0

Kỹ thuật nông lâm kết hợp nhằm cải tạo đất đồi núi tại huyện Quan Sơn_SKKN công nghệ THPT

28 1,221 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 20:44

. khác. 2. Tổng quan sử dụng kỹ thuật nông lâm kết hợp ở Quan Sơn 2.1 Kỹ thuât nông lâm kết hợp trên đất đồi núi thấp 2.1.1. Hình thức canh tác. Canh tác theo hình thức mô hình nông lâm kết hợp thường. chọn đề tài: Kỹ thuật nông lâm kết hợp nhằm cải tạo đất đồi núi tại huyện Quan Sơn ” đề tài sẽ góp phần nghiên cứu và phát triển một số cây trồng có nhiều tiềm năng trong phát triển nông nghiệp. 1997). 3.3.2. Nông lâm kết hợp trong bảo tồn tài nguyên rừng và đa dạng sinh học. Nông lâm kết hợp cung cấp một phần lâm sản cho nông hộ, đồng thời nông lâm kết hợp có thể làm giảm tốc độ khai thác lâm
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ thuật nông lâm kết hợp nhằm cải tạo đất đồi núi tại huyện Quan Sơn_SKKN công nghệ THPT, Kỹ thuật nông lâm kết hợp nhằm cải tạo đất đồi núi tại huyện Quan Sơn_SKKN công nghệ THPT,