0

Thực trạng và giải pháp phát triển hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Ninh Xá - huyện Thuận Thành- tỉnh Bắc Ninh _báo cáo tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị

38 5,484 27

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 10:34

Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị Nguyễn Văn Học PHẦN THỨ NHẤT : MỞ ĐẦU. 1- Lý do chọn đề tài. Kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX, luôn được Ðảng và Nhà nước ta quan tâm, đó là đường lối chiến lược nhất quán trong mọi giai đoạn cách mạng nhất là trong thời kỳ đổi mới hiện nay. Tuy nhiên, việc triển khai chiến lược này, trên thực tế đã trải qua nhiều thăng trầm, có thành công, có thất bại trên những bước đi cụ thể. Ngay sau khi cách mạng Tháng 8, đất nước rơi vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp hết sức nặng nề và gian khổ. Ðảng, Bác Hồ coi phát triển nông nghiệp là nhiệm vụ hàng đầu để diệt giặc đói. Trong các vùng tự do, chính quyền cách mạng đã xây dựng và vận hành các hình thức thấp của quan hệ hợp tác như đổi công, vần công, tập đoàn v.v tương trợ lẫn nhau giữa những nông dân cá thể. Thông qua đó hình thành ý thức hợp tác trong từng người, từng hộ nông dân và mô hình HTX đầu tiên được thành lập ở chiến khu Việt Bắc. Sự phát triển kinh tế tập thể còn sơ khai cùng với cải cách ruộng đất, giảm tô, giảm tức đã góp phần giải phóng nông dân thoát khỏi sự ràng buộc của phương thức sản xuất phong kiến, đưa nông dân lên vị trí người làm chủ. Ðộng viên sức người sức của, bảo đảm hậu cần góp phần cho cuộc kháng chiến chống thực dân pháp thắng lợi. Hòa bình lập lại (1954) đất nước tạm thời chia làm 2 miền. Thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng miền Bắc XHCN và đấu tranh thống nhất nước nhà. Bắt đầu từ năm 1955, ảng ta xây dựng và phát triển HTX nông nghiệp, coi đây là khâu then chốt của sự nghiệp cải tạo XHCN ở miền Bắc. Những ămnm 1958 - 1960 là cao trào của hợp tác hoá diễn ra hết sức sôi động và mạnh mẽ đã góp phần to lớn vào công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh, góp phần thúc đẩy kinh tế trong giai đoạn này phát triển với tốc độ cao. Ðồng thời giải quyết việc làm cho hàng triệu hộ lao động, hỗ trợ các hộ xã viên phát triển sản xuất, ổn định và cải thiện đời sống; góp phần xây dựng lối sống mới có vãn hoá ở nông thôn. Kinh tế tập thể cũng là nơi đào tạo đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn để bổ sung cho nguồn cán bộ địa phương. Những năm cả nước có chiến tranh (1965 - 1975) Ðảng và Nhà nước quyết định chuyển hướng toàn bộ công tác tý tưởng và tổ chức trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và quốc phòng, tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện cả nước Lớp Trung cấp LLCT chính quy tập trung K28 Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ 1 Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị Nguyễn Văn Học có chiến tranh. Phong trào HTX như được tiếp thêm sức mạnh, tiếp tục củng cố, phát triển và trở thành một lực lượng kinh tế quan trọng trong nền kinh tế của hậu phương lớn miền Bắc. Trên cơ sở giáo dục lòng yêu nước và căm thù giặc sâu sắc, các HTX đã động viên được sự lao động quên mình của các xã viên, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, với khẩu hiệu “Tất cả để chiến thắng” “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” “ Tay cày, tay súng ” vừa sản xuất nhiều lượng thực, thực phẩm, hàng hoá tiêu dùng chi viện cho Miền Nam, vừa tổ chức các đơn vị tự vệ tham gia chiến đấu đánh trả máy bay địch, bảo vệ quê hương. HTX là nòng cốt trong cuộc vận động toàn dân thực hiện công tác hậu phương quân đội. Năm 1975, miền Nam được giải phóng, cả nước thống nhất đi lên xã hội chủ nghĩa. Ðây là giai đoạn HTX được phát triển trên phạm vi cả nước. Theo tinh thần Nghị quyết TW 24 (khoá III) và Nghị quyết Ðại hội IV của Ðảng với mục tiêu là đến năm 1980 hoàn thành cơ bản cải tại XHCN ở miền Nam. Ðẩy mạnh phong trào cải tiến quản lý tổ chức lại sản xuất trong các HTX ở miền Bắc theo hướng sản xuất lớn XHCN. Ðến năm 1986, năm được coi là thời kỳ phát triển cao nhất của phong trào HTX trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung. Bước vào thời kỳ đổi mới, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI của Đảng đã xác định chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, định hướng XHCN. Qua hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, chúng ta đã thu được nhiều thành tựu quan trọng, đưa đất nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, làm thay đổi diện mạo của đất nước, nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no. Có được những thành tựu trên đã chứng minh đường lối đổi mới do Đại hội VI của Đảng là đúng đắn, bước đi của công cuộc đổi mới về cơ bản là phù hợp. Nghị quyết Đại hội IX của Đảng khẳng định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân , nghị quyết xác định : “ kinh tế tập thể phát triển nhiều hình thức HTX đa dạng, trong đó HTX là nòng cốt, các HTX dựa trên cơ sở của các thành viên và sở hữu tập thể, liên kết rộng rãi những người lao động , các hộ sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, không giới hạn quy mô, lĩnh vực và địa bàn, phát triển HTX kinh doanh tổng hợp đa ngành hoặc chuyên ngành” . Một trong những nội dung thành công của đường lối đổi mới là việc chuyển đổi cơ chế trong những nội dung thành công của đường lới đổi mới là việc Lớp Trung cấp LLCT chính quy tập trung K28 Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ 2 Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị Nguyễn Văn Học chuyển đổi cơ chế trong quản lý sản xuất nông nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị (khoán 10). Trong nền kinh tế hàng hoá, vận hành theo cơ chế thị trường, mô hình HTX truyền thống trong nông nghiệp không còn phù hợp nữa vì nó kìm hãm sức sản xuất. Theo tinh thần khoán 10, các hộ nông dân được giao ruộng đất và tự chủ sản xuất trên thửa ruộng được giao. Vì vậy, Hợp tác xã cần phải tìm một hướng kinh doanh mới. Thực tế ở nước ta nhất là vùng nông thôn, với quá trình phát triển hàng hoá, nông dân càng có nhu cầu phát triển, các hình thức kinh tế hợp tác từ thấp đến cao, từ các tổ hợp tác đến HTX làm dịch vụ đầu vào, đầu ra phục vụ sản suất nông nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản, nông dân ngày càng có nhu cầu tổ chức HTX để thuận lợi cho việc hỗ trợ giúp đỡ của doanh nghiệp về vốn và kỹ thuật, hợp đồng cung ứng nông sản. Đến nay ngoài HTX cũ đã chuyển đổi có hiệu quả, đã có hàng trăm ngàn tổ hợp tác có nhiều tên gọi khác nhau và hàng ngàn HTX mới ra đời một cách tự nguyện, điều đó cho thấy nhu cầu phát triển các hình thức kinh tế hợp tác giản đơn đã thực sự phổ biến và bức xúc, nhu cầu để phát triển HTX cũng ngày càng cần thiết ở nhiều nơi có cơ sở dự báo rằng: cùng với sự phát triển kinh tế hàng hoá, CNH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế mức độ cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường đã gay gắt hơn, nhu cầu phát triển kinh tế HTX sẽ ngày càng trở lên cấp thiết đối với những hộ kinh doanh cá thể, các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cần nhận rõ nhu cầu khách quan tất yếu đó để chủ động tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ kinh tế hợp tác và HTX ngày càng phát triển, thoả mãn với nhu cầu kinh tế hộ, không thấy hết những khó khăn mới, những mâu thuẫn, những hạn chế của kinh tế hộ trong bước đường đi lên, kịp thời tạo điều kiện và giúp đỡ kinh tế hợp tác và HTX xã phát triển. Chúng ta sẽ không đáp ứng được những yêu cầu phát triển của kinh tế trong quá trình CNH-HĐH và hội nhập quốc tế. Là một cán bộ công tác ở một xã nông nghiệp với quy mô HTX toàn xã được tham gia học tập chương trình Trung cấp lý luận chính trị, từ vốn kiến thức về lý luận, kinh nghiệm công tác của bản thân và tình hình thực tiễn tại địa phương, tôi lựa chọn đề tài: “ Thực trạng và giải pháp phát triển Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Ninh Xá - huyện Thuận Thành- tỉnh Bắc Ninh ”. 2- Mục tiêu của đề tài. Lớp Trung cấp LLCT chính quy tập trung K28 Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ 3 Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị Nguyễn Văn Học Trên cơ sở được học tập cùng với hoạt động thực tiễn ở cơ sở xã Ninh Xá. Đề tài nghiên cứu HTX DVNN sau chuyển đổi theo luật HTX đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy HTX.DVNN Ninh Xá hoạt động có hiệu quả hơn. Đồng thời kiến nghị một số vướng mắc cần được các cấp, các ngành quan tâm giải quyết. 3- Nhiệm vụ của đề tài. Nêu lên cơ sở lý luận chung tầm quan trọng của HTX nói chung và HTX DVNN Ninh Xá nói riêng . Đồng thời đánh giá một cách đúng đắn và khách quan Hoạt động của HTX DV NN Ninh Xá trong thời gian qua. Đề ra phương hướng và các giải pháp phát triển HTX DVNN Ninh Xá trong giai đoạn tiếp theo. 4- Phương pháp nghiên cứu. Nắm vững cơ sở lý luận, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó đề tài có sử dụng các số liệu và tham khảo, tiếp thu, kế thừa các công trình nghiên cứu, giáo trình bộ môn Khoa học Mác Lênin, các báo cáo của HĐND, UBND và HTX DVNN Ninh Xá ở cơ sở về những vấn đề có liên quan đến nội dung của đề tài. 5- Kết cấu của đề tài gồm: Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU. Phần thứ hai: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ NINH XÁ, HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH. Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn của phát triển Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp hiện nay. Chương II: Thực trạng của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Ninh Xá giai đoạn 2006 - 2009. Chương III: Phương hướng giải pháp phát triển Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Ninh Xá giai đoạn 2009 - 2011. Phần thứ ba: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Lớp Trung cấp LLCT chính quy tập trung K28 Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ 4 Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị Nguyễn Văn Học PHẦN THỨ HAI: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ NINH XÁ, HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HIỆN NAY 1- Cơ sở lý luận. 1.1. Một số khái niệm. Các hình thức hợp tác tương trợ sản xuất và đời sống của con người có lịch sử lâu dài. Từ khi con người xuất hiện trên trái đất và tồn tại cho đến nay. Ở mỗi trình độ phát triển của sản xuất có những hình thức hợp tác tương ứng: Thời nguyên thuỷ để tồn tại và chống trọi với sự khắc nghiệt của thiên nhiên, thú dữ … con người phải hợp tác với nhau sống thành bầy đàn và quan hệ hợp tác này tồn tại dưới những hình thức đơn giản nhất. Cùng với sự phát triển của lực lượng sản xuất và nhu cầu ngày càng đa dạng của con người làm nẩy sinh những nhu cầu cao của sự hợp tác. Các hình thức hợp tác ngày càng đa dạng hơn : Tổ đổi công, Hội nghề nghiệp, HTX … Hợp tác là phương thức tất yếu trong lao động sản xuất và hoạt động kinh tế của con người. Lớp Trung cấp LLCT chính quy tập trung K28 Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ 5 Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị Nguyễn Văn Học Kinh tế tập thể là hình thức liên kết tự nguyện rộng rãi của những người lao động, các hộ sản xuất, kinh doanh , các doanh nghiệp nhỏ và vừa không có giới hạn quy mô, lĩnh vực và địa bàn,có thể kinh doanh tổng hợp đa dạng hoặc chuyên ngành Kinh tế tập thể với nhiều hình thức đa dạng, trong đó HTX là nòng cốt có thể dựa trên sở hữu tập thể (cả sở hữu pháp lý và chiếm hữu thực tế , như các quỹ sửa dụng chung trong HTX). Cũng có thể quyền sở hữu pháp lý vẫn thuộc về các thành viên nhưng quyền chiếm hữu thực tế và quyền sử dụng mang lại chiếm hữu tập thể. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (sau đây gọi chung là xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của Luật này để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tích luỹ và các nguồn vốn khác của hợp tác xã theo quy định của pháp luật. - Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp là hợp tác xã thực hiện việc cung cấp các dịch vụ cho sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và kinh tế xã hội nông thôn ngày càng phát triển. HTX.DVNN thực chất là HTX tổ chức kinh doanh làm công tác dịch vụ mà cá nhân và hộ gia đình không làm được. Chức năng hoạt động của HTX.DVNN là chuyển giao KHKT , công nghệ vào sản xuất, định hướng sản xuất , hướng dẫn nông dân thâm canh , xây dựng kế hoạch sản xuất điều tiết nước , bao tiêu sản phẩm tìm thị trường tiêu thụ hàng hoá cho nông dân. Tổ chức thực hiện công tác dự thính, dự báo phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ thực vật, cung ứng vật tư như giống , phân bón, tiếp thu KHKT hướng dẫn nông dân sản xuất , nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân và trên 1 diện tích canh tác. Để tạo điều kiện cho HTX phát triển thực hiện tốt vai trò HTX trong giai đoạn hiện nay thời kỳ CNH, HĐH Nhà nước đã ban hành luật HTX ngày 20/3/1996 và sửa đổi bổ sung ngày 1/7/2003. Quy định tại điều 1 luật HTX: “HTX là một tổ chức kinh doanh tập thể do cá nhân hộ gia đình pháp nhân (Gọi chung là xã viên) có nhu cầu lợi ích chung, tự nguyện đóng góp vốn,góp sức lập ra Lớp Trung cấp LLCT chính quy tập trung K28 Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ 6 Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị Nguyễn Văn Học theo quy định của luật để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia HTX. Cùng nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất tinh thần, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của đất nước . 1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về kinh tế hợp tác xã. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên đưa tư tưởng hợp tác xã (HTX) vào Việt Nam. Ngay từ khi còn bôn ba tìm đường cứu nước, Người đã quan tâm đến tổ chức kinh tế quan trọng này. Trong tác phẩm Đường Kách mệnh, Người đưa ra khái niệm: “HTX là góp gạo thổi cơm chung, cho khỏi hao của tốn công, lại có nhiều phần vui vẻ”. Đến năm 1946, Người xác định: “HTX là hợp vốn, hợp sức với nhau. Vốn nhiều, sức mạnh thì khó nhọc ít mà ích lợi nhiều” Người giải thích rõ sự khác nhau giữa hội buôn và HTX ở chỗ: “Hội buôn thì lợi riêng, HTX thì lợi chung” và “HTX tuy là để giúp đỡ lẫn nhau, nhưng không giống các hội từ thiện vì các hội ấy chỉ tiêu đi mà không làm ra HTX có tiêu đi, có làm ra, chỉ giúp những người trong Hội, nhưng giúp một cách bình đẳng một cách “cách mệnh” ai cũng giúp và ai cũng bị giúp”. Xét theo thành phần kinh tế và tính chất xã hội, Người cho rằng: “ Trong chế độ dân chủ mới các HTX nó là nửa chủ nghĩa xã hội và sẽ tiến lên chủ nghĩa xã hội. HTX là thành phần thứ hai trong năm thành phần kinh tế ở nước ta ”. Xét theo hình thức sở hữu tư liệu sản xuất, Người cho rằng: “HTX tức là sở hữu của tập thể nhân dân lao động…. Kinh tế HTX là hình thức sở hữu của nhân dân lao động, Nhà nước đặc biệt khuyến khích, hướng dẫn và giúp đỡ cho nó phát triển” Người khẳng định HTX là khâu chính thúc đẩy cải cách xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, Người cho rằng HTX có thể thành lập ở cả trong công sở, hầm mỏ, xưởng máy, đồn điền và nhất là ở nông thôn với nhiều loại hình: Tín dụng, tiêu thụ, sản xuất, mua bán,…. Do vậy, nói theo mục đích, Người đã định nghĩa: “HTX nông nghiệp là một tổ chức có lợi cho nhà nông. Nó là một cách tranh đấu kinh tế hiệu quả nhất, để giúp cho việc xây dựng nước nhà” “là một cách làm cho nông dân đoàn kết, làm cho nhà nông thịnh vượng” “giúp cho nhà nông đạt đến mục đích, đã ích quốc lại lợi dân”. Về mặt bản chất: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã coi chế độ HTX có nhiều mục tiêu đồng nhất với mục đích CNXH, vì ở một nước tiểu nông khi toàn bộ nông dân tham gia HTX, đó là con đường đi đến ấm no, hạnh phúc, thì cũng có nghĩa toàn bộ xã hội được ấm no, hành phúc, đó thực chất là chế độ XHCN; và chế độ Lớp Trung cấp LLCT chính quy tập trung K28 Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ 7 Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị Nguyễn Văn Học HTX văn minh thể hiện đầy đủ, trọn vẹn các đặc trưng, bản chất của CNXH. Trong vấn đề này V.I. Lênin cũng đã khẳng định như vậy, “hợp tác xã chính là một chủ nghĩa xã hội thu nhỏ”. Về mục đích: HTX là tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, mưu lợi chung, chung nhau góp sức cùng có lợi. Hợp tác với nhau để cùng mạnh lên, vươn lên, chống lại sự áp bức, chống lại tình trạng không bình đẳng về kinh tế, xã hội. Về vai trò: HTX giúp nhau vươn lên, chống lại mọi sự bất công, áp bức về kinh tế-xã hội; là con đường đi lên của người dân vượt qua khó khăn, nghèo đói, xây dựng cộng đồng văn minh, tương thân, tương ái; là một tổ chức dân chủ và cách mạng. Về nguyên tắc tổ chức: Phải thật sự dân chủ, tự nguyện. Phải phù hợp với thực tiễn cuộc sống, không rập khuôn cứng nhắc, phát triển một cách tuần tự, không nóng vội, tiến hành từ hình thức thấp đến cao. Bình đẳng, cùng có lợi, thiết thực; và phải có sự lãnh đạo. Các hợp tác xã cũng phải liên kết với nhau. Nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh về HTX trong tác phẩm: '' Đường Kách mệnh và những tác phẩm sau này của Người, có thể nói đó là những lý luận điển hình, mẫu mực về HTX, là biểu hiện sinh động của sự gặp gỡ giữa văn minh phương Đông nói chung, văn hóa Việt nói riêng. Điều kỳ lạ hơn nữa quan niệm của Bác về HTX lúc đó còn rất đúng với nhận thức hiện nay của quốc tế, trước hết là của Liên minh HTX quốc tế, Tổ chức lao động quốc tế (ILO) và các nước khác theo bản chất, giá trị, những nguyên tắc và cách thức tổ chức HTX. Phát huy tư tưởng đó của Người. Trong thực tế, Đảng và Nhà nước luôn luôn quan tâm đến kinh tế tập thể vì đây là thành phần kinh tế của những người lao động sản xuất nhỏ bao gồm nông dân, thợ thủ công, người lao động, người buôn bán , làm dịch vụ nhỏ cùng nhau làm ăn tập thể, họ tự nguyện góp tư liệu sản xuất chủ yếu, góp vốn lao động tập thể có phân công , hưởng thụ theo thu nhập lao động và đóng góp cổ phần . Đồng thời vẫn duy trì và phát triển quỹ không chia , sử dụng theo mục đích và lợi ích chung của HTX nhằm không ngừng tái sản xuất mở rộng . Lớp Trung cấp LLCT chính quy tập trung K28 Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ 8 Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị Nguyễn Văn Học Trong giai đoạn thực hiện quản lý kinh tế mới, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã đánh giá kinh tế tập thể trong nông nghiệp là kinh tế tự chủ, nên đã xuất hiện một số hình thức HTX mới thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Thực tiễn đã khẳng định “ Nghị quyết 10 ” của Bộ chính trị là đúng đắn, là phù hợp với điều kiện của nền kinh tế nước ta và đúng với nguyện vọng của nhân dân. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động bộ máy quản lý còn có nhiều lúng túng trong hoạt động và điều hành sản xuất Đại hội VIII của Đảng đã đánh giá : “ Chủ động đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước , kinh tế HTX , kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo cùng với kinh tế HTX từng bước trở thành nền tảng của nền kinh tế đất nước ”. Đại hội IX khẳng định : “ Kinh tế tập thể phát triển với nhiều hình thức đa dạng, trong đó HTX là nòng cốt ” “ Kinh tế tập thể và kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng của kinh tế đất nước ”. Nghị quyết TW 5 khoá IX: chủ trương của Đảng và Nhà nước là “ Tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”. Kinh tế tập thể mà nòng cốt HTX kiểu mới với nhiều hình thức và trình độ khác nhau trong các ngành, lĩnh vực, nhất là trong nông nghiệp, nông thôn đã đáp ứng một phần nhu cầu của người lao động, HTX kinh doanh đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển của đất nước”. Nghị quyết đã đề ra mục tiêu đến năm 2010: “ Đưa kinh tế tập thể thoát khỏi khó khăn yếu kém hiện nay phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng, tiến tới chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong GDP của nền kinh tế đất nước ” Nghị quyết Hội Nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Trên cơ sở quan điểm lãnh đạo của Đảng, chính sách phát triển kinh tế hợp tác xã ngày càng được luật hóa: Hiến pháp năm 1992, trên cơ sở những chủ trương, đường lối lớn của Đảng, đã khẳng định: kinh tế tập thể do công dân góp vốn, góp sức hợp tác sản xuất, kinh doanh được tổ chức dưới nhiều hình thức trên Lớp Trung cấp LLCT chính quy tập trung K28 Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ 9 Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị Nguyễn Văn Học nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, cùng có lợi. Nhà nước tạo điều kiện để củng cố và mở rộng các HTX hoạt động có hiệu quả. Điều đó là kết quả của một thời gian dài vận động thực tiễn và tổng kết lý luận của Đảng và Nhà nước ta về HTX. Sự khẳng định của Hiến pháp năm 1992 đã tạo đà cho sự đổi mới không ngừng về cơ chế quản lý phát triển HTX của Nhà nước. Trên cơ sở những điều mà Hiến pháp năm 1992 viết về kinh tế tập thể, ngày 20/3/1996, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá 9, Luật HTX được thông qua, mở ra một trang sử mới cho công tác tổ chức, quản lý và phát triển kinh tế tập thể nói chung, HTX nói riêng. Luật HTX 1996 ban hành là cơ sở pháp lý bước đầu cho việc chuyển đổi mô hình HTX kiểu cũ sang mô hình HTX kiểu mới. Theo đó Chính phủ đã ban hành một loạt các văn bản dưới luật như: (1) Nghị định 15/CP ngày 21/1/1997 quy định chính sách khuyến khích phát triển HTX; (2) Nghị định 16CP ngày 21/2/1997 về xử lý công nợ của HTX cũ chuyển đổi sang hoạt động theo luật; và (3) Thông tư số 14 BKH ngày 29/3/1997 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc chuyển đổi và đăng ký gia đình HTX. Dưới sự điều chỉnh của hệ thống các luật và văn bản dưới luật trên, quá trình phát triển HTX ở nước ta diễn ra theo hai hình thức sau: chuyển đổi mô hình HTX kiểu cũ sang mô hình HTX kiểu mới và thành lập mới các HTX với chức năng chủ yếu là cung cấp dịch vụ cho hộ xã viên cho cộng đồng và tạo việc làm cho những người lao động dễ bị tổn thương trong cơ chế kinh tế thị trường. Ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật HTX sửa đổi đã được Quốc hội khoá XI thông qua tại kỳ họp thứ 4 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2004. Luật đã có nhiều thay đổi tích cực so với Luật của năm 1996, tạo ra nhiều thuận lợi và thông thoáng hơn cho các HTX phát triển. Theo Luật, HTX có được khung khổ pháp lý hoàn chỉnh phù hợp hơn với cơ chế thị trường và các chuẩn mực quốc tế. Phạm vi hoạt động của các HTX đã được mở rộng, không chỉ giới hạn trong ngành nông nghiệp mà đã lan rộng sang các ngành và các lĩnh vực kinh tế khác trong nền kinh tế. Nếu chỉ xét riêng lĩnh vực nông nghiệp, khu vực có nhiều HTX nhất đang hoạt động, thì hầu hết các HTX đã đảm nhiệm nhiều dịch vụ nông nghiệp phục vụ các hộ xã viên và cạnh tranh với các cơ sở dịch vụ khác trên cùng địa bàn. Bên cạnh đó, các HTX đã không chỉ giới hạn phạm vi hoạt động của mình trong nội bộ Lớp Trung cấp LLCT chính quy tập trung K28 Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ 10 [...]... kịp thời vụ II/ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ NINH XÁ Lớp Trung cấp LLCT chính quy tập trung K28 Cừ Trường chính trị Nguyễn Văn 15 Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị Nguyễn Văn Học Thực hiện luật HTX được thông qua ngày 20/3/1996 tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá IX các nghị định của Chính phủ, nghị quyết của tỉnh Bắc Ninh và huyện Thuận Thành Xuất phát từ các... phục vụ nghiên cứu đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, huyện lần thứ XIX , Đảng bộ xã Ninh Xá lần thứ XV 7- Báo cáo tổng kết phát triển KT-XH của UBND xã Ninh Xá năm 20072008 8- Báo cáo tổng kết HTX.DVNN Ninh Xá năm 2007 - 2008 Lớp Trung cấp LLCT chính quy tập trung K28 Cừ Trường chính trị Nguyễn Văn 34 Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị Nguyễn Văn Học LỜI CẢM ƠN -Trong quá trình thực. ..Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị Nguyễn Văn Học ngành mà đã mở rộng sang cung cấp dịch vụ tổng hợp cho các xã viên của mình và cho thị trường Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, việc tiếp tục phát triển và nghiên cứu xây dựng mô hình HTX kiểu mới đối với cả nước nói chung, HTX DVNN xã Ninh Xá - huyện Thuận Thành- Bắc Ninh nói riêng đó là nhiệm vụ quan... công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, theo tinh thần của Hội nghị Trung ương lần 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn Chương II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ NINH XÁ GIAI ĐOẠN 2006 - 2008 I/ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI Ninh Xá là xã nằm ở phía Nam huyện Thuận Thành, cách trung tâm huyện 8km, có Quốc lộ 38 và Tỉnh lộ 182 chạy qua Phía Đông giáp xã Nghĩa... hộ nông dân trong xã TÀI LIỆU THAM KHẢO Lớp Trung cấp LLCT chính quy tập trung K28 Cừ Trường chính trị Nguyễn Văn 33 Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị Nguyễn Văn Học 1- Kinh tế chính trị học Mác- Lênin học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tập I , tập II 2- Văn Kiện đại hội Đảng VII, VIII,IX,X 3- Nghị quyết TW5 khoá IX 4- Nghị quyết 10 Bộ chính trị 5- Nghị quyết TW 7 khoá X 6- Tài... đời sống phúc lợi cho xã viên * Công tác tài vụ Lớp Trung cấp LLCT chính quy tập trung K28 Cừ Trường chính trị Nguyễn Văn 18 Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị Nguyễn Văn Học Thực hiện chế độ sổ sách kế toán thống kê theo quy định của nhà nước và bộ tài chính đảm bảo đúng đủ chính xác 2- Tình hình hoạt động của HTX DVNN Ninh Xá giai đoạn 2006 - 2008 Từ tình hình thực tế, tập quán sản... thực hiện Tiểu luận tốt nghiệp tôi đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình và tạo điều kiện thuận lợi của các thầy, cô giáo trong Khoa lý luận cơ sở - Trường Chính Trị Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Bắc Ninh và các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, chính quyền địa phương và Ban quản trị HTX DV Nông nghiệp xã Ninh Xá đã giúp tôi hoàn thành thời gian thực tập và viết tiểu luận tốt nghiệp Với trình độ và kiến thức... NGHỊ 1- Kết luận Hợp tác hoá trong nông nghiệp là con đường tất yếu, khách quan trong sản xuất của nông dân, nhất là khi tiến lên sản xuất nông sản phẩm hàng hoá, ở hầu hết các HTX trên nước ta đều có phong trào HTX và hệ thống các HTX trong Lớp Trung cấp LLCT chính quy tập trung K28 Cừ Trường chính trị Nguyễn Văn 31 Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị Nguyễn Văn Học nông nghiệp nông thôn... bàn xã, trên cơ sở đó ký kết hợp đồng tưới tiêu với xí nghiệp thuỷ nông, tiếp nhận và điều tiết phân phối nước tới các thôn theo hợp đồng với HTX * Dịch vụ Bảo vệ đồng điền HTX Dịch vụ trên cơ sở xác định nhiệm vụ của mình đối với công tác Bảo vệ thực vật và định mức chi phí để hoàn thành nhiệm vụ đề ra Lớp Trung cấp LLCT chính quy tập trung K28 Cừ Trường chính trị Nguyễn Văn 17 Tiểu luận tốt nghiệp Trung. .. Đạo Lớp Trung cấp LLCT chính quy tập trung K28 Cừ Trường chính trị Nguyễn Văn 13 Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị Nguyễn Văn Học Phía Tây giáp xã Nguyệt Đức Phía Bắc giáp xã Trạm Lộ Phía Nam giáp tỉnh Hưng Yên Nhìn chung xã có một vị trí thuận lợi cho giao lưu buôn bán và tiêu thụ sản phẩm Xã nằm trong khu vực đồng bằng sông Hồng nên mang đặc điểm của đồng bằng sông Hồng Xã Ninh Xá chịu . 4 Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị Nguyễn Văn Học PHẦN THỨ HAI: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ NINH XÁ, HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH. đề tài: “ Thực trạng và giải pháp phát triển Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Ninh Xá - huyện Thuận Thành- tỉnh Bắc Ninh ”. 2- Mục tiêu của đề tài. Lớp Trung cấp LLCT chính quy tập trung K28. NINH. Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn của phát triển Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp hiện nay. Chương II: Thực trạng của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Ninh Xá giai đoạn 2006 - 2009. Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp phát triển hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Ninh Xá - huyện Thuận Thành- tỉnh Bắc Ninh _báo cáo tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị, Thực trạng và giải pháp phát triển hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Ninh Xá - huyện Thuận Thành- tỉnh Bắc Ninh _báo cáo tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị,

Từ khóa liên quan