SKKN Một số biện pháp giúp học sinh học ghi nhớ các dấu mốc lịch sử

20 1.9K 15

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 22:09

. học sinh tôi xin đưa ra sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giúp học sinh ghi nhớ các dấu mốc lịch sử . Trong đề tài này tôi xin đưa ra một số biện pháp sư phạm giúp học sinh ghi nhớ hàng. đồng nghiệp những kinh nghiệm: Một số biện pháp giúp học sinh ghi nhớ các dấu mốc lịch sử . III -Biện pháp thực hiện: 1- Phải thổi hồn vào các con số. Khác với các môn khác như toán học, vật. kiện xảy ra trong quá khứ của lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới, tôi xin phép mạo muội trình bày đề tài Một số biện pháp giúp học sinh học ghi nhớ các dấu mốc lịch sử . 3 B- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. I-Cơ

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan