0

thuận lợi và khó khăn trong thực hiện chính sách việc làm ở thừa thiên huế

22 1,186 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 20:07

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH    Tiểu luận môn Hoạch định và phân tích chính sách công THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM Ở THỪA THIÊN HUẾ Huế, tháng 1 năm 2013 Giảng viên bộ môn: PGS. TS Nguyễn Hữu Hải Lớp: Cao học Hành chính công 16M Học viên: Nguyễn Thị Thu Hiền HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH    Tiểu luận môn Hoạch định và phân tích chính sách công THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM Ở THỪA THIÊN HUẾ Huế, tháng 1 năm 2013 Giảng viên bộ môn: PGS. TS Nguyễn Hữu Hải Lớp: Cao học Hành chính công 16M Học viên: Nguyễn Thị Thu Hiền Giảng viên bộ môn: PGS. TS Nguyễn Hữu Hải Lớp: Cao học Hành chính công 16M Học viên: Nguyễn Thị Thu Hiền MỤC LỤC Trang I- LỜI NÓI ĐẦU…………………………………………………………………… 1 II- NỘI DUNG CHƯƠNG 1: MỘT SỐ NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ VIỆC LÀM VÀ TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 1.1 Các khái niệm liên quan đến việc làm…………………………………………… 3 1.2 Chính sách việc làm ở Việt Nam……………………………………………………4 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM VÀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM Ở THỪA THIÊN HUẾ 2.1 Thực trạng lao động, việc làm và tình hình triển khai chính sách việc làm ở Thừa Thiên Huế trong những năm vừa qua 2.1.1 Tổng quan về địa bàn Thừa Thiên Huế…………………………………….6 2.1.2 Tình hình triển khai chính sách việc làm ở Thừa Thiên Huế……………….8 2.2 Những thuận lợi và khó khăn đối với triển khai chính sách việc làm tại tỉnh Thừa Thiên Huế………………… ………………………………………………………….9 CHƯƠNG 3: ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM - PHÁT HUY HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 3.1 Cần tiếp tục đổi mới chính sách về việc làm ở nước ta………………………… 15 3.2 Những giải pháp cơ bản đế phát huy chính sách xã hội đối với vấn đề giải quyết việc làm ở tỉnh Thừa Thiên Huế ………………………………………………………….16 III- KẾT LUẬN 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO 19 ________________________________________________________________________________ 1 I- LỜI NÓI ĐẦU Việc làm cho người lao động là một trong những vấn đề xã hội có tính chất toàn cầu, là mối quan tâm lớn của nhiều quốc gia. Một trong những kỳ vọng lớn trước khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của Việt Nam là các chuyển biến nhanh chóng và tích cực của thị trường lao động nhờ mở rộng xuất khẩu và dòng vốn FDI đổ vào Việt Nam. Tuy nhiên, các tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến lao động và việc làm trong những năm vừa qua nhìn chung chưa được như mong đợi. Tỷ lệ thất nghiệp cao, nhu cầu về việc làm, di cư nông thôn - thành thị… đang tạo nên sức ép to lớn đối với nền kinh tế Việt Nam. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã xác định rõ: "Giải quyết việc làm là yếu tố quyết định để phát huy nhân tố con người, ổn định và phát triển kinh tế, làm lành mạnh xã hội, đáp ứng nguyện vọng chính đáng và yêu cầu bức xúc của nhân dân". Giải quyết việc làm là vấn đề quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam. Trong những năm qua, các cơ chế, chính sách về lao động - việc làm luôn được hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với cơ chế thị trường và tình hình mới nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động, người sử dụng lao động. Tuy nhiên, tuỳ theo tình hình thực tiễn tại mỗi địa phương mà tình hình triển khai cũng như hiệu quả các chính sách việc làm có sự khác nhau. Cùng với nhận thức tầm quan trọng của vấn đề việc làm đối với tình hình thực tiễn đất nước nói chung và đặc biệt là địa bàn Thừa Thiên Huế hiện nay, tôi lựa chọn nghiên cứu đề tài “Thuận lợi và khó khăn trong thực hiện chính sách việc làm ở Thừa Thiên Huế” nhằm đi sâu và tìm hiểu rõ hơn về tình hình triển khai chính sách việc làm tại địa bàn tỉnh, từ đó đưa ra những giải pháp tăng cường hiệu quả chính sách việc làm tại tỉnh. Kết cấu nội dung đề tài được chia làm ba chương: Chương một cung cấp và làm rõ khái niệm liên quan đến việc làm và tổng quan chính sách việc làm tại Việt Nam, Chương hai đi vào phân tích thực trạng lao động, việc làm và tình hình triển khai chính sách việc làm tại tỉnh Thừa Thiên Huế cùng với những thuận lợi và khó khăn; ________________________________________________________________________________ 2 Chương ba đề xuất một số ý kiến mang tính giải pháp tăng cường hiệu quả chính sách việc làm tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tôi hi vọng rằng đề tài này sẽ là nguồn tư liệu tham khảo hữu ích giúp người đọc có cái nhìn toàn diện hơn về thực trạng lao động, việc làm tại tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như phục vụ tốt hơn công tác quản lý Nhà nước nói chung và trong quản lí tại tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng. ________________________________________________________________________________ 3 II- NỘI DUNG CHƯƠNG 1: MỘT SỐ NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ VIỆC LÀM VÀ VÀ TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 1.1. Các khái niệm liên quan đến việc làm Giải quyết việc làm là một trong những vấn đề mang tính then chốt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của mỗi đất nước. Vì thế sự phát triển kinh tế - xã hội và chính sách và giải quyết việc làm có mối quan hệ nhất định với nhau. Thành công hay thất bại trong nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội phụ thuộc rất lớn vào chính sách việc làm. Và trước tiên, ta sẽ đi vàolàm rõ một số các khái niệm gắn liền với chính sách việc làm như sau :  Việc làm Việc làm là điều kiện tồn tại và phát triển của mỗi con người. Điều 13, chương II của Bộ Luật Lao động được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, khoá X thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994 quy định: “Mọi hoạt động tạo ra nguồn thu nhập, không bị pháp luật cấm đều được thừa nhận là việc làm” 1 . Và giải quyết việc làm, đảm bảo cho mọi người có khả năng lao động đều có cơ hội có việc làm là trách nhiệm của Nhà nước, của các doanh nghiệp và của toàn xã hội. Hai khái niệm « lao động » và «việc làm » thường được đánh đồng với nhau nhưng bản chất hai khái niệm này không hoàn toàn giống nhau : Nếu như một người có việc làm thì chắc chắn người đó có lao động nhưng ngược lại có lao động chưa chắc đã có việc làm. Xuất phát từ thực tiễn thì khái niệm việc làm còn được phân loại thành : Việc làm đầy đủ và thiếu việc làm Việc làm đầy đủ là việc làm đòi hỏi người lao động hoạt động theo thời gian lao động quy định và hưởng thu nhập không thấp hơn tiền lương tối thiểu quy định. Ở Việt Nam, hiện nay quy định thời gian làm việc là 8h/ngày và mức lương tối thiểu là thay đổi theo vùng. Thiếu việc làm là việc làm mà người lao động không hoạt động hết mức thời gian quy định hoặc hưởng thu nhập thấp hơn mức tối thiểu. Tổ chức việc làm thế giới chia thiếu việc 1 Bộ luật Lao động và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động (2007), Nxb. Tư pháp ________________________________________________________________________________ 4 làm thành hai loại: Thiếu việc làm vô hình và thiếu việc làm hữu hình. Thiếu việc làm vô hình là việc làm mà người lao động làm đủ thời gian quy định nhưng thu nhập thấp, năng suất, điều kiện lao động kém. Thiếu việc làm hữu hình là thời gian người lao động làm việc ít hơn so với thời gian quy định. Ở cả hai hình thức này thì người lao động đều có nhu cầu tìm một công việc khác.  Thất nghiệp Thất nghiệp là hiện tượng nguời trong độ tuổi lao động có khả năng lao động nhưng không có việc làm. Ở Việt Nam, theo quy định của Luật lao động, tuổi lao động nam từ 15 - 60, nữ từ 15 – 55. Tỷ lệ thất nghiệp là một trong các chỉ tiêu để đánh giá tình trạng của một nền kinh tế. Thất nghiệp được phân thành : Thất nghiệp tạm thời xảy ra do sự di chuyển không ngừng của sức lao động giữa các vùng, các công việc hoặc các giai đoạn khác nhau của cuộc; Thất nghiệp cơ cấu khi có sự mất cân đối giữa cung và cầu việc làm; Thất nghiệp chu kỳ là những giai đoạn mà cầu lao động thấp nhưng cung lao động cao sẽ xẩy ra thấp nghiệp chu kỳ. Việc làm là một phạm trù kinh tế tổng hợp có liên kết các quá trình phát triển kinh tế xã hội và nhân khẩu với nhau. Số lượng việc làm tạo ra tỷ lệ thuận với số lượng lao động, số vốn đầu tư và nhu cầu thị trường…Ngoài ra còn các chính sách kinh tế, việc làm của Nhà nước có ảnh hưởng không nhỏ lên việc làm ở tầm vĩ mô. 1.2 Tổng quan chính sách việc làm ở Việt Nam 1.2.1 Nhận thức về chính sách việc làm Trong hệ thống các công cụ quản lý mà Nhà nước dùng để điều hành hoạt động kinh tế- xã hội thì chính sách được coi là công cụ nền tảng định hướng cho các công cụ khác. Cụ thể, chính sách công « là những hành động ứng xử của Nhà nước với các vấn đề phát sinh trong đời sống cộng đồng, được thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, nhằm thúc đẩy xã hội phát triển ». 2 Vậy thì, chính sách về việc làm là chính sách được xây dựng và áp dụng để 2 PGS.TS Nguyễn Hữu Hải (Chủ biên), 2010, Giáo trình Hoạch định và phân tích chính sách công, Nxb Khoa học và Kĩ thuật ________________________________________________________________________________ 5 giải quyết vấn đề việc làm trong xã hội nhằm đạt được mục tiêu là kích thích sự phát triển xã hội và tăng trưởng kinh tế, nâng cao mức sống, đáp ứng nhu cầu nhân công. Chính sách việc làm về cấu được lồng ghép trong các chính sách chương trình phát triển xã hội khác, quan hệ và tác động đến mở rộng và phát triển việc làm cho lao động trong toàn xã hội; các chính sách khuyến khích những lĩnh vực, hình thức, ngành nghề và các vùng có khả năng thu hút được nhiều lao động trong cơ chế thị trường và các chính sách việc làm cho đối tượng đặc biệt (cho người tàn tật, đối tượng tệ nạn xã hội, phụ nữ, người hồi hương, lao động trẻ em, ). Các nội dung chủ yếu chính sách việc làm được thể hiện rõ trong bộ luật Lao động và ta có thể tóm gọn gồm sáu nội dung như sau : Thứ nhất, tạo khuôn khổ và môi trường pháp luật để mọi công dân tự do tìm kiếm việc làm, học nghề và nâng cao trình độ nghề nghiệp, không bị phân biệt đối xử, và có quyền làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và bất cứ nơi nào mà luật pháp không cấm. Hai là, xác lập cơ chế thiết lập quan hệ lao động thông qua việc giao kết hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể ; Quy định các nguyên tắc về quản lý, sử dụng lao động, đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của cả hai phía: người sử dụng lao động và người lao động phù hợp luật pháp quốc gia, thông lệ quốc tế ; Tạo điều kiện đảm bảo cho các bên tham gia quan hệ lao động tự thoả thuận quyền và lợi ích của mỗi bên trên cơ sở pháp luật lao động của nhà nước. Ba là, Nhà nước tạo điều kiện cần thiết, hỗ trợ tài chính, cho vay vốn hoặc giảm, miễn thuế và áp dụng các biện pháp khuyến khích khác để người có khả năng lao động tự giải quyết việc làm, các đơn vị và các nhân thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển nhiều nghề mới nhằm tạo việc làm cho nhiều người lao động. Bốn là, Chính phủ lập chương trình quốc gia về giải quyết việc làm, dự án đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, di dân phát triển vùng kinh tế mới gắn với chương trình giải quyết việc làm; lập quỹ quốc gia về giải quyết việc làm từ ngân sách Nhà nước và các nguồn khác, phát triển hệ thống dịch vụ việc làm. Hằng năm, Chính phủ trình Quốc hội quyết định chương trình và quỹ quốc gia về việc làm. ________________________________________________________________________________ 6 Năm là, Chính phủ có chính sách và biện pháp tổ chức dạy nghề, đào tạo lại, hướng dẫn sản xuất kinh doanh, cho vay vốn với lãi suất thấp từ quỹ quốc gia về việc làm, tạo điều kiện để người lao động tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm; hỗ trợ về tài chính cho những địa phương và ngành có nhiều người thiếu việc làm hoặc mất việc làm do thay đổi cơ cấu kinh tế hoặc công nghệ mới. Sáu là, xã hội hoá giải quyết việc làm cho người lao động. Việc làm là nhu cầu bức xúc của mọi công dân có nhu cầu làm việc. Song không phải chỉ có Nhà nước giải quyết, mà còn là công việc của mọi ngành, mọi cấp, mọi địa phương, mọi tổ chức và mọi công dân. 1.2.2 Ý nghĩa chính sách việc làm tại Việt Nam và Thừa Thiên Huế Chính sách việc làm là một vấn đề nhạy cảm, vừa có ý nghĩa về mặt kinh tế, vừa có ý nghĩa về mặt chính trị, xã hội đối với mọi tỉnh thành trên toàn quốc, trong đó có cả Thừa Thiên Huế. Bởi vậy chính sách việc làm mang tính xã hội, nhân văn và nhân đạo sâu sắc khi thúc đẩy đất nước phát triển ổn định, an toàn ; Đảm bảo nhu cầu tồn tại và phát triển của con người; Phù hợp với lý thuyết phát triển hiện đại lấy con người làm chính sách trung tâm. Chính sách về việc làm giữ vị trí quan trọng, trong chiến lược quốc gia, trong kế hoạch dài hạn và ngắn hạn. Chính sách về việc làm là cụ thể hoá đường lối, chủ trương của Đảng và nhà nước về phát triển nguồn nhân lực đất nước phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của đất nước trong từng thời kỳ phát triển nhất định. Vì vậy chính sách về việc làm luôn được đặt lên hàng đầu, cùng với các chính sách phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và việc làm được thể hiện: Nếu lao động được toàn dụng và lạm phát được kiềm chế, kiểm soát ở mức chấp nhận được th ́ sản lượng (hay thu nhập) của nền kinh tế có thể đạt ở mức tiềm năng – mức sản lượng lớn nhất có thể có của nền kinh tế. Sự đổi mới chính sách về việc làm có vị trí quan trọng trong việc thay đổi cơ cấu nền kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động đáp ứng yêu cầu của phát triển kinh tế – xă hội, đặc biệt trong điều kiện thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Thực hiện tốt chính sách việc làm thì nguồn nhân lực được sử dụng có hiệu quả và hiện tượng thất nghiệp sẽ giảm đi làm cho chính sách bảo hiếm xã hội sẽ giảm được chi phí cho các trợ cấp thất nghiệp. Ngược lại, khi chính sách việc làm chưa được giải quyết tốt, nạn ________________________________________________________________________________ 7 thất nghiệp sẽ tăng lên cùng với nó là tình trạng đói nghèo, các tệ nạn xã hội sẽ dễ dàng phát sinh. Khi đó, gánh nặng đối với các chính sách về bảo trợ xã hội, an sinh xã hội sẽ tăng lên thậm chí còn gây ra tình trạng bất ổn định về chính trị, xã hội. Những nội dung của chính sách về việc làm đã và đang được từng bước vận dụng, hoàn thiện vào thực tiễn và đem lại nhiều kết quả đáng khích lệ, trong đó có tỉnh Thừa Thiên Huếmà ta sẽ phân tích cụ thể trong chương II. Một cách tổng quát, có thể nói chính sách về việc làm có vai trò và ý nghĩa vô cùng quan trọng trong hệ thống chính sách kinh tế – xã hội. [...]... CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM VÀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM Ở THỪA THIÊN HUẾ 2.1 Thực trạng lao động, việc làm và tình hình triển khai chính sách việc làm ở Thừa Thiên Huế trong những năm vừa qua 2.1.1 Tổng quan về địa bàn Thừa Thiên Huế Đặc điểm tự nhiên- khí hậu : Tỉnh Thừa Thiên Huế nằm ở vị trí trung tâm của đất nước hội đủ các dạng... THIÊN HUẾ Việc thực hiện chính sách việc làm của tỉnh Thừa Thiên Huế trong những năm tới được triển khai trong bối cảnh mới, vừa thuận lợi bởi hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách nói chung và lĩnh vực lao động – việc làm nói riêng ngày càng làm sáng tỏ những vấn đề có tính quy luật về hoạch định chính sách, chương trình và kế hoạch phát triển việc làm. Nhưng cũng đầy thách thức bởi trình độ phát triển... sách cụ thể về việc làm phù hợp tình hình mới, đặc biệt các chính sách hỗ trợ trực tiếp như: đào tạo nghề, dịch vụ việc làm, khuyến khích sử dụng nhiều lao động, lao động đặc thù và các chính sách tạo việc làm khác Cần tư duy mới trong hoạch định chính sách việc làm và hướng vào đẩy mạnh phát triển các chương trình kinh tế – xã hội, có nhiều khả năng khai thác và Chính sách việc làm hướng vào đầu tư phát... lượng và cơ cấu lao động còn lạc hậu; năng suất lao động xã hội còn thấp, việc làm cho lao động vẫn còn bức xúc Để có thể tăng cường hiệu quả giải quyết việc làm và thực thi chính sách việc làm tại Thừa Thiên Huế, xin khuyến nghị một vài giải pháp như sau: 3.1 Cần tiếp tục đổi mới chính sách về việc làm ở Việt Nam Để tăng cường hiệu quả thực thi thì Nhà nước ta cần tiếp tục đổi mới các chính sách cụ... và Xã hội thành phô Huế 12 đồng bộ giữa các cấp, các ngành, nhất là trong bố trí chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển để giải quyết việc làm, thu nhập, nhất là nông nghiệp, nông thôn 2.2 Những thuận lợi và khó khăn đối với triển khai chính sách việc làm tại Thừa Thiên Huế  Những thuận lợi Trong hai năm qua các chương trình và dự án với mục tiêu tạo việc làm. .. trình đầu tư dự án phát triển ở Huế còn hạn chế ở mức vốn Cơ sở hạ tầng còn nhỏ lẻ, phân tán Lực lượng lao động qua đào tạo có trình độ, tay nghề còn ít, khó có cơ hội tìm được việc làm thu nhập ổn định 2.1.2 Tình hình triển khai chính sách việc làm ở Thừa Thiên Huế Những năm gần đây tăng trưởng ở Huế khá chậm nên các thách thức về thị trường lao động cũng tăng lên Ở Huế, việc làm bấp bênh do nhu cầu thị... với các địa phương khác ở Bắc Trung bộ và duyên hải miền trung, Thừa Thiên Huế có lợi thế về việc đào tạo Trên địa bàn Thừa Thiên Huế hiện có 9 trường đại học và 1 học viện, 1 cơ sở của học viện Hành chính, 5 trường cao đẳng, 2 trường trung cấp chuyên nghiệp Tỉnh Thừa Thiên Huế cần xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực đối với tỉnh biến, Huế thực sự trở thành điểm sáng chính trị - kinh tế văn... liệu thực tế sinh động, ta có thể nhận thấy chính sách việc làm ở Thừa Thiên Huế đang phát huy dần tính hiệu quả Tuy nhiên bên cạnh những thành quả trong việc thực hiện chính sách về giải quyết việc làm cho người lao động vẫn còn một số tồn tại Những điều này cần khắc phục và có thể được khắc phục trong những thời gian sắp tới bằng cách triển khai đồng bộ và có hiệu quả các nhóm giải pháp kinh tế và. .. đến công tác giáo dục và dạy nghề với việc mở rộng quy mô nâng cao chất lượng đào tạo Thứ tư, thực hiện tốt chính sách dân số do tỷ lệ tăng dân số giảm làm cho lực lượng lao động tăng chậm và sức ép việc làm giảm  Những khó khăn Cùng với quá trình đô thị hoá và tác động của cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ ở khu vực, ảnh hưởng của thiên tai, những yếu kém của nền kinh tế và một số nguyên nhân... hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước Vì vậy chính sách về việc làm không những có ý nghĩa quyết định trong sự đổi mới và phát triển kinh tế, mà còn thể hiện rõ năng lực tổ chức quản lý của bộ máy Nhà nước Những chính sách việc làm của Đảng và Nhà nước ban hành đã được Tỉnh Thừa Thiên Huế, Thành phố Huế triến khai trên địa bàn đã có những tác động tích cực đến vấn đề việc làm cho người lao động . 2: THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM VÀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM Ở THỪA THIÊN HUẾ 2.1 Thực trạng lao động, việc làm và tình hình triển khai chính sách việc làm ở Thừa Thiên Huế trong. 2: THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM VÀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM Ở THỪA THIÊN HUẾ 2.1 Thực trạng lao động, việc làm và tình hình triển khai chính sách việc làm ở Thừa Thiên Huế. MỚI CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM - PHÁT HUY HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Việc thực hiện chính sách việc làm của tỉnh Thừa Thiên Huế trong những năm tới được triển khai trong
- Xem thêm -

Xem thêm: thuận lợi và khó khăn trong thực hiện chính sách việc làm ở thừa thiên huế, thuận lợi và khó khăn trong thực hiện chính sách việc làm ở thừa thiên huế,

Từ khóa liên quan