Giải quyết việc làm cho người lao động vùng thu hồi đất ở tỉnh khánh hòa

24 429 0
Giải quyết việc làm cho người lao động vùng thu hồi đất ở tỉnh khánh hòa

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Gii quyt ving vùng thu ht  tnh Khánh Hòa Nguyn Huyn Lê i hc Kinh t Lu Kinh t chính tr; Mã s: 60 31 01 ng dn: ng o v: 2008 Abstract: Làm rõ nhng v lý lun v gii quyt ving vùng thu hi t; nghiên cu mt s kinh nghim v gii quyt ving vùng thu ht ca mt s tnh/thành ph; nghiên cu thc trng v a lý, kinh t, xã hi và tình hình gii quyt vic làm cho lang vùng thu ht ti tnh Khánh Hòa, t  ra nhng nh kt qu, hn ch tn t xut mt s gii pháp vo ngh, chính sách h tr vic làm, th ng, to vic làm mi trong gian 2006-2010 Keywords: Khánh Hòa; Kinh t ng; Vic làm Content MỞ ĐẦU 1.1. Sự cần thiết nghiên cứu của đề tài Quá trình công nghip hóa - hi hóa dit qui lut tt yu c bing ca xu th toàn cg din ra hi n tr c công nghip hóa, hii hóa. Vi m-n ra  hu hc bit phát trin mnh m  nhi th  mt v a lý, giao thông, cng bin. Tnh Khánh Hòa nm  vùng Duyên hi min Trung,  v trí thun tin v ng b, ng sng bing hàng không, có li th v nhiu cng bin, du lch và cách thành ph H Chí Minh  trung tâm kinh t ln nht c c không xa, cho nên có rt nhiu li th  phát trin. Trong quá trình tin hành CNH-c hình thành nên các khu công nghip các  là mt tt y có ti v v ng cá th này Chính quyn ti thc hin thu hi khá nhit nông nghip. Theo quy hoch phát trin kinh t ca ta bàn tnh có 5 khu công nghip, khu ch xut và khu công ngh cao vi tng din tích 885,82 ha; 10 cm công nghip va và nh vi tng din ng s t nông nghip ca tnh s d chuyi sang các KCN, KCX là 1.637,145 ha. Quá trình thu h chuyi m dt nông nghip phc v cho phát trin kinh t - xã htu kin thu hút v c, phát trin doanh nghip c v s ng và quy mô, góp phng, chuyn du kinh t cng, gii quyt ving và to ngun thu  cho ngân sách [18]. Vic thu h xây du kin và tht nh chuyn mt b phn quan trng lng nông nghip, nông thôn, là khu vt lao ng thp, sang khu vc công nghip và dch v. Vi s ng lt nông nghip b thu hi ch ca Tc tính mng lng nông nghip, phi chuyn i ngành ngh lên ti khoi. Nhic gii quyt vic làm vi thu nhn nay, vi mt khu công nghip Sui Du và mt cm công nghip va và nh   i quyt vic làm cho khong 14.000 lao i dân b thu ht, không phi tt c mu có th d dàng chuyn c sang các công vic thuc công nghip, dch v n, mà mt b phn khá ln i dân b thu ht là nhi nông dân thui, khi b thu ht canh tác b thu hp, không hoc khó có th tip tc vi hong nông nghip  hn ch là rt nhi  tu có th o ngh phù hc công nghip hoc dch v, kh i ngh mi và tìm vic công nghip, dch v còn gp nhi Hin nay, s ng b thu ht ch yu ch c h tr bng hình tht. Trong cung ca ch t nông nghip phc v  hoá trong khuôn kh  án "Chuyn dng tn 2010" ti 3 xã Diên Phú (Diên Khánh), Ninh Hoà (Ninh Thuy nhng thông i dân nm bc ch yu là thu ht nông nghip và nhn tin bù trong khi nhng thông tin liên quan ti vic làm và nh cuc sng sau khi gii to t nông nghip c nhi i bit ti. B   chun b cn thi  chuyi vi p, thiu chuyên môn k thut, thiu va  tr thit tho ngh và gii quyt ving này. Ti k hp Quc hi ln th 7 khoá XI, tho lun v tình hình thc hin qui hoch, k hoch s dng t theo Lui bi c quy hoch treo, ly thành tích, hàng t có chn xut, mà ch ng bao quanh, dn ti hàng ngàn t canh tác. Tin bù gii ti dân không tip tn xut, hoc chi phí cho vic chuyn ngh, mà s dng vào vic xây nhà, mua sm vt d , nghèo thi nông dân không còn rung, trong lúc không có ngh nghi kim sng. V i dân mt, không có vic làmthu nhp nc gii quyt kp thi s t nh rt ln. Xut phát t yêu cu lý lun và thc tin, vit v nghiên cu và  xut các gii  gii quyt ving vùng thu ht nông nghip  tnh Khánh Hòa là vic làm cp thit sc cn thit. Vì vy, tác gi n gii quyt vic làm ng vùng thu ht  tnh Khánh Hòa tài lut nghip thc s kinh t. 1.2. Tình hình nghiên cứu Trong thi k   c ta, vic chuyn m dt nông nghip sang phát tri, các khu công nghip, khu ch xut là mt tt y y mnh CNH - ng thu hp din mt b phn không nh ng trong nông nghii vào tình trng không có hoc thiu vic thc tr t ra yêu cu cp bách v gii pháp gii quyt ving mt do quá trình CNH-u công trình nghiên c án  cn các v v ng- vic làm, gii quyt ving trong vùng thu ht nông nghip. Các tác gi  Vin Kinh t TP. H Chí Minh cho rng c i dân mc làm tng trong nông thôn. a V ng - Vic làm, B ng  i nhng t nông nghip b thu h thu ht, lao ng b mt hoc thiu vic làm trong khi các d án phát trin công nghii phi có thi gian mi có th ng, do vy, v vic làm  nhng khu vc này tr nên bc xúc. i hc Kinh t Qu tài KX.01- cn v vic làmthu nhng b thu ht trong quá trình CNH- cn s cn thit phi thu ht, CNH-t yu s dn thu ht nông nghit b phi dân s mt vic làm trong nông nghii, va là thách thi vc ta trong quá trình phát trin. Trung tâm Tin hc - B ng  u tra nghiên cu v thc trng vic làm ca các h nông dân b thu ht phc v cho phát trin kinh t - xã hi ti 6 tB ng Nai vi 541 h. Cuc kht luu h dân gp phi sau khi b thu ht là tìm và to vic làm mi. Tuy nhiên, các nghiên cu và kho sát này mi ch tp trung ti thc trng ca vic thu hi n bù, gii to, thiu vic làm ca các h dân b thu h cn th m cng thu ht, kh p co ngh ca c kh i quyt vic làm ca t i vi tnh Khánh Hòa, là tnh có t  hoá cao, t t nghiên cu có h thng v thc trng - vic làm vùng chuyi m dt nông nghip. 1.3. Mục tiêu nghiên cứu - ánh giá thc trng vic làm và gii quyt vic làm cho lao ng trong din gii to t nông nghip  tnh Khánh Hòa. -  xut các gi gii quyt ving b thu ht nông nghip trong thi gian ti a bàn tnh Khánh Hòa. 1.4. Nhiệm vụ nghiên cứu  thc hic mc tiêu nghiên cu, tác gi  ra mt s nhim v c th   Làm rõ nhng v lý lun v gii quyt vic làm cho lao vùng thu ht  Nghiên cu mt s kinh nghim v gii quyt vic làm cho lao vùng thu ht ca mt s tnh/thành ph  Nghiên cu thc trng v gii quyt vic làm cho lao vùng thu ht trong thi gian qua.   xut mt s gii pháp gii quyt ving vùng thu ht giai n 2006-2010 ca tnh Khánh Hoà 1.5. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu Ving vùng thu hi t * Phạm vi nghiên cứu của đề tài - Phm vi v ni dung nghiên cu: Nghiên cu thc trng - vic làm ca lao ng vùng thu ht. - ông gian:  -   1.6. Cách tiếp cận và phƣơng pháp nghiên cứu * Cách tiếp cận -  phát triển bền vững  -   nhiều nhân tố tác động đến. * Phương pháp nghiên cứu: phân tích       1.7. Dự kiến những đóng góp mới của luận văn  H thng hoá các v lý lun v vic làm và gii quyt ving vùng thu ht.  m và tình hình gii quyt ving vùng thu ht  tnh Khánh Hòa.    xut các gii pháp gii quyt ving vùng thu hi t  tnh Khánh Hòa. 1.8. Kết cấu của Luận văn    Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về giải quyết việc làm cho người lao động vùng thu hồi đất Chương 2: Thực trạng về giải quyết việc làm cho người lao động vùng thu hồi đất tỉnh Khánh Hòa Chương 3: Quan điểm, định hướng và giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động vùng thu hồi đất tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG VÙNG THU HỒI ĐẤT 1.1. Thu hồi đất và những tác động của nó đến việc làm của ngƣời lao động 1.1.1 Thu hồi đất gắn liền với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa 1.1.1.1. Khái niệm về thu hồi đất Thu ht là vic ra quyt  thu li quyn s dt hoc thu l chc, U ng, th trn qunh ca Lut . 