0

thực trạng về lao động việc làm và vấn đề giải quyết việc làm ở huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế

25 2,875 14

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 20:08

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH CƠ SỞ TẠI HUẾ TIỂU LUẬN GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM TẠI HUYỆN A LƯỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HCC 16M MÔN: Hoạch định chính sách công A Lưới, tháng 01/2013 1 MỤC LỤC Trang A. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tính cấp thiết của việc thực hiện Đề tài. 2. Mục đích nghiên cứu 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4. Phương pháp nghiên cứu 5. Kết cấu của Tiểu luận 1 1 1 1 1 1 B. NỘI DUNG 5 CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM I. VIỆC LÀM VÀ TẠO VIỆC LÀM 1. Việc làm. a) Khái niệm và phân loại. b) Các đặc trưng của việc làm c) Các chỉ tiêu đo lường 2. Tạo việc làm. a) Khái niệm b) Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tạo việc làm. c) Các chính sách tạo việc làm. 3. Mục đích ý nghĩa của tạo việc làm . 4. Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực . 5 5 5 5 6 6 7 8 8 8 8 8 9 9 II. ẢNH HƯỞNG CỦA TẠO VIỆC LÀM ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC 1. Ảnh hưởng của tạo việc làm đến việc sử dụng nguồn nhân lực 2. Sự cần thiết phải tạo việc làm và giải quyết việc làm cho người lao động 10 10 11 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VIỆC LÀM CỦA HUYỆN A LƯỚI TRONG BA NĂM 2010 - 2012 I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG 1. Ví trí địa lý, điều kiện tự nhiên 2. Về dân số 3. Về lực lượng lao động: 4. Cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế tại địa phương: 5. Về phân bố lao động. 12 12 12 12 12 13 13 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH VIỆC LÀM CỦA HUYỆN NĂM 2012 – 2013 TẠI HUYỆN A LƯỚI 1. Công tác chỉ đạo điều hành. 2.Công tác xây dựng kế hoạch hoạt động tạo việc làm cho lao động nông thôn 3. Công tác tuyên truyền tư vấn học nghề. 13 14 14 14 14 2 4. Kết quả đào tạo nghề a. Lao động nông thôn. b. Cán bộ công chức xã: 5. Hoạt động kiểm tra, giám sát đánh giá 15 15 15 16 III. NHỮNG NGUYÊN NHÂN CƠ BẢN CỦA TÌNH TRẠNG THẤT NGHIỆP VÀ THIẾU VIỆC LÀM . 1. Đặc điểm, tình hình chung 2. Đánh giá hiệu quả sản xuất, kinh doanh 2.Chất lượng lao động 17 17 18 18 IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM, ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI ĐỊA PHƯƠNG 1. Những mặt làm được: 2. Những tồn tại yếu kém, nguyên nhân 18 CHƯƠNG III CÁC GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM I. QUAN ĐIỂM VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM. II. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM HUYỆN 1. Mục tiêu. 2. Kế hoạch dài hạn gồm: 3. Kế hoạch ngắn hạn hàng năm: 4. Kế hoạch thực hiện năm 2013 19 19 19 19 19 20 20 20 III. CÁC GIẢI PHÁP VÀ HOẠT ĐỘNG ĐỂ THỰC HIỆN MỤC TIÊU GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM NĂM 2011 VÀ ĐẾN NĂM 2015 1. Giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 1.1 Trong nông nghiệp -nông thôn. 1.2. Trong ngành công nghiệp. 1.3. Ngành xây dựng: 1.4. Ngành thương mại du lịch dịch vụ. 1.5. Ngành quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể và sự nghiệp: 1.6 Khuyến khích các thành phần kinh tế cùng phát triển tạo nhiều chỗ làm mới. 21 21 21 21 21 21 22 22 2. Giải pháp đào tạo, nâng cao chất lượng lao động 2.1. Quy hoạch lại hệ thống mạng lưới đào tạo, dạy nghề, đầu tư hợp lý cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cho Trung tâm dạy nghề trong quy hoạch, cụ thể là: 2.2. Trên cơ sở quy hoạch mạng lưới dạy nghề của huyện trong năm 2013 tập trung đào tạo và dạy nghề theo các hướng sau: 3. Giải pháp hỗ trợ trực tiếp để tạo việc làm 22 22 22 23 C. KẾT LUẬN 24 D. TÀI LIỆU THAM KHẢO 25 Mục lục 3 A. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tính cấp thiết của việc thực hiện Đề tài. Lao động là vốn quý, là yêu tố cơ bản quyết định sự tồn tại và phát triển của mọi hình thức kinh tế xã hội, chính vì lẽ đó Đảng và nhà nước ta luôn đặt vấn đề về dân số, lao động , việc làm vào vị trí hàng đầu trong các chính sách kinh tế xã hội. Chính sách đó được thể hiện trong việc hoạch định các chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặt con người và việc làm là vị trí trung tâm lấy lợi ích của con người làm điểm xuất phát của mọi chương trình kế hoạch phát triển. Con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển kinh tế xã hội. Song con người chỉ trở thành động lực cho sự phát triển khi và chỉ khi họ có điều kiện đã sử dụng sức lao động của họ để tạo ra của cải vật chất, tinh thần cho xã hội. Quá trình kết hợp sức lao động và điều kiện sản xuất là quá trình người lao động làm việc. A Lưới là một huyện nghèo của tỉnh Thừa Thiên Huế, diện tích đất tự nhiên 1.224,6 km2, dân số năm 2012 là 45.327 người, tổng nguồn lao động (từ 15 tuổi trở lên) chiếm 70,23% dân số. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp là chủ yếu, nguồn nhân lực tăng nhanh qua các năm nhưng chưa được sử dụng hết là một sức ép rất lớn về việc làm, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội trong toàn huyện. Do vậy giải quyết việc làm là một yêu cầu cấp thiết không thể thiếu được trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của huyện Vấn đề tạo việc làm đang là sự bức xúc, nóng bỏng của huyện, chính vì lẽ đó tôi chọn đề tài "Thực trạng về lao động việc làm và vấn đề giải quyết việc làm ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế" với mong muốn nhằm góp một phần kiến thức của mình vào chương trình giải quyết việc làm của huyện Đề tài này được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp phân tích đánh giá thực trạng để bổ sung lý luận, gắn lý luận với thực tiễn tại địa phương 2. Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa những kiến thức, khái niệm về việc làm - Phân tích thực trạng về lao động và việc làm tại huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế trong 03 năm gần đây 2010 – 2012 - Đề xuất, kiến nghị một số giải pháp tạo việc làm trên địa bàn huyện 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu a. Đối tượng - Đối tượng là lao động, nguồn lao động của huyện A Lưới và kết quả thực hiện các chương trình việc làm trên địa bàn huyện b. Phạm vi - Phạm vị nghiên cứu của đề tài là 21/21 xã, thị trấn thuộc huyện A Lưới 4. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp chủ yếu là nghiên cứu chung, thống kê , thu thập số liệu, phân tích 5. Kết cấu của Tiểu luận Ngoài ba phần đặt vấn đề, nội dung, kết luận, mục lục, bảng biểu, nội dung của tiểu luận gồm 03 chương Chương I. Những vấn đề lý luận về lao động, việc làm 4 Chương II. Thực trạng lao động, việc làm của huyện A Lưới trong A Lưới trong ba năm. Chương III. Các giải pháp tạo việc làm 5 B. NỘI DUNG CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM I. VIỆC LÀM VÀ TẠO VIỆC LÀM 1. Việc làm. a) Khái niệm và phân loại. Đứng trên các góc độ nghiên cứu khác nhau, người ta đã đưa ra rất nhiều định nghĩa nhằm làm sáng tỏ: “việc làm là gì? ”. Và ở các quốc gia khác nhau do ảnh hưởng của nhiều yếu tố (như điều kiện kinh tế, chính trị, luật pháp…) người ta quan niệm về việc làm cũng khác nhau. Chính vì thế không có một định nghĩa chung và khái quát nhất về việc làm. • Theo bộ luật lao động, Điều 13: “Mọi hoạt động tạo ra thu nhập, không bị pháp luật cấm đều được thừa nhận là việc làm”. Trên thực tế việc làm nêu trên được thể hiện dưới 3 hình thức: + Một là, làm công việc để nhận tiền lương, tiền công hoặc hiện vật cho công việc đó. + Hai là, làm công việc để thu lợi cho bản thân mà bản thân lại có quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu (một phần hay toàn bộ) tư liệu sản xuất để tiến hành công việc đó. + Ba là, làm các công việc cho hộ gia đình mình nhưng không được trả thù lao dưới hình thức tiền lương, tiền công cho công việc đó. Bao gồm sản xuất nông nghiệp, hoạt động kinh tế phi nông nghiệp do chủ hộ hoặc 1 thành viên khác trong gia đình có quyền sử dụng, sở hữu hoặc quản lý. Khái niệm trên nói chung là khá bao quát nhưng chúng ta cũng thấy rõ hai hạn chế cơ bản. Hạn chế thứ nhất: hoạt động nội trợ không được coi là việc làm trong khi đó hoạt động nội trợ tạo ra các lợi ích phi vật chất và gián tiếp tạo ra lợi ích vật chất không hề nhỏ. Hạn chế thứ hai: khó có thể so sánh tỉ lệ người có việc làm giữa các quốc gia với nhau vì quan niệm về việc làm giữa các quốc gia có thể khác nhau phụ thuộc vào luật pháp, phong tục tập quán,…Có những nghề ở quốc gia này thì được cho phép và được coi đó là việc làm nhưng ở quốc gia khác lại bị cấm. Ví dụ: đánh bạc ở Việt Nam bị cấm nhưng ở Thái Lan, Mỹ đó lại đựơc coi là một nghề thậm chí là rất phát triển vì nó thu hút khá đông tầng lớp thượng lưu. • Theo quan điểm của Mac: “Việc làm là phạm trù để chỉ trạng thái phù hợp giữa sức lao động và những điều kiện cần thiết (vỗn, tư liệu sản xuất, công nghệ,…) để sử dụng sức lao động đó). Sức lao động do người lao động sở hữu. Những điều kiện cần thiết như vốn, tư liệu sảnxuất, công nghệ,… có thể do người lao động có quyền sở hữu, sử dụng hay quản lýhoặc không. Theo quan điểm của Mac thì bất cứ tình huống nào xảy ra gây nên trạng thái mất cân bằng giữa sức lao động và điều kiện cần thiết để sử dụng sức lao động đó đều có thể dẫn tới sự thiếu việc làm hay mất việc làm. Tuỳ theo các mục đích nghiên cứu khác nhàu mà người ta phân chia việc làm thành nhiều loại. Theo mức độ sử dụng thời gian làm việc ta có việc làm chính và việc làm phụ 6 + Việc làm chính: là việc làm mà người lao động dành nhiều thời gian nhất hay có thu nhập cao nhất. + Việc làm phụ: là việc làm mà người lao động dành nhiều thời gian nhất sau công việc chính. Ngoài ra, người ta còn chia việc làm thành việc làm bán thời gian, việc làm đâỳ đủ, việc làm có hiệu quả, b) Các đặc trưng của việc làm Nghiên cứu các đặc trưng của việc làm chính là việc tìm hiểu cơ cấu hoặc cấu trúc dân số có việc làm theo các tiêu chí khác nhau nhằm làm rõ các khía cạnh của vấn đề việc làm. Bao gồm có: + Cấu trúc dân số có việc làm theo giới và tuổi. Cho biết trong số những người có việc làm thì tỉ lệ nam, nữ là bao nhiêu; độ tuổi nào là lực lượng lao động chính (chiếm phần đông trong lực lượng lao động). + Sự thay đổi quy mô việc làm theo vùng (nông thôn- thành thị). Cho biết khả năng tạo việc làm ở hai khu vực này cũng như tiềm năng tạo thêm việc làm mới trong tương lai. + Cơ cấu việc làm theo ngành kinh tế. Cho biết ngành kinh tế nào trong nền kinh tế quốc dân có khả năng thu hút được nhiều lao động nhất ở hiện tại và tương lai; sự dịch chuyển lao động giữa các ngành này. Trong nền kinh tế quốc dân ngành kinh tế được chia làm 3 khu vực lớn. Khu vực I: 2 ngành nông nghiệp và lâm nghiệp; khu vực II: ngành công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, khai thác mỏ, năng lượng; khu vực III: dịch vụ. + Cơ cấu việc làm theo nghề. Cho biết nghề nào hiện tại đang tạo ra được nhiều việc làm nhất và xu hướng lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai của người lao động. + Cấu trúc việc làm theo thành phần kinh tế. Cho biết hiện tại lực lượng lao động đang tập trung nhiều nhất trong thành phần kinh tế nào và xu hướng dịch chuyển lao động giữa các thành phần kinh tế trong tương lai. Thành phần kinh tế được chia dựa trên quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất. + Trình độ văn hoá và đào tạo của dân số theo nhóm tuổi và giới tính, theo vùng.Sự phân chia ở trên chỉ mang tính chất tương đối với mục đích để người đọc mường tượng được vấn đề. Trong thực tế các đặc trưng trên luôn có tác động qua lại lẫn nhau.Ví dụ: ta có cấu trúc dân số có việc làm theo giới và tuổi ở khu vực thành thị; cấu trúc dân số có việc làm theo giới và tuổi theo vùng, lãnh thổ… c) Các chỉ tiêu đo lường • Tỷ lệ người có việc làm: là tỷ lệ % của số người có việc làm so với dân số hoạt động kinh tế. • Tỷ lệ người có việc làm đầy đủ: là tỷ lệ % của số người có việc làm đầy đủ so với dân số hoạt động kinh tế. Dân số hoạt động kinh tế (DSHĐKT) là một bộ phận dân số cung cấp hoặc sẵn sàng cung cấp sức lao động cho sản xuất của cải vật chất và dịch vụ. DSHĐKT = Những người đang làm việc + những người thất nghiệp. 7 Những người đang làm việc = Những người trong độ tuổi lao động + ngoài độ tuổi lao động đang tham gia làm việc trong các ngành của nền kinh tế quốc dân. Những người thất nghiệp là những người trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động, có nhu cầu tìm việc nhưng hiện tại chưa tìm được việc. 2. Tạo việc làm. a) Khái niệm Tạo việc làm là quá trình tạo ra số lượng và chất lượng tư liệu sản xuất; số lượng và chất lượng sức lao động và các điều kiện kinh tế xã hội cần thiết khác để kết hợp tư liệu sản xuất và sức lao động. Như vậy, muốn tạo việc làm cần 3 yếu tố cơ bản: tư liệu sản xuất, sức lao động và các điều kiện KTXH khác để kết hợp tư liệu sản xuất và sức lao động. Ba yếu tố này lại chịu tác động của nhiều yếu tố khác. b) Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tạo việc làm. + Nhân tố điều kiện tự nhiên, vốn, công nghệ: là các tiền đề vật chất để tiến hành bất cứ một hoạt động sản xuất nào. Điều kiện tự nhiên do thiên nhiên ưu đãi. Vốn do tích luỹ mà có hoặc được tạo ra từ các nguồn khác. Công nghệ do tự sáng chế hoặc áp dụng theo những công nghệ đã có sẵn. Nhân tố này cùng với sức lao động nói nên năng lực sản xuất của một quốc gia. + Nhân tố bản thân người lao động trong quá trình lao động. Bao gồm: thể lực, trí lực, kinh nghiệm quản lý, sản xuất của người lao động. Người lao động có được những thứ này lại phụ thuộc vào điều kiện sống, quá trình đào tạo và tích luỹ kinh nghiệm của bản thân, sự kế thừa những tài sản đó từ các thế hệ trước. + Cơ chế, chính sách kinh tế- xã hội của mỗi quốc gia: Việc làm được tạo ra như thế nào, chủ yếu cho đối tượng nào, với số lượng dự tính bao nhiêu,… phụ thuộc vào cơ chế, chính sách KT-XH của mỗi quốc gia trong từng thời kỳ cụ thể. + Hệ thống thông tin thị trường lao động: được thực hiện bởi chính phủ và các tổ chức kinh tế, cá nhân có nhu cầu tuyển dụng lao động thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, truyền hình, đài phát thanh,…Các thông tin bao gồm thông tin về: sẽ học nghề ở đâu? nghề gì? khi nào? tìm việc ở đâu? c) Các chính sách tạo việc làm. Chúng ta cần phân biệt việc làm và tạo việc làm. Tạo việc làm là một quá trình như đã nói ở trên, còn việc làm là kết quả của quá trình ấy. Muốn có được nhiều việc làm cần có các chính sách tạo việc làm hiệu quả. Có thể kể ra một số các chính sách tạo việc làm như: + Chính sách tạo vốn để phát triển kinh tế; + Chính sách di dân đi vùng kinh tế mới; + Chính sách gia công sản xuất hàng tiêu dùng cho xuất khẩu; + Chính sách phát triển ngành nghề truyền thống; + Chính sách phát triển hình thức hội, hiệp hội ngành nghề làm kinh tế và tạo việc làm. + Chính sách xuất khẩu lao động; 3. Mục đích ý nghĩa của tạo việc làm . Tạo việc làm là quá trình tạo ra những điều kiện cần thiết cho sự kết hợp giữa tư liệu sản xuất, công cụ sản xuất và sức lao động. Tạo việc làm và giải 8 quyết việc làm cho người lao động luôn là vấn đề bức xúc và quan trọng ,nó mang mục đích ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với từng người lao động và toàn xã hội . Mục đích của tạo việc làm nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực , các tiềm năng kinh tế , tránh lãng phí nguồn lực xã hội . Về mặt xã hội tạo việc làm nhằm mục đích giúp con người nâng cao vai trò của mình trong quá trình phát triển kinh tế , giảm được tình trạng thất nghiệp trong xã hội . Không có việc làm là một trong những nguyên nhân gây ra các tệ nạn xã hội như : Trộm cắp, lừa đảo, nghiện hút giải quyết việc làm cho người lao động nhất là các thanh niên là hạn chế các tệ nạn xã hội do không có ăn việc làm gây ra và giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội đòi hỏi . Về mặt kinh tế khi con người có việc làm sẽ thoả mãn được các nhu cầu thông qua các hoạt động lao động để thoả mãn nhu cầu vật chất , tinh thần , ổn định và nâng cao đời sống của người lao động . Việc làm hiện nay gắn chặt với thu nhập . Người lao động không muốn làm ở những nơi có thu nhập thấp đó là một thực tế do nhu cầu đòi hỏi của xã hội . Hiện nay nhiều người lao động được trả công rất rẻ mạt , tiền công không đủ sống dẫn đến tâm lý không thích đi làm , hiệu quả làm việc không cao , ỷ lại ngại đi xa các thành phố thị xã . Một mặt thất nghiệp nhiều ở thành thị nhưng nông thôn lại thiếu cán bộ , thiếu người có trình độ chuyên môn . Bởi vậy tạo điều kiện có việc làm cho người lao động thôi chưa đủ mà còn tạo việc làm gắn với thu nhập cao mang lại sự ổn định cuộc sống cho người lao động . Giải quyết việc làm , tạo việc làm cho người lao động có ý nghĩa giúp họ tham gia vào qua trình sản xuất xã hội cũng là yêu cầu của sự phát triển , là điều kiện cơ bản cho sự tồn tại và phát triển của con người . 4. Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực Để nâng cao hiệu quả của việc sử dụng nguồn nhân lực ta không chỉ xem xét trên một khía cạnh nào đó mà phải ngiên cứu một cách tổng thể toàn bộ các khía cạnh của nguồn nhân lực .Các khía cạnh này được bao quát bởi nguồn dân số và thể hiện thông qua quy mô ,cơ cấu , tốc độ tăng dân số : *Dân số là toàn bộ dân cư sống trên một địa bàn lãnh thổ xác định . Quy mô , cơ cấu và tốc độ tăng dân số có ảnh hưởng trục tiếp đến số lượng nguồn nhân lực và nó được thể hiện qua bởi chỉ tiêu tỷ lệ giữa nguồn nhân lực và dân số . tỷ lệ này càng cao biểu hiện nguồn nhân lực về lao động cầng lớn. Nguồn lao động là toàn bộ nhóm dân cư có khả năng lao động đã hoặc chưa tham gia vào các hoạt động sản xuất xã hội . Bao gồm những người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động và những người ngoài độ tuổi lao động đang làm việc trong nền kinh tế. *Quy mô nguồn lao động ở các quốc gia khác nhau thì khác nhau tuy nhiên nó đều phụ thuộc vào 3 yếu tố sau: + Quy mô phát triển dân số , dân số càng phát triển nhanh thì nguồn lao động càng lớn . + Tỷ lệ nguồn lao động trong dân số : +Chế độ chính trị , xã hội , điều kiện tự nhiên của đất nước. *Nguồn lao động được thể hiện khả năng lao động xã hội nói lên lực lượng xã hội trong sản xuất trong nền kinh tế quốc dân. Nguồn lao động Việt Nam biểu 9 hiện số lao động sản xuất ở các ngành kinh tế của Việt Nam. Nguồn lao động boa gồm : - Nguồn lao động có sẵn trong dân số : Đây là dân số hoạt động bao gồm những người có khả năng lao động đã hoặc chưa tham gia vào quá trình sản xuất xã hội . Bao gồm toàn bộ những người nằm trong độ tuổi lao động có khả năng lao động , Không kể đến trạng thái có việc làm hay không có việc làm . - Nguồn lao động đang tham gia hoạt động kinh tế . Đó là những người có khả năng lao động , đang hoạt động trong những ngành kinh tế quốc dân . Như vậy giữa nguồn lao động có sẵn trong dân cư và nguồn lao động tham gia hoạt động kinh tế có sự khác nhau . Sự khác nhau này là do một bộ phận những người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau chưa tham gia hoạt động kinh tế như: Thât nghiệp , có việc làm nhưng không muốn làm việc, còn đang đi học , có nguồn thu nhập khác không cần đi làm -Nguồn lao động dự trữ : Là những người có khả năng lao động nhưng chưa tham gia lao động. Bao gồm :Người làm công việc nội trợ , người tốt nghiệp các trường phổ thông , trung học , chuyên nghiệp , người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. *Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực là việc sử dụng hợp lý lao động đúng người đúng việc , đúng chuyên môn kỹ thuật nhằm khai thác một cách tối ưu nguồn lực của người lao động kết hợp với các nguồn tư liệu sản xuất để nâng cao chất lượng của quá trinh lao động . Sử dụng nguồn nhân lực một cách hiệu quả thúc đẩy nâng cao năng xuất lao động xã hội , sử dụng hợp lý quỹ thời gian lao động tạo cho người lao động cóp cơ hội phát huy năng lực của mình theo nguyện vọng . Đối vớ xã hội tạo được sự cân bằng giữa các ngành nghề , giữa nông thôn và thành thị ,ghóp phần tránh tình trạnh dư thừa nhân lực , nâng cao tỷ xuất sử dụng nguồn nhân lực vào các ngành sản xuất vật chất xã hội . *Nguồn nhân lực luôn luôn được biểu hiện bởi hai chỉ tiêu đó là chất lượng và số lương nhân lực . Thông qua quy mô và tốc độ tăng dân số và nguồn nhân lực ta thấy được số lượng nguồn nhân lực trong từng thời điểm , từng thời kỳ . Chất lượng nguồn nhân lực được phản ánh thông qua cơ cấu nhân lực (Cơ cấu theo tuổi , giới tính) thông qua trình độ lành nghề, trình độ chuyên môn của nguồn nhân lực . II. ẢNH HƯỞNG CỦA TẠO VIỆC LÀM ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC 1. Ảnh hưởng của tạo việc làm đến việc sử dụng nguồn nhân lực Sự phát triển của nền kinh tế phụ thuộc rất lớn vào vấn đề sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực và vốn. Trong đó, việc sử dụng nguồn nhân lực có vai trò quan trọng và quyết định đến sự phát triển đó, tạo việc làm nhằm nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực thông qua các hướng sau : Tạo việc làm và giải quyết việc làm nhằm phân bổ lao động một cách hợp lý , góp phần hoàn thiện hệ thống quản lý đưa đến một hệ thống lao động phù hợp với cơ cấu hệ thống ngành nghề có sự phối hợp hài hoà giữa các bộ phận tổ 10 [...]... động kinh tế 2 Sự cần thiết phải tạo việc làm và giải quyết việc làm cho người lao động Tạo việc làm cho người lao động là vấn đề cấp bách c a toàn xã hội , nó thể hiện vai trò c a xã hội đối với người lao động , sự quan tâm c a xã hội về đời sống vật chất ,tinh thần c a người lao động và nó cũng là cầu nối trong mối quan hệ gi a xã hội và người Việc làm là nơi diễn ra những hoạt động c a người lao. .. c a mình 11 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VIỆC LÀM C A HUYỆN A LƯỚI TRONG BA NĂM 2010 - 2012 I ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG 1 Ví trí đ a lý, điều kiện tự nhiên A Lưới là huyện vùng cao, biên giới c a tỉnh Th a Thiên Huế, có 106 km đường Hồ Chí Minh đi qua và 2 C a khẩu: A Đớt – Tà Vàng và Hồng Vân - Cu Tai Ph a Bắc giáp huyện ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị; ph a Nam giáp huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam; Ph a. .. đi làm việc, do vậy đào tạo thì nhiều mà có việc làm sau đào tạo thì ít - Lớp lao động trẻ d a vào cha mẹ từ nguồn trợ cấp hàng tháng không muốn tham gia lao động nặng nhọc mà thu nhập thấp cho nên các doanh nghiệp đến đ a bàn tuyển lao động thì người lao động không tham gia - Đ a bàn huyện A lưới không có cơ sở Sản xuất lớn để thu hút lượng lao động trên đ a bàn huyện, lao động lại chủ yếu là thanh... hưởng không ít đến người lao động Mặt khác lao động c a A Lưới chủ yếu là lao động phổ thông bên cạnh đó số lao động trẻ rất ngại làm những công việc nặng nhọc, không kiên trì 18 CHƯƠNG III CÁC GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM I QUAN ĐIỂM VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 1 Trước hết cần quan niệm về việc làm: Điều 13 Bộ luật lao động xác định: “Mọi hoạt động lao động tạo nguồn thu nhập, không bị pháp luật cấm đều được th a. .. chương trình giải quyết việc làm 3.3 Tăng cường các hoạt động dịch vụ việc làm thông quá những công việc sau - Nắm chắc số lượng, chất lượng lao động thông qua điều tra lao động việc làm hàng năm - Củng cố các trung tâm dịch vụ việc làm trong tỉnh đẻ tư vấn cho người lao động chọn việc làm, nơi làm việc, tư vấn chọn học nghề, hình thgức học nghề, tổ chức cung ứng lao động cho người sử dụng lao động; Cung... tin về thị trường lao động cho người lao động và người sử dụng lao động 23 C KẾT LUẬN Theo số liệu điều tra, thống kê c a Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện A Lưới: Lao động trong khu vực nông nghiệp, nông thôn tại huyện hiện vẫn chiếm tỷ lệ rất lớn Tuy nhiên, tỷ lệ thiếu việc làm c a khu vực này còn cao, đây là một trong những thách thức lớn trong việc giải quyết bài toán lao động- việc làm. .. giờ làm việc, nghỉ ngơi cũng ch a hợp lý và thực hiện đúng theo quy định c a Bộ luật lao động 3 Chất lượng lao động Chất lượng lao động còn hạn chế, lao động phổ thông chiếm đại bộ phận (81,5%) Lao động có chuyêm môn lao động cấp thấp (18,5%)trong đó đáng chú ý là CNKT và nhân viên nghiệp vụ chỉ có 9,5% Công tác tư vấn giới thiệu việc làm ch a được phát triển mạnh.người lao động ch a hiểu đúng và đầy... người mở mang ngành nghề tạo việc làm cho mình và cho người khác Thực hiện đồng bộ các giải pháp để trợ giúp người thất nghiệp nhanh chóng có việc làm, người thiếu việc làm hoặc việc làm có hiệu quả thấp để có việc làm đầy đủ, việc làm có hiệu quả Giải quyết hợp lý các mối quan hệ gi a tăng trưởng kinh tế với giải quyết việc làm cho người lao động 2 Kế hoạch dài hạn gồm: Căn cứ Vào Đề án dạy nghề giai... lao động và yêu cầu phát triển c a nền sản xuất xã hội - Trong các phương hướng , kế hoạch, các chương trình kinh tế xã hội c a các cấp các ngành, các đưn vị, vấn đè lao động, việc làm ch a được đề cập đúng vị trí, ch a coi việc tạo chỗ việc làm mới là một chỉ tiêu quan trọng - Khi nền kinh tế chuyển sang cơ chế mới về việc làm và cơ cấu việc làm cũng có sự thay đổi nhưng quan niệm về việc làm ch a. .. làm cho người lao động Đào tạo nghề cho lao động nông thôn được coi là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng lao động cho khu vực này Bên cạnh đó, tìm kiếm thị trường lao động tiếp tục là một thách thức trong quá trình đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm tại đ a phương Với một huyện nghèo và nền kinh tế còn kém phát triển như ở A Lưới thì vấn đề giải quyết việc làm . đề tạo việc làm đang là sự bức xúc, nóng bỏng c a huyện, chính vì lẽ đó tôi chọn đề tài " ;Thực trạng về lao động việc làm và vấn đề giải quyết việc làm ở huyện A Lưới, tỉnh Th a Thiên Huế& quot;. trạng lao động, việc làm c a huyện A Lưới trong A Lưới trong ba năm. Chương III. Các giải pháp tạo việc làm 5 B. NỘI DUNG CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM I. VIỆC LÀM VÀ TẠO VIỆC. I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM I. VIỆC LÀM VÀ TẠO VIỆC LÀM 1. Việc làm. a) Khái niệm và phân loại. b) Các đặc trưng c a việc làm c) Các chỉ tiêu đo lường 2. Tạo việc làm. a) Khái
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng về lao động việc làm và vấn đề giải quyết việc làm ở huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế, thực trạng về lao động việc làm và vấn đề giải quyết việc làm ở huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế, , NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM

Từ khóa liên quan