0

skkn MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TỔ KHỐI

30 484 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2015, 20:22

. cần chuẩn bị một số phiếu ghi thời gian hoặc sự kiện như: Chi n dịch biên giới; Chi n dịch Việt Bắc; Bác Hồ kêu gọi to n quốc kháng chi n vv. hoặc ghi các năm như 1946; 1950 … Một số phiếu ghi. đánh giá sơ bộ và có so sánh với kết quả học tập của học sinh ở những năm học trước như thế nào? (Chú ý môn Tiếng Việt và To n: các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và tính to n đã đạt) VỀ PHƯƠNG. kiến: - Nghiên cứu tài liệu: Đọc tài liệu sách, báo, sách tham khảo. - Phương pháp quan sát: Thông qua dự, quan sát hoạt động của tổ khối. - Phương pháp điều tra: Tìm hiểu thực trạng sinh hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TỔ KHỐI, skkn MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TỔ KHỐI,

Từ khóa liên quan