0

Đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giáo viên trung tâm GDTX Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá

14 1,593 4
  • Đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giáo viên trung tâm GDTX Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 14:07

http://www.sangkienkinhnghiem.com/ Đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “ĐỔI MỚI CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG VÀ TỰ BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRUNG TÂM GDTX THƯỜNG XUÂN, TỈNH THANH HOÁ” Cấu trúc của đề tài: *Đề tài được chia thành 3 phần, bao gồm: I. Phần mở đầu. II. Phần Nội dung. III. Phần kết luận, kiến nghị. Cụ thể: Phần I: mở đầu: 1.Lý do chọn đề tài: 2.Mục tiêu nghiên cứu: 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 3.1. Đối tượng nghiên cứu: 3.2.Phạm vi nghiên cứu: 4.Giả thuyết khoa học: 5. Phương pháp nghiên cứu: Phần II: nội dung I. Nghiên cứu thực trạng: II. Các biện pháp: III. Vận dụng các biện pháp: IV. Kết quả. V. Bài học kinh nghiệm. Phần III: kết luận và kiến nghị: Tài liệu tham khảo “Đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giáo viên Trung tâm GDTX Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá” 1 http://www.sangkienkinhnghiem.com/ 1. Đặng Danh ánh (1998), Dạy nghề nỗi lo còn đó, NXB Giáo dục, Hà Nội. 2. Trần Hữu Cát - Đoàn Minh Duệ (1999), Đại cương về khoa học quản lý, Đại học Vinh. 3. Chỉ thị số 40/CT-TƯ ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. 4. Luật Giáo dục (2005). NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 5. Sở Giáo dục - Đào tạo Thanh Hoá (2001). Chiến lược phát triển GD-ĐT tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2001 - 2010. 6. Nguyễn Quang Uẩn (2007), Quản lý và tổ chức nhân sự, Tập bài giảng cho học viên cao học, ĐHSP Hà Nội. Đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “Đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ “Đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giáo viên Trung tâm GDTX Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá” 2 http://www.sangkienkinhnghiem.com/ giáo viên trung tâm GDTX Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá” Phần I: mở đầu: 1. Lý do chọn đề tài: Ngày 11 tháng 01 năm 2005 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 09/QĐ- CP phê duyệt đề án "Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD giai đoạn 2005 - 2010", với mục tiêu tổng quát sau: "Xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD theo hướng chuẩn hoá, nâng cao chất lượng đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn của nhà giáo đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước". Và đưa ra các nhiệm vụ chủ yếu: "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò trách nhiệm của nhà giáo và nhiệm vụ xây dựng đội ngũ nhà giáo, CBQLGD có chất lượng cao, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức, tận tuỵ về nghề nghiệp làm trụ cột thực hiện các mục tiêu nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nhân lực". Giáo dục và đào tạo được Đảng và Nhà nước đặc biệt coi trọng, nhất là trong giai đoạn hiện nay - giai đoạn đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước. Sự nghiệp CNH - HĐH đòi hỏi một lực lượng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật vững vàng. Để thực hiện mục tiêu đó, một trong những vấn đề quan trọng cần giải quyết là nâng cao chất lượng đào tạo ĐNGV ở tất cả các cấp học, bậc học. Để đạt được mục tiêu giáo dục đề ra thì điều quyết định không thể khác là phải có đội ngũ giáo viên đầy đủ về số lượng, chất lượng và cơ cấu bộ môn. Về chất “Đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giáo viên Trung tâm GDTX Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá” 3 http://www.sangkienkinhnghiem.com/ lượng đội ngũ giáo viên của Trung tâm GDTX Thường Xuân hiện nay còn hạn chế một số mặt như: + Năng lực sư phạm còn hạn chế nhất là đối với giáo viên trẻ mới ra trường. + Trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên chưa cao, chưa đồng đều. + Một số giáo viên còn thiếu kiến thức bổ trợ về ngoại ngữ và tin học. Những điểm yếu đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng, hiệu quả đào tạo của nhà trường và không thể nào đáp ứng được những yêu cầu và nhiệm vụ mới. Trước tình hình đó, là một nhà quản lý trong trường học, việc tăng cường về số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là nhiệm vụ cấp bách. Và tôi đã chọn đề tài: “ Đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giáo viên Trung tâm GDTX Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá” nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên từ đó nâng cao chất lượng giáo dục. 2.Mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng các biện pháp nhằm đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giáo viên tại Trung tâm GDTX Thường Xuân và một số Trung tâm có điều kiện tương tự. 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 3.1. Đối tượng nghiên cứu: Một số các biện pháp quản lý nhằm đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giáo viên tại Trung tâm GDTX Thường Xuân. - Tác giả nghiên cứu đội ngũ giáo viên và cơ chế làm việc tại Trung tâm GDTX Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá và một số Trung tâm có điều kiện tương tự. 4.Giả thuyết khoa học: Nếu xây dựng được một hệ thống các biện pháp quản lý khoa học, phù hợp và thực hiện đồng bộ các biện pháp đó thì chắc chắn công tác bồi dưỡng và tự bồi “Đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giáo viên Trung tâm GDTX Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá” 4 http://www.sangkienkinhnghiem.com/ dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giáo viên tại Trung tâm GDTX Thường Xuân sẽ được cải thiện. 5. Phương pháp nghiên cứu: * Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận. - Tìm hiểu các công trình nghiên cứu, các bài viết có liên quan đến đề tài. * Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Nghiên cứu kế hoạch hoạt động, hồ sơ chuyên môn, hồ sơ quản lý của các Trung tâm GDTX. - Phương pháp quan sát: + Quan sát quá trình dạy- học của giáo viên và học sinh. - Phương pháp điều tra: + Nghiên cứu kế hoạch hoạt động, hồ sơ chuyên môn, hồ sơ quản lý của các Trung tâm GDTX. + Điều tra - lập biểu. - Phương pháp khảo sát thực tế. + Khảo sát thực tế cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và cơ chế làm việc tại các Trung tâm GDTX. - Phương pháp thống kê Toán học. Căn cứ vào số liệu thống kê hàng năm của Sở GD&ĐT Thanh Hóa, phòng GD&ĐT, Trung tâm GDTX Thường Xuân. - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm Thông qua kết quả các Sáng kiến kinh nghiệm, các báo cáo tổng kết của Phòng GD&ĐT và Trung tâm GDTX Thường Xuân. Phần II: nội dung I. Nghiên cứu thực trạng: “Đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giáo viên Trung tâm GDTX Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá” 5 http://www.sangkienkinhnghiem.com/ Hiện nay, Công tác giảng dạy nâng cao chất lượng giáo dục tại Trung tâm GDTX Thường Xuân đang gặp rất nhiều thách thức do chất lượng đầu vào của học sinh không cao; tinh thần, thái độ học tập kém; số lượng học sinh bỏ học nhiều. Trước tình hình đó cần có một đội ngũ giáo viên vững về chuyên môn, có nhiều biện pháp về nghiệp vụ sư phạm nhằm thay đổi những bất cập trên. II. Các biện pháp Đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Biện pháp 1: Phát huy vai trò lãnh đạo của Giám đốc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GV Muốn nâng cao chất lượng GD trong các Trung tâm GDTX Thường Xuân cũng như nâng cao chất lượng GD chung của hệ thống giáo dục thì đòi hỏi người quản lý phải quan tâm đặc biệt tới công tác bồi dưỡng đội ngũ GV. Bồi dưỡng và phát triển đội ngũ GV là nhằm nâng cao và hoàn thiện nhân cách của GV, là việc tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ GV • Yêu cầu của biện pháp Đảm bảo tính hệ thống và chủ trương bồi dưỡng của vụ GD Trung học. Đảm bảo tính tích cực chủ động, sáng tạo của GV trong việc bồi dưỡng và tự bồi dưỡng. Đảm bảo sự kết hợp hài hoà giữa yêu cầu trước mắt và yêu cầu lâu dài, thực hiện yêu cầu lâu dài là sự đảm bảo vững chắc cho tương lai của từng GV và cả đội ngũ đơn vị. Đảm bảo vai trò quản lý và ý thức trách nhiệm của người quản lý trong công tác bồi dưỡng. Biện pháp 2: Giám đốc quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GV. a. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên Giám đốc đưa ra các mục tiêu, kế hoạch bồi dưỡng chung cho toàn trường. Giám đốc chỉ đạo các tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho tổ. Trên cơ sở đó mỗi cá nhân có kế hoạch tự bồi dưỡng cho mình, coi đó là mục “Đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giáo viên Trung tâm GDTX Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá” 6 http://www.sangkienkinhnghiem.com/ tiêu phấn đấu, là chương trình hành động, đông thời là một tiêu chí để xét các danh hiệu thi đua cá nhân. b. Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng Giám đốc nên thường xuyên theo dõi, tổ chức cho tập thể và cá nhân thực hiện kế hoạch. Tạo điều kiện cho GV đi học để đạt chuẩn hoặc trên chuẩn ở các trường ĐH. Động viên khuyến khích GV tham gia các đợt tập huấn do sở GD&ĐT tổ chức, nhất là các đợt tập huấn GV dạy chương trình và SGK mới, chương trình bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức. Tổ chức các hoạt động tại Trung tâm: Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng tại Trung tâm phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của đa số GV với mục đích mang lại hiệu quả cao nhất. Giám đốc chỉ đạo cho tổ trưởng chuyên môn cải tiến nội dung và hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn, tổ chức hội giảng, hội thi GV giỏi, tổ chức học tập theo chuyên đề, tổ chức cho GV đi thăm các Trung tâm điển hình, đầu tư xây dựng tủ sách, mua sắm thiết bị dạy học, tổ chức cho GV nghiên cứu và ứng dụng khoa học, nhất là ứng dụng CNTT trong giảng dạy, tập huấn sử dụng thiết bị dạy học Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học: Tổ chức hội thảo khoa học trong Trung tâm. Tổ chức viết và ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm của cá nhân, tập thể trong và ngoài Trung tâm. c. Xây dựng động cơ và động lực tự học Để thúc đẩy GV nỗ lực vươn tới hoạt động tự học tự bồi dưỡng, Giám đốc cần có những tác động đa dạng và phong phú, khơi dậy những tình cảm và ý thức trách nhiệm nghề nghiệp, danh dự cá nhân, danh dự tập thể; tạo lập, giữ gìn, phát huy nét đẹp truyền thống của Trung tâm. Bên cạnh đó cần có những khuyến khích về vật chất nhằm động viên kịp thời những nỗ lực tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân và tập thể nhóm. “Đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giáo viên Trung tâm GDTX Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá” 7 http://www.sangkienkinhnghiem.com/ d. Xây dựng những điều kiện để nâng cao chất lượng của việc tự học: Trước hết cần tập trung bồi dưỡng đội ngũ GV giỏi làm nòng cốt. Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ việc tự học bao gồm tất cả những phương tiện truyền thống và hiện đại. Mặt khác cần nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính gương mẫu của Giám đốc và đội ngũ CBQL. e. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch Thành lập ban chỉ đạo công tác bồi dưỡng GV: Ban chỉ đạo bao gồm: Đại diện BGĐ, các tổ trưởng chuyên môn, GV cốt cán của từng bộ môn. Ban chỉ đạo có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng GV. Phân công phân nhiệm cho các tổ trưởng tổ chuyên môn phụ trách việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng trong tổ và yêu cầu mỗi cá nhân xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho riêng mình. Tạo điều kiện về các nguồn lực phục vụ cho công tác bồi dưỡng. Quy định trách nhiệm cụ thể của những người tham gia bồi dưỡng. f. Kiểm tra đánh giá việc bồi dưỡng Giám đốc cần thường xuyên theo dõi và khuyến khích các tổ chuyên môn và các cá nhân thực hiện đúng kế hoạch bồi dưỡng. Cuối năm Trung tâm tổng kết đánh giá khen thưởng và có kế hoạch ứng dụng các kết quả của cá nhân và tập thể. Các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng GV nêu trên có mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau làm cho công tác bồi dưỡng đạt kết quả tối ưu. Công tác bồi dưỡng GV cũng không thể có hiệu quả nếu GV không có lòng yêu nghề, mến học viên, không có tình cảm và lý tưởng nghề nghiệp, không tự giác, tích cực tự học, tự bồi dưỡng, vì vậy cần giáo dục cho GV tinh thần tự học tự bồi dưỡng, coi đó là nhu cầu, là mục đích sống của bản thân. Biện pháp 3: Nâng cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao tay nghề của giáo viên “Đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giáo viên Trung tâm GDTX Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá” 8 http://www.sangkienkinhnghiem.com/ Hoạt động tự học rất có ý nghĩa đối với người GV, những phẩm chất và năng lực của người GV ở mức nào tuỳ thuộc phần lớn vào khả năng tự học của họ. “Tự học” đồng nghĩa với “tự bồi dưỡng” để hoàn thiện bản thân người thầy giáo. Nội dung đó không chỉ dừng lại là việc học tập để trao đổi tay nghề mà còn phải thường xuyên bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, bồi dưỡng lòng nhân ái yêu nghề và một số nội dung khác giúp cho người thầy đứng vững trước những tác động của KT-XH, sự đổi mới của ngành. Những nội dung trên chỉ có thể thực hiện tốt khi mỗi cá nhân nhận thức được sự cần thiết của nó và biến chúng thành hành động thành nhu cầu thực tế của bản thân. Sau đây là những biện pháp cụ thể mà mỗi GV cần thực hiện trong công tác tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao tay nghề. a. Thường xuyên bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị Bồi dưỡng tư tưởng chính trị nhằm nâng cao nhận thức về thế giới quan của người GV nhằm tạo ra sự nhạy bén, sự mẫn cảm và khả năng thích ứng về mặt xã hội trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Những nhận thức đó tạo nên sức mạnh, niềm tin và lý tưởng của từng GV, từ đó GV nhận thức rõ được vai trò, vị trí trách nhiệm của mình đối với việc giáo dục học sinh. Để thực hiện điều này thì chi bộ các Trung tâm phải phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong trường học, quán triệt mọi đường lối của Đảng đến tất cả GV, phải thực hiện hoá nghị quyết của chi bộ, nhất là giai đoạn hiện nay chúng ta đang học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hơn bao giờ hết làm cho mọi GV biến những bài học đó, tấm gương của Bác thành những hành động thiết thực nhất nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục và giáo dục thế hệ học sinh. Nêu cao tinh thần luôn đi đầu trong mọi công tác được giao của các Đảng viên, Đoàn viên với phương châm ”tất cả vì HS thân yêu”. b. Bồi dưỡng lòng nhân ái sư phạm cho đội ngũ giáo viên “Đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giáo viên Trung tâm GDTX Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá” 9 http://www.sangkienkinhnghiem.com/ Lòng nhân ái, tình yêu thương con người là cái gốc của đạo lý làm người. Với người GV thì tình yêu thương ấy là cốt lõi, là cội nguồn sâu xa vì lý tưởng nhân văn là đặc trưng cơ bản của giáo dục. Tình thương yêu HS là điểm xuất phát của mọi sự sáng tạo sư phạm và làm cho GV có trách nhiệm cao hơn với sứ mạng cao cả của mình. Đối với người giáo viên lòng yêu nghề, sự say mê nghề, sự kiên trì bền bỉ và ý chí khắc phục những khó khăn trong việc học tập, rèn luyện, toàn tâm, toàn ý với sự nghiệp giáo dục là biểu hiện của đạo đức cách mạng và lý tưởng nghề nghiệp. Những phẩm chất trên không chỉ những hình thành trong quá trình đào tạo ở trường Đại học mà là kết quả của một quá trình học tập, rèn luyện, tự bồi dưỡng, tự hoàn thiện trong suốt cuộc đời. c. Bồi dưỡng kiến thức Bồi dưỡng kiến thức cho GV nắm vững các kiến thức khoa học cơ bản liên quan đến các môn học trong chương trình phổ thông, chương trình dạy nghề để dạy được tất cả các đối tượng học sinh. Bồi dưỡng các kiến thức nghiệp vụ sư phạm như tâm lý học sư phạm và lứa tuổi học sư phạm. Bồi dưỡng kiến thức phổ thông về chính trị, kinh tế, VH-XH, môi trường, dân số, an toàn giao thông d. Bồi dưỡng kỹ năng sư phạm Là nội dung cơ bản, quan trọng trong công tác bồi dưỡng. Bồi dưỡng các kỹ năng sư phạm cụ thể là: Kỹ năng lập kế hoạch dạy học, kỹ năng đứng lớp, kỹ năng tổ chức quản lý giáo dục HS, kỹ năng giao tiếp với HS, đồng nghiệp và cộng đồng, kỹ năng lập hồ sơ tài liệu giáo dục giảng dạy. Đặc biệt trong khi tiến hành triển khai thực hiện chương trình nội dung SGK mới, GV cần phải có kỹ năng sử dụng các phương pháp dạy học tích cực và sử dụng thành thạo các thiết bị dạy học theo đặc trưng bộ môn. GV cũng cần có kỹ năng ra đề kiểm tra, kỹ năng đánh giá HS, hướng dẫn HS tự học Để có được những kỹ năng đó giáo viên vừa phải tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục theo các chương trình của Bộ, vừa phải tích cực chủ động, sáng tạo trong điều kiện hoàn cảnh cụ thể của đơn vị. Ngoài ra GV Trung tâm GDTX cũng cần nâng cao năng lực “Đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giáo viên Trung tâm GDTX Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá” 10 [...]... triển chuyên môn, đối tượng còn lại thì không bị quá tải Sơ đồ 1: Nội dung bồi dưỡng GV Nội dung bồi dưỡng giáo viên Nghiệp vụ SP PP GD bộ môn PP DH Mới hiện đại Nghiệp vụ chuyên môn Kiến thức chuyên môn Kỹ năng tay nghề Kiến thức KN thực tiễn Nội dung bổ trợ Tin học NN Hiểu biết chung 11 NCK Đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ H giáo viên Trung tâm GDTX. .. huyện Thường Xuân Bố trí, sắp xếp, phân công đội ngũ CBQL, GV hợp lý nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ này để đáp ứng chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm GDTX Thường Xuân Tăng cường công tác chỉ đạo phòng GD&ĐT thực hiện tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, sử dụng GV và thực hiện tốt các chính sách CB - GV 13 Đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giáo viên. .. động và phát triển Biện pháp này là tiền đề, là cơ sở để thực hiện biện pháp kia và ngược lại IV Kết quả: Sau quá trình nghiên cứu cho thấy rằng: Kết quả nghiên cứu thu được là phù hợp với mục đích yêu cầu, nhiệm vụ của đề tài đặt ra Những biện pháp đã trình bày đều 12 Đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giáo viên Trung tâm GDTX Thường Xuân, tỉnh Thanh. .. ngày 15 thỏng 4 năm 2013 Tụi xin cam đoan đõy là SKKN của mỡnh viết, khụng sao chộp nội dung của người khỏc Chủ đề tài Lê Thị Hoa 14 Đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giáo viên Trung tâm GDTX Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá ... mặt như: Nhận thức đối với đội ngũ giáo viên, đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng phải phù hợp với sự phát triển chung của đội ngũ giáo viên, đồng thời cũng phải mang những nét đặc thù riêng của từng đơn vị Trên cơ sở đó mới vận dụng được các biện pháp quản lý góp phần đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo trước mắt cũng như lâu... việc bồi dưỡng giáo viên các Trung tâm GDTX- DN có thể bao gồm các hình thức sau: Sơ đồ 2: Hình thức đào tạo -Bồi dưỡng GV Hình thức đào tạo - bồi dưỡng GV Bồi dưỡng theo chuyê n đề BD theo CT BDTX của bộ GDĐT Hội thảo hội giảng về tổ chức HĐ dạy Tự bồi dưỡng Giáo dục chín h quy Giáo dục thườn g xuyên Giáo dục từ xa III Vận dụng các biện pháp: Các biện pháp đó cần phải được vận dụng một cách đồng bộ, ... đào tạo Phần III: kết luận và kiến nghị: 1 Kết luận: Căn cứ định hướng phát triển Giáo dục - Đào tạo của Đảng và Nhà nước, của tỉnh Thanh Hoá, đề tài đã nêu ra một số biện pháp quản lý góp phần đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội Các biện pháp là hệ thống đồng bộ có liên quan, tác động lẫn nhau Do vậy... việc giáo dục và rèn luyện nhân cách của HS Nội dung bồi dưỡng dựa trên cơ sở tình hình thực tế đội ngũ giáo viên, dựa trên yêu cầu chuẩn hoá đội ngũ GV Nội dung bồi dưỡng GV bao gồm những kiến thức chuyên môn; năng lực sư phạm và những kiến thức bổ trợ; ôn tập, củng cố phương pháp dạy học bộ môn; đổi mới phương pháp giảng dạy Ngoài ra nội dung bồi dưỡng GV phải được cải tiến theo hướng phân hoá nội... Thanh Hoá http://www.sangkienkinhnghiem.com/ được đánh giá với tỷ lệ cao về mức độ cần thiết và tính khả thi trong quá trình thực hiện V Bài học kinh nghiệm Công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng CBGV về chuyên môn, nghiệp vụ là một khâu quan trọng trong quá trình xây dựng chất lượng đội ngũ Do đó những nhà quản lý cần có sự quan tâm đúng mực để phát huy hiệu quả ĐNGV nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và. .. viên Trung tâm GDTX Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá http://www.sangkienkinhnghiem.com/ Bên cạnh việc xây dựng nội dung bồi dưỡng thích hợp cần có các hình thức bồi dưỡng phù hợp với hoàn cảnh thực tế của GV Phương thức bồi dưỡng GV phải được cải tiến theo hướng phân hoá nội dung, đa dạng về hình thức để phù hợp với từng trình độ và điều kiện công tác của mỗi GV Việc lựa chọn hình thức bồi dưỡng sẽ mang lại . tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ Đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giáo viên Trung tâm GDTX Thường. thì chắc chắn công tác bồi dưỡng và tự bồi Đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giáo viên Trung tâm GDTX Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá 4 http://www.sangkienkinhnghiem.com/. thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao tay nghề của giáo viên Đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giáo viên Trung tâm GDTX Thường Xuân, tỉnh Thanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giáo viên trung tâm GDTX Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá, Đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giáo viên trung tâm GDTX Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá, Đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giáo viên trung tâm GDTX Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá

Từ khóa liên quan