0

Nâng cao hứng thú học tập môn Lịch sử bằng phương pháp lồng ghép kể chuyện lịch sử

22 3,027 15

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 22:09

. kinh nghiệm Nâng cao hứng thú học tập môn lịch sử bằng phương pháp lồng ghép kể chuyện lịch sử tôi thấy rằng: Sử dụng các câu chuyện, các giai thoại lịch sử trong dạy học lịch sử là điều thực. pháp lồng ghép kể chuyện trong dạy học lịch sử ở Trường THPT 3.2.1. Một số phương pháp lồng ghép kể chuyện lịch sử trong bài nội khoá * Thứ nhất: sử dụng các câu chuyện, các giai thoại lịch sử. tài: “NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN LỊCH SỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỒNG GHÉP KỂ CHUYỆN LỊCH SỬ” Người thực hiện: Trịnh Thị Hòa Chức vụ : Giáo viên Đơn vị: trường THPT Bá Thước SKKN thuộc lĩnh vực: Lịch sử Bá
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hứng thú học tập môn Lịch sử bằng phương pháp lồng ghép kể chuyện lịch sử, Nâng cao hứng thú học tập môn Lịch sử bằng phương pháp lồng ghép kể chuyện lịch sử,

Từ khóa liên quan