iải quyết việc làm cho người lao động vùng thu hồi đất ở tỉnh Khánh Hòa

137 596 0
iải quyết việc làm cho người lao động vùng thu hồi đất ở tỉnh Khánh Hòa

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. tình hình giải quyết việc làm cho lao động vùng thu hồi đất ở tỉnh Khánh Hòa. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp giải quyết việc làm cho lao động vùng thu hồi đất ở tỉnh Khánh Hòa. 1.8 cho tỉnh Khánh Hòa về giải quyết việc làm cho người lao động vùng thu hồi đất. 55 Kết luận chương 1. 58 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG VÙNG THU HỒI ĐẤT TỈNH KHÁNH. GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG VÙNG THU HỒI ĐẤT Ở TỈNH KHÁNH HÒA TRONG THỜI GIAN TỚI 108 3.1. Quan điểm, định hướng về giải quyết việc làm cho lao động vùng thu hồi đất Khánh

Ngày đăng: 18/03/2015, 08:15

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • LỜI CẢM ƠN

 • CÁC TỪ VIẾT TẮT

 • MỤC LỤC

 • DANH MỤC CÁC BẢNG

 • DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

 • MỞ ĐẦU

 • Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÙNG THU HỒI ĐẤT

 • 1.1. Thu hồi đất và những tác động của nó đến việc làm của người lao động

 • 1.1.1 Thu hồi đất gắn liền với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa

 • 1.1.2. Những tác động của thu hồi đất đến việc làm của người lao động

 • 1.1.3. Giải quyết việc làm cho người lao động vùng thu hồi đất là đòi hỏi bức bách, khách quan của phát triển kinh tế và cuộc sống cư dân.

 • 1.2. Nội dung giải quyết việc làm cho ngƣời lao động vùng thu hồi đất.

 • 1.2.1. Một số khái niệm

 • 1.2.2. Chủ trương chính sách về giải quyết việc làm cho người lao động vùng thu hồi đất

 • 1.3. Kinh nghiệm giải quyết việc làm một số tỉnh/thành phố trong nước và bài học rút ra cho tỉnh Khánh Hòa

 • 1.3.1. Kinh nghiệm giải quyết việc làm một số tỉnh/thành phố trong nước

 • 1.3.2. Một số bài học rút ra cho tỉnh Khánh Hòa về giải quyết việc làm cho người lao động vùng thu hồi đất.

 • Chương 2: THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÙNG THU HỒI ĐẤT TỈNH KHÁNH HÒA

 • 2.1. Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế-xã hội của tỉnh Khánh Hòa

 • 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên

 • 2.1.2. Đặc điểm kinh tế: tình hình phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật.

 • 2.1.3. Đặc điểm về xã hội: cơ sở hạ tầng xã hội

 • 2.2. Tình hình giải quyết việc làm cho người lao động vùng thu hồi đất ở Khánh Hòa

 • 2.2.1. Tình hình thu hồi đất

 • 2.2.2. Các chủ trương, chính sách, chương trình dự án về giải quyết việc làm cho người lao động vùng thu hồi đất.

 • 2.3. Đánh giá thực trạng giải quyết việc làm cho ngƣời lao động vùng thu hồi đất ở Khánh Hòa.

 • 2.3.1. Kết quả đạt được (những thành công trong giải quyết việc làm)

 • 2.3.2. Hạn chế tồn tại, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra trong giải quyết việc làm cho người lao động vùng thu hồi đất Khánh Hòa

 • Chương 3: QUAN ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÙNG THU HỒI ĐẤT Ở TỈNH KHÁNH HÒA TRONG THỜI GIAN TỚI

 • 3.1. Quan điểm, định hướng về giải quyết việc làm cho lao động vùng thu hồi đất Khánh Hòa

 • 3.1.1. Về quan điểm xây dựng chính sách liên quan đến thu hồi đất

 • 3.1.2. Quan điểm về hoàn thiện chính sách đền bù khi thu hồi đất sản xuất nông nghiệp và tái định cư ở nông thôn.

 • 3.1.3. Quan điểm về chính sách và quy hoạch sử dụng đất một cách hợp lý.

 • 3.1.4. Cần có điều tra, khảo sát trước khi phê duyệt dự án đầu tư cần thu hồi đất.

 • 3.1.5. Quan điểm định hướng về đổi mới phương thức đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

 • 3.2. Các giải pháp giải quyết việc làm cho lao động vùng thu hồi đất Khánh Hòa

 • 3.2.1. Phát triển, tăng cường công tác đào tạo nghề nhằm giải quyết việc làm

 • 3.2.2. Các chính sách hỗ trợ tạo việc làm.

 • 3.2.3. Phát triển thị trường lao động

 • 3.2.4. Cần có hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn về sử dụng tiền đền bù, tư vấn, tuyền truyền về các phương án đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

 • 3.2.5. Chính sách tạo việc làm đối với lao động lớn tuổi

 • 3.2.6. Một số khuyến nghị khác

 • KẾT LUẬN

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan