0

Hình thành và phát triển khái niệm chuyển hóa vật chất và năng lượng trong chương I - Sinh học 11 - Trung học phổ thông

119 442 0
  • Hình thành và phát triển khái niệm chuyển hóa vật chất và năng lượng trong chương I - Sinh học 11 - Trung học phổ thông

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2015, 08:01

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGÔ THỊ NGỌC HÀ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHÁI NIỆM CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG CHƯƠNG I – SINH HỌC 11-THPT LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM SINH HỌC HÀ NỘI - 2011 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC  NGÔ THỊ NGỌC HÀ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHÁI NIỆM CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG CHƯƠNG I- SINH HỌC 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM SINH HỌC Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Mã số: 60 14 10 Người hướng dẫn khoa học: PGS-TS Nguyễn Đức Thành HÀ NỘI - 2011 MỤC LỤC LI CM N - 3 -  C TIN C  - 15 -  n c  - 15 - 1.1.1. m - 15 - 1.1.2. m sinh hc: - 19 - 1.1.3.  hm c c ph n nay: - 24 -  thc tin c  - 25 -  nh thc trng dy ht chc 11- Trung hc ph  - 25 - 1.2.3. Kt qu nh thc tr - 31 - 1.2.4. : - 32 - - SINH HC 11- THPT. - 33 - t chc 11 -Trung hc ph  - 33 -   ct ch hc 11- Trung hc ph  - 33 - i dung ct ch c 11- Trung hc ph  - 35 -  n h thm c vt chc 11- Trung hc ph  - 39 - 2.3. Bit chc 11-Trung hc ph  - 46 - 2m trong dy h - 46 - n t chc 11- Trung hc ph  - 48 - -NL vi s h tr ca phn mm IHMC Cmap Tools - 57 -  - 57 - - Dng b dng b sau: - 58 - + n - 58 - ng KN b sung. - 58 - ng m - 59 -  Cmap Tools - 61 - n KN CHVC- NL ca sinh v dng  - 62 - n 1 - chun b ca GV - 62 - 2.4.2n 2 - n khai t chc DH b - 63 - C NGHIM - 67 - 3.1.Mc nghim - 67 - 3.2.Ni dung thc nghim - 67 - 3.3. c nghim - 67 - 3.3.1. Chng thc nghim - 67 - 3.3.2. Chn lp TN - 67 - 3.3.3. Chn GV dy TN - 68 - 3.3.4. c nghim - 68 - 3.4. X  liu - 68 - ng - 68 -  - 70 - 3.5. Kt qu thc nghim - 71 - 3m tra - 71 - - HS cng c  thn thc. Qua HS  i quan h gi gi kin th - 82 - KT LUN NGH - 83 - U THAM KHO - 84 - PH LC - 87 - DANH MC CC K HIU, CC CH VIT TT DH Dy hc DHKN   i chng  ng vt     GV  HS Hc sinh KN m PPDH  SGK  THCS Trung h THPT Trung hc ph  TN Thc nghim TV Thc vt M U    ci my hc hin nay: i nhng chuyn bin c    i mt tt yu. Trong ngh quyt s 40/2000/QH10 ca quc h i m  c ph   nh: M   i m  c ph ng n ph i nhn nguc phc v CNH-  p vi thc tin thng Vi g vi s i mi ny hn phi m trong Hi ngh ln th VI- n mi m y hc  tt c p hc, bc hc, kt hp tt hc vng vdng nhy hc hi bng cho hc sinh nhc gii quyt v Mi s  c c tip cn nhi tri thc mc sinh ht trong nh khoa h i mi n dy ht v t yi mi chung v PPDH ca c. 1.2.ng dy hg c 11-Trung hc ph  y hy hc sinh hc ch chc hong nhn thc cho hc sinh.Sinh hc thc nghi cu v th gii s thn kin thc c cc phn cht ca s vt, hi bn trong sinh gii. Sinh hc 11- n dn qua tng mc , t, kin thm chim t trong ln khng kin thc. 1.3.Xu thc trng dc m Sinh hc hin nay Chng kin thc ca hc sinh phn ln ph thuc nm v ca mi KN, nc ni dung KN Sinh hng ph bin  c thu vic nm vng bn cht ca  n n dng p, gii quyng trong thc t m v ca GV trong dy hi ch u h th a chn s dt trong nhng yu t khoa hm, tu kin cho ving nhn thc ca HS. 1.4.Xu  H thng KN Sinh hn tng c kin thc Sinh h coi vic m vng h thng KN Sinh h  ng cho HS kh n dng vng chu qu n thc sinh h ng h c th gii quan khoa hc t ng nhn thc KN Sinh hng trong vin          i m      Xut ph nhchnBi trim trong dy h t chng - Sinh hc 11 - Trung hc ph  2.Lch s u:  gii Viu v c tp trung nhiu   : n dy hc Sinh hc  p hc thuy Trong cu      y hc Sinh hc c   V.M.Kocxunxcaia( 1966) l n m n KN , ln th c b  triu trong s  trii quan h gi  2 loi KN  nh, s n KN Sinh ht ch vi vin n  nhng KN ch m t n , gii h  n tun t  Cui dung dy hc   n mu mm bc c ng th  cng chun b cho HS  lp i nh tu kin cho h u kin tip thu KN  bc hc tip theo. Trong cu y ha N.M.Scatkin( 1971  cho rng n d nng n i ng s kin rt li HS ln tu dn ti KN mi. Trong cu y hc Sinh h       a tp th   i p Sinh h t s ng KN, s vng ca KN nhng lic bi n mn vi trin  dng dy h, , bi chiu. Cu n KN sinh hng hi l     n  ln lp 8. Trong cuy hc sinh hng h   n h th gi a KN kinh nghim nhn thc KN cng th i KN . t t h th p hc.S  i vi vic tip thu kin thc hc tp cng thc kh r logic theo nhing  u t n ca m 2.2. Vit Nam: Trong nht nhi u v s  trit cung dn ging dy Sinh vt hm n qua tm vng kin thng d KN. n s ca Tru v   ch lp 9, lp 10 ph   c n v   ra mt s bi  ch a v   lot h  Nguyn c Tnh Quang Bt v n dy hc sinh hn mnh v vi ca ni dung dy hng duy nh hnh hi tri thc mc y, gv phi nm vng kin thm, s  trin kn qua tng mc, tng cp hng h th ng th hin logic v kin th ng dp c tp , nc va ta d  chi tit m.   Minh H n k  ncho HS trong ging d  tic 12-  nhn m nm vng bn cht kin thi bi m                 c sinh trong dy t di truy  ch  tht di truy hc kin thc di truyn hc.  Nguy  dp  n KN trong dy hc , Sinh hc 11-  gi  d n KN [...]... học 1 1- Trung học phổ thông 6.3.Xác định thực trạng dạy học chương I Chuyển hóa vật chất và năng lượng Sinh học 1 1- Trung học phổ thông 6.4.Xây dựng các biện pháp hình thành và phát triển kh i niệ trong chương I Chuyển hóa vật chất và năng lượng inh học 1 1- Trung học phổ thông 6.5.Thiết kế giáo án có sử dụng biện pháp hình thành và phát triển kh i niệm trong dạy học chương I - Sinh học 1 1- Trung học. .. Chuyển hóa vật chất và năng lượng inh học 1 1- Trung học phổ thông 8.2 Đề xuất được quy trình hình thành và phát triển kh i niệ trong chương I Chuyển hóa vật chất và năng lượng inh học 1 1- Trung học phổ thông 8.3 Đề xuất các biện pháp hình thành và phát triển kh i niệ trong chương I Chuyển hóa vật chất và năng lượng inh học 1 1- Trung học phổ thông 8.4 Thiết kế các b i soạn có sử dụng các biện pháp... yền- Quảng Ninh 5.Giả thuyết nghiên cứu: Bằng á h hình hành và phá i n á h i niệm, học sinh sẽ nắm vững kiến thứ và èn yện đượ ĩ năng ự họ đồng th i hệ thống hóa i n thứ hương I- Sinh học 1 1- Trung học phổ hông 6.Nhiệm vụ nghiên cứu: 6.1.Hệ thống cơ s lí luận về Kh i niệm, về hình thành và phát triển kh i niệm Sinh học 6.2.Xác định thực trạng dạy học chương I Chuyển hóa vật chất và năng lượng Sinh học. .. nh ngh a kh i niệm 4 Đ nh ngh a kh i niệm Đưa kh i niệm vào hệ thống kh i niệm đã có 5.Vận dụng kh i niệm 4 .Phát triển kh i niệm sinh học Trong quan niệm về sự phá i n hì sự vật, hiện ượng ôn vận động và phá triển. Trong dạy họ n i h ng và ong ạy sinh họ n i iêng sự phá i n của KN ũng ph i phù hợp v i nhận thức của học sinh qua từng lớp học, cấp họ Chính vì vậy một sự vật, hiện ượng đượ nghiên ứu mở... đã đề xuất trong chương I Chuyển hóa vật chất và năng lượng inh học 1 1- Trung học phổ thông 8.5 Kết quả thực nghiệ sư phạm chứng inh được con đư ng hình thành và phát triển kh i niệ là con đư ng nâng cao hiệu quả dạy học trong chương I Chuyển hóa vật chất và năng lượng inh học 1 1- Trung học phổ thông 9.Cấu trúc luận văn : Luận văn ngo i phần mở đầ và phần kết luận i iệu tham khảo, dự kiến luận văn... hương ủa i ừ đó hướng dẫn Hs phương pháp hám phá i n thứ và phá h y ính í h ực chủ động cua m i á nhân 3.Mục tiêu nghiên cứu: Xá đ nh được hệ thống h i niệm trong Chương I: Chuyển hóa vật chất và năng lượng- Sinh học 11 – Trung học phổ thông ùng i n pháp hình hành và phá triển h i niệm nhằm nâng ao hiệu quả dạy học sinh họ 11 n i h ng và hương I Sinh họ 11 n i iêng 4.Đ i tượng và khách thể nghiên cứu:... văn gồm 3 hương Chương 1: Cơ sở í ận và hực tiễn của đề i Chương 2 Hình hành và phá i n h i niệm trong dạy họ vật chấ và năng ượng- Sinh học 11 -Trung học phổ hông Chương 3: Thực nghiệm sư phạm hương I : Ch yển hóa Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ T I 1.1.Cơ sở lý luận của đề t i: 1.1.1 Kh i niệm 1.1.1.1.Thế nào là kh i niệm Kh i niệm: Theo á giả Đinh Q ang Báo và Ng yễn Đứ Thành đ nh nghĩa:... để i giảng của mình vẫn phá h y đượ ính í h ực chủ động của HS mà hi i m a đánh giá heo á h ên HS vẫn ó hể hoàn hành ốt Nế á h i m a đánh giá hông hay đ i hì á h ạy của GV chủ yế à ng ấp kiến thứ á h họ à ĩnh h i kiến thứ để phục vụ thi Chương : HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KH I NIỆM TRONG CHƯƠNG I - SINH HỌC 1 1- THPT .1.Ph n t ch n i dung chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng Sinh học 11 -Trung. .. học 11 -Trung học phổ thông 2.1.1.Phân tích ch đề c a chương I Chuyển hóa vật chất và năng lượng inh học 1 1- Trung học phổ thông T y ên hương à Ch yển hóa vật chấ và năng ượng nhưng nghiên ứu ở cấp độ tổ chứ ơ hể đa ào hông a hai nhóm đ i ượng à Thực vậ và Động vật Kh i niệm chuyển hóa được hiể à sự biến đ i sang dạng hay hình h i há Như vậy ó hể hiểu CHVC- NL à i n đ i vật chấ và năng ượng sang... Khiêm- Hạ Long - Quảng Ninh Bảng 1:Kết quả i u tra tình hình nhận thức về D y học kh i niệm Sinh học của Giáo viên Phương án ả l i N i ng i u tra Thường yên SL 1Vai trò của việc hình thành và phát triển kh i Là con đường để cho học sinh l nh h i kiến % 13/18 72,2 Không hường ên SL 5 % 27,7 Hiếm khi Không sử dụng SL SL % % niệm cho học sinh thức một cách vững chắc Là cơ sở để phát triển tư duy và hình . Đ I HỌC QUỐC GIA HÀ N I TRƯỜNG Đ I HỌC GIÁO DỤC NGÔ THỊ NGỌC HÀ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KH I NIỆM CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG CHƯƠNG I – SINH HỌC 1 1- THPT . PHẠM SINH HỌC HÀ N I - 2 011 Đ I HỌC QUỐC GIA HÀ N I TRƯỜNG Đ I HỌC GIÁO DỤC  NGÔ THỊ NGỌC HÀ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KH I NIỆM CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG. LƯỢNG TRONG CHƯƠNG I- SINH HỌC 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM SINH HỌC Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Mã số: 60 14 10 Ngư i hướng dẫn khoa học: PGS-TS Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình thành và phát triển khái niệm chuyển hóa vật chất và năng lượng trong chương I - Sinh học 11 - Trung học phổ thông, Hình thành và phát triển khái niệm chuyển hóa vật chất và năng lượng trong chương I - Sinh học 11 - Trung học phổ thông, , Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI, .Cơ sở th c tiễn của đề tài, Chương 2 : HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHÁI NIỆM TRONG CHƯƠNG I - SINH HỌC 11- THPT., 2 .1.Phân tích nội dung chương I : “Chuyển hóa vật chất và năng lượng” Sinh học 11 -Trung học phổ thông, 2 ..Phân tích nội hàm các khái niệm trong chương I “Chuyển hóa vật chất và năng lượng” Sinh học 11- Trung học phổ thông., 3 . Xây dựng hệ thống ĐKN CHVC-NL với s hỗ trợ của phần mềm IHMC Cmap Tools, Chương 3 : THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM, 2 Nội dung thực nghiệm, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm