0

SKKN Một số phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6

20 2,913 23

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 14:07

. 9 SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6 3.4. Những tác dụng của việc sử dụng đồ dùng dạy học.  Tăng cường hoạt động nhận thức của học sinhc"L)IP. tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6 - Vận dụng đưa các dụng cụ vào các mục bài học một cách khoa học phù hợp với nội dung kiểu bài nhằm kích thích gây hứng thú cho học sinh hiểu. 12 SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6 2)Vải sợi hóa học c 9$Ic XF; cg€7`9 XF@c 6 9)G !w [ 6 =c XF;
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6, SKKN Một số phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6,

Từ khóa liên quan