Nghiên cứu, đánh giá cảnh quan cho mục đích sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tỉnh quảng ngãi

161 1,016 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2015, 09:11

MỤC LỤC rang MỞ ĐẦU 1 1 . Tính cấp thiết của đề tài 1 2 . Mục tiêu và nhiệm vụ 2 3 . Phạm vi nghiên cứu 2 4 . Các luận điểm bảo vệ 3 5 . Những điểm mới của đề tài 3 6 . Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 4 7 . Cơ sở tài liệu của luận án 4 8 . Cấu trúc luận án 5 Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN CHO CÁC MỤC ĐÍCH ỨNG DỤNG THỰC TIỄN 8 1 .1. Tổng quan các vấn đề liên quan đến nội dung nghiên cứu 8 1 .1.1 Trên Thế giới 8 1 .1.2 Ở Việt Nam 1 5 1 .1.3 Ở Quảng Ngãi 2 0 1 1 .1.4. Nhận xét chung 2 3 1 .2. Những vấn đề liên quan đến nội dung nghiên cứu 2 3 1 .2.1. Các quan niệm về cảnh quan 2 3 1 .2.2. Khái niệm nghiên cứu cảnh quan 2 4 1 .2.3. Đánh giá cảnh quan, mối quan hệ giữa đánh giá cảnh quan và nghiên cứu cảnh quan 2 4 1 .2.4. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 2 5 1 .2.5. Sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường 2 5 1 .3. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận án 2 7 1 .3.1. Các quan điểm nghiên cứu của luận án 2 7 1 .3.2. Hệ phương pháp nghiên cứu 2 9 1 .3.3 Các bước tiến hành nghiên cứu của luận án 3 2 1 .4. Phương pháp luận nghiên cứu cảnh quan 3 2 1 .4.1. Mục đích, đối tượng, nguyên tắc nghiên cứu cảnh quan 3 2 1 .4.2. Hệ thống phân loại cảnh quan và bản đồ cảnh quan 3 4 1 Nội dung nghiên cứu và phân tích cảnh quan 3 2 .4.3. 6 1 .5. Phương pháp luận đánh giá cảnh quan 3 7 1 .5.1. Đối tượng đánh giá cảnh quan 3 7 1 .5.2. Mục đích, nhiệm vụ và nguyên tắc đánh giá cảnh quan 3 8 1 .5.3. Nội dung và các bước tiến hành đánh giá cảnh quan 3 8 Chương 2. ĐẶC ĐIỂM CẢNH QUAN TỈNH QUẢNG NGÃI 4 4 2 .1. Đặc điểm, vai trò các yếu tố thành tạo cảnh quan Quảng Ngãi 4 4 2 .1.1. Vị trí địa lí 4 4 2 .1.2. Các yếu tố tự nhiên 4 5 2 .1.3. Các nhân tố kinh tế - xã hội và mức độ tác động của con người 6 3 2 .2. Đặc điểm cảnh quan tỉnh Quảng Ngãi 6 7 2 .2.1. Phân tích cấu trúc ngang của cảnh quan tỉnh Quảng Ngãi 6 7 2 .2.2. Phân tích chức năng cảnh quan 8 2 2 .2.3. Phân tích động lực cảnh quan 8 6 2 .3 Đặc điểm cảnh quan huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 8 8 3 2 .4. Phân tích thực trạng sử dụng cảnh quan ở Quảng Ngãi 9 2 Chương 3. ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN TỈNH QUẢNG NGÃI VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG 9 5 3 .1. Đánh giá cảnh quan Quảng Ngãi cho phát triển các ngành kinh tế 9 5 3 .1.1. Đánh giá cảnh quan cho phát triển nông nghiệp 9 5 3 .1.2. Đánh giá cảnh quan cho phát triển lâm nghiệp 9 8 3 .1.3. Đánh giá cảnh quan cho phát triển du lịch 1 01 3 .1.4 Tổng hợp kết quả đánh giá theo từng đơn vị cảnh quan cho phát triển nông – lâm nghiệp và du lịch tỉnh Quảng Ngãi 1 09 3 .2. Đánh giá cảnh quan huyện Bình Sơn cho phát triển cây cao su 1 10 3 .2.1. Đặc điểm sinh thái của cây cao su 1 10 3 .2.2. Đánh giá mức độ thích hợp của các dạng cảnh quan cho phát triển cây cao su huyện Bình Sơn 1 12 3 .2.3. Kết quả đánh giá 1 14 3 .3. Định hướng khai thác, sử dụng hợp lí một số loại tài nguyên theo các đơn vị cảnh quan và bảo vệ môi trường lãnh thổ nghiên cứu 1 15 3 .3.1. Cơ sở đề xuất định hướng 1 15 3 .3.2. Một số định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên theo các đơn vị cảnh quan và định hướng không gian ưu tiên phát triển các ngành sản 1 17 4 xuất 3 .3.3. Một số định hướng bảo vệ môi trường theo hướng bền vững 1 25 3 .3.4. Kiến nghị không gian ưu tiên phát triển, mở rộng diện tích cây cao su 1 28 3 .4. Một số giải pháp chung 1 29 3 .4.1. Phân bố các ngành sản xuất phù hợp với kết quả đánh giá cảnh quan và tiềm năng tự nhiên vốn có ở mỗi địa phương trong tỉnh 1 29 3 .4.2. Phát triển cân đối, hài hòa giữa các ngành và phát huy thế mạnh ở mỗi vùng miền trong tỉnh 1 29 3 .4.3. Giải pháp phát triển cây cao su 1 31 3 .4.4. Các giải pháp khác 1 31 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1 34 1 . Kết luận 1 34 2 . Kiến nghị 1 36 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ CÔNG BỐ 1 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 38 PHỤ LỤC sau tr.148 5 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa của từ BVMT Bảo vệ môi trường CQ Cảnh quan CQH Cảnh quan học CQTN Cảnh quan tự nhiên ĐGCQ Đánh giá cảnh quan ĐKTN Điều kiện tự nhiên ĐLTN Địa lí tự nhiên KCN Khu công nghiệp KKT Khu kinh tế KT- XH Kinh tế - xã hội MT Môi trường NCCQ Nghiên cứu cảnh quan NCS Nghiên cứu sinh NĐGM Nhiệt đới gió mùa PTBV Phát triển bền vững RKTX Rừng kín thường xanh SDHL Sử dụng hợp lí TNTN Tài nguyên thiên nhiên 6 7 DANH MỤC HÌNH TT Hình Tên hình Trang MỞ ĐẦU 1 1 1 Bản đồ hành chính tỉnh Quảng Ngãi sau tr.3 2 2 Sơ đồ cấu trúc, nội dung chi tiết, phương pháp thực hiện và kết quả luận án 6 CHƯƠNG 1 8 3 1.1. Sơ đồ quy trình các bước thực hiện luận án (quy trình tiếp cận hệ thống) 33 4 1.2. Hệ thống các cấp phân loại cảnh quan áp dụng cho lãnh thổ nghiên cứu 34 5 1.3 Sơ đồ quy trình thành lập bản đồ cảnh quan lãnh thổ nghiên cứu 36 6 1.4 Sơ đồ khái quát nội dung quá trình đánh giá tổng hợp 38 7 1.5 Nội dung và quy trình đánh giá mức độ thích hợp các dạng CQ đối với cây cao su huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 42 CHƯƠNG 2 44 8 2.1 Bản đồ địa chất tỉnh Quảng Ngãi sau tr.45 9 2.2 Bản đồ địa mạo tỉnh Quảng Ngãi sau tr.46 1 0 2.3 Bản đồ hình thể tỉnh Quảng Ngãi sau tr.47 1 1 2.4 Bản đồ phân loại khí hậu tỉnh Quảng Ngãi sau tr.51 1 2 2.5 Bản đồ thổ nhưỡng tỉnh Quảng Ngãi sau tr.57 8 1 3 2.6 Bản đồ lớp phủ thực vật tỉnh Quảng Ngãi sau tr.60 1 4 2.7 Biểu đồ cơ cấu hiện trạng sử dụng đất năm 2010 66 1 5 2.8 Sơ đồ hệ thống phân loại cảnh quan áp dụng cho lãnh thổ nghiên cứu 69 1 6 2.9 Bản đồ cảnh quan tỉnh Quảng Ngãi sau tr.75 1 7 2.1 0 Lát cắt cảnh quan tỉnh Quảng Ngãi sau tr.78 1 8 2.1 1 Bản đồ cảnh quan huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) sau tr.90 CHƯƠNG 3 95 1 9 3.1 Bản đồ đánh giá cảnh quan phát triển nông nghiệp Quảng Ngãi sau tr.97 2 0 3.2 Bản đồ đánh giá cảnh quan phát triển lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi sau tr.100 2 1 3.3 Bản đồ đánh giá cảnh quan phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi sau tr.108 2 2 3.4 Bản đồ đánh giá cảnh quan cho phát triển cây cao su huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) sau tr.113 2 3 3.5 Bản đồ kiến nghị định hướng sử dụng hợp lí không gian lãnh thổ tỉnh Quảng Ngãi. sau tr.124 2 4 3.6 Bản đồ kiến nghị không gian ưu tiên phát triển cây cao su huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) sau tr.128 9 DANH MỤC BẢNG T T Bảng Tên bảng Trang MỞ ĐẦU 1 1 1 Nội dung nghiên cứu và kết quả từng chương của luận án 7 CHƯƠNG 1 8 2 1 .1 So sánh các bậc đơn vị và dấu hiệu phân loại cảnh quan 1 1 3 1 .2 Chỉ tiêu các cấp phân loại cảnh quan áp dụng cho lãnh thổ nghiên cứu 3 4 4 1 .3 Thang điểm và bậc trọng số của chỉ tiêu đánh giá 4 0 CHƯƠNG 2 4 4 5 2 .1 Tốc độ gió trung bình tháng và năm (m/s) 4 9 6 2 .2 Nhiệt độ trung bình tháng và năm của một số địa điểm (ºC) 4 9 7 2 .3 Biên độ nhiệt trung bình ngày đêm ở các vùng của Quảng Ngãi 4 9 8 2 .4 Đặc trưng thủy văn một số sông chính của tỉnh Quảng Ngãi 5 2 9 2 .5 Diện tích các loại rừng tỉnh Quảng Ngãi qua một số năm 6 0 1 0 2 .6 Cơ cấu các ngành kinh tế Quảng Ngãi qua một số năm 6 5 10 [...]... Nghiên cứu, đánh giá cảnh quan cho mục đích sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi nhằm góp phần giải quyết những vấn đề bất cập trong khai thác, sử dụng tài nguyên, BVMT hiện nay của tỉnh và một số định hướng phát triển cây cao su, nhằm phục vụ mục tiêu lâu dài là PTBV cho Quảng Ngãi 13 2 Mục tiêu và nhiệm vụ 2.1 Mục tiêu Nghiên cứu, đánh giá cảnh quan Quảng Ngãi làm sáng... nhiên và thực trạng khai thác tài nguyên của tỉnh, nhằm xác lập cơ sở khoa học cho khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường hướng đến phát triển bền vững 2.2 Nhiệm vụ Nhiệm vụ 1: Tổng quan tài liệu liên quan đến nghiên cứu, đánh giá cảnh quan phục vụ sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường và các tài liệu liên quan đến lãnh thổ nghiên cứu để xây dựng cơ sở lí luận vận dụng cho đề tài. .. thiết phải nghiên cứu tổng hợp và đánh giá đúng tiềm năng TNTN trước khi tiến hành khai thác và sử dụng Hướng nghiên cứu, đánh giá cảnh quan (ĐGCQ) là hướng nghiên cứu quan trọng, góp phần thiết thực giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra Đồng thời, hướng nghiên cứu này là cơ sở khoa học cho sử dụng hợp lí (SDHL) tài nguyên, bố trí hợp lí các ngành sản xuất và bảo vệ môi trường (BVMT) lãnh thổ nghiên. .. liệu trên là cơ sở quan trọng cho tác giả thực hiện và hoàn thành luận án 8 Cấu trúc luận án Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung luận án gồm 3 chương: Chương 1 Cơ sở lí luận nghiên cứu đánh giá cảnh quan cho các mục đích ứng dụng thực tiễn Chương 2 Đặc điểm cảnh quan tỉnh Quảng Ngãi Chương 3 Đánh giá cảnh quan tỉnh Quảng Ngãi và một số đinh hướng sử dụng Luận án được... nhất tương đối trong lãnh thổ làm cơ sở đánh giá tổng hợp các ĐKTN, TNTN và KT-XH để lập quy hoạch SDHL, phát triển KT-XH và BVMT” [42, tr.5], [59, tr.8] 1.2.3 Đánh giá cảnh quan, mối quan hệ giữa nghiên cứu cảnh quan và đánh giá cảnh quan - Khái niệm đánh giá cảnh quan ĐGCQ là một trong những nội dung cơ bản của CQ ứng dụng Theo Lê Đức An, ĐGCQ hay đánh giá tổng hợp ĐKTN, TNTN là “xác định mức độ thuận... ra giá trị của chúng cho loại hình sản xuất nào Vận dụng công thức trung bình cộng hay trung bình nhân còn tùy thuộc vào đối tượng đánh giá và chủ quan của người đánh giá - Các nghiên cứu ứng dụng của cảnh quan Kết quả NCCQ và ĐGCQ ngày càng được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực: sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, du lịch; kiến trúc đô thị, sử dụng đất, quản lí và SDHL tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo. .. các dạng cảnh quan đối với cây cao su 3 1 09 huyện Bình Sơn 3 2 Phân hạng mức độ thuận lợi các cảnh quan cho phát cho từng ngành sản xuất tỉnh Quảng Ngãi 3 2 08 triển du lịch Quảng Ngãi 3 2 9 cho hoạt động du lịch 1 14 Phân hạng mức độ thuận lợi của các dạng cảnh quan đối với cây cao su ở huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) 1 15 MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết của đề tài Khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên phục... tác động tiêu cực đến MT Mục tiêu Câu hỏi cần giải quyết (giả thuyết) Tài liệu và phương pháp nghiên cứu Để hiểu về lí luận NCCQ, ĐGCQ và vận dụng vào nghiên cứu ở Quảng Ngãi Vận dụng NCCQ, ĐGCQ vào nghiên cứu ở Quảng Ngãi như thế nào để đưa ra được những định hướng sử dụng tổng hợp theo các đơn vị cảnh quan của tỉnh? - Các tài liệu tham khảo về lí luận NCCQ, ĐGCQ trên thế giới và Việt Nam - Tìm quy luật... ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN CHO CÁC MỤC ĐÍCH ỨNG DỤNG THỰC TIỄN 1.1 Tổng quan các vấn đề liên quan đến nội dung nghiên cứu 1.1.1 Trên Thế giới 1.1.1.1 Khái quát các hướng nghiên cứu của Khoa học cảnh quan Nghiên cứu cảnh quan (NCCQ) trên Thế giới được tiến hành từ rất sớm, nội dung nghiên cứu ngày càng đa dạng và chuyên sâu, kết quả nghiên cứu ngày càng phục vụ nhiều mục đích khác nhau của cuộc sống Hướng nghiên. .. 09 – 11), đề tài nhánh là Đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên dải ven biển Việt Nam cho mục đích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường (2003); Đề tài cấp nhà nước KC 08-12: Nghiên cứu cơ sở khoa học cho các giải pháp tổng thể dự báo phòng tránh lũ lụt ở miền Trung (2005); Đề tài cấp tỉnh “Tổng hợp, biên hội Bản đồ địa chất và khoáng sản tỉnh Quảng Ngãi; đề xuất . 2 4 1 .2.3. Đánh giá cảnh quan, mối quan hệ giữa đánh giá cảnh quan và nghiên cứu cảnh quan 2 4 1 .2.4. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 2 5 1 .2.5. Sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường. lực cảnh quan 8 6 2 .3 Đặc điểm cảnh quan huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 8 8 3 2 .4. Phân tích thực trạng sử dụng cảnh quan ở Quảng Ngãi 9 2 Chương 3. ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN TỈNH QUẢNG NGÃI VÀ. đủ nguyên liệu cho nhà máy chế biến cao su và phù hợp với cơ cấu cây trồng của tỉnh? Xuất phát từ thực tế trên, đề tài Nghiên cứu, đánh giá cảnh quan cho mục đích sử dụng hợp lí tài nguyên và
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu, đánh giá cảnh quan cho mục đích sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tỉnh quảng ngãi, Nghiên cứu, đánh giá cảnh quan cho mục đích sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tỉnh quảng ngãi, Nghiên cứu, đánh giá cảnh quan cho mục đích sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tỉnh quảng ngãi, Cơ sở tài liệu của luận án, Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN CHO CÁC MỤC ĐÍCH ỨNG DỤNG THỰC TIỄN, Chương 2. ĐẶC ĐIỂM CẢNH QUAN TỈNH QUẢNG NGÃI, Chương 3. ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN TỈNH QUẢNG NGÃI VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm