0

Hệ thống kiến thức bằng sơ đồ trong dạy học lịch sử lớp 12 THPT

15 3,009 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 22:10

. giải pháp thực tế trong việc hệ thống kiến thức bằng sơ đồ trong dạy học lịch sử lớp 12 Chương trình lịch sử lớp 12 gồm 2 phần: Lịch sử thế giới hiện đại (1945- 2000), lịch sử việt nam 1919-2000. viên dạy học lịch sử có hiệu quả hơn. III. Phạm vi nghiên cứu. Đề tài xoay quanh việc nghiên cứu giảng dạy và học tập với Hệ thống kiến thức bằng sơ đồ trong dạy học lịch sử lớp 12 THPT chúng ta còn thiếu nhiều kinh nghiệm trong dạy học lịch sử, chưa 1 hệ thống được kiến thức để học sinh dễ nhớ, dễ hiểu bằng cách sử dụng sơ đồ trong dạy học lịch sử. Từ yêu cầu và thực tế trên
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống kiến thức bằng sơ đồ trong dạy học lịch sử lớp 12 THPT, Hệ thống kiến thức bằng sơ đồ trong dạy học lịch sử lớp 12 THPT,