Một số phương pháp giải bài toán biện luận trong trường hợp các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường_Sinh học 9.

22 1.5K 1
Một số phương pháp giải bài toán biện luận trong trường hợp các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường_Sinh học 9.

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG. Tên đề tài: “ Một số phương pháp giải bài toán biện luận trong trường hợp các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường – Sinh học 9. III.CAM KẾT. Tôi xin. lớn. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN BIỆN LUẬN TRONG TRƯỜNG HỢP CÁC GEN NẰM TRÊN NST THƯỜNG 8 NCKHSPƯD - Năm học 2012 – 2013 GV: Vũ Thị Phương Trâm Giả thuyết của đề tài phương pháp giải bài toán. bài tập biện luận di truyền để học sinh có thể vận dụng ở các dạng bài tập biện luận khác nhau khi tìm cách giải. 2 .Giải pháp thay thế: - Tôi hướng dẫn học sinh phương pháp giải bài biện luận chia

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:38

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan