0

Những thuận lợi khó khăn trong thực hiện chính sách việc làm ở huyện phong điền

15 790 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 20:06

Học Viện Hành chính Tiểu luận hết môn A. LỜI MỞ ĐẦU   !"#!$!%&'() *+"#!,*$--./" $!%012"#!)3&.4$ !-5#6)#78"#!9!"#! +06:'''06;*/< =./.>&?,*'@A!BC&* AAD.4>#EFA,9G'6 E6>&5H$! %'@I%J$)!<;$! %K:>"#!L$))3&<"#!,*1 .I=106.&.5'MG $9!N5,*$6> 5!"#!II...  <"#!6"F.+39.9.6 D3+6I66;6'O; 0P$!!:6 G"#!)3&.6QR:&G" #!)3&.+:$.<I") )H,*R."#!,*)6$$F) )H$!%,*' @G9#+;S4$EG TUV9W'@X.9#+#YG; &ZV['\G$S &X..&Z]][.!9'MG%H: &.%H459#+GIS&$- C>&+))* <!7+.EG'.G./E Học viên: Hoàng Quốc Việt Trang 1 Học Viện Hành chính Tiểu luận hết môn G!86X.!6]^_`a&]bc9 #+.'@.,.G./#d..G "3!B$!%&?,*&L6<&./ "#!+9:./.)3& .'''A90' @+)4#e,efOHG "#!g,:$!A":$&II &7 /)I>%&)9>"#!.B %I"#!.EH$e>1Những thuận lợi khó khăn trong thực hiện chính sách việc làm ở huyện Phong Điền.%. %.4e' B. NỘI DUNG h>.NE$"i=j@@?O&6HB! $7$k1kl>Lm/)An%$" $!@o& L$"9*@0M&$!$p q)(>O@r\O)\5TqHW'@6]U ,*H:>&&#),:$H>! I* 50#+99K>65".s A&:$>.G&99KY45.G F%$!%6>&:H ;k.G.#),: IH.^p'`a^06]a']Zt0/ >'F.`V]`?`V]^.Z'^VV0 66)5.IHe> )3&.,:.Ip'^VV0'2 3 F$!%-2$u$ v';FE3#),:!!," $-2$,*(>\mu$@H: O';%-.!!,"$ IFF%-.*3>E! Học viên: Hoàng Quốc Việt Trang 2 Học Viện Hành chính Tiểu luận hết môn BB"#!.."#!,*/%&!l! 5)$!$.43+3% $$!$)3&.0.l6$ $F))H$!%,*'26H":3e+ h(>%$!%k9.G6.j:. -I+ e3!B$!%&?,*H$' 2"#!.."#!9."#!0#G 0&B$!% &? ,*h (>' @<53 "#!$!%&' O h(>*#+"#!,*9)$-- ./"0$!%06w. "#!$!%9")#78))5.'''" B4*)3&:>#09IH'@! "#!,*"#!+.x :.$)> %0.6.64$))#+)9 Bk066$,*'@Gq&H]a^Ubq(?@@ `Z!]]5`VVa@2"$>$I(>! f(>.&5`V`VgmMVc5% G>!>.IHI "#!.6QR&#73e1 ?@7>0.6. w6.H4$:$+%>w 0-%)#+6$$F)X.N 5' ?h!%k9.G)>#+./:./E3 ))#G$ /$>:>93)>!$ 7F9.Gs4G&$#),:!$7IF$!% &?,*nCông nghiệp- Dịch vụ- Nông nghiệp. Học viên: Hoàng Quốc Việt Trang 3 Học Viện Hành chính Tiểu luận hết môn ?@4$<>Ce1(2$m y2$y?&&0TM:$@:$WMz< !{!=.L#:Y@k5#69)s4#) ,::k{!.s4#),:!w@@2 !#@I!'''l!$7!2|" $*,9G$mCIF !,*%,9GB' ?@Lh(>$!%H'o)3& 5.A09' ;GQR"#!.IH& 3)/#G>!#1 I. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện đề án của huyện: 2%>.4$HE !,*,9GB'2! IIH ,:$!AFG&.$ /$3 &$!%&?,*5$!%k9 .GA n(>!>. `V]]?`V]^=>.&./ 3&$!%&?,*' @50F&H#E>#C! I6$+/$!$6F%-% $!%>.6"#!))G l,*>e>+e. &">%!37 >. iB395>)]'^VV. 6k}]VV./!7,*m 9:./3)>l.5 4$.m6$$F%H:.: Học viên: Hoàng Quốc Việt Trang 4 Học Viện Hành chính Tiểu luận hết môn &$--#G$$!!$ m |9GC!7,*6).R"H<6 B5.G$:!$7IF-3).Q" 3).Q>&?,*G-$--#G$ $!!$ II. Tình hình thực hiện đề án: 1. Công tác chỉ đạo, điều hành: MH%Gq&H#+]a^Ubq(?@@ `Zb]]b`VVa@2"$ u&#+pUbuO?~i• ]ab^b`V]V~X99j>%(>. &5`V`V'~X99h(>*4$j !.I3!5)%G1 ?VcbUb`V]Vq&H#+]]^^bq(?~i•> .4$@%(>!f(>.&5`V`Vg nq&H#+]a^Ubq(?@@`Zb]]b`VVa@2"$' ?V`bZb`V]V5)#+cpbuO?~i•SG 4$,z.Q?F.Fe>. ' ?u&#+c^buO?~i•V^bZb`V]V%%!   >    .      m  q&  H  #+  `^acbq(?~i•   VUbZb`V]V>3&@%G(>! f (> . & 5`V`Vg nq&H ]a^Ubq(?@@@2"$' ?Vab]`b`V]](>!#+tpUb(r?(@>$I> !$!%k9.G>. `V]]?`V]^*/Ok993Pe$7€€€n H  3&  cb`V]]bq?O(•    ]Ub]`b`V]]    O  k  9  9 !;Pe$7€€€>3>!>. `V]]?`V]^' Học viên: Hoàng Quốc Việt Trang 5 Học Viện Hành chính Tiểu luận hết môn ?*7OH4$:$->?F. F>`V]]?`V]^!.*~i• !.,*!$-!,!6)N! >I.ET)W,*H:' ?O5~i•>jI(>)3& .@9•>~i•!,*H:7G' 2. Công tác tuyên truyền về các chính sách lao động; tư vấn học nghề, giải quyết việc làm: \#),:IH. ^p'`a^06]a']Zt0/>'F. `V]`?`V]^.Z'^VV0k}I $-^VV!7:$,*]^V!/$!,*'@n H3&OX5]'cVV.' ?(>Fe>.m)#!F %-.3>$#E#),: H-IHm)#!5.G!H>' ?@50#E4:&H>H>1 @&$-F>#E4:&H>' ?|9G!B>=TB#:$> >Vc!W!>%$w H$ !>$+#+9kw m7 $&B.!i@•:$& !H>' ?O<06>>. k1<06BI6B :$E.I0.6B>.! $#E#),:!9&_.9_' ?O53$IH.7~i•! ,*o@9•>$+/$!3.I3% I>$&!>C"#!+ Học viên: Hoàng Quốc Việt Trang 6 Học Viện Hành chính Tiểu luận hết môn 0e>'(w@9•>*7)#! Fe>AF5%6&#!/$G&!$ 7Fe:$&99' ?~i•@9•>*7..* ~i•!,*H:!E]U,*H:%! *+!F.$99>"#!* ()'2!5).I3/I&-#E@9• >~i•!,*H:%e09/&G' 3. Kết quả đào tạo các năm: a. Kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn: qFVc5%G!>)3& .IH*/4.338.$" `'a]a'VVV'VVVk( Hai tỷ chín trăm mười chín triệu đồng chẳn), -%1 ?Năm 20101> 1.570 .]VpU[&' @61 ‚@9•>]V>579eI ne!>1y$1]V]0mus4$K HEo\/1UV0mM<<,n!1]^0m(. 1^Z0mM),:61^a0m2&&=1pt0m !e1]`p0m89=I!1pV0mus 4+1`U0mM),:.+1^V0' ‚2M2r;€O&*%-6229' ‚h+/$@0(e4O&7>#) ,:+Eh@",*hOK`^. ‚@9&&&j@A@I O&!.$>k1V].$5L#+. e>.240,*h2V].$s4C ##+.e>.50 0,*hysmV`.$ .#+.e>.60 001.$ !.6120002.$!e11050,*hiBm01.$ Học viên: Hoàng Quốc Việt Trang 7 Học Viện Hành chính Tiểu luận hết môn s45L130001.$s4k:1`^ 0 .$.1290' ‚@56]V0|u\(!H0Oq+ y.#r.'''' - Năm 2011:>1.4100'@61 ‚@9•>*]]>547eI ne!>1y9-1`^0mM<<&H $1`Z0mM<<!{#:Y1pp0mus4#),: &&=1`^0mus4=I!1ZU0mus 45#6C#1]`c0mus4kn0-1 `]0mus4k:1`t0mus4$KHE o\/1U`0mus4k{1UV0ms4k92+1c` 0m(.,:1`p0' ‚2MO&*%-5569' ‚@9.O9j@A@IO& >s4k9)cV.EhMcU.E h2>$V`.Ehr (>O)' ‚@9•>O@>y$ V].E,*h2' ‚@9•>@IjV]eIE,*h OK' ‚@02ƒ>„@h>#),: n]pV.`^.!(u&!@e' ‚@0@:$>O&>$-i3!i ]`.,*hM' ‚O$-<>=630.Eh M>530.Ehys' 5`V]]BB&6>&H0@ (w$>:>"HI#+./,:.H) Học viên: Hoàng Quốc Việt Trang 8 Học Viện Hành chính Tiểu luận hết môn >j603.,:.H0Oq+ y.#r.T"]V.$)>&"H \W' - 10 tháng năm 2012: @]V!F5*1.358. TaV'^[#&W)3&.1.631 . Tt]'^^[#&W-%1 ?@9>*Vp>129eI ne!>1M<<!{#:Y1pp0m( hiB1`^0m(.1`^ 0mus45L1 c^0T9..$A5`V]]%#W'h+/$0@2> |5O)hK%#100.>2u@ !,5(k\9' !]Vb`V]`9*)V`.$!{ #:Y(>OhM33.nemE03.$ (.230nehOK220;9@B hiB250hL\h2'9#+.$/E .I09.$323.ne' ?2|uMO&*%-2139' ?!)#).O&?22h52'h; *%-60.e>(k' ?22h52'h;2!O&`T(>y h(>W*%-20..' ?@9>O@>09.E h2TV]e2VUes4&&:5V`e> "W' ?@9>.04*39e I.04Eh(>6*)3&.300 !!6IHj|u(;I|uu ('''' Học viên: Hoàng Quốc Việt Trang 9 Học Viện Hành chính Tiểu luận hết môn ?O$-<$+/$!375*> 155.TEVp.$12l6(.\:y $W' ?~i•!,*H:*$+/$!@@•!0 >#G/!7$"$74$: %!.'~i•$+/$! .I3MH..5 `V]`'@#H*/tU.B&.' ;$9A7E!!>k00 ,I:.0.#e>,';B 4F&!eI#&L6e>B/.' @66#+B!$-63)|(o1 Bk{E,*h@89=I!E,*h O)#E,*hyskI!E,*(>\… ]V!F5`V]`6cp0,:.T2jI p^0,:.Z^^[W66V`\ /$kEOq+V].4i)32M. K...G!H0\2$y24 i)Oq+''''h+/$@9.j %.|u\(Oq+TO6]V\ e&Oq+W''(có bảng chi tiết kèm theo). b. Kết quả đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã: * Năm 2010. Tổng số CBCC được đào tạo, bồi dưỡng là: 87 người, chia ra: ?ik}s5G-1Z0 ?ik}qh?r!,*cp0 ?@:$"H1pU0 * Năm 2011. Tổng số được đào tạo, bồi dưỡng là: 230 người, chia ra: ?@739#G#E1t0 ?us53).Q>2Hh2@,*1]]0 Học viên: Hoàng Quốc Việt Trang 10 [...]... khi triển khai thực hiện chính sách việc làm phải xác định chính sách việc làm là một loại chính sách xã hội liên quan đến một trong những mặt sống còn của cuộc sống con người, là một trong những yếu tố cơ bản phát triển con người vì vậy chính sách việc làm liên quan đến thoả mãn nhu cầu cơ bản của con người và là nguồn gốc căn nguyên của mọi chính sách xã hội khác, chính sách việc làm có mục tiêu... mang tính phong trào, mặc khác để thực hiện nghề cần phải có những điều kiện khác nên những lao động học xong nghề nhưng lại không sử dụng nghề đào tạo được để làm việc và đem lại thu nhập; đào tạo chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn độ tuổi trên 30 còn khó khăn C KẾT LUẬN Qua thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về việc làm ở huyện Phong Điền thấy được vấn đề thực hiện chính sách việc làm đang... đồng Trong đó ngân sách của chương trình mục tiêu quốc gia 700 triệu đồng và kinh phí của ngân sách huyện là 419 triệu đồng; - Năm 2012: kinh phí thực hiện cho công tác dạy nghề là 500 triệu đồng của Chương trình mục tiêu quốc gia Từ kết quả đạt được sau khi thực hiện đề án đã cho thấy những thuận lợi và khó khăn trong qua trình thực hiện chính sách việc làm trên địa bàn huyện như sau: * Thuận lợi: ... nâng cao rõ rệt về việc học nghề, thấy rõ những lợi ích và hiệu quả của việc học nghề, giải quyết việc làm - Đào tạo nghề giúp cho lao động nông thôn tìm kiếm được việc làm ổn định, tăng thu nhập và ổn định cuộc sống một cách bền vững Rèn luyện cho lao động nông thôn có ý thức tổ chức, kỹ luật và tác phong công nghiệp trong lao động sản xuất - Đào tạo nghề tại các doanh nghiệp ở khu công nghiệp là... có mục tiêu xã hội rất rõ nét là một trong những nội dung cơ bản của công bằng xã hội và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống Đất nước ta trong tiến trình đổi mới các cấp, ngành, địa phương cần tập trung lồng ghép vào trong các chương trình phát triển; tiếp tục hoàn thiện, xây dựng, điều chỉnh thể chế, cơ chế, chính sách, xây dựng và triển khai chính sách việc làm Đồng thời nhà nước cần quan tâm xây... với giải quyết việc làm cho người lao động - Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách hiện nay chỉ đào tạo được những ngành nghề đơn giản như may công nghiệp, điện, sản xuất chế biến nước mắm, đệm bàng, lưới cước xuất khẩu, ở trình độ sơ cấp, còn để đào tạo những nghề kỹ Học viên: Hoàng Quốc Việt Trang 13 Học Viện Hành chính Tiểu luận hết môn thuật cao thì người học nghề phải đóng góp thêm nên khó khăn đối với... quan tâm và thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt và phong phú: dạy nghề chính quy tại cơ sở dạy nghề; dạy nghề lưu động (tại xã, thôn, bản); dạy nghề tại doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh - dịch vụ; dạy nghề gắn với các làng nghề - Đào tạo nghề tại các doanh nghiệp ở khu công nghiệp là phù hợp và hiệu quả nhất do thời gian đào tạo ngắn, lao động tìm kiếm được việc làm ngay sau... 179 dự án, qua đó tạo việc làm mới cho 233 lao động 5 Kinh phí thực hiện công tác dạy nghề hàng năm theo từng nguồn: Học viên: Hoàng Quốc Việt Trang 11 Học Viện Hành chính Tiểu luận hết môn - Năm 2010: kinh phí thực hiện cho công tác dạy nghề 1.300 triệu đồng của Chương trình mục tiêu quốc gia, bao gồm kinh phí mua sắm thiệt bị và hỗ trợ đào tạo nghề - Năm 2011: kinh phí thực hiện cho công tác dạy... tìm kiếm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp - Nâng cao kỹ năng, kỹ thuật, hiệu quả, chất lượng sản phẩm sản xuất nông lâm, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn Học viên: Hoàng Quốc Việt Trang 12 Học Viện Hành chính Tiểu luận hết môn - Góp phần vào việc chuyển đổi cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ * Khó khăn: - Cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa nhận thức rõ việc triển khai... vụ thi đua, khen thưởng: 32 người + Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên: 23 người 4 Tình hình cho vay vốn và tạo việc làm, phát triển sản xuất của LĐNT sau học nghề: Năm 2010: Số vốn cho vay 2.937.000.000 đồng, số dự án được giải ngân 166 dự án, qua đó tạo việc làm mới cho 216 lao động Năm 2011: Số vốn cho vay 2.811.000.000 đồng, số dự án được giải ngân 161 dự án, qua đó tạo việc làm mới cho 209 lao . Từ kết quả đạt được sau khi thực hiện đề án đã cho thấy những thuận lợi và khó khăn trong qua trình thực hiện chính sách việc làm trên địa bàn huyện như sau: * Thuận lợi: ?•>./39G >B7.$$L1>"3#E >m>.T,*)Wm>$ !#E#),:?H-m>=!.>' ?(>!$E$.$. &7 /)I>%&)9>"#!.B %I"#!.EH$e>1 Những thuận lợi khó khăn trong thực hiện chính sách việc làm ở huyện Phong Điền. %. %.4e' B. NỘI DUNG h>.NE$"i=j@@?O&6HB! $7$k1kl>Lm/)An%$" $!@o&. môn ?*7OH4$:$->?F. F>`V]]?`V]^!.*~i• !.,*!$-!,!6)N! >I.ET)W,*H:' ?O5~i•>jI(>)3& .@9•>~i•!,*H:7G' 2. Công tác tuyên truyền về các chính sách lao động; tư vấn học nghề, giải quyết việc làm: #),:IH. ^p'`a^06]a']Zt0/>'F. `V]`?`V]^.Z'^VV0k}I $-^VV!7:$,*]^V!/$!,*'@n H3&OX5]'cVV.' ?(>Fe>.m)#!F %-.3>$#E#),: H-IHm)#!5.G!H>' ?@50#E4:&H>H>1 @&$-F>#E4:&H>' ?|9G!B>=TB#:$> >Vc!W!>%$w
- Xem thêm -

Xem thêm: Những thuận lợi khó khăn trong thực hiện chính sách việc làm ở huyện phong điền, Những thuận lợi khó khăn trong thực hiện chính sách việc làm ở huyện phong điền,

Từ khóa liên quan