Một số phương pháp giải bài toán tìm số phức có mô đun lớn nhất và nhỏ nhất_SKKN toán THPT

16 4.3K 17
Một số phương pháp giải bài toán tìm số phức có mô đun lớn nhất và nhỏ nhất_SKKN toán THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. ax+by+c=0. 2. Phương trình đường tròn: ( ) ( ) 2 22 Rbyax =−+− . 3. Phương trình đường Elíp: 1 2 2 2 2 =+ b y a x . IV. Các phương pháp tìm số phức có mô un lớn nhất, nhỏ nhất. Tìm số phức z có mô un lớn. 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN TÌM SỐ PHỨC CÓ M ĐUN LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT. Người thực hiện: Nguyễn. trên để giải các bài tập tìm số phức có mô un lớn nhất, nhỏ nhất đã mang lại những kết quả đáng mừng . + Số học sinh hiểu bài và vận dụng giải bài tập có hiệu quả cao dần thể hiện ở số lượng

Ngày đăng: 20/03/2015, 05:08

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan