúc SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6 vỏ gối - Khâu viền.. .SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6 HS :Đọc tính chất 2) Vải sợi hóa học : a Nguồn gốc : - Sợi nhân tạo: Gỗ, tre ,nứa - Sợi tổng hợp: Than đá dầu mỏ HS : Quan sát các thao tác giáo HS: Vò vải để nhận biết... Nguyễn Thị Định 18 GV: Đỗ Thị Kim Trúc SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6 như vậy có nguy cơ nhiễm trùng nhiễm độc từ đó cho HS trả lời câu hỏi theo em thế nào nhiễm trùng thực phẩm? GV: Em hãy nêu một số loại thực phẩm dể bị hư hỏng và giải thích tại sao? GV: giới thiệu ảnh rau phun thuốc sâu - - Theo em, khi người trồng rau sử dụng thuốc trừ sâu thuốc bảo... hình trả lời câu hỏi GV Tác hại của việc ngộ độc HS: Lắng nghe HS: Ghi nội dung Trường THCS Nguyễn Thị Định 19 GV: Đỗ Thị Kim Trúc SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6 2 Ảnh hưởng của nhiệt độ đối với vi khuẩn: - Nhiệt độ an toàn trong nấu nướng là: 1000 C – 1150 C - Nhiệt độ vi khuẩn không thể sinh nở nhưng cũng không thể chết hoàn toàn: 500 C – 800 C - Nhiệt . 9 SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6 3.4. Những tác dụng của việc sử dụng đồ dùng dạy học.  Tăng cường hoạt động nhận thức của học sinhc"L)IP. tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6 - Vận dụng đưa các dụng cụ vào các mục bài học một cách khoa học phù hợp với nội dung kiểu bài nhằm kích thích gây hứng thú cho học sinh hiểu. 12 SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6 2)Vải sợi hóa học c 9$Ic XF; cg€7`9 XF@c 6 9)G !w [ 6 =c XF;
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6, SKKN Một số phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6, SKKN Một số phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6

Từ khóa liên quan