Dạy học tích cực bằng phương pháp hoạt động nhóm. áp dụng vào bài Biến dạng của lá_Sinh học 6

17 2.7K 19
Dạy học tích cực bằng phương pháp hoạt động nhóm. áp dụng vào bài Biến dạng của lá_Sinh học 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. này tôi đưa ra áp dụng phương pháp hoạt động nhóm vào một bài cụ thể đó là “ Dạy học tích cực bằng phương pháp hoạt động nhóm. áp dụng vào bài “ Biến dạng của lá trong sinh học 6. 2 B- giải quyết. lương    Đề tài Dạy học tích cực bằng phương pháp hoạt động nhóm. áp dụngvào bài “ biến dạng của lá sinh học 6. GV: lê hữu cảnh Đơn vị: trường T. H. C. S lam sơn 16 Năm học: 2007 - 2008 17 . Dạy học tích cực bằng phương pháp hoạt động nhóm. áp dụng vào bài “ biến dạng của lá ‘ sinh học 6    A- Đặt vấn đề: Như chúng ta đã biết cấu trúc, nội dung cách trình bày của sách

Ngày đăng: 21/03/2015, 13:24

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan