0

Sử dụng tài liệu thành văn kết hợp tranh, ảnh lịch sử để nâng cao hiệu quả bài học qua dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945 ở trường THPT

24 2,437 19

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 22:09

. việc sử dụng tài liệu thành văn kết hợp với tranh ảnh lịch sử để nâng cao hiệu quả bài học. 3.1 Ý nghĩa của việc sử dụng tài liệu thành văn kết hợp với tranh ảnh lịch sử trong giảng dạy Lịch sử. tính khả thi của phương pháp sử dụng tài liệu thành văn kết hợp tranh, ảnh để nâng cao hiệu quả bài học qua dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945 ở trường THPT (Chương trình Chuẩn). -. 1,98) Điều này khẳng định việc sử dụng tài liệu thành văn kết hợp tranh, ảnh để nâng cao hiệu quả bài học qua dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945 ở trường THPT (Chương trình Chuẩn) có
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng tài liệu thành văn kết hợp tranh, ảnh lịch sử để nâng cao hiệu quả bài học qua dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945 ở trường THPT, Sử dụng tài liệu thành văn kết hợp tranh, ảnh lịch sử để nâng cao hiệu quả bài học qua dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945 ở trường THPT,

Từ khóa liên quan