1.1.1.2. Thu hồi đất nhằm đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa n i hi biu toàn quc cng cng sn Vit Nam ln th VIII  ra mc tiêu c phn tr thành mc công nghip. Vi xut m t mc nông nghip truyn thng, vng  nông thôn, và trên 70% lng làm vic nông nghip, mun tr thành mc công nghing hi ng duy nht là chúng ta phy nhanh s nghip CNH  -c tin bao gi lin v th hóa, quá trình nâng cp, phát trin h th h tng và các công trình phc v li ích công cng, li ích quc gia. V thc chu li nn kinh t ng phát trin mnh công nghip và dch vcu li vic phân b i ng  khu vc th và gim s ng và t l ng  khu vc nông thôn.  c công vit yu là phi phân b li các ngun lc phát trin kinh t c ht là ngun nhân lng. Phi chuyn mt b phc ht là t nông nghip sang phc v cho vic xây dng các khu công nghip, khu ch xut, cho vic m r  mc xây dng, phát trin h thng kt cu h tng và các công trình công cng phc v li ích cng và quc ng thi phi chuyn mt b phn quan trng lng ca khu vc nông nghip là khu vng thp, sang khu vc công nghip và dch v là nhng khu vc có c thu ht là tt yu, gn lin vi quá trình CNH   1.1.2. Những tác động của thu hồi đất đến việc làm của người lao động Thu ht phc v quá t hóa, CNH- v mt tích cc là quá trình to c nhiu vic làm mp l V ng tiêu cc n vic làm ci ng vùng thu ht là vic làm  hi ng phi có  tay ngh mà nhng yu t ng nông nghip  vùng thu hc do vy tình trng tht nghip cng vùng thu ht bt công xã h ng sinh thái và ô nhim  thành ph, khng hong xã h , tr em bn  nhà , cht thi, giao thông công cng. 1.1.3. Giải quyết việc làm cho người lao động vùng thu hồi đất là đòi hỏi bức bách, khách quan của phát triển kinh tế và cuộc sống cư dân. Dit nông nghip b thu hi gian qua, mt nông nghip thu hi  ng ti vic làm ca trên 10 lao ng nông nghip. Mt s a n th ch m cn trong vic thu hn công tác quy hoch thu ht vi h tr c bit là h tr vic làm, dy ngh ng; vic bng cho h b thu ht ch yu thc hii hình thc tin t , gii pháp kp thi và hiu qu  h tr dy ngh, to vic làm, i si b thu ht. Vì vy, tình trng tht nghip và thiu vic làm hi bc xúc  nhiu vùng chuyti vic gii quyt vic làm cho nhi ng vùng thu ht là mt trong nhng v cp thit. 1.2. Nội dung giải quyết việc làm cho ngƣời lao động vùng thu hồi đất. 1.2.1. Một số khái niệm * Lao động: Lao ng sn xut là hong có mi nhm to ra các loi sn phm vt cht và giá tr tinh thn cho xã hi. * Lực lƣợng lao động: Lc hiu là gm nh 15 tr lên c làm và t nghip. L tung bao gm nhng   15  60 tu i vi nam và 15-55 tui vi n     t nghip. * Việc làm:  . * Ngƣời có việc làm: Ni có vii làm vic tr tin công, li nhun bng tin hay hin vt hoc tham gia vào các hong mang tính t to vic làm vì li ích hay vì thu nhông nhn tin công hay hin vt. * Thất nghiệp: Tht nghip là tình trng tn ti khi mt s i trong lc lng lao ng mun làm vig th c vic làm  mc tinh hành. i tht nghii thuc lng có nhu cu làm vi c vic làm. 1.2.2. Chủ trương chính sách về giải quyết việc làm cho người lao động vùng thu hồi đất c ban hành chính sách, ch n nhng tn bù và gii quyt ving vùng thu h - Chính sách phát trin vic làm - Chính sách phát trin ngun nhân lc và dy ngh - Chính sách phát trin th ng - Trong Lu - -: - -   - -  - -       - -BTC-                   -  - -  1.3. Kinh nghiệm giải quyết việc làm một số tỉnh/thành phố trong nƣớc và bài học rút ra cho tỉnh Khánh Hòa 1.3.1. Kinh nghiệm giải quyết việc làm một số tỉnh/thành phố trong nước - Thành ph ng; - Tnh Bc Ninh; - T; - Thành ph Hà Ni ; - Tnh H 1.3.2. Một số bài học rút ra cho tỉnh Khánh Hòa về giải quyết việc làm cho người lao động vùng thu hồi đất. - u sn xut nông nghip nên chuyng mang lt, chng cao. - Chính sách phát trin ngun nhân lc phi hy nhanh kh ng dng tin b khoa hc k thung. - Cách thc thc hin trong vic gii quyt vic làm nên kt hp sc mnh gia nhà c, doanh nghip và nông dân b mt cùng phi hp thc hin - Phy mnh tuyên truyn nâng cao nhn thc c ng v hc ngh, gii quyt vi ng ch ng tham gia hc ngh. - Có chính sách khuyn khích các doanh nghip s d      ng vùng thu ht Chƣơng 2: THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG VÙNG THU HỒI ĐẤT TỈNH KHÁNH HÒA 2.1. Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế-xã hội của tỉnh Khánh Hòa 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên - :  . -       :   200   ,     5.197km 2 . - Giàu ti Tài nguyên   ,    2.1.2. Đặc điểm kinh tế: tình hình phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật. 2.1.2.1. Tình hình phát triển kinh tế: T ng GDP ca tnh trong nha qua là khá cao, t n a t toàn qu hoch c gt 12 %. 2.1.2.2. Hạ tầng cơ sở kinh tế kỹ thuật: Khánh Hòa có h tn, thông tin liên lc, h thng cc khá tt. 2.1.3. Đặc điểm về xã hội: cơ sở hạ tầng xã hội 2.1.3.1. Hệ thống giáo dục - H thng hc các cc ph rng khp các a bàn. - Hoàn thành chun ph cp THCS. - a bàn tnh Khánh Hòa hii hng trung hc chuyên nghip. 2.1.3.2. Hệ thống y tế Toàn tnh hin có 137 xã có n h sinh hon nhi, 109 xã có nhân viên y t thôn bn hong, 132 xã có trang thit b y t n do các t chc tài trt chun quc gia y t ng th tr s ng bnh toàn tnh có 2.320 ng, t l ng bnh/vn dân xp th 39/64 tnh/thành ph trên c c. 2.1.3.3. Đặc điểm dân số và nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa ng ca Khánh Hòa khá di dào, cung c nhân lc cho phát trin. T l ng có vic làm trong tng lng ca tnh khá cao (trên 96%), t l tht nghing gim t  * V chng: [...]... tiễn về giải quyết việc làm cho lao động vùng thu hồi đất tỉnh Khánh Hòa Trong quá trình nghiên cứu, tác giả rút ra một số kết luận như sau: 1 Đã hệ thống hóa được những vấn đề lý luận về thu hồi đất gắn liền quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị, những ảnh hưởng của thu hồi đất đến việc làm của người lao động, những nội dung giải quyết việc làm cho người lao động vùng thu hồi đất chương... dịch việc làm trên thị trường lao động đối với nhóm lao động đặc thù này - Hoạt động có hiệu quả hơn đối với nhóm lao động vùng thu hồi đất thông qua chương trình vay vốn quốc gia, xuất khẩu lao động, Chƣơng 3: QUAN ĐIỂM ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG VÙNG THU HỒI ĐẤT TỈNH KHÁNH HÒA TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1 Quan điểm, định hƣớng về giải quyết việc làm cho lao động vùng. .. trường lao động khá đầy đủ, người lao động có cơ hội mở rộng việc làm, khả năng di chuyển tìm việc làm nhiều hơn Giải quyết việc làm tốt hơn cho lao động vùng thu hồi đất, thể hiện cơ cấu việc làm tăng lên nhóm lao động làm công ăn lương (tỷ lệ lao động làm công ăn lương tăng từ 36,7% thời điểm trước thu hồi đất lên 43,5% tại thời điểm điều tra) và có sự chuyển dịch cơ cấu lao động, giảm lao động ở. .. thêm nhiều việc làm, tỉnh Khánh Hòa cũng đã xây dựng khá nhiều các chương trình trọng điểm, các dự án 2.3 Đánh giá thực trạng giải quyết việc làm cho ngƣời lao động vùng thu hồi đất Khánh Hòa 2.3.1 Kết quả đạt được (những thành công trong giải quyết việc làm) - Hoàn thiện hệ thống chính sách nhằm giải quyết việc làm, tạo cơ hội nhiều hơn cho người dân tự tạo và tìm được việc làm - Lao động có nhiều... chính vì vậy mà Khánh Hòa cũng bước đầu đạt được một số thành công trong giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, lao động vùng thu hồi đất nhằm ổn định cuộc sống cho người dân; lao động có nhiều cơ hội, được tham gia đào tạo nghề nhằm tạo việc làm nhiều hơn; hiệu quả hơn trong việc đào tạo gắn với giải quyết việc làm; được hỗ trợ cho vay vốn để tự tạo việc làm; giải quyết việc làm tốt hơn nhờ tăng... vùng thu hồi đất tuy được cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu: Trình độ chuyên môn kỹ thu t chưa đáp ứng yêu cầu và không có chuyên môn kỹ thu t chính là nguyên nhân quan trọng nhất mà lao động vùng thu hồi đất không tìm được việc làm hoặc thiếu việc làm Theo đánh giá của các hộ điều tra việc thu hồi đất làm cho việc làm của hộ giảm đi: 92% số hộ cho rằng việc thu hồi đất làm giảm việc làm. .. tuyên truyền, vận động, tư vấn, có phương án hỗ trợ cho người dân bị thu hồi đất 3.2.5 Chính sách tạo việc làm đối với lao động lớn tuổi Ngoài những chính sách trên hỗ trợ trực tiếp cho tất cả lao động, cần chú ý đến đặc điểm của lao động thu hồi đất bị mất việc làmlao động lớn tuổi, trước khi thu hồi đất chủ yếu là làm nông nghiệp, trình độ văn hóa thấp thì việc giải quyết việc làm nên: - Phát triển... lên nhóm ngành công nghiệp và dịch vụ (tỷ lệ lao động nông nghiệp tại thời điểm điều tra giảm so với thời điểm trước khi thu hồi đất 8,4%; tỷ lệ lao động công nghiệp tăng lên 4,7% và lao động dịch vụ tăng 3,6%) 2.3.2 Hạn chế tồn tại, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra trong giải quyết việc làm cho người lao động vùng thu hồi đất Khánh Hòa - Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động vùng. .. tạo việc làm, chính sách hỗ trợ và giải quyết việc làm, chính sách thị trường lao động để gắn kết cung – cầu lao động, các chương trình vay vốn quốc gia giải quyết việc làm, chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn và vùng thu hồi đất nông nghiệp, các chương trình trợ giúp xuất khẩu lao động, di chuyển tới thị trường lao động hấp dẫn khác, các đề án dạy nghề cho lao động nông thôn của tỉnh, ... cầu lao động trên thị trường) 3.2 Các giải pháp giải quyết việc làm cho lao động vùng thu hồi đất Khánh Hòa 3.2.1 Phát triển, tăng cường công tác đào tạo nghề nhằm giải quyết việc làm - Nên có sự đầu tư xây dựng các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh một cách đồng bộ hơn, có chính sách thu hút, hấp dẫn đội ngũ giáo viên dạy nghề có chất lượng, đủ chuẩn; - Về đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất nên . vùng thu hồi đất tỉnh Khánh Hòa Chương 3: Quan điểm, định hướng và giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động vùng thu hồi đất ở tỉnh Khánh Hòa. Cơ sở lý luận và thực tiễn về giải quyết việc làm cho người lao động vùng thu hồi đất Chương 2: Thực trạng về giải quyết việc làm cho người lao động vùng

Ngày đăng: 06/02/2014, 20:28

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan