0

đánh giá tác động môi trường xây dụng tuyến đường

84 1,095 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2015, 17:11

MỤC LỤC MỤC LỤC 1 MỞ ĐẦU 5 CHƯƠNG 1 10 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 10 1.1. TÊN DỰ ÁN: 10 1.2. CHỦ DỰ ÁN: 10 1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN 10 10 1.4 NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 11 1.4.1 Quy mô xây dựng và cấp hạng công trình: 11 1.4.2. Phương án thi công 17 1.4.3 Phương án cung cấp nguyên vật liệu xây dựng cho công trình 18 1.4.4 Phương án đền bù tái định cư: 20 - Dự án áp dụng phương án tái định cư tại chỗ với các điểm tái định cư đã được UBND tỉnh phê duyệt cụ thể: xã Thạch Long 16.732m2, Hộ Độ 36.426m2, Thạch Khê có 2 vị trí: vị trí 1 là 13.659m2, vị trí 2 là 32.784m2, Thạch Đỉnh có 3 vị trí: vị trí 1 là 22.622m2 (tại xóm 8), vị trí 2 là 12.894m2 (xóm 3), vị trí 3 là 11.334m2(xóm 11) 21 1.4.5. Kinh phí thực hiện dự án: 21 1.4.6. Tiến độ thực hiện dự án 21 CHƯƠNG 2 22 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ XÃ HỘI 22 2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 22 2.1.1 Vị trí địa lý: 22 2.1.2 Địa hình địa mạo: 22 2.1.3 Địa chất: 22 2.1.4 Điều kiện về khí tượng, thủy văn 24 2.1.5. Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên 26 2.2 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ, XÃ HỘI 28 2.2.1. Dân cư – lao động 28 2.2.2. Tình hình xã hội 32 2.3 TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN: 33 2.3.1 Tài nguyên đất: 33 2.3.2 Tài nguyên nước: 34 2.3.3 Tài nguyên động thực vật: 35 CHƯƠNG 3 36 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 36 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối QL1A - mỏ sắt Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh 3.1. NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG 36 3.1.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 36 3.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải: 39 3.1.3. Dự báo những rủi ro về sự cố môi trường do dự án gây ra: 40 3.2. ĐỐI TƯỢNG, QUY MÔ BỊ TÁC ĐỘNG 41 3.3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG: 43 3.3.1 Tác động môi trường trong giai đoạn giải phóng mặt bằng: 43 3.3.2. Tác động môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng 44 3.3.3 Tác động môi trường trong giai đoạn sử dụng công trình: 52 3.4. ĐÁNH GIÁ VỀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG 57 CHƯƠNG 4 58 BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 58 4.1. ĐỐI VỚI CÁC TÁC ĐỘNG XẤU: 58 4.1.1. Các biện pháp giảm thiểu trong GĐ giải phóng mặt bằng của dự án 58 4.1.2 Các biện pháp phòng ngừa giảm thiểu tác động trong giai đoạn thi công dự án: 61 4.1.3 Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực trong giai đoạn sử dụng công trình: 66 4.2. ĐỐI VