Rèn luyện cho học sinh khả năng tự học thông qua các bước giải bài tập vật lý THCS

11 1.6K 5
Rèn luyện cho học sinh khả năng tự học thông qua các bước giải bài tập vật lý THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. BÀI TẬP VẬT LÝ I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Vật lý học là một môn học thực nghiệm, thông qua các thí nghiệm, nghiên cứu các sự vật hiện tượng để rút ra các quy luật, định luật vật lý. song các đại. sống cũng như việc giải các bài tập vật lý đang là vấn đề cấp bách, vì học sinh hiện nay có một số ít học sinh có ý thức tự học, nghiên cứu bài để hoàn thành nội dung bài tập do giáo viên đề. tượng học sinh lêu lỏng, ham chơi ít quan tâm đến việc làm bài tập cũng như chất lượng làm bài tập ở nhà của các em do các em chưa nắm vững một số kiến thức vật lý để giải bài tập, và để giúp cho

Ngày đăng: 21/03/2015, 13:02

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan