hướng dẫn học sinh lớp 9 phương pháp giải bài toán biện luận tìm công thức hóa học

14 3K 1
hướng dẫn học sinh lớp 9 phương pháp giải bài toán biện luận tìm công thức hóa học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

PHềNG GIO DC O TO N THI TRNG THCS PHM HUY THễNG ******************* Sáng kiến kinh nghiệm HNG DN HC SINH NGI THC HIN:Đỗ Thị Thanh N V : THCS PHM HUY THễNG Năm học 2009-2010 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỖ THỊ THANH - THCS PHẠM HUY THÔNG 1 A. PHẦN MỞ ĐẦU I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Mục tiêu của đổi mới phương pháp dạy học hoá học nói riêng là nhằm đào tạo và bồi dưỡng con người phát triển toàn diện , có đủ kiến thức khoa học , có năng lực thực hành và biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Để thực hiện mục tiêu đó, các nhà trường luôn chú trọng đến việc bồi dưỡng học sinh, tạo điều ki ện cho các em được rèn luyện năng lực tư duy, khả năng sáng tạo ,có ý thức vận dụng một cách linh hoạt các kiến thức đã học vào cuộc sống thực tế. Ngoài nhiệm vụ nâng cao chất lượng đại trà, nhà trường cần phải chú trọng đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi,coi trọng việc hình thành và phát triển năng lực trí tuệ cho học sinh. Đây là một nhiệm vụ không phải trườ ng nào cũng có thể làm tốt vì nhiều lý do. Ví dụ như: môn học còn mới đối với bậc trung học cơ sở nên nhiều kiến thức, kỹ năng của học sinh còn nhiều chỗ khuyết; giáo viên còn thiếu kinh nghiệm hoặc tư liệu tham khảo còn ít. Là một giáo viên được thường xuyên tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi, tôi thấy trong quá trình dạy bồi dưỡng còn gặp nhiều khó khăn cho cả th ầy và trò, nhiều vấn đề mà học sinh trong đội tuyển còn lúng túng, nhất là khi giải quyết các bài toán biện luận,trong khi loại bài tập này rất hay gặp trong các đề thi học sinh giỏi. Từ những khó khăn đó ,tôi đã sưu tầm ,tích luỹ tài liệu, tìm tòi nghiên cứu và áp dụng đề tài: “ HƯỚNG DẪN HỌC SINH PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN BIỆN LUẬN TÌM CÔNG THỨC HOÁ HỌC ” nhằm giúp các em học sinh giỏi làm tốt loại bài toán biện luậ n nói chung và biện luận tìm CTHH nói riêng. II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Đối tượng nghiên cứu: Đề tài này nghiên cứu các phương pháp bồi dưỡng kỹ năng biện luận trong giải bài toán hoá học (giới hạn trong phạm vi biện luận tìm công thức hoá học chất vô cơ) 2. Thời gian nghiên cứu: Năm học 2008 - 2009 và 2009 - 2010 3. Phương pháp nghiên cứu: Điều tra thực tế, nghiên cứu tài liệu và thử nghiệm . SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỖ THỊ THANH - THCS PHẠM HUY THÔNG 2 B. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN I. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Trong hệ thống các bài tập hoá học, loại bài toán tìm công thức hoá học là rất phong phú và đa dạng. Về nguyên tắc để xác định một nguyên tố hoá học là nguyên tố nào thì phải tìm bằng được nguyên tử khối của nguyên tố đó. Từ đó xác định được công thức phân tử đúng của các hợp chất. Có thể chia bài tập tìm công thức hoá học thông qua phương trình hoá học thành 2 loạ i cơ bản: - Loại 1: Bài toán cho biết hoá trị của nguyên tố. Với loại bài toán này, chỉ cần tìm được nguyên tử khối là kết luận được tên nguyên tố hoặc ngược lại. (Loại bài này thường đơn giản) - Loại 2: Bài toán không cho hoá trị của nguyên tố cần tìm; hoặc các dữ kiện thiếu cơ sở để xác định chính xác một giá trị nguyên tử khối( hoặc bài toán có quá nhiều khả năng xả y ra theo nhiều hướng khác nhau). Cái khó của bài tập loại 2 là các dữ kiện thường thiếu hoặc không cơ bản và thường đòi hỏi người giải phải sử dụng những thuật toán phức tạp, yêu cầu về kiến thức và tư duy hoá học cao, học sinh khó thấy hết các trường hợp xảy ra. Để giải quyết các bài tập thuộc loại này, bắt buộc học sinh phải biện luận. Tuỳ đặc điểm mỗi bài toán mà việc biện luận có thể thực hiện bằng nhiều cách khác nhau: * Biện luận dựa vào biểu thức liên hệ giữa khối lượng mol nguyên tử (M) và hoá trị (x) là : M = f (x) (trong đó f (x) là biểu thức chứa hoá trị x). Từ biểu thức trên ta biện luận và chọn cặp nghiệm M và x hợp lý. *Nếu đề bài cho không đủ dữ kiện hoặc chưa xác định rõ đặc đ iểm của các chất phản ứng hoặc chưa biết loại các sản phẩm tạo thành hoặc lượng đề cho gắn với các cụm từ : chưa tới hoặc đã vượt… thì đòi hỏi người giải phải khéo léo sử dụng những cơ sở biện luận thích hợp để giải quyết. Ví dụ : tìm giới hạn của ẩn (chặn trên và chặn dưới), ho ặc chia bài toán ra nhiều trường hợp để biện luận, loại những trường hợp không phù hợp, v.v… Từ thực tế giảng dạy,tôi thấy rằng giáo viên làm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi sẽ không thể đạt được mục đích nếu như không chọn lọc, phân nhóm các bài tập biện luận theo từng dạng, nêu đặc điểm của dạng đó và xây dựng hướng giải cho mỗi dạ ng. Đây là khâu có ý nghĩa quyết định trong công tác bồi dưỡng vì nó là cẩm nang giúp học sinh tìm ra được hướng giải quyết một cách dễ dàng ,hạn chế tối đa những sai lầm trong quá trình giải bài tập, đồng thời phát triển được trí tuệ cho học sinh (thông qua các bài tập tương tự mẫu và các bài tập vượt mẫu). Khi điều tra thực tế , tôi thấy năng lực giải các bài toán biện luận nói chung và biện luận tìm công thứ c hoá học nói riêng của học sinh còn rất yếu. Đa số các em cho rằng loại bài tập này quá khó và không có hứng thú khi gặp loại SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỖ THỊ THANH - THCS PHẠM HUY THÔNG 3 bài tập này. Mặt khác việc tìm đọc sách tham khảo về nội dung này cũng không phải dễ dàng. II. THỰC HIỆN ĐỀ TÀI. Khi thực hiện đề tài vào giảng dạy, trước hết tôi giới thiệu sơ đồ định hướng giải bài toán biện luận tìm CTHH dùng chung cho tất cả các dạng, gồm 5 bước cơ bản sau: B1: Đặt CTTQ cho chất cần tìm, đặt các ẩn số nếu cần (số mol, M, hoá trị …) B2: Chuyển đổi các dữ kiện thành số mol (nếu được ) B3: Viết tất cả các PTHH các phản ứng có thể xảy ra B4: Thiết lập các phương trình toán học hoặc bất phương trình liên hệ giữa các ẩn số với các dữ kiện đã biết. B5: Biện luận , chọn kết quả phù hợp. Tiếp theo, tôi tiến hành bồi dưỡng kỹ năng theo từng dạng.Mức độ rèn luyệ n từ minh hoạ đến khó, nhằm bồi dưỡng học sinh phát triển kỹ năng từ biết làm đến linh hoạt và sáng tạo. Để bồi dưỡng mỗi dạng, tôi thường thực hiện theo các bước sau: B1: Giới thiệu bài tập mẫu và hướng dẫn giải B2: Rút ra nguyên tắc và phương pháp áp dụng B3: Học sinh tự luyện và nâng cao. Trong phạm vi đề tài này , tôi xin trình bày 4 dạng bài tâp biện luận tìm công thức hoá học các chất vô cơ. Vớ i mỗi dạng có nêu cách nhận dạng, nguyên tắc áp dụng và các ví dụ minh hoạ. Sau đây là những kinh nghiệm mà tôi đã thực hiện và đúc kết từ thực tế: DẠNG 1 : BIỆN LUẬN THEO ẨN SỐ TRONG GIẢI PHƯƠNG TRÌNH 1)Nguyên tắc áp dụng: GV cần cho HS nám được một số nguyên tắc và phương pháp giải quyết dạng bài tập này như sau: - Khi giải các bài toán tìm CTHH bằng phương pháp đại số, nếu số ẩn số chưa biết nhiều hơn số phương trình toán học thiết lập được thì phải biện luận. Dạng này thướng gặp trong các trường hợp không bi ết nguyên tử khối và hoá trị của nguyên tố hoặc tìm chỉ số nguyên tử các bon trong phân tử hợp chất hữu cơ… - Phương pháp biện luận: * Thường căn cứ vào đầu bài để lập các phương trình toán 2 ẩn: y = f (x) , chọn 1 ẩn làm biến số (thường chọn ẩn có giới hạn hẹp hơn như: hoá trị , chỉ số…), còn ẩn kia được xem là hàm số. Sau đó lập bảng biế n thiên để chọn cặp giá trị hợp lý. * Nắm chắc các điều kiện về chỉ số và hoá trị : hoá trị của kim loại trong bazơ, oxit bazơ, muối thường ≤ 4, còn hoá trị của phi kim trong oxit ≤ 7 , chỉ số của H trong các hợp chất khí với phi kim ≤ 4, … SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỖ THỊ THANH - THCS PHẠM HUY THÔNG 4 Cần lưu ý: Khi biện luận theo hoá trị của kim loại trong oxit cần phải quan tâm đến hoá trị 8/3 2) Các ví dụ Ví Dụ 1: Hòa tan 1 kim loại chưa biết hóa trị trong 500ml dung dich HCl thì thấy thoát ra 11,2 dm 3 H 2 (ĐKTC). Phải trung hòa axit dư bằng 100ml dung dịch Ca(OH) 2 1M. Sau đó cô cạn dung dịch thu đuợc thì thấy còn lại 55,6g muối khan.Tìm nồng độ M của dung dich axit đã dùng và xác định tên kim loại đã dùng. * Gợi ý H/S: - Cặp ẩn cần biện luận là nguyên tử khối R và hóa trị x, - 55,6g là khối lượng của hỗn hợp 2 muối RCl x và CaCl 2 * Bài giải: Giả sử kim loại R có hóa trị là x ⇒ 1 ≤ x , nguyên ≤ 3. Số mol Ca(OH) 2 = 0,1 . 1= 0,1(mol) Số mol H 2 = 11,2 : 22,4 =0,5 (mol) Các PTPƯ: 2R + 2x HCl → 2RCl x + xH 2 ↑ (1) 1/x (mol) 1 1/x 0,5 Ca(OH) 2 + 2 HCl → CaCl 2 + 2H 2 O (2) 0,1(mol) 0,2 0,1 từ các phương trình (1),(2) suy ra : Số mol của HCl = 1 + 0,2 =1,2 mol Nồng độ M của dd HCl : C M = 1,2 /0,5 = 2,4 (M) Theo các PTPƯ ta có : m RClx = 55,6 - (0,1. 111) =44,5 (gam) ta có : x 1 .(R +35,5x) = 44,5 ⇒ R = 9x. Lập bảng : x 1 2 3 R 9 18 27 (loại) (loại) (nhận) Vậy kim loại thỏa mãn đầu bài là Nhôm Al( 27, hóa trị III ) Ví dụ 2: Khi làm nguội 1026,4 gam dung dịch bão hòa R 2 S0 4 .nH 2 0 (trong đó R là kim loại kiềm và n nguyên, thỏa mãn điều kiện 7< n < 12) từ 80 o C xuống 10 o C thì có 395,4 gam tinh thể R 2 SO 4 .nH 2 O tách ra khỏi dung dịch. Tìm công thức phân tử của Hiđrat trên. Biết độ tan của R 2 SO 4 ở 80 o C và 10 o C là 28,3 gam và 9 gam *Gợi ý HS: m ct (80 o C) = ?; m ddbh (10 o C) =?; m Ct (10 o C) =? R 2 SO 4 ⇒ m R2SO4 (kết tinh) = ? Lập biểu thức toán: số mol hiđrat = số mol muối khan. Lưu ý HS: do phần rắn kết tinh có ngậm nước nên lượng nước thay đổi SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỖ THỊ THANH - THCS PHẠM HUY THÔNG 5 * Giải: S(80 o C) = 28,3 gam => trong 128,3g ddbh cã 28,3g R 2 SO 4 và 100g H 2 O Vậy 1026,4g ddbh → 226,4g R 2 SO 4 và 800g H 2 O Khối lượng ddbh tại thời điểm 10 o C là : 1026,4 - 395,4 = 631 gam Ở 10 o C ,S(R 2 SO 4 ) =9g nên suy ra : 109g ddbh có chứa 9g R 2 SO 4 Vậy 631g ddbh có chứa khối lượng R 2 SO 4 là: gam1,52 109 9.631 = Khối lượng R 2 SO 4 khan có trong phần Hiđrat bị tách ra là: 226,4 - 52,1 =174,3g Vì số mol Hiđrat = số mol muối khan nên : 962 3,174 18962 4,395 + = ++ RnR ⇔ R= 7,1n- 48 Mặt khác R là kim loại kiềm, 7< n < 12 ,n nguyên ⇒ ta có bảng biện luận: n 8 9 10 11 R 8,8 18,6 23 30,1 loại loại nhận loại Kết quả phù hợp là : n=10, kim loại là Na,công thức Hiđrat là Na 2 SO 4 .10H 2 O DẠNG 2 : BIỆN LUẬN THEO TRƯỜNG HỢP 1)Nguyên tắc áp dụng : - Đây là dạng bài tập thường gặp chất ban đầu hoặc chất sản phẩm chưa xác định cụ thể tính chất hoá học ( chưa biết kim loại hoạt động hay kém hoạt động, muối trung hoà hay muối axit…) hoặc chưa biết phản ứng đã hoàn toàn chưa.Vì vậy cần phải xét từng khả năng xảy ra đối với các sản phẩm: - Phương pháp biện luận: * Chia ra làm hai loại nhỏ: biện luận các khả năng xảy ra đối với chất tham gia và biện luận các khả năng xảy ra đối với chất sản phẩm. * Phải nắm chắc các trường hợp có thể xảy ra trong quá trình phản ứng. Giải bài toán theo nhiều trường hợp và chọn ra các kết quả phù hợp. 2)Các ví dụ: Ví dụ 1: Khi cho a mol 1 kim loại R tan vừa hết trong dung dịch đặc chứa a mol H 2 SO 4 thì thu được 1,56g muối và 1 khí A. Hấp thụ hoàn toàn khí A vào trong 45ml dung dịch NaOH 0,2M thì thấy tạo thành 0,608g muối. Hãy xác định kim loại đã dùng. *Gợi ý HS: Kim loại R chưa rõ hoá trị, muối tạo thành sau phản ứng với NaOH chưa rõ là muối gì nên cần biện luận theo từng trường hợp đối với muối Natri. Lưu ý với HS: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỖ THỊ THANH - THCS PHẠM HUY THÔNG 6 Khi biện luận xác định muối tạo thành là muối trung hoà hay muối axit mà không biết tỉ số mol cặp chất tham gia, ta có thể giả sử phản ứng tạo thành 2 muối nếu muối nào không tạo thành thì có ẩn số bằng 0 hoặc 1 giá trị vô lý *Giải: Gọi n là hoá trị của kim loại R, PTPƯ: 2R + 2nH 2 SO 4 → R 2 (SO 4 ) n + nSO 2 + 2nH 2 O Theo đầu bài, số mol kim loại R bằng số mol H2SO4 nên ta có 2n = 2 → n=1 Thay n=1 ta được: 2R + 2H 2 SO 4 → R 2 SO 4 + SO 2 + 2H 2 O a a 0,5a 0,5a Giả sử SO 2 tác dụng với NaOH tạo ra 2 muối NaHSO 3 , Na 2 SO 3 PTPƯ: SO 2 + NaOH → NaHSO 3 x mol x x SO 2 + 2NaOH → Na 2 SO 3 + H 2 O y mol 2y y Theo đề ra ta có: x + 2y = 0,2.0,045 =0,009 x=0,001 ⇔ 104x + 126y = 0,608 y=0,004 Vậy giả thiết phản ứng tạo 2 muối là đúng: Ta có số mol R 2 SO 4 = số mol SO 2 = x + y = 0,005 (mol) Khối lượng R 2 SO 4 = (2R+ 96). 0,005 = 1,56 (g)⇒ R = 108 Vậy kim loại đã dùng là bạc (Ag) Ví dụ 2 : Hoà tan hoàn toàn 20g hỗn hợp gồm MgCO 3 và RCO 3 có tỉ mol 1:1 bằng dung dịch HCl .Lượng khí CO 2 sinh ra cho hấp thụ hoàn toàn vào 200ml dung dịch NaOH 0,5M thu được dung dịch A.Thêm BaCl 2 dư vào dung dịch A thu được 39,4 g kết tủa.Xác định kim loại R *Giải: Giả sử đã dùng a mol muỗi muối MgCO 3 và RCO 3 ,ta có PTPƯ: MgCO 3 + 2HCl → MgCl 2 + CO 2 ↑ + H 2 O a mol a RCO 3 + 2HCl → RCl 2 + CO 2 ↑ + H 2 O a mol a Số mol CO 2 thu được = 2a (mol) Số mol NaOH = 2,5.0,2 = 0,5 (mol) Số mol kết tủa BaCO 3 tạo thành = 39,4:197 = 0,2 mol Có 2 khả năng xảy ra đối với dung dịch A * A chỉ chứa Na 2 CO 3 : CO 2 + 2NaOH → Na 2 CO 3 + H 2 O x (mol) 2x x Na 2 CO 3 + BaCl 2 → BaCO 3 ↓ + 2NaCl x (mol) x SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỖ THỊ THANH - THCS PHẠM HUY THÔNG 7 Ta có hệ phương trình: 84a + a(R+60) = 20 x = 0,2 2a = x Suy ra a = 0,1 ; R=56 .Vậy R là Sắt (Fe). * A chứa Na 2 CO 3 : (x mol) và NaHCO 3 (y mol) Các phản ứng: CO 2 + 2NaOH → Na 2 CO 3 + H 2 O x (mol) 2x x CO 2 + NaOH → NaHCO 3 y (mol) y y Na 2 CO 3 + BaCl 2 → BaCO 3 ↓ + 2NaCl x (mol) x Suy ra ta có hệ phương trình: 84a + a(R+60) = 20 2x + y = 0,5 x + y = 2a x = 0,2 Giải ra ta được a = 0,15; R = -10,6 (loại) Vậy R chỉ có thể là Sắt (Fe) DẠNG 3 : BIỆN LUẬN SO SÁNH 1)Nguyên tắc áp dụng: - Phương pháp này được áp dụng trong các bài toán xác định tên nguyên tố mà các dữ kiện đề cho thiếu hoặc các số liệu về lượng chất đề cho đã vượt quá, hoặc chưa đạt đến 1 con số nào đó. - Phương pháp biện luận : * Lập các bất đẳng thức kép có chứa ẩn số( thường là nguyên tử khối). Từ bất đẳng thức này tìm đượ c các giá trị chặn trên và chặn dưới của ẩn để xác định 1 giá trị hợp lí * Cần lưu ý 1 số điểm hỗ trợ việc tìm giới hạn thường gặp : - Hỗn hợp 2 chất A,B có số mol là a (mol) thì 0< n A ,n B < a. - Trong các oxit R 2 O m thì : 1 ,m ≤ nguyên 7 ≤ - Trong các hợp chất khí của phi kim với hiđro RH n thì 1 ,n ≤ nguyên ≤ 4. 2)Các ví dụ: Ví dụ 1 : Có 1 hỗn hợp gồm 2 kim loại A và B có tỉ lệ khối lượng nguyên tử là 8:9 .Biết khối lượng nguyên tử của A,B đều không quá 30 đvC .Tìm 2 kim loại. * Gợi ý HS: Thông thường HS hay làm “mò mẫm” sẽ tìm ra Mg và Al nhưng phương pháp trình bày khó mà chặt chẽ,vì vậy giáo viên cần hướng dẫn các em cách chuyển 1 tỉ số thành 2 phương trình toán : SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỖ THỊ THANH - THCS PHẠM HUY THÔNG 8 Nếu A : B = 8:9 thì ⇒ A = 8n B = 9n *Giải Theo đề tỉ số nguyên tử khối của 2 kim loại là: 8:9 nên ⇒ nB nA 9 8 = = (n∈Z + ) Vì A,B đều có KLNT không quá 30 đvC nên 9n ≤ 30 => n 3 ≤ Ta có bảng biện luận sau: n 1 2 3 A 8 16 24 B 9 18 27 loại loại nhận Vậy 2 kim loại đó là Mg và Al. Ví dụ 2 : Hoà tan 8,7g 1 hỗn hợp gồm K và 1 kim loại M thuộc phân nhóm chính nhóm 2 trong dung dịch HCl dư thì thấy có 5,6 dm 3 H 2 (đktc) .Hoà tan riêng 9g kim loại M trong dung dịch HCl dư thì thể tích khí H 2 sinh ra chưa đến 11lít (đktc).Hãy xác định kim loại M. *Gợi ý HS: GV yêu cầu HS lập phương trình tổng khối lượng của hỗn hợp và phương trình tổng số mol H 2 . Từ đó biến đổi thành biểu thức chỉ chứa 2 ẩn số là số mol(b) và nguyên tử khối M .Biện luận tìm giá trị chặn trên của M. Từ PƯ riêng của M với HCl suy ra bất đẳng thức về V H2, suy ra giá trị chặn dưới của M rồi chọn M cho phù hợp với chặn trên và chặn dưới . *Giải: Đặt a, b lần lượt là số mol của mỗi kim loại K,M trong hỗn hợp . Thí nghiệm1 : 2K + 2HCl → 2KCl + H 2 ↑ a 0,5a M + 2HCl → MCl 2 + H 2 ↑ b b Tổng số mol H2 = 0,5a + b = 5,6:22,4 = 0,25 ⇔ a + 2b = 0,5 Thí nghiệm 2: M + 2HCl → MCl 2 + H 2 ↑ 9/M (mol) 9/M (mol) Theo đề bài : 4,22 119 < M ⇒ M > 18,3 (1) Mặt khác : 39a + b.M=8,7 39.(0,5-2b) + b.M = 8,7 ⇔ ⇒ b= M−78 8,10 a + 2b =0.5 a = 0,5 - 2b [...]... nghiệm về phương pháp giải 1 số dạng toán biện luận tìm công thức hoá học. Đây chỉ là 1 phần nhỏ trong hệ thống bài tập hoá học nâng cao Để trở thành 1 học sinh giỏi hoá thì HS còn phải rèn luyện nhiều phương pháp khác Tuy nhiên, muốn làm tốt 1 loại bài tập nào,HS cũng phải nắm thật vững kiến thức cơ bản về lý thuyết hoá học Không ai có thể giải đúng 1 bài toán hoá nếu không biết chắc phản ứng hoá học nào... cho mỗi dạng bài tập cần bồi dưỡng cho HS Xây dựng đựơc nguyên tắc và phương pháp giải các dạng bài toán đó - Tiến trình bồi dưỡng kĩ năng được thực hiện từ việc bắt đầu bằng bài tập mẫu, hướng dẫn phân tích đầu bài cặn kẽ để HS xác định hướng giải và tự giải, từ đó các em có thể rút ra phương pháp chung để giải các bài toán cùng loại Cuối cùng là giải các bài tập tổng hợp - Mỗi dạng bài toán phải đưa... không những tạo cơ hội cho học sinh rèn kĩ năng giải bài tập hoá học, mà còn xây dựng 1 nền kiến thức vững chắc, hướng dẫn các em biết kết hợp nhuần nhuyễn những kĩ năng hoá học với năng lực tư duy toán học III KẾT QUẢ ĐẠT ĐỰƠC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM Qua thời gian nghiên cứu và áp dụng chuyên đề trên với HS lớp 9 và đặc biệt trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi trong 2 năm học, kết quả thu được tương... sau, đặc biệt đối với phần biện luận tìm CTHH cho các hợp chất hữu cơ *Những kiến nghị ,đề xuất: - Đối với nhà trường: Cần tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phòng học bộ môn, tài liệu tham khảo,… - Đối với GV: Phải có lòng nhiệt tình, có ý thức tự bồi dưỡng, tích cực nghiên cứu tư liệu, phục vụ bài giảng C KẾT LUẬN CHUNG Việc hướng dẫn HS phương pháp giải bài toán biện luận tìm CTHH đã nêu trong đề tài... PHẦN MỞ ĐẦU I Lí do chọn đề tài II Phương pháp nghiên cứu B NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU I Cơ sở lí luận và thực tiễn II.Thực hiện đề tài Dạng 1: Biện luận theo ẩn số trong giải phương trình Dạng 2: Biện luận theo trường hợp Dạng 3 : Biện luận so sánh Dạng 4: Biện luận theo trị số trung bình III Kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm IV Điều kiện áp dụng C KẾT LUẬN CHUNG ĐỖ THỊ THANH - THCS PHẠM... việc xác định hướng giải cho các bài tập Qua đề tài, kiến thức và kĩ năng của HS được củng cố 1 cách vững chắc và sâu sắc Kết quả học tập của HS dần được nâng cao.Từ chỗ HS lúng túng khi gặp các bài toán biện luận thì đến nay phần lớn các em đã tự tin hơn, biết vận dụng các kĩ năng được bồi dưỡng để giải thành thạo các bài tập biện luận mang tính phức tạp Kết quả cụ thể: -Năm học 2008 - 20 09, có 10/10... DỤNG - Đối với HS: Cần phải nắm vững các kiến thức lý thuyết cơ bản về hoá học, có kĩ năng tốt trong giải toán, có phương pháp học tập khoa học, tích cực tìm tòi, sáng tạo Đề tài này chỉ giới hạn trong các bài toán biện luận tìm CTHH chất vô cơ, chưa đề cập đến các hợp chất hữu cơ - Đối với GV: Cần đầu tư thời gian,có phương pháp hợp lý để thực hiện chuyên đề với từng đối tượng HS Nội dung chuyên đề... thạo các bài tập biện luận mang tính phức tạp Kết quả cụ thể: -Năm học 2008 - 20 09, có 10/10 HS đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện -Năm học 20 09 - 2010, có 10/10 HS đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện.Đặc biết có 1 số em đã biết giải bài toán biện luận 1 cách sáng tạo trong kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh Đạt được kết quả đó, có sự góp phần rất lớn của việc thực hiện đề tài này Trong quá trình bồi... trị,…) thì tuy không đặt được công thức đại diện nhưng vẫn tìm được khối lượng mol trung bình theo công thức : M = tổng khối lượng hỗn hợp : tổng số mol hỗn hợp Tổng khối lượng hỗn hợp = n1.M1 + n2.M2 +… Tổng số mol hỗn hợp = n1+n2+… Mhh phải nằm trong khoảng từ M1 đến M2 - Phương pháp biện luận : từ giá trị M tìm được ta lập bất đẳng thức kép M1< Mhh < M2 (giả sử M1 < M2), để tìm giới hạn của các ẩn 2)... Theo các PTPƯ: số mol X = số mol BaCl2 =số mol BaSO4 = 6 ,99 : 233= 0,03 mol Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có: m(ACl +BCl2) = 3,82 + (0,03.208 ) - 6 ,99 = 3,07 gam b) Mx= 3,82 ≈ 127 0,03 Ta có : M1 = 2A +96 và M2 = A +97 ĐỖ THỊ THANH - THCS PHẠM HUY THÔNG 9 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Vậy 2A + 96 > 127 (*) A + 97 . SINH PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN BIỆN LUẬN TÌM CÔNG THỨC HOÁ HỌC ” nhằm giúp các em học sinh giỏi làm tốt loại bài toán biện luậ n nói chung và biện luận tìm CTHH nói riêng. II. PHƯƠNG PHÁP. các phương pháp bồi dưỡng kỹ năng biện luận trong giải bài toán hoá học (giới hạn trong phạm vi biện luận tìm công thức hoá học chất vô cơ) 2. Thời gian nghiên cứu: Năm học 2008 - 20 09 và. cho học sinh (thông qua các bài tập tương tự mẫu và các bài tập vượt mẫu). Khi điều tra thực tế , tôi thấy năng lực giải các bài toán biện luận nói chung và biện luận tìm công thứ c hoá học

Ngày đăng: 23/01/2015, 20:59

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan