Một số thực trạng và cách đánh giá Bài giảng điện tử khi soạn giảng tác phẩm văn chương ở trường THPT

18 1,296 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 21:34

Ths. Lê Huy Hoàng SKKN 2012 - 2013 Trường THPT Lý Tự Trọng, Hoài Nhơn, Bình ðịnh 1 A. PHẦN MỞ ðẦU I. ðặt vấn ñề 1. Thực trạng của vấn ñề ñòi hỏi phải có giải pháp mới ñể giải quyết - Sự bùng nổ của CNTT và việc ứng dụng CNTT trong ñổi mới PPDH Sự bùng nổ của CNTT trên mọi lĩnh vực ñang diễn ra hiện nay ñòi hỏi ngành giáo dục cũng phải ñổi mới theo hướng sử dụng những thành tựu của CNTT vào việc ñổi mới PPDH, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả ñào tạo. ðó là xu hướng tất yếu mang tính toàn cầu. Chỉ thị 29/2001/CT-CGD-ðT cũng nêu rõ: “ðẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giáo dục ñào tạo ở tất cả các cấp học, bậc học, ngành học theo hướng sử dụng CNTT như là công cụ hỗ trợ ñắc lực nhất cho việc ñổi mới PPDH ở tất cả các môn học”. - Việc ứng dụng CNTT trong dạy học Ngữ văn là cần thiết Sự cần thiết của việc sử dụng CNTT vào dạy học môn Ngữ văn nói chung, dạy học TPVC nói riêng hiện nay ñã có nhiều chuyển biến song vẫn còn khá dè dặt. Theo quan ñiểm của tôi, sử dụng CNTT vào dạy học bộ môn Ngữ văn không còn là vấn ñề bàn cải, quan trọng là sử dụng như thế nào ñể ñạt hiệu quả dạy học tối ưu. - Tình hình nghiên cứu sử dụng CNTT vào dạy học Ngữ văn ở trường THPT và việc ñánh giá BGðT Vấn ñề này ñã ñược quan tâm từ những thập kỉ trước. Nhiều nhà nghiên cứu khoa học giáo dục ñã có nhiều công trình nghiên cứu, nhiều bài viết về vấn ñề này. GS. Phan Trọng Luận với bài viết “CNTT với việc giảng dạy bộ môn KHXH - NV trong nhà trường” ñã khẳng ñịnh việc ñưa những thành tựu của CNTT vào dạy học Văn là hết sức cần thiết. PGS.TS. ðỗ Ngọc Thống với bài “Ứng dụng CNTT trong dạy học Ngữ văn”, tác giả Phong Lê với bài viết “Văn học và công cuộc ñổi mới”,… ñều nhấn mạnh vai trò của CNTT ñối với việc ñổi mới PPDH môn Ngữ văn trong nhà trường hiện nay. Một số khóa luận, luận văn thạc sĩ giáo dục học gần ñây cũng ñã nghiên cứu việc sử dụng CNTT vào dạy học Ngữ văn. ðề tài “Khai thác và sử dụng Internet trong dạy học Ngữ văn ở THPT”, tác giả Trần Thị Ngà ñã khẳng ñịnh vai trò tất yếu của CNTT trong dạy học bộ môn Ngữ văn ở trường THPT hiện nay. ðề tài “Sử dụng kết hợp câu hỏi tự luận và trắc nghiệm khách quan với sự hỗ trợ của PowerPoint trong dạy học Tiếng Việt 10” ñều nhấn mạnh tính cấp thiết, tính khả thi của việc sử dụng CNTT vào giảng dạy bộ môn Ngữ văn. Nhìn chung các công trình nghiên cứu nói trên ñều ñi ñến khẳng ñịnh vai trò quan trọng và tính cấp thiết của việc sử dụng CNTT vào dạy học trong nhà trường phổ thông hiện nay. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu trên chỉ thiên về việc ứng dụng CNTT vào thiết kế BGðT chứ chưa có công trình nào khảo sát thực trạng thiết kế BGðT và ñịnh hướng cách ñánh giá tính khoa học, tính sư phạm, tính thẩm mĩ khi thiết kế BGðT dạy TPVH. Ths. Lê Huy Hoàng SKKN 2012 - 2013 Trường THPT Lý Tự Trọng, Hoài Nhơn, Bình ðịnh 2 - Một số GV dạy Văn kĩ năng thiết kế và ñánh giá BGðT còn hạn chế Thực tế nhiều GV biết rằng dạy học bằng BGðT là cần thiết, phù hợp với giáo dục hiện nay, nâng cao vẻ ñẹp hiện ñại của người GV. Thế nhưng việc thiết kế một bài giảng là rất công phu, và mất nhiều thời gian thành ra lười ñầu tư, dần dần ít có kinh nghiệm và kĩ năng thiết kế BGðT. Một số GV trẻ thì có kĩ năng soạn BGðT song lại chưa ñược trang bị nhiều về PPDH, kĩ thuật dạy học nên thiên về trình diễn kĩ thuật làm mất ñi tính khoa học, tính sư phạm và thẩm mĩ trong soạn BGðT. Hơn thế nữa những GV dự giờ ñánh giá góp ý cho GV dạy BGðT cũng chưa có những sự thống nhất trong tiêu chí ñánh giá. ðôi lúc có rất nhiều GV có trình ñộ và kĩ năng sử dụng CNTT nhưng lúng túng khi thiết kế BGðT. ðó là ñiều khiến tôi trăn trở ñể quyết tâm viết SKKN với ñề tài: “ Một số thực trạng và cách ñánh giá Bài giảng ñiện tử khi soạn giảng tác phẩm văn chương ở trường THPT”. Thiết nghĩ, ñây là một vấn ñề có ý nghĩa lí luận và thực tiễn, giúp GV thoát khỏi tình trạng lúng túng trong thiết kế cũng như ñánh giá một BGðT khi soạn giảng TPVC như thế nào cho có hiệu quả nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn Ngữ văn nói riêng, nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường nói chung. 2. Ý nghĩa và tác dụng của giải pháp mới - Với học sinh: Từ việc thiết kế BGðT khoa học hợp lý của người GV sẽ tạo sự hứng thú, tích cực trong hoạt ñộng nhận thức của HS. - Với GV: Từ việc nghiên cứu thực trạng và ñề xuất cách ñánh giá BGðT giúp GV có thêm kinh nghiệm và hoàn thiện hơn kĩ năng thiết kế BGðT. - Với người quản lý: ðây sẽ là tài liệu tham khảo thiết thực giúp cho người quản lý chuyên môn khi dự giờ, ñánh giá việc thiết kế BGðT dạy học TPVC của GV khoa học hơn. 3. Phạm vi nghiên cứu của ñề tài Nghiên cứu thực trạng thiết kế BGðT dạy học TPVC và ñề xuất cách ñánh giá khi thiết kế một BGðT nhằm góp phần ñổi mới PPDH và nâng cao chất lượng dạy học TPVC nói riêng, bộ môn Ngữ văn nói chung. II. Phương pháp tiến hành 2.1. Cơ sở lí luận và thực tiễn của ñề tài 2.1.1. Cơ sở lí luận của ñề tài 2.1.1.1. Thế nào là Bài giảng ñiện tử (BGðT) ? CNTT gồm có máy tính ñiện tử, giáo trình ñiện tử, BGðT. BGðT chính là bản thiết kế cụ thể toàn bộ kế hoạch hoạt ñộng dạy học của GV trên giờ lên lớp, toàn bộ hoạt ñộng dạy học Ths. Lê Huy Hoàng SKKN 2012 - 2013 Trường THPT Lý Tự Trọng, Hoài Nhơn, Bình ðịnh 3 ñó ñã ñược Multimedia hoá một cách chi tiết, có cấu trúc chặt chẽ và logic ñược quy ñịnh bởi cấu trúc của bài học. 2.1.1.2. Những ưu ñiểm và hạn chế chung khi soạn giảng TPVC bằng BGðT Môn Ngữ văn với thuộc tính vừa là môn học (khoa học) vừa là nghệ thuật (ngôn từ) nhưng QTDH văn không chỉ sử dụng nghệ thuật ngôn từ như ñã có quan niệm: dạy học văn không cần thiết phải sử dụng hoặc sử dụng nhiều ñồ dùng dạy học trực quan. Trong ñó có phương tiện nghe nhìn mà chủ yếu là trực quan bằng ngôn ngữ là chính. ðiều này chí ñúng một phần khi HS cần giảng giải, phân tích một khía cạnh nào ñó mà HS cần hiểu, cần cảm thụ tinh tế. Dạy học văn nhất thiết phải hướng vào thực hiện mục tiêu ña chức năng: giáo dục tri thức, tình cảm thẩm mĩ, rèn kĩ năng, phát triển các năng lực cho người học. Thực tế cho thấy, nếu nội dung bài học chỉ ñược truyền ñạt tới HS ở dạng văn bản thì sẽ không gây ñược nhiều hứng thú học tập như một bài giảng có ứng dụng CNTT. * Những ưu ñiểm khi thiết kế BGðT dạy học TPVC - CNTT góp phần ña dạng hóa quá trình dạy học Quá trình dạy học là một hệ thống ñộng bao gồm các thành tố cơ bản: mục ñích và nhiệm vụ dạy học; PPDH, PTDH; thầy với hoạt ñộng dạy; trò với hoạt ñộng học; kết quả dạy học… Quá trình này diễn ra và tương tác qua lại, thâm nhập, quy ñịnh lẫn nhau ñể cùng thực hiện nhiệm vụ của hoạt ñộng dạy - học, nhằm hình thành và phát triển nhân cách của HS. Ưu thế nổi bật của CNTT so với các PTDH truyền thống, là tạo ra môi trường ña phương tiện, kết hợp những hình ảnh, video, camera, … ñược trình bày qua máy tính theo kịch bản vạch sẵn nhằm ñạt hiệu quả tối ña trong quá trình dạy học. Về phía HS, các em không chỉ ñược nghe thầy giảng, mà còn ñược xem phim, ảnh, nghe nhạc, ngâm thơ… ; có thể tiến hành nhiều hoạt ñộng ña dạng trong một tiết học dưới sự hỗ trợ của CNTT ñể ñược học cách học, học cách ứng xử, cách giải quyết vấn ñề, cách tự ñánh giá, tự ñiều chỉnh mình,… Về phía GV, có thể ña dạng hoá các hoạt ñộng kiểm tra bài cũ, giảng bài mới, củng cố, luyện tập kiến thức, ôn tập,… tạo sự mới mẻ, cuốn hút HS trong giờ học. - CNTT góp phần ñổi mới phương pháp dạy học CNTT là một phương tiện ñóng góp phần lớn vào việc ñổi mới PPDH trong nhà trường hiện nay, bởi lẽ CNTT ngày càng tỏ rõ những ưu việt mà các PTDH truyền thống không ñáp ứng ñược. Nó có khả năng minh họa, truyền ñạt kiến thức một cách sinh ñộng, hấp dẫn, GV sẽ có ñiều kiện ñổi mới PPDH theo hướng tích cực hóa hoạt ñộng nhận thức của HS và thực hiện mô hình dạy học hợp tác hai chiều. GV tiết kiệm ñược thời gian ghi bảng ñể có thời gian giới thiệu những thông tin ngoài SGK. GV có thể sơ ñồ hóa kiến thức bài học, tránh việc mang Ths. Lê Huy Hoàng SKKN 2012 - 2013 Trường THPT Lý Tự Trọng, Hoài Nhơn, Bình ðịnh 4 bảng phụ cồng kềnh hoặc những ví dụ dài có thể chép nguyên văn ñể HS tiện theo dõi ñối sánh. Dùng tư liệu ñể minh họa giọng ñọc, ngâm, hát, phim ñể chứng minh, mở rộng nội dung. GV cũng có thể phát huy tính tích cực, chủ ñộng của HS bằng hệ thống bài tập ña dạng, phong phú ñể các em tự nghiên cứu, thảo luận, tìm kiếm tri thức. Hơn nữa GV có thể trình bày kiến thức bài học có hệ thống, ñồng thời có thể lưu BGðT lại thành bộ ñồ dùng dạy học, có thể chỉnh sửa, bổ sung hợp lý. - CNTT trong BGðT tạo hứng thú nhận thức trong hoạt ñộng học tập và giúp phát triển năng lực của học sinh Ứng dụng CNTT vào thiết kế BGðT dạy học TPVC là mang lại giờ học không khí sinh ñộng hấp dẫn, tạo tâm thế ñể HS phát huy trí tuệ học tập. HS sẽ không chán nản mà thích học. Qua CNTT có thể cung cấp cho HS nhiều kiến thức phong phú và sâu sắc, nâng cao hiệu quả ñánh giá HS. Việc sử dụng CNTT vào quá trình dạy học hợp lý sẽ giúp GV sẽ thuận tiện hơn rất nhiều trong việc khơi dậy hứng thú nhận thức ở HS so với sử dụng các PTDH truyền thống. Việc ñánh giá BGðT cũng căn cứ vào việc sử dụng CNTT trong dạy học, ñồng thời khuyến khích HS sử dụng CNTT trong quá trình học tập, GV sẽ hướng dẫn HS tìm kiếm tri thức. GV sẽ củng cố niềm tin vào bản thân các em, giúp các em tự tin, phát huy năng lực sáng tạo, sự tích cực, chủ ñộng trong học tập. * Những hạn chế khi thiết kế BGðT khi dạy học TPVC - Hạn chế việc cập nhật những phát hiện mới mẻ của HS về tư duy sáng tạo và cảm xúc thẩm mỹ có tính hình tượng trong giờ học. - Khó duy trì và phát triển cảm xúc thẩm mỹ của HS khi người học bị cuốn vào hình ảnh, hiệu ứng không hợp lý. - Hạn chế kỹ năng diễn ñạt của học sinh. - Việc vận dụng băng hình minh họa cho nội dung TPVH nếu không khéo sẽ làm mất khả năng hình dung tưởng tượng về hình tượng VH mà HS chỉ có ấn hượng về hình ảnh, nhân vật ñược ñưa lên trang trình chiếu. 2.1.1.3. Quy trình cơ bản khi dạy học TPVC trong chương trình THPT Mỗi TPVC có phương thức riêng (tác phẩm thơ, truyện ngắn, kịch,…) nên PPDH cũng theo ñó mà thay ñổi. ðề tài này tôi chỉ nghiên cứu về một số thực trạng thiết kế và ñề xuất cách ñánh giá BGðT khi dạy học TPVC ở dạng chung nhất. Quy trình cơ bản khi dạy học TPVC trong chương trình THPT thông thường ñược thiết kế theo các hoạt ñộng sau: - Giới thiệu về tiểu dẫn ( giới thiệu về tác giả, hoàn cảnh ra ñời, ñịnh hướng cơ bản về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm). - Phần tìm hiểu văn bản ( phân tích các hình tượng nghệ thuật tuỳ vào từng thể loại). - Phần ñánh giá tổng kết. Ths. Lê Huy Hoàng SKKN 2012 - 2013 Trường THPT Lý Tự Trọng, Hoài Nhơn, Bình ðịnh 5 - Phần luyện tập củng cố và dặn dò HS học bài và làm bài ở nhà. Căn cứ trên các quy trình cơ bản khi dạy học TPVC, GV vận dụng những ưu thế của CNTT ñể thiết kế BGðT sao cho có hiệu quả nhất. 2.1.2. Cơ sở thực tiễn Mặc dù phần lớn GV nhận thức ñược sự cần thiết sử dụng CNTT và cũng ñã ñược dự các lớp tập huần CNTT vào soạn giảng TPVC, song việc thực hiện vẫn chỉ dừng lại ở tự học tự nghiên cứu. Tôi tiến hành khảo sát 11 GV trong trường với các câu hỏi sau: Câu hỏi 1: Xin cho biết, quý Thầy/Cô có thường xuyên sử dụng CNTT vào soạn giảng TPVC không? Kết quả thu ñược: Câu hỏi Số lượng Tỉ lệ % a Rất thường xuyên 0 0.0% b Thường xuyên 1 9,09 % c Thỉnh thoảng 7 63,6 % d Chưa bao giờ 1 9,09 % Câu hỏi 2: Trong quá trình sử dụng CNTT vào soạn giảng TPVC, quý Thầy/Cô gặp những thuận lợi nào? Kết quả thu ñược: Câu hỏi Số lượng Tỉ lệ % a BGH nhà trường tạo ñiều kiện thuận lợi 11 100% b Cơ sở vật chất dạy học CNTT ñầy ñủ 9 81,8 % c Bản thân có khả năng sử dụng CNTT 7 63,6 % d Ý kiến khác 0 0,0 % Câu hỏi 3: Những khó khăn mà quý Thầy/Cô gặp phải trong quá trình sử dụng CNTT vào dạy học TPVC là gì? Kết quả thu ñược: Câu hỏi Số lượng Tỉ lệ % a Không ñược tập huấn sử dụng CNTT 0 0,0 % b Kĩ năng sử dụng CNTT hạn chế 8 72,7 % c Cơ sở vật chất dạy CNTT còn thiếu 1 9,09 % d Ý kiến khác 0 0,0 % Ths. Lê Huy Hoàng SKKN 2012 - 2013 Trường THPT Lý Tự Trọng, Hoài Nhơn, Bình ðịnh 6 Ngoài ra khi phỏng vấn một số GV làm công tác thanh tra với câu hỏi “Anh ñã từng tham gia lớp tập huấn kĩ thuật thiết kế và ñánh giá BGðT chưa?” thì họ ñều trả lời là có tham gia lớp tập huấn cách thiết kế BGðT nhưng các tiêu chí ñể ñánh giá BGðT thì chủ yếu là ñánh giá theo kinh nghiệm và theo tự học. Như vậy, kết quả ñiều tra cho thấy một thực tế: tất cả các trường THPT trên ñịa bàn Bình ðịnh hiện nay ñều ñã tổ chức tập huấn cho GV kĩ năng sử dụng CNTT vào dạy học; hầu hết các trường cũng ñều ñã trang bị khá ñầy ñủ về cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết ñể tạo ñiều kiện cho GV ứng dụng CNTT vào dạy học. Tuy nhiên, một số giáo viên chưa thật sự thành thạo về khả năng sử dụng máy tính, chưa biết cách soạn một BGðT như thế nào, chưa nắm rõ các tiêu chí về cách ñánh giá một BGðT nên vẫn còn nhiều lúng túng khi thiết kế một BGðT dạy học TPVC nói riêng và dạy Ngữ văn nói chung. Tóm lại: Sử dụng CNTT vào dạy học là một yêu cầu có tính cần thiết và cấp thiết hiện nay ñể ñổi mới PPDH, nâng cao chất lượng dạy học ở trường THPT. Theo ñó, bộ môn Ngữ văn nói chung, dạy học TPVC nói riêng cũng cần ñược ñổi mới theo tinh thần ấy. Những ưu thế nổi bật của CNTT ñã cho thấy ñây chính là một PTDH hiện ñại, phù hợp với xu thế phát triển của giáo dục hiện ñại, bởi sử dụng CNTT trong BGðT, GV sẽ tạo ra một môi trường có tính tương tác cao và ña chiều trong quá trình dạy học làm tăng khả năng tiếp thu kiến thức và kích thích hứng thú nhận thức ở HS, góp phần phát huy năng lực sáng tạo, sự tích cực, chủ ñộng ở HS. PPDH, nội dung chương trình Ngữ văn ở THPT có những nét ñặc trưng cho thấy sự phù hợp sử dụng CNTT vào dạy học.Tình hình sử dụng CNTT vào dạy học TPVC ở THPT hiện nay cũng là một cơ sở thực tiễn giúp chúng tôi nhận thấy rõ tính cấp thiết của ñề tài này. CNTT ñã ñược ñưa vào dạy học Ngữ văn nhưng chưa thật rộng rãi; một số tiết dạy có sử dụng CNTT nhưng chưa thành công. Vì vậy việc ñề xuất cách ñánh giá BGðT dạy học TPVC là một vấn ñề có tính cấp thiết. Thiết nghĩ ñể nâng cao chất lượng BGðT cho GV dạy Ngữ văn nói chung cần ñẩy mạnh công tác khuyến khích soạn BGðT, ñẩy mạnh công tác dự giờ góp ý BGðT ñể GV ngày càng hoàn thiện hơn kĩ năng thiết kế BGðT. 2.2. Các biện pháp tiến hành, thời gian tạo ra giải pháp 2.2.1. Biện pháp nghiên cứu - Tôi tiến hành tổng hợp các tài liệu, tư liệu liên quan ñến ñề tài ñể làm rõ những vấn ñề lí luận có liên quan ñến ñề tài như vai trò của CNTT trong dạy học nhất là dạy học bộ môn Ngữ văn, những ưu ñiểm và hạn chế của việc ứng dụng CNTT trong thiết kế BGðT dạy học TPVC. - Tôi tiến hành dự giờ tiết dạy của các GV có ứng dụng CNTT ; tổ chức hội thi thiết kế BGðT ở trường THPT Lý Tự Trọng nhằm xác lập cơ sở thực tiễn cho ñề tài ñể từ ñó tiến hành Ths. Lê Huy Hoàng SKKN 2012 - 2013 Trường THPT Lý Tự Trọng, Hoài Nhơn, Bình ðịnh 7 phân tích thực trạng, phân tích những ưu ñiểm và hạn chế ñể có sở ñề xuất việc ñánh giá BGðT có tính khoa học và khả thi nhất. - Tôi tiến hành thực nghiệm sư phạm (thiết kế BGðT và dạy) ñể chứng minh tính khả thi của những tiêu chí ñánh giá ñã ñược xác lập. 2.2.2. Thời gian tiến hành nghiên cứu ñề tài Trong ba năm qua (2010 - 2011 - 2012), tôi ñã tiến hành nghiên cứu các tài liệu về cách thiết kế BGðT môn Ngữ văn, tiến hành dự giờ ñồng nghiệp, tổ chức hội thi thiết kế BGðT cấp trường và ñã ñúc kết ñược những kinh nghiệm và ñề xuất các tiêu chí ñánh giá việc thiết kế BGðT cho phân môn ñọc văn của bộ môn Ngữ văn chương trình THPT. B. PHẦN NỘI DUNG I. Mục tiêu ðề tài thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu sau ñây: - Nghiên cứu các tiền ñề lí luận của việc sử dụng CNTT vào dạy học TPVC ở THPT. - ðiều tra, khảo sát, ñánh giá thực trạng của việc sử dụng CNTT vào dạy học TPVC trong chương trình THPT hiện nay. - ðề xuất một số cách thức sử dụng CNTT vào việc dạy học TPVC ở THPT. - Tổ chức thực nghiệm dạy học và ñánh giá tính khả thi, hiệu quả của việc sử dụng CNTT vào dạy học TPVC ở THPT. - Xây dựng một số bài giảng có sử dụng CNTT khi soạn giảng TPVC ở THPT. II. Mô tả giải pháp của ñề tài 2.1. Nguyên tắc xây dựng cách ñánh giá BGðT vào soạn giảng TPVC 2.1.1. ðánh giá khả năng vận dụng CNTT vào soạn giảng TPVC chính xác, khoa học, hướng tới dạy học hiệu quả, phát huy vai trò tự học, tự rèn cho học sinhTrong QTDH, lượng kiến thức cơ bản chuyển ñến học sinh phải chính xác và có hệ thống, phù hợp với tư duy nhận thức của HS. GV cần có những cách vận dụng CNTT thật linh hoạt ñể phát huy những ñối thoại và tương tác sư phạm trong dạy học. ðồng thời rèn cho HS phương pháp tự học, tự nghiên cứu ñể khám phá kiến thức văn học bằng CNTT. 2.1.2. ðánh giá khả năng vận dụng CNTT vào soạn giảng TPVC phù hợp ñặc trưng thể loại văn bản Mỗi thể loại văn học có một ñặc trưng và khi dạy GV sẽ có những cách tiếp cận khác nhau, cách dạy khác nhau ñể khám phá chiều sâu nội dung kiến thức. Vì vậy thiết kế và ñánh giá BGðT cần phải chú trọng vào PPDH của ñặc trưng thể loại. Ths. Lê Huy Hoàng SKKN 2012 - 2013 Trường THPT Lý Tự Trọng, Hoài Nhơn, Bình ðịnh 8 2.1.3. ðánh giá khả năng vận dụng CNTT vào soạn giảng TPVC có tính thẩm mĩ Trong BGðT việc GV chọn font chữ, cỡ chữ, chọn những ñoạn phim, những hình ảnh, màu sắc, âm thanh, những sơ ñồ, mô hình, bảng, biểu, ñược ñưa vào bài giảng không chỉ có tác dụng cung cấp kiến thức, mà còn tạo ñiều kiện cho HS tiếp thu kiến thức ñó một cách hứng thú, say mê nhất. Chúng không chỉ tạo sự hấp dẫn trong hoạt ñộng lĩnh hội kiến thức mà còn thể hiệu khâu thẩm mĩ của GV trong ý tưởng thiết kế BGðT. 2.1.4. ðánh giá khả năng sử dụng CNTT phù hợp tâm lý học sinh THPT Sử dụng CNTT vào dạy học TPVC, GV luôn phải chú ý sự phù hợp giữa ý tưởng, kịch bản ñề ra cho mỗi kiểu bài học với ñặc ñiểm tâm lí, nhận thức của ñối tượng HS THPT. Cần ñảm bảo những biện pháp, cách thức ñược thực hiện là vừa sức ñối với HS, vừa phù hợp bài dạy vừa sinh ñộng, hấp dẫn ñể thu hút HS vào bài học; hoặc tổ chức các trò chơi nhỏ theo hình thức học mà chơi, chơi mà học,…Không phù hợp với ñối tượng HS thì mọi biện pháp, cách thức ñề ra ñều trở nên vô nghĩa. 2.2. Những thực trạng và cách ñánh giá BGðT khi soạn giảng TPVC 2.2.1. Thực trạng và cách ñánh giá quy trình tổ chức chung dạy học TPVC trong quá trình dạy học * Quy trình cơ bản của một tiết dạy một TPVC Giờ học ñược tiến hành với các hoạt ñộng cơ bản là: kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới, giảng bài mới, luyện tập củng cố kiến thức. Với những ưu thế nổi trội, CNTT sẽ hỗ trợ GV trong việc xây dựng một kịch bản cho giờ học mà giờ học theo giáo án truyền thống không thể ñáp ứng ñược. Có thể hình dung toàn bộ bài giảng là một câu chuyện, ñược bắt ñầu từ việc kiểm tra bài cũ, từ ñó dẫn vào bài mới, tìm hiểu nội dung bài mới và kết luận bằng việc củng cố kiến thức. Dưới sự hỗ trợ của CNTT, theo tôi có thể tổ chức giờ học với các hoạt ñộng nói trên một cách ña dạng, phong phú và hấp dẫn, khơi gợi ñược hứng thú, thái ñộ học tập tích cực, chủ ñộng và sáng tạo ở học sinh. 2.2.1.1. ðánh giá hoạt ñộng kiểm tra bài cũ có vận dụng CNTT - Trong giáo án truyền thống, hoạt ñộng kiểm tra bài cũ thường ñược tiến hành bằng hình thức vấn ñáp. Hình thức này nếu lặp lại thường xuyên dễ gây tâm lí nặng nề, nhàm chán. Sử dụng CNTT, GV có thể tạo ra nhiều hình thức ña dạng cho hoạt ñộng kiểm tra bài cũ. - Trong BGðT thì hoạt ñộng kiểm tra bài cũ cần ñược ñánh giá khả năng vận dụng CNTT tạo ra sự ña dạng trong kiểm tra như tự luận, vấn ñáp, trắc nghiệm… tạo tính trực quan và tạo tâm lý hứng thú thoải mái khi vào bài mới. 2.2.1.2. ðánh giá hoạt ñộng giới thiệu bài mới có vận dụng CNTT Ths. Lê Huy Hoàng SKKN 2012 - 2013 Trường THPT Lý Tự Trọng, Hoài Nhơn, Bình ðịnh 9 - Giáo án truyền thống có thể giới thiệu bài bằng cách nêu câu hỏi hoặc dùng bảng phụ song rất cồng kềnh. Bằng CNTT, GV có thể giới thiệu bài mới bằng cách: + Chiếu một hình ảnh, một ñoạn phim, nêu tình huống một chuyện vui có liên quan ñến hình ảnh, ñoạn phim hoặc cung cấp một văn cảnh liên quan cần nghiên cứu của bài mới, trên cơ sở ñó ñàm thoại, diễn giảng, hướng dẫn HS vào bài học. + Có thể giới thiệu bài mới bằng cách lập dàn ý nội dung bài học, giúp HS hình dung ñược toàn bộ nội dung cần nắm của bài học mới. - Thời lượng dành cho hoạt ñộng này khoảng 2 ñến 3 phút, song lại là hoạt ñộng có ý nghĩa tạo tâm thế tiếp nhận bài mới cho HS, giúp các em hào hứng, phấn chấn hơn vào bài giảng mới của GV. Vì vậy ta cần ñánh giá khả năng sáng tạo, tính phù hợp, tính logíc trong cách dẫn dắt vào bài học của GV khi sử dụng CNTT. 2.2.1.3. ðánh giá hoạt ñộng giảng bài mới - ðể hình thành các khái niệm; tìm hiểu, phân tích các ñặc ñiểm, ñặc trưng, tính chất của các hình tượng văn học, GV thường sử dụng ña dạng các phương pháp như giới thiệu, thuyết minh, phân tích hình tượng nghệ thuật. ðây là hoạt ñộng mà GV sử dụng rất nhiều kĩ thuật và những ứng dụng CNTT. Trên các slide có thể dùng các kiểu chữ in nghiêng, in ñậm, gạch chân, thay ñổi màu chữ, có thể chèn âm thanh ñể tạo ñiểm nhấn cho bài giảng, có thể dùng các sơ ñồ, biểu ñồ, hình ảnh, ñoạn phim,… sao cho có hiệu quả nhất. - Căn cứ vào các hoạt ñộng nêu trên mà ta ñánh giá tính khoa học, hợp lí, thẩm mĩ trong việc GV lựa chọn ñưa nội dung kiến thức, ñưa hình ảnh, ñoạn phim, âm thanh, hiệu ứng, màu sắc lên trang trình chiếu như thế nào. ðồng thời ñánh giá các giao diện cấu trúc bài dạy phải có tính nhất quán. Các ñề mục phải ñược thể hiện cấu trúc của bài dạy ñể HS dễ theo dõi, ghi chép. GV có thể lập ý và lưu giữ ý trên slide ñể khi kết thúc bài dạy bố cục dàn ý bài giảng vẫn còn trên trang trình chiếu giúp người học, người dự giờ hình dùng và xâu chuỗi kiến thức. 2.2.1.4. ðánh giá hoạt ñộng củng cố kiến thức - Củng cố kiến thức là hoạt ñộng ñược tiến hành ngay sau khi HS nắm ñược các vấn ñề về lí thuyết, có tác dụng giúp HS củng cố, khắc sâu những kiến thức vừa lĩnh hội ñược. Thế nhưng trong giáo án truyền thống, GV thường dạy rất ñơn ñiệu với những câu hỏi tổng kết vấn ñề cơ bản, dùng bảng phụ CNTT giúp GV ña dạng hóa ñược các hình thức củng cố, tạo hứng thú cho HS. GV thường thiết kế hoạt ñộng này trong BGðT bằng các cách thức sau ñây: + ðể tiết kiệm thời gian và có thể tăng số lượng bài tập trắc nghiệm và tự luận, GV có thể chiếu lên màn hình các bài tập cần củng cố ñể HS theo dõi và cùng thực hiện. Có thể bổ sung một số bài tập ngoài SGK ñể củng cố, nâng cao kiến thức cho HS. + Tổ chức trò chơi bằng GV thiết kế trò chơi ô chữ ñể củng cố kiến thức những kiến thức cần lưu ý về tác giả, hoàn cảnh sáng tác, các hình tượng ñộc ñáo trong văn bản cho HS. Ths. Lê Huy Hoàng SKKN 2012 - 2013 Trường THPT Lý Tự Trọng, Hoài Nhơn, Bình ðịnh 10 Thực tế, trò chơi ô chữ ñược HS ñặc biệt yêu thích bởi với các em nó luôn ẩn chứa những bất ngờ, thú vị mà các em muốn khám phá; ñó cũng là một cách ñể các em tự khẳng ñịnh mình trước tập thể. + Tận dụng lợi thế của CNTT, GV có thể dễ dàng ñưa các mô hình, sơ ñồ, bảng biểu ñể hệ thống hóa kiến thức trong những giờ ôn tập bởi tính chất ñơn giản, rõ ràng, khoa học của chúng. ðây là một cách củng cố có tính khoa học, tính sư phạm cao, giúp HS ôn luyện kiến thức một cách ñơn giản, hiệu quả. + Cho HS làm việc theo nhóm ñể phát huy tính tích cực, chủ ñộng, sáng tạo. - Trong hoạt ñộng dạy học này cần ñánh giá khả năng ứng dụng linh hoạt các hình thức củng cố sao cho phù hợp với mục tiêu bài dạy, ñánh giá các kĩ thuật trình chiếu tạo hứng thú và hiệu quả cao nhất. 2.2.2. Thực trạng và cách ñánh giá việc lựa chọn kiến thức bài dạy ñưa lên Slide 2.2.2.1. Thực trạng - Nhiều GV còn ôm ñồm, tham lam kiến thức cụ thể mà không chú ý ñến kiến thức khái quát làm cho tiết học nặng nề, quá tải. Ngược lại có GV ñơn giản sơ lược kiến thức ñến mức thiếu kiến thức, khó truyền thụ ñảm bảo. - Nhiều GV chưa biết chọn kiến thức cơ bản, trọng tâm ñể ñưa lên trang trình chiếu. Lượng thông tin quá nhiều nhưng thời gian chỉ 45 phút nên GV thao tác nhanh vì sợ hết giờ, chỉ trình chiếu mà không cho HS ghi chép hoặc HS ghi chép không kịp. HS không kịp nhận thức và ghi nhớ kiến thức. - Không gian trên một trang trình chiếu là rất hạn chế nhưng nhiều GV không biết tiết kiệm mà ñưa kiến thức và diễn ñạt câu chữ không gọn gàng. Các kiến thức ñược khai thác ñưa vào dưới dạng văn bản, biểu ñồ, hình ảnh âm thanh… cần ñược GV lựa chọn cân nhắc kĩ và phải chú ý ñến tính khoa học bộ môn, tính sáng tạo và kĩ thuật dạy học. 2.2.2.2. Cách ñánh giá * Nội dung kiến thức bài học trên trang trình chiếu: - ðánh giá khả năng lựa chọn kiến thức và từ khoá ñưa lên trang trình chiếu phải chính xác, gắn gọn nhưng ñầy ñủ, ñúng trọng tâm, vừa sức với người học. - ðánh giá cách thức ñưa nội dung kiến thức phải logic, linh hoạt, phù hợp với các loại hình văn bản ñảm bảo PPDH, kĩ thuật dạy học và cách khai thác kiến thức theo ñặc trưng kiểu bài, giúp người học khám phá ñược chiều sâu kiến thức và phát huy ñược tư duy sáng tạo. - ðánh giá khả năng ñưa kiến thức bổ sung, nâng cao vào bài giảng hợp lí, ñúng chỗ, ñúng PPDH. * Nên tránh: - Nội dung nghèo nàn, sơ sài chỉ thay thế bảng ñen. [...]... tiêu giáo d c Khi thi t k d y h c m t TPVC, GV ph i th hi n ñư c v n ñ giáo d c v ñ o ñ c, ph m ch t, giáo d c môi trư ng cho HS 2.3.2.2 ðánh giá vi c t ch c các ho t ñ ng h c t p cho HS - ðánh giá vi c t ch c ñư c các ho t ñ ng ki m tra, gi ng bài, c ng c , luy n t p phù h p v i bài d y - ðánh giá nh ng PPDH, kĩ thu t d y h c mà GV v n d ng phù h p và có tính tích c c trong vi c khai thác ki n th c và. .. cho giáo viên nh ng tri th c lí lu n v các tiêu chí ñánh giá khi thi t k BGðT c a ti t d y h c TPVC trư ng THPT có hi u qu ðó chính là m c tiêu mà ñ tài này hư ng ñ n - H th ng các tiêu chí ñư c nghiên c u phân tích, s p x p h p lí ñã t o ñi u ki n ñ giáo viên có cơ s lí lu n khoa h c và th c ti n khi thi t k và ñánh giá BGðT Ngoài ra nó còn góp ph n c i thi n và nâng cao ñư c ch t lư ng b môn Ng văn. .. Tô Hoài (SGK Ng văn 12) trên thư vi n ñi n t v i nh ng th c tr ng mà GV thư ng hay m c ph i như tôi ñã nêu trên 2.5.2 Thi t k BGðT d y h c TPVC theo hư ng ñ xu t cách ñánh giá như ñ tài T nh ng giáo án th c tr ng trên, tôi thi t k l i giáo án bài “V ch ng Aph ” theo nh ng cách ñánh giá mà tôi ñã ñ xu t như trong ñ tài Ngoài ra, tôi thi t k bài “ðàn ghi ta c a Lor-ca”-Thanh Th o (SGK Ng văn 12) theo hư... các bài t p ñ t o n tư ng ghi nh Th nhưng vi c ch n s d ng các âm thanh không h p các nguyên t c sư ph m 2.2.4.2 Cách ñánh giá - ðánh giá vi c GV ñưa các hình nh vào bài d y phù h p, ñ c bi t là các hình nh bên ngoài SGK nhưng có tác d ng t o h p d n và h tr cho vi c phát tri n ki n th c - ðánh giá vi c s d ng âm thanh cho BGðT ñúng lúc, ñúng ch b i nó t o ñư c ñi m nh n, s chú ý c a HS ñ i v i bài. .. thú và không khí văn chương trong d y h c m t TPVC, th hi n v ñ p hi n ñ i c a ngư i GV Nó là m t tài li u ti n l i, b ích ñ GV s d ng trong gi ng d y C PH N K T LU N VÀ KHUY N NGH 1 K t lu n ð tài SKKN c a tôi chú tr ng nêu lên m t s th c tr ng còn t n t i nh ng h n ch khi thi t k m t TPVC c a GV và cách th c ñánh giá BGðT ñó, giúp GV có cái nhìn t ng th ñ khi so n gi ng có th t rút ra cho mình cách. .. Th c tr ng và cách ñánh giá vi c s d ng màu s c và font ch 2.2.3.1 Th c tr ng Thi t k BGðT ph i ñ m b o tính sư ph m, khoa h c và th m mĩ và ch n ch trong BGðT cũng c n ñư c chú ý v nhi u m t: font ch , c ch , màu ch - D y BGðT trong m t không gian là phòng h c v i s lư ng HS nh t ñ nh nhưng GV thư ng s d ng quá nhi u font ch rư m rà khi n HS khó nhìn, khó quan sát và ghi chép, gây c m giác nhi u... t k bài gi ng hài hòa gi a tính sư ph m, tính khoa h c và tính th m mĩ - Khi thi t k BGðT thì c n xác ñ nh bài h c này c n khai thác nh ng ng d ng CNTT nào ñ h tr là hi u qu nh t? Ch nào không d y t t hơn khi dùng máy thì ta dùng máy ñ h tr B i vì d y văn mà bày tr i ra b ng tr c quan thì m t c cái ñ p, ph i chú ý tính hình tư ng, c m xúc th m mĩ Ngoài ra, khi thi t k thì tên và c u trúc c a bài không... các khâu gian h p lý các ph n, các ôn - gi ng- luy n khâu - ðánh giá tính tương tác sư ph m gi a GV-HS- T ch c 9 T ch c và ñi u khi n HS Bài h c-BGðT thông qua vi c trình chi u, minh h c t p tích c c, ch ñ ng ho , v i vi c ñi u khi n t ch c l p h c phù h p v i n i dung c a ki u bài, v i các ñ i tư ng, h c sinh h ng thú h c 10 ða s HS hi u bài, n m - GV t ch c t t các ho t ñ ng d y h c, t o h ng v ng tr... HS ghi ñư c bài, ña s HS ñư c th c hành, luy n t p - HS hi u bài, n m v ng tr ng tâm, bi t v n d ng ki n th c - Phát huy ñư c tác d ng c a CNTT mà b ng ñen và các ñ dùng d y h c khác khó ñ t ñư c Trư ng THPT Lý T Tr ng, Hoài Nhơn, Bình ð nh 14 Ths Lê Huy Hoàng SKKN 2012 - 2013 Căn c vào b ng phân tích so sánh các tiêu chí ñánh giá m t ti t d y có s d ng CNTT mà GV có th hình thành nh ng bài so n phù... Nh ng gì hi n th trên slide là ñ ñ c nhanh và t o n tư ng trong bài gi ng vì v y nên c n ñánh giá cách dùng font ch và c ch trong su t QTDH - S d ng c ch v a ph i ñ HS ng i m i góc ñ c a l p h c ñ u quan sát rõ - Màu ch ph i phù h p v i ý ñ thi t k n i dung bài gi ng ñ t o n tư ng ghi nh và tính th m mĩ, ñ m b o s hài hòa gi a tính sư ph m, tính khoa h c và tính th m mĩ * Qua nghiên c u BGðT c a nhi . túng khi thiết kế BGðT. ðó là ñiều khi n tôi trăn trở ñể quyết tâm viết SKKN với ñề tài: “ Một số thực trạng và cách ñánh giá Bài giảng ñiện tử khi soạn giảng tác phẩm văn chương ở trường THPT dạy học TPVC ở THPT. - Xây dựng một số bài giảng có sử dụng CNTT khi soạn giảng TPVC ở THPT. II. Mô tả giải pháp của ñề tài 2.1. Nguyên tắc xây dựng cách ñánh giá BGðT vào soạn giảng TPVC 2.1.1 thực trạng và cách ñánh giá BGðT khi soạn giảng TPVC 2.2.1. Thực trạng và cách ñánh giá quy trình tổ chức chung dạy học TPVC trong quá trình dạy học * Quy trình cơ bản của một tiết dạy một
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số thực trạng và cách đánh giá Bài giảng điện tử khi soạn giảng tác phẩm văn chương ở trường THPT, Một số thực trạng và cách đánh giá Bài giảng điện tử khi soạn giảng tác phẩm văn chương ở trường THPT, Một số thực trạng và cách đánh giá Bài giảng điện tử khi soạn giảng tác phẩm văn chương ở trường THPT

Từ khóa liên quan