0

Hoạt động thanh tra ở huyện phong điền - tỉnh thừa thiên huế

11 652 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 20:10

1 HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH CƠ SỞ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH MIỀN TRUNG BÀI TIỂU LUẬN MÔN: GIÁM SÁT, THANH TRA, KIỂM TRA TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Đề tài: HOẠT ĐỘNG THANH TRA Ở HUYỆN PHONG ĐIỀN- TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Giảng viên: TS. LƯƠNG THANH CƯỜNG Học viên: Hoàng Thị Thu Hương Lớp: HCC 16M Huế, tháng 4, năm 2013 MỤC LỤC MỞ ĐẦU NỘI DUNG I. Một số khái niệm, nội dung về hoạt động thanh tra: 1. Một số khái niệm: 2. Mục đích của hoạt động thanh tra: 3. Sự cần thiết của hoạt động thanh tra: II. Thực trạng hoạt động thanh tra ở huyện Phong Điền năm 2011, 2012: 1. Tình hình thanh tra theo kế hoạch: 2. Tình hình thanh tra đột xuất: 3. Công tác tổ chức tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo (KNTC), tranh chấp của công dân: 3. 1. Công tác tổ chức tiếp công dân: 3. 2. Công tác giải quyết đơn thư KNTC: 3. Công tác tuyên tuyền, tập huấn nghiệp vụ về khiếu nại, tố cáo: III. Những hạn chế và nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong hoạt động thanh tra ở huyện Phong Điền: IV. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra trên địa bàn huyện Phong Điền: KẾT LUẬN 2 HOẠT ĐỘNG THANH TRA Ở HUYỆN PHONG ĐIỀN- TỈNH THỪA THIÊN HUẾ MỞ ĐẦU Ngay từ những ngày đầu lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất chú ý tới việc sử dụng, phát huy vai trò công tác thanh tra, kiểm tra. Ngày 23/11/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt để kiểm soát bộ máy chính quyền, bảo đảm các cơ quan Nhà nước và cán bộ, nhân viên Nhà nước thực hiện đúng trách nhiệm của mình, bảo đảm sự liêm chính và phục vụ nhân dân. Xác định vị trí, vai trò đặc biệt của Cơ quan thanh tra, Bác nói rằng: Thanh tra là công tác quan trọng và có tính chất thường xuyên của cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước các cấp. “Thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới”. Chủ tịch cho rằng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý mà thiếu sự kiểm tra, thanh tra thì sẽ dẫn đến bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí và chỉ có tăng cường kiểm tra, kiểm soát thì mới chống được các tệ nạn này. Ngoài việc phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luật, thanh tra còn đóng vai trò như một biện pháp phòng ngừa hữu hiệu các vi phạm pháp luật. Thanh tra là để theo dõi xem các kế hoạch, chỉ thị, chính sách, các địa phương đã chấp hành thế nào mới biết được địa phương nào làm tốt, làm vừa, làm xấu, có làm hay không làm, trên thấu dưới, dưới thấu trên nhằm tìm ra được những biện pháp hữu hiệu trong việc thực hiện mọi hoạt động quản lí nhà nước. NỘI DUNG I. Một số khái niệm, nội dung về hoạt động thanh tra: 1. Một số khái niệm: - Thanh tra là một chức năng thiết yếu của quản lý Nhà nước, là sự xem xét, đánh giá và xử lý việc thực hiện pháp luật của tổ chức, cá nhân do tổ chức, người có thẩm quyền thực hiện theo trình tự pháp luật quy định nhằm phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước, bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. - Thanh tra nhà nước là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thanh tra nhà nước bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. 3 - Thanh tra hành chính là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. - Thanh tra chuyên ngành là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo ngành, lĩnh vực đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành, lĩnh vực đó. 2. Mục đích của hoạt động thanh tra: Mục đích của hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 3. Sự cần thiết của hoạt động thanh tra: Trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền (NNPQ) xã hội chủ nghĩa (XHCN) của dân, do dân và vì dân ở Việt Nam hiện nay, hoạt động thanh tra nhà nước không chỉ có ý nghĩa chính trị – xã hội và pháp lý to lớn, mà còn có ý nghĩa quan trọng thể hiện các vấn đề sau: Một là, thanh tra việc tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước trong NNPQ chính là một trong các yếu tố quan trọng đảm bảo thực sự và trên thực tế hiệu quả của một loạt các nguyên tắc cơ bản được thừa nhận chung không thể thiếu được trong bất kỳ một nhà nước nào muốn được gọi là NNPQ (như: phân công quyền lực, tính tối thượng của luật trong các lĩnh vực hoạt động của nhà nước, tôn trọng và bảo vệ các quyền và tự do của con người, v.v…) Hai là, đảm bảo tốt trong thanh tra việc tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước sẽ chính là một hình thức thể hiện sự kiểm tra của xã hội công dân (XHCD) đối với hoạt động của bộ máy công quyền nói chung và của các công chức nhà nước nói riêng và để hạn chế, tiến tới loại trừ thói quan liêu, cửa quyền, tệ nạn tham nhũng, cũng như tình trạng vô pháp luật, góp phần củng cố pháp chế, bảo vệ một cách hữu hiệu các quyền và tự do của công dân. Ba là, bằng hoạt động thực tiễn và hữu hiệu của hệ thống thanh tra việc tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước sẽ góp phần giúp cho nhà làm luật phát hiện ra các nhược điểm của hệ thống pháp luật hiện hành trong NNPQ để khắc phục và tiếp tục hoàn thiện nó. Như vậy, theo quan điểm của tôi tất cả các vấn đề nêu chứng tỏ sự cần thiết phải có thanh tra việc tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước trong NNPQ. II. Thực trạng hoạt động thanh tra ở huyện Phong Điền năm 2011, 2012: Trước yêu cầu phát triển đất nước hiện nay đòi hỏi công tác thanh tra phải đổi mới hơn nữa về phương thức hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu chức năng, nhiệm 4 vụ được giao. Thanh tra các cấp, các ngành phải có giải pháp phù hợp, hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đồng thời khắc phục kịp thời những hạn chế, vướng mắc đang đặt ra trong công tác thanh tra, qua đó nâng cao vị thế của cơ quan thanh tra, bảo đảm thanh tra là công cụ quan trọng của Nhà nước trong quản lý xã hội, phòng chống các hành vi tiêu cực, tham nhũng, làm lành mạnh môi trường kinh doanh. Nằm trong bối cảnh chung của đất nước, huyện Phong Điền cũng xác định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của hoạt động thanh tra nên công tác thanh tra năm 2011 và 2012 đã được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội; phòng chống tham nhũng, lãng phí; tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đạt được kết quả tương đối tốt, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động quản lý, điều hành, chấn chỉnh, ngăn ngừa các vi phạm pháp luật, kiềm chế lạm phát, phát triển kinh tế huyện nhà theo hướng bền vững; giữ vững được tình hình an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Qua nghiên cứu, tìm hiểu và theo báo cáo tổng kết của Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền về hoạt động thanh tra trên địa bàn huyện, tuy đã tiến hành ở nhiều lĩnh vực nhưng bản thân muốn làm rõ một số hoạt động cụ thể như sau: 1. Tình hình thanh tra theo kế hoạch: - Năm 2011, tổng số cuộc thanh tra được triển khai 09/09 cuộc theo kế hoạch đạt 100% và 01 cuộc chuyển tiếp từ năm 2010 tập trung trên các lĩnh vực: tài chính ngân sách trong trường học (01 cuộc); tài chính ngân sách, xây dựng cơ bản (06 cuộc); chính sách an sinh xã hội (02 cuộc); thanh tra việc quản lý và sử dụng đất (01 cuộc). Trong đó, đã kết luận thanh tra được 08 cuộc, 01 cuộc tiếp tục tổng hợp để ban hành kết luận thanh tra. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm kinh tế và đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 221.329.000 đồng. Đến nay các đơn vị chỉ đã thực hiện việc thu nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 69.690.435 đồng/221.329.000 đồng số tiền phải thu nộp do cơ quan thanh tra phát hiện sai phạm qua thanh tra trong năm 2011. - Năm 2012, tổng số cuộc thanh tra được triển khai theo kế hoạch là 05/06 cuộc và 01 cuộc chuyển tiếp từ năm 2011 tập trung trên các lĩnh vực: tài chính ngân sách và các khoản huy động từ phụ huynh học sinh trong trường học (01 cuộc); tài chính ngân sách& xây dựng cơ bản (02 cuộc); chính sách an sinh xã hội (02 cuộc); cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 cuộc). Trong đó, đã kết luận thanh tra được 05 cuộc, 01 cuộc tiếp tục tổng hợp để ban hành kết luận thanh tra. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm kinh tế và đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 92.973.300 đồng, đồng thời kiến nghị thu hồi 03 giấy CNQSD đất với diện tích đã cấp 1.472,6m2 không đúng trình tự thủ tục quy định và sai đối tượng. 5 Đến nay các đơn vị chỉ đã thực hiện việc thu nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 64.812.000 đồng/92.973.300 đồng số tiền phải thu nộp do cơ quan thanh tra phát hiện sai phạm qua thanh tra trong năm 2012. 2. Tình hình thanh tra đột xuất: Trong năm 2011, đã tiến 02 cuộc thanh tra liên quan đến lĩnh vực đất đai tại xã Điền Môn (theo đơn tố cáo của công dân) và xã Điền Hương. Qua thanh tra phát hiện tại xã Điền Hương 26 hộ đã lấn, chiếm 6,2703 ha để nuôi tôm ngoài diện tích mà UBND huyện giao, 12 hộ lấn chiếm lộ giới đường quốc phòng với diện tích 2,4685 ha, 08 hộ vi phạm Quyết định số 61/2005/QĐ-BNN ngày 12/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp&PTNT về việc ban hành Quy định về tiêu chí phân cấp rừng phòng hộ, diện tích vi phạm 1.6481ha. UBND huyện đã ban hành kết luận thanh tra, kiến nghị thu hồi tổng diện tích 10,3869 ha do các hộ cá nhân sử dụng lấn chiếm đất để nuôi tôm trên cát khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Trong năm 2012, đã tiến hành thanh tra lại việc giao đất và cấp GCNQSD đất cho một số hộ gia đình, cá nhân không đúng đối tượng tại xã Phong An (theo đơn tố cáo của công dân). Hiện nay vẫn đang trong quá trình hoàn chỉnh hồ sơ để ban hành kết luận. 3. Công tác tổ chức tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo (KNTC), tranh chấp của công dân: 3. 1. Công tác tổ chức tiếp công dân: Trong năm 2011, tổng số luợt công dân đến kiến nghị, phản ánh tại phòng tiếp dân, các phòng ban và UBND các xã, thị trấn là 156 lượt người. Nội dung kiến nghị, phản ánh chủ yếu mà công dân đề cập tại các buổi tiếp công dân tập trung trên lĩnh vực đất đai, đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế- xã hội, hạ tầng giao thông, thuỷ điện, vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vấn đề xử lý nước thải vệ sinh, môi trường, chính sách xã hội Trong năm 2012, tổng số luợt công dân đến kiến nghị, phản ánh tại phòng tiếp dân, các phòng ban và UBND các xã, thị trấn là 130 lượt người. Nội dung kiến nghị, phản ánh chủ yếu của công dân tập trung trên các lĩnh vực đất đai, đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế- xã hội, hạ tầng giao thông, thuỷ điện, vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vấn đề xử lý nước thải vệ sinh, môi trường, chính sách xã hội 3. 2. Công tác giải quyết đơn thư KNTC: Năm 2011, UBND huyện, các ngành chức năng và UBND các xã, thị trấn đã tiếp nhận 93 đơn; đơn thuộc thẩm quyền 81 đơn , trong đó, đơn tồn đọng của năm 2010 là 03 đơn. Nội dung đơn tập trung chủ yếu trên các lĩnh vực đất đai (tranh chấp quyền sử dụng đất, giao đất, thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng), các 6 vấn đề kiến nghị liên quan đến chính sách có công với cách mạng. UBND huyện, các ngành chức năng và UBND các xã, thị trấn đã giải quyết 74/81 đơn thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 93 %. Năm 2012, UBND Huyện, các ngành chức năng và UBND các xã, thị trấn đã tiếp nhận 123 đơn; đơn thuộc thẩm quyền 113 đơn, trong đó: đơn tồn đọng của năm 2011 là 02 đơn. UBND huyện, các ngành chức năng và UBND các xã, thị trấn đã giải quyết 102/113 đơn thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 90 %. 3. Công tác tuyên tuyền, tập huấn nghiệp vụ về khiếu nại, tố cáo: UBND huyện đã tiến hành tổ chức phổ biến Luật khiếu nại, Luật tố cáo có hiệu lực từ ngày 01/7/2012, tổ chức tập huấn nghiệp vụ hòa giải tranh chấp đất đai, tiếp nhận, tham mưu xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo cho gần 60 đối tượng là cán bộ lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, chủ tịch UBND các xã thị trấn, cán bộ làm công tác tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên toàn huyện nhằm nâng cao nghiệp vụ trong công tác giải quyết đơn thư, hạn chế tình trạng đơn thư phát sinh kéo dài, vượt cấp. III. Những hạn chế và nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong hoạt động thanh tra ở huyện Phong Điền: Qua một số hoạt động của cơ quan thanh tra huyện Phong Điền được nêu trên, cho ta thấy một số hạn chế và nguyên nhân dẫn đến hạn chế như sau: - Công tác thanh tra trên địa bàn huyện chưa được phát triển về số lượng lẫn quy mô. Việc điều chỉnh chương trình, kế hoạch thanh tra vẫn chưa được thực hiện. Các cuộc thanh tra thường kéo dài, trong quá trình thanh tra gặp nhiều khó khăn, giai đoạn kết thúc thường chậm và phức tạp nhất là khi các cơ quan có liên quan có ý kiến khác nhau. - Hệ thống văn bản pháp luật về khiếu nại, tố cáo còn chưa hoàn thiện và thiếu đồng bộ nên việc đưa các quy định này vào thực tế cuộc sống còn gặp rất nhiều khó khăn do trình độ của đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tình hình thực tế hiện nay. - Đội ngũ biên chế thanh tra còn hạn chế(cả lãnh đạo và nhân viên chỉ có từ 02-05 người). - Tiến độ thực hiện các cuộc thanh tra còn chậm, thể hiện qua hai năm đều tồn đọng công việc. - Việc thụ lý đơn giải quyết khiếu nại còn chậm do trình độ năng lực của đội ngủ cán bộ thanh tra còn hạn chế bởi lẽ họ chỉ được đào tạo một chuyên ngành mà khi thực hiện nhiệm vụ lại liên quan đến nhiều lĩnh vực nên chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác thanh tra trong tình hình thực tế hiện nay. - Chưa tổ chức được công tác tuyên truyền về Luật khiếu nại, Luật tố cáo cho nhân dân nên một bộ phận do thiếu hiểu biết về pháp luật dẫn đến khiếu nại, tố cáo vượt cấp, sai quy định gây khó khăn cho cơ quan Nhà nước và Thanh tra Nhà nước. 7 - Việc đánh giá công tác thanh tra trên địa bàn huyện chỉ mang tính chất chung chung, hơn nữa công tác lãnh, chỉ đạo của các cấp quản lý chưa thường xuyên, sâu sát nên chưa tác động trực tiếp đến đối tượng thực hiện nhiệm vụ. - Việc tổ chức đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính là quy định bắt buộc đối với giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo vẫn chưa thực hiện đầy đủ. - Công tác kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra còn hạn chế nên một số quyết định, kiến nghị xử lý, kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân vi phạm chưa được chấp hành nghiêm túc, nhất là các khoản sai phạm về kinh tế phải thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước còn chậm. - Công tác thanh tra đôi khi chưa mang tính khách quan, một cuộc thanh tra mà chỉ do một thành viên phụ trách, nên có thể dẫn đến tình trạng quan liêu, tham nhũng chưa theo đúng quy định của pháp luật. - Công tác tiếp dân chưa được thường xuyên. III. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra trên địa bàn huyện Phong Điền: Từ những hạn chế và nguyên nhân dẫn đến hạn chế như đã nêu trên, bản thân xin đưa ra một số giải pháp và kiến nghị sau: - Tăng cường các cuộc thanh tra theo kế hoạch cũng như đột xuất để kịp thời chấn chỉnh, phòng ngừa uốn nắn những sai phạm nhằm thực hiện tốt việc quản lý nhà nước trên các lĩnh vực góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng. Qua công tác thanh tra nhằm phát hiện các hành vi sai phạm, đặc biệt các đối tượng cố ý làm trái cần được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. -Theo Luật thanh tra 2010, Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có trách nhiệm giúp UBND cùng cấp quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của Pháp luật. Phạm vi, lĩnh vực thanh tra rất rộng, đối tượng rất lớn (khoảng 65- 70 đầu mối). Do đó, để làm được nhiệm vụ thanh tra tương đối toàn diện thì cần nghiên cứu để tăng cường, củng cố tổ chức, bổ sung biên chế cho thanh tra cấp huyện. Theo thứ bậc hành chính, cơ quan thanh tra cấp huyện là tổ chức thấp nhất trong hệ thống các cơ quan Thanh tra Nhà nước (không có thanh tra cấp xã và thanh tra của các phòng, ban chuyên môn cấp huyện), vì vậy, chọn giải pháp tăng cường cơ quan thanh tra cấp huyện đủ mạnh để làm tốt chức năng, nhiệm vụ giao là một quan điểm đúng đắn. Tuy nhiên quan điểm đó chưa được thực hiện đầy đủ trong thực tế. Trong điều kiện cấp tỉnh, cấp huyện không giải quyết được, cần kiến nghị lên Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định rõ biên chế, tổ chức cho Thanh tra cấp huyện đủ để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao. - Cần bố trí công chức chuyên trách nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng : bao gồm công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham 8 nhũng; hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập, tổng hợp báo cáo; phối hợp công tác kiểm tra, điều tra; hướng dẫn nghiệp vụ cho thanh tra nhân dân; tổng hợp tình hình, giúp chủ tịch UBND huyện báo cáo định kỳ hàng tháng, báo cáo 06 tháng, 01 năm trình HĐND huyện. Với nhiệm vụ nầy thì ít nhất phải có 01biên chế chuyên trách. Với phân tích như trên cho thấy: đối với mọt huyện như huyện Phong điền với 16 đơn vị hành chính cấp xã thì cần phái có ít nhất 08 biên chế mới có thể hoàn thành toàn diện nhiệm vụ giao. Liên hệ thực trạng thấy nhiều năm qua biên chế Thanh tra huyện cũng chỉ từ 02-05 người là quá ít để có thể hoàn thành được nhiệm vụ. - Tăng cường và đổi mới công tác tiếp công dân để ghi nhận các phản ánh, kiến nghị, đề xuất những tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân nhằm kịp thời xem xét giải quyết theo quy định pháp luật. Mặt khác, thông qua công tác tiếp dân sẽ giúp cho cơ quan Nhà nước các cấp từ huyện đến xã phát hiện những sơ hở, yếu kém trong quản lý, điều hành để có biện pháp khắc phục kịp thời, đồng thời nắm bắt được những vấn đề nảy sinh từ cuộc sống từ đó đề ra những chủ trương, chính sách đúng đắn, hợp lòng dân. - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Một trong những nguyên nhân làm hạn chế chất lượng công tác thanh tra, đồng thời tạo áp lực cho công tác thanh tra cấp huyện là sự hiểu biết và vận dụng pháp luật trong quản lý, giải quyết công việc cho công dân, tổ chức của các cơ quan, công chức, viên chức Nhà nước còn nhiều hạn chế dẫn đến xử lý tuỳ tiện, kéo dài, sai lầm, vi phạm gây bức xúc trong xã hội. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhất là Luật Khiếu nại tố cáo, luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm là một yêu cầu cần thiết và phải hết sức coi trọng. Để làm được điều đó phải có sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, địa phương và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở địa phương; đối tượng là cơ quan, CBCC,VC nhà nước để làm đúng thẩm quyền và đầy đủ trách nhiệm trước công dân và tổ chức. - Tăng cường hoạt động tuyên truyền, giải thích các chế độ chính sách của Nhà nước cũng như các quy định pháp luật cho người dân hiểu, góp phần hạn chế tình hình phát sinh đơn khiếu kiện, không để xảy ra các vụ việc phức tạp tạo thành điểm nóng làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, cũng như ngăn chặn việc khiếu kiện vượt cấp đồng thời giúp người dân hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình khi yêu cầu đối với Nhà nước. - Các cấp có thẩm quyền cần có biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời những bức xúc, vướng mắc của người dân từng bước ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. - Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Thanh tra để có được đội ngũ chuyên sâu về hoạt động thanh tra. Thanh tra huyện có mạnh mới góp phần 9 làm cho chính quyền vững mạnh; hạn chế tiêu cực, tham nhũng xảy ra; giảm khiếu nại, tố cáo, bức xúc của người dân, do đó không thể không quan tâm xây dựng cơ quan Thanh tra huyện về mọi mặt, trong đó có cả công tác đào tạo và bồi dưỡng. - Bố trí cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm tại huyện cũng như tại các xã, thị trấn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, phản ánh và kiến nghị hoặc đối thoại trực tiếp với công dân có những thắc mắc liên quan trên nhiều lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nhà nước và phải bảo đảm mỗi vụ xác minh phải có 02 công chức cùng làm vì quy định không cho phép 01 người làm việc với đối tượng nhằm tránh tình trạng quan liêu, tham nhũng. - Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khiếu nại, tố cáo; kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc chấp hành luật khiếu nại, tố cáo, công tác hoà giải, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư của công dân trên địa bàn. - Cần coi trọng công tác hậu kiểm (Kiểm tra việc chấp hành Kết luận của Thanh tra): Thực tế cho thấy công tác nầy chưa đặt ngang tầm, nhiều vụ việc đã có kết luận Thanh tra nhưng không được chấp hành một cách đầy đủ và nghiêm túc. Lâý con số cụ thể để chứng minh, thấy rằng việc chấp hành các kết luận thanh tra xử lý bằng tiền ở huyện Phong điền năm 2011 chỉ đạt 31%, năm 2012 đạt 69,7%. Trong tổng kết hoặc báo cáo công tác thanh tra vấn đề nầy đều được nêu lên nhưng chế tài hoặc biện pháp xử lý có hiệu quả thế nào thì vẫn còn bỏ ngỏ. Để đảm bảo hiệu lực của công tác thanh tra thì phải đưa việc kiểm tra chấp hành các kết luận thanh tra thành một nội dung quan trọng trong quá trình thanh tra; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu của cơ quan, đơn vị được thanh tra trong việc thực hiện kết luận thanh tra, cần thiết có thể lập đoàn thanh tra để thanh tra trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong việc chấp hành kết luận thanh tra để xử lý theo quy định của pháp luật. KẾT LUẬN Nói tóm lại, công tác thanh tra phục vụ thiết thực cho sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước đối với đời sống xã hội, do vậy công tác thanh tra có vai trò rất quan trọng và có tính chất thường xuyên của cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong điều kiện phát triển đất nước hiện nay. Thanh tra cũng là một trong những yếu tố quyết định đến hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước. Chính vì vậy, cần phải thường xuyên đổi mới hoạt động thanh tra nhằm thúc đẩy sự phát triển ổn định và bền vững của đất nước./. 10 . trong hoạt động thanh tra ở huyện Phong Điền: IV. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra trên địa bàn huyện Phong Điền: KẾT LUẬN 2 HOẠT ĐỘNG THANH TRA Ở HUYỆN PHONG ĐIỀN- TỈNH THỪA. của hoạt động thanh tra: 3. Sự cần thiết của hoạt động thanh tra: II. Thực trạng hoạt động thanh tra ở huyện Phong Điền năm 2011, 2012: 1. Tình hình thanh tra theo kế hoạch: 2. Tình hình thanh tra. CƠ SỞ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH MIỀN TRUNG BÀI TIỂU LUẬN MÔN: GIÁM SÁT, THANH TRA, KIỂM TRA TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Đề tài: HOẠT ĐỘNG THANH TRA Ở HUYỆN PHONG ĐIỀN- TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Giảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động thanh tra ở huyện phong điền - tỉnh thừa thiên huế, Hoạt động thanh tra ở huyện phong điền - tỉnh thừa thiên huế,

Từ khóa liên quan