0

phòng ngừa các tội phạm xâm phạm sở hữu của công dân trên địa bàn tỉnh chăm pa sắc – nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào (luận văn thạc sỹ xuất sắc)

85 1,053 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 19:44

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài. Thực hiện chủ chương đổi mới của Đảng và nhà nước trong việc mở cửa hợp tác và quan hệ với các nước trong khu vực và thế giới, nhiều năm qua tỉnh Chăm Pa Sắc đã có sự thay đổi và phát triển mọi mặt, có tốc độ phát triển kinh tế và thu ngân sách caotrong khu vực và cả nước. Cùng với sự phát triển kinh teescuar đất nước và địa phương, bên cạnh những kết quả đạt được thì các cơ quan có thẩm quyền và nhân dân tỉnh Chăm Pa Sắc phải đối diên với mặt trái của nền kinh teesthij trường, những vấn đề xã hội phát sinh và nhất là tình hình tội phạm ngày càng gia tăng, diễn biến phức tạp về quy mô, tính chất mức độ nguy hiểm. Đặc biệt là các tội phạm xâm phạm sở hữu của công dân chiếm tỷ lệ tương đối cao trong cơ cấu tội phạm của địa phương đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng sức khỏe, quyền sở hữu, danh dự nhân phẩm của nhân dân, đồng thời còn tác động xấu tới an ninh, trật tự ,sự ổn định và phát triển bền vững của xã xã hội tại địa phương, hành vi phạm tội ngày càng tinh vi, táo bạo , xảo quyệt, có tính chất nguy hiểm làm cho tình hình an ninh trật tự tại địa phương mất ổn định, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, mất long tin của nhân dân vào các cơ quan bảo vệ pháp luật. Trong những năm gần đây,mặc dù thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã ra sức trấn áp các loại tội phạm nhưng tình tội phạm vẫn không có chiều hướng giảm mà còn tăng lên, thủ đoạn phạm tội luôn có nhiều biến đổi xảy ra trên nhiều địa bàn cả tỉnh với nhiều đối tượng tham gia. Mặc dù chính quyền và các cơ quan có liên quan đã quan tâm đến công tắc phòng ngừa đã đạt được kết quả nhất định, song do địa bàn phức tạp và cùng với yếu tố chủ quan, khách quan khác nên kết quả công tác phòng ngừa chống loại tội phạm nay vẫn còn nhiều hạn chế bất cấp như: tin báo, tố giác về tội phạm chưa đủ, sự phối hợp giữa các lực lượng chưa được tốt, lưc lượng tiến hành công tác phòng ngừa còn mỏng, phương tiên, kỹ thuật phục vụ cho hoạt động phòng ngừa còn thiếu, chưa hiện đại. Nhìn nhận từ bình diện lý luận cho thấy, mặc dù đã có những công trình ngiên cứu về điều tra các vụ án xâm phạm sở hữu tại các địa bàn khác nhau nhưng cho đến nay ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào chún tôi, trong khoa học phòng ngừa tội phạm vẫn chưa có công trình nào ngiên cứu một cách chuyên sâu về công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm xâm phạm sở hữu xảy ra tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Xuất phát từ việc cần thống nhất về lý luận phòng ngừa tội phạm xâm phạm sở hữu của công dân và tổng kết thực tiễn của loại tội phạm này để trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm nói chung, tội phạm xâm phạm sở hữu nói riêng, tội lựa chọn và ngiên cứu đề tài: “ Phòng ngừa các tội phạm xâm phạm sở hữu của công dân trên địa bàn tỉnh Chăm Pa Sắc – nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào”. 2. Mục đích, nhiêm vụ ngiên cứu luận văn − Mục đích. Làm sáng tỏ một số vẫn đề lý luận và thực tiễn của công tác phòng ngừa tội phạm xâm phạm sở hữu của công dân của cơ quan có liên quan nhăm tìm ra những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân tồn tại của nó từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất, giải pháp hoàn thiện về mặt lý luận và nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm xâm phạm sở hữu của công dân của cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh Chăm Pa Sắc- nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. − Nhiệm vụ + Phân tích pháp dấu hiệu pháp lý hình sự về các tội xâm phạm sở hữu của công dân theo pháp luật hình sự nước CHDCND Lào. + Đánh giá tình hình tội xâm phạm sở hữu của công dân trên địa bàn tỉnh Chăm Pa Sắc từ năm 2008 đến 2012. + Phân tích nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm xâm phạm sở hữu công dân trên địa bàn tỉnh Chăm Pa Sắc. + Xây dựng các giải pháp phòng ngừa tội xâm phạm sở hữu công dân trên địa bàn tỉnh Chăm Pa Sắc. 3. Phạm vi nghiên cứu luận văn. Nghiên cứu tình hình tội xâm phạm sở hữu của công dân trên địa bàn tỉnh Chăm Pa Sắc từ năm 2008 đến 2012. 4. Đối tượng nghiên cứu của luận văn Đối tượng nghiên cứu của luận văn là thực tiễn của hoạt độngphòng ngừa tội phạm xâm phạm sử hữu của cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh Chăm Pa Sắc-nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Cụ thể là việc tổ chức tiến hành các hoạt động pháp lý, nghiệp vụ để phát hiện, thu thập, kiểm tra, xác minh thông tin tài liệu, chứng cứ nhằm làm rõ sự thật của tội phạm xâm phạm sở hữu xảy ra trên địa bàn tỉnh Căm Pa Sắc- nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu luận văn − Luận văn được thực hiện trên cơ phương pháp luận của chủ nghĩa Mác lê nin, các quan điểm của Đảng và nhà nước CHDCND Lào công tác phòng ngừa tội phạm đảm bảo an ninh trật tự nói chung và chính sách hình sự của của nhà nước Lào trong hoạt động điều tra xử lý tội phạm nói riêng. − Đồng thời luận văn còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như phân tích, tổng hợp quy nạp, so sánh, khảo sát thực tế, nghiên cứu hồ sơ vụ án, tọa đàm trao đổi với những cán bộ, chuyên gia trực tiếp làm trong lĩnh vực phòng ngừa tội phạm xâm phạm sở hữu của cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh Chăm Pa Sắc- nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn Luận văn là công trình chuyên khảo nghiên cứu một cách có hệ thống và tương đối toàn diện về phòng ngừa tội phạm xâm phạm sở hữu của cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh Chăm Pa Sắc- nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, nên các kết quả rút ra qua nghiên cứu luận văn sẽ có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Ý nghĩa lý luận thể hiên ở chỗ, luận văn góp phần từng bước hoàn thiện lý luận chuyên ngành điều tra đối với một loại tội phạm cụ thể. Ở phía thực tiễn, những kết luận, chỉ dẫn về nghiệp vụ phòng ngừa có thể được cán bộ thực tiễn tham khảo vận dụng trong phòng ngừa tội phạm xâm phạm sở hữu để nâng cao hiệu quả đấu tranh loại tội phạm này. Mặt khác nó còn có ý nghĩa về mặt lý luận là tổng kết những bài học kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa loại tội phạm này của các địa pương khác cũng như cả nước để phục vụ quá trình nghiên cứu, giảng dạy và làm phong phú thêm lý luận đấu tranh phòng ngừa tội phạm cũng như hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự của quốc gia. 7. Bố cục của luận văn Đề tài được chia thành ba nội dung chính: − Phần mở đầu: − Phần nội dung: gồm có 3 chương: + Chương 1: Tội xâm phạm sở hữu của công dân theo pháp luật hình của Lào và tình hình tội phạm xâm phạm sở hữu trên địa bàn tỉnh Chăm Pa Sắc- nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. + Chương 2: Nguyên nhân và điều kiện phạm tội xâm phạm sở hữu công dân và công tác phòng ngừa trên địa bàn tỉnh Chăm Pa Sắc trong những năm vừa qua. + Chương 3: Dự báo tình hình tội phạm và giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội xâm phạm sở hữu của công dân trên địa bàn tỉnh Chăm Pa Sắc. CHƯƠNG 1: CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU CỦA CÔNG DÂN THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ CỦA NƯỚC CHDCND LÀO VÀ TÌNH HÌNH CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU CỦA CÔNG DÂN. Trong những năm từ 1945 – 1974 đất nước Lào chưa hoàn toàn giải phóng, thời gian này nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng, Nhà nước Lào là kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước, nên việc xây dựng và ban hành các văn bản pháp luật để quản lý, điều hành đất nước theo pháp luật chưa được quan tâm đầy đủ, đúng mức, do đó chưa có nhiều văn bản pháp luật được ban hành làm cơ sở pháp luật để phòng ngừa tội phạm, mà chủ yếu là áp dụng các văn bản pháp luật của chế độ cũ, hoặc sử dụng theo án lệ. Năm 1975, sau khi nước Lào hoàn toàn giải phóng, nhiệm vụ chính của Đảng, Nhà nước và nhân dân nước CHDCND Lào là “bảo vệ và xây dựng Tổ quốc”, nhưng do tàn dư của chế độ xã hội cũ để lại, bọn phản động trong nước tiếp tục hoạt động, gây mất ANTT, chống phá cách mạng Lào, gây phức tạp về TTATXH; nhiều loại tội phạm tiếp tục hoạt động và phát triển, đòi hỏi phải đấu tranh triệt để, bảo vệ chế độ xã hội mới, đưa nước Lào đi lên CNXH. Ngày 15/10/1976 Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào đã ra Sắc lệnh số 53/CP quy định về một số hoạt động điều tra, bắt, xử lý tội phạm. Mặc dù các quy định trong Sắc lệnh này còn đơn giản, nhưng đã tạo nền móng quan trọng đầu tiên cho công tác điều tra, bắt, xử lý tội phạm, trong khi chưa có các văn bản pháp luật cụ thể đề cập trong các lĩnh vực này. Do nhu cầu phát triển, ngày 23/11/1989 Luật hình sự của nước CHDCND Lào được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 09/01/1990 và lần đầu tiên tội phạm xâm phạm sở hữu của công dân được quy định cụ thể, rõ ràng tại chương 5, phần các tội phạm cụ thể. Ngày 27/10/1999 văn bản hướng dẫn thực hiện Luật hình sự và các hoạt động điều tra, xử lý tội phạm hình sự nói chung, cũng như đấu tranh phòng ngừa tội xâm phạm sở hữu của công dân nói riêng được ban hành. Do đây là vấn đề phức tạp, nên chưa thể giải quyết được tất cả những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tố tụng hình sự, đặc biệt trong phòng ngừa tội phạm nói chung và các tội xâm phạm sở hữu của công dân nói riêng. Năm 1995, Luật tố tụng hình sự nước CHDCND Lào được ban hành, tạo khung pháp lý quan trọng trong các hoạt động đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Đồng thời, Chính phủ cũng đã ban hành nhiều văn bản quan trọng như: Chỉ thị số 19/CP, nghị định 91/CP, số 158/CP của Chính phủ. Chỉ thị số 165/BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ( nay là Bộ An ninh Lào) quy định nhiệm vụ quyền hạn của Cảnh sát Lào trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm ở CHDCND Lào. Như vậy, phần các tội phạm cụ thể của BLHS sửa đổi bổ sung, Viêng Chăn số 12/QH ngày 09 tháng 11 năm 2005 của nước CHDCND Lào có quy định 10 chương như sau: -Chương 1: Các tội xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; -Chương 2: Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe và danh dự của con người; -Chương 3: Các tội xâm phạm quyền tự do và dân chủ của công dân; -Chương 4: Các tội xâm phạm sở hữu của nhà nước và tập thể; -Chương 5: Các tội xâm phạm sở hữu cá nhân và công dân; -Chương 6: Các tội xâm phạm về vợ chồng, gia đình và phong tục tập quán; -Chương 7: Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; -Chương 8: Các tội xâm phạm nghĩa vụ trách nhiệm của cán bộ; -Chương 9: Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính và tư pháp; -Chương 10: Các tội phạm đặc biệt. Tại chương 5 BLHS 2005 của Lào quy định nhiều tội xâm phạm sở hữu của công dân , trong đó nhóm tội xâm phạm sở hữu của công dân được quy định từ điều 118 đến điều 125 BLHS 2005 của Lào. Các tội xâm phạm sở hữu là những hành vi nguy hiểm cho xã hội được qui định tại chương 5 BLHS năm 2005, gồm tội cướp tài sản, tội trộm cắp , tội cướp giật tài sản, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội làm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tội phá hủy hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, tội chiếm giữ trái phếp tài sản, tội che giấu, mua bán trái pép tài sản của công dân và tội vô ý làm tiêu hủy tài sản của công dân. 1.1.Các dấu hiệu pháp lý của các tội phạm xâm phạm sở hữu của công dân. 1.1.1. Tội cướp tài sản ( điều 118 BLHS ). Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc đến tính mạng hoặc sức khỏe của người khác nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị phạt tù từ bốn năm đến tám năm và sẽ bị phạt tiền từ 800.000 kíp đến 8.000.000 kíp. hại Trường hợp phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, có tổ chức , làm cho người bị bị tổn thương nặng hoặc chết hoặc trường hợp bị thiệt hại nhiều thì bị phạt tù từ tám năm đến mười năm năm và sẽ bị phạt tiền từ 300.000 kíp đến 15.000.000 kíp. Hành vi Chuẩn bị phạm tội cũng sẽ bị trừng phạt. Về hành vi cướp tài sản : xâm phạm đồng thời hai quan hệ nhân thân và quan hệ sở hữu , hành vi xâm phạm nhân thân trước qua đó xâm phạm sở hữu. Về mặt khách quan của tội cướp tài sản: Hành vi cướp tài sản xâm phạm đồng thời hai quan hệ nhân thân và quan hệ sở hữu , hành vi xâm phạm nhân than trước qua đó xâm phạm sở hữu. Hành vi khách quan của tội cướp tài sản được thể hiện một trong các hành vi : dùng vũ lực , đe dọa dùng vũ lực ngay tức khác hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản . hành vi dùng vũ lực được hiểu là hành vi dùng sức mạnh vật chất ( có hoặc không có công cụ ,phương tiện phạm tội) tác động vào người khác. Hành vi dùng vũ lực của tội cướp tài sản phải ở mức độ có khả năng làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm làm cho họ sợ nên không dám chống cự để bảo vệ tính mạng , sức khỏe, tài sản; hoặc họ bị chết; bị bất tỉnh… Hành vi đe dọa dùng vũ lực ngay tức khác là hành vi dùng lời nói hoặc cử chỉ hoặc cả hai dọa sẽ dùng vũ lực ngay tức khác nếu chống lại việc chiếm đoạt làm tê liệt ý chí của người bị đe dọa. Hành vi khác không thuộc những hành vi trên nhưng có khả năng làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể ngăn cản được việc bị chiếm đoạt tài sản. Về mặt chủ quan của tội phạm: Tôị cướp tài sản thể hiện với lỗi cố ý trực tiếp . Mục đích chiếm đoạt là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm cướp tài sản. Chủ thể của tội phạm. là người từ đủ 15 tuổi trở lên và có đủ năng lực trách nhiệm hình sự theo luật định. 1.1.2 Tội trộm cắp và cướp giật tài sản ( điều 119 BLHS ). - Tội trộm cắp tài sản: Người nào trộm cắp tài sản của người khác thì bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm hoặc cải tạo không giam giữ và sẽ bị phạt tiền từ 100.000 kíp đến 300.000 kíp. Trường hợp trộm cắp tài sản của người khác bằng cách gặt ,phá hoại cửa , tủ và v.v thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm và sẽ bị phạt tiền từ 200.000 kíp đến 500.000 kíp. Trường hợp người phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, có tổ chức hoặc trường hợp gây thiệt hại nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến năm năm và sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 kíp đến 8.000.000 kíp. Hành vi Chuẩn bị phạm tội cũng sẽ bị trừng phạt. Về hành vi : hành vi trộm cắp tài sản xâm phạm quan hệ sở hữu tài sản; đối tượng tác động của tội này là tài sản. Về mặt khách quan: của tội trộm cắp tài sản thể hiện ở những hành vi lén lút nhằm chiếm đoạt tài sản.Đây là hành vi chiếm đoạt tài sản một cách lén lút, bí mật tránh sự phát hiện của chủ quản lý, sở hữu tài sản hoặc bất kỳ người nào mà người phạm tội cho là có thể ngăn cản, cản trở việc chiếm đoạt . Về mặt chủ quan của tội phạm: Tội trộm cắp tài sản được thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp. Về Chủ thể : Tội phạm trộm cắp tài sản là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. − Tội cướp giật tài sản: Người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm và sẽ bị phạt tiền từ 150.000 kíp đến 500.000 kíp. Trường hợp phạm tội cướp giật tài sản có tính chất chuyên nghiệp, có tổ chức hoặc trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến năm năm và sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 kíp đến 8.000.000 kíp. Hành vi Chuẩn bị phạm tội cũng sẽ bị trừng phạt. Hành vi : hành vi cướp giật tài sản xâm phạm quan hệ sở hữu tài sản. Đối tượng tác động của tội phạm nay là tài sản mà người phạm tội muốn cướp giật. Về mặt khách quan: Của tội cướp giật tài sản thể hiện ở hành vi lợi dụng sơ hở của chủ tài sản công khai chiếm đoạt tài sản một cách nhanh chóng rồi nhanh chóng lẩn tránh khỏi sự đuổi bắt của người quản lý tài sản. Người phạm tội không có ý định dùng bất cứ thủ đoạn nào khác nhằm đối phó trực tiếp với chủ tài sản. Về mặt chủ quan : Mặt chủ quan của tội cướp giật tài sản được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp Chủ thể của tội phạm: Chủ thể của tội cướp giật tài sản là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. 1.1.3. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ( điều 120 BLHS ). Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác thì bị phạt tù từ 3 tháng đến hai năm và sẽ bị phạt tiền từ 200.000 kíp đến 5.000.000 kíp. Trường hợp phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, có tổ chức , làm cho người bị hại bị tổn thương nặng hoặc chết hoặc trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù hai năm đến năm năm và sẽ bị phạt tiền từ 500.000 kíp đến 10.000.000 kíp. Trường hợp phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, có tổ chức , làm cho người bị hại bị tổn thương nặng hoặc chết hoặc trường hợp bị thiệt hại nhiều thì bị phạt tù từ tám năm đến mười năm năm và sẽ bị phạt tiền từ 300.000 kíp đến 15.000.000 kíp. Hành vi Chuẩn bị phạm tội cũng sẽ bị trừng phạt. Về hành vi: Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xâm phạm quan hệ sở hữu tài sản. Về mặt khách quan: hành vi khách quan của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác bằng thủ đoạn gian dối. Thủ đoạn gian dối là mội biện pháp thể hiện sai nội dung sự thật có thể được thực hiện bằng lời nói hoặc qua các việc làm cụ thể làm cho người quản lý tài sản tin là thật nên đã tự nguyện giao tài sản cho người phạm tội. Thủ đoạn gian dối được thực hiện trước khi người phạm tội nhận được tài sản. Về mặt chủ quan của tội phạm: Mặt chủ quan của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Về chủ thể của tội phạm: Chủ thể của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo luật định. 1.1.4. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ( điều 121 BLHS ). Người nào lợi dụng tín nghiệm để lấy , cắt hoặc đổi tài sản mà người khác giao cho quản lý hoặc nhằm mục đích nào đó để chiếm đoạt tài sản thì bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm và sẽ bị phạt tiền từ 200.000 kíp. Trường hợp phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, có tổ chức ,hoặc gây hâu quả nghiêm trọng thì sẽ bị phạt tù từ hai năm đến năm năm và sẽ bị phạt tiền từ 500.000 kíp đến 10.000.000 kíp. Hành vi Chuẩn bị phạm tội cũng sẽ bị trừng phạt. Về hành vi: Hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xâm phạm quan hệ sở hữu tài sản Về mặt khách quan: Hành vi khách quan của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được thể hiên ở nhóm hành vi vay, mượn,thuê tài sản hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tài sản. Về mặt chủ quan của tội: Chủ quan của tội vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp . Về chủ thể của tội phạm: Chủ thể của tội vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo luật định. 1.1.5. Tội phá hủy hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản ( điều 122 BLHS ). Người nào phá hủy hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác bằng cách hoặc hình thức nào khác sẽ bị phạt tù từ sáu tháng đến hai năm và sẽ bị phạt tiền từ 100.000 kíp đến 1.000.000 kíp. Trường hợp gây thiệt hại nghiêm trọng, thiệt haị đến tính mạng và sức khỏe của nhân dân sẽ bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm và sẽ bị phạt tiền từ 300.000 kíp đến 3.000.000 kíp. Hành vi Chuẩn bị phạm tội cũng sẽ bị trừng phạt. Về Hành vi: Hành vi phá hủy hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản là hành vi phá hủy và làm hư hỏng .Các tội phạm nay xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu của công dân, tập thể, Nhà nước. Về mặt khách quan của tội phạm: Được thể hiên ở hành vi phá hủy tài sản của nhười khác .Phá hủy tài sản là hành vi làm cho tài sản bị giảm thiểu hoặc mất đi giá trị sử dụng ở mức độ không còn hoặc khó có khả năng khôi phục được. Tội cố ý làm hư hỏng tài sản có tính chất gần giống tội phá hủy tài sản. Hành vi làm hư hỏng tài sản cũng là hành vi cố ý làm mất giá trị sử dụng tài sản. Về mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm chỉ có thể được thực hiện do lỗi cố ý. Người phạm tội biết hành vi của minh có khả năng phá hủy hoặc làm hư hỏng tài sản nhưng đã thực hiện hành vi đó với mong muốn tài sản đó bị phá hủy hoặc bị hư hỏng hoặc tuy không mong muốn nhưng có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra. Chủ thể của tội phạm: Là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm [...]... hình các tội xâm phạm sở hữu của công dân trên địa bàn tỉnh chăm sắc Sơ đồ 4: Cơ cấu của tình hình các tội xâm phạm sở hữu của công dân trên địa bàn tỉnh chăm pa sắc 1.2.4 Tính chất của tình hình các tội xâm phạm sở hữu của công dân trên địa bàn tỉnh chăm pa sắc Ta nhận thấy tình hình các tội xâm phạm sở hữu công dân là một tội phạm phổ biến so với tội phạm khác, tính chất của các tội xâm phạm sở hữu. .. bằng hình tròn của các tội xâm phạm sở hữu của công dân trên địa bàn tình chăm pa sắc với các nhóm tội phổ biến qua biểu đồ sau: Sơ đồ 3 :Cơ cấu tình hình tội phạm SHCCD trên địa bàn tỉnh chăm pa sắc Cơ cấu tình hình các tội xâm phạm sở hữu của công dân trong các nhóm tội xâm phạm sở hữu của công dân nằm trong chương V trên địa bàn tỉnh Chăm Pa Sắc cũng đã thể hiện mức độ phổ biến các tội phạm này có... tội các tội xâm phạm sở hữu của công dân chiếm 8 vụ 1.2.2 Động thái của tình hình các tội xâm phạm sở hữu của công dân Trong những năm gần đây, cũng như tất cả các tội phạm khác, tình hình các tội xâm phạm sở hữu của công dân diễn biến quá phức tạp Theo số liệu thống kê của phòng cảnh sát Công an tỉnh chăm pa sắc trong những 05 năm qua tình hình tội phạm nói chung và các tội xâm phạm sở hữu của công dân. .. của tình hình tội phạm trong 100.000 dân Hệ số tội phạm nói chung và hệ số các tội xâm phạm sở hữu của công dân nói riêng trên địa bàn tỉnh chăm pa sắc được thể hiện qua bảng thống kê sau : Bảng 3: Hệ số tình hình tội phạm và hệ số tình hình các tội xâm phạm sở hữu của công dân Năm Dân số Tổng số vụ án Số lượng vụ án Hệ số tình hình tội Hệ số tình hình tội phạm tội các tội phạm các tội phạm XPSHCCD... phạm sở hữu của công dân một cách phù hợp với từng địa phương Qua nghiên cứu và trao đổi với cơ quan chức năng và những người có nhiệm vụ đấu tranh phòng ngừa các tội xâm phạm sở hữu của công dân ,có thể nhận xét đánh giá về tính chất của các tội xâm phạm sở hữu của công dân trên địa bàn tỉnh chăm pa sắc như sau: − Thực tiễn cho thấy, các vụ án trong các tội xâm phạm sở hữu của công dân có tính chất rất... hiện qua các thong số về thực trạng, cơ cấu động tháicủa tất cả các tội phạm, của nhóm tội hoặc của tội phạm cụ thể trong khoảng không gian và thời gian nhất định Tình tội phạm xâm phạm sở hữu của công dân trên địa bàn tỉnh chăm pa sắc từ năm 2008 đến năm 2012 là tổng thể các tội phạm đươc qui định tại các điều từ điều 118 đến 125 luật hình sự của nước Lào, xảy ra trên địa bàn tỉnh chăm pa sắc từ năm... xâm phạm sở hữu là có sự nguy hiểm to lớn và gây sự phức tạp ở trong xã hội mà nó là xâm phạm đến pháp luật của Nhà nước, sự yên ổn và trật tự an toàn trong xã hội 1.2.5 Đặc điểm tội phạm học của các tội xâm phạm sở hữu của công dân trên địa bàn tỉnh Chăm Pa Sắc 1.2.5.1 Đặc điểm tội phạm học về biểu hiện khách quan của các tôi xâm phạm sở hữu của công dân Đặc điểm tội phạm học là tổng hợp tất cả các. .. tỉnh chăm pa sắc) Chúng ta thấy cơ cấu của các tội xâm phạm sở hữu của công dân diễn biến cũng phức tạp như thực trạng của nó Nếu so sánh số vụ xâm phạm sở hữu của công dân với một số nhóm tội phạm khác như : Các tội xâm phạm về vợ chồng, gia đình và phong tục tập quán, tội xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe và danh dự của con người … thì xâm phạm. .. giữa các tội trong nhóm trên địa bàn tỉnh Chăm Pa Sắc theo bảng số liệu sau : Bảng số 5 : Cơ cấu của tình hình các tội xâm phạm sở hữu của công dân trong mối liên hệ với các tội nằm trong chương V Qua bảng số liệu trên chúng ta nhận thấy rằng, trong nhóm các tội phạm xâm phạm sở hữu của công dân thì các tội trộm cắp tài sản luôn chiếm tỷ lệ rất lớn so với tội phạm khác, tội lửa đảo chiếm 36/282, Các. .. và 66 phạm tội các tội xâm phạm sở hữu của công dân bị xét xử trong toàn tỉnh Như vậy, trong 05 năm trên địa bàn tỉnh Chăm Pa Sắc nước CHDCND Lào đã xét xử 282 vụ án các tội xâm phạm sở hữu của công dân với số người bị kết án là 448 người Số liệu trên chỉ cho biết tổng số vụ án đã được đưa ra xét xử hay còn gọi là miền rõ của tình hình tội phạm, trong đó tình hình tội phạm còn bao gồm tất cả các hành . hình của Lào và tình hình tội phạm xâm phạm sở hữu trên địa bàn tỉnh Chăm Pa Sắc- nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. + Chương 2: Nguyên nhân và điều kiện phạm tội xâm phạm sở hữu công dân và công. dựng các giải pháp phòng ngừa tội xâm phạm sở hữu công dân trên địa bàn tỉnh Chăm Pa Sắc. 3. Phạm vi nghiên cứu luận văn. Nghiên cứu tình hình tội xâm phạm sở hữu của công dân trên địa bàn tỉnh. trạng các tội xâm phạm sở hữu của công dân . Những năm qua tình hình phạm tội nói chung, các tội phạm xâm phạm sở hữu của công dân nói riêng trên địa bàn tỉnh chăm pa sắc nước CHDCND Lào xảy
- Xem thêm -

Xem thêm: phòng ngừa các tội phạm xâm phạm sở hữu của công dân trên địa bàn tỉnh chăm pa sắc – nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào (luận văn thạc sỹ xuất sắc), phòng ngừa các tội phạm xâm phạm sở hữu của công dân trên địa bàn tỉnh chăm pa sắc – nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào (luận văn thạc sỹ xuất sắc),

Từ khóa liên quan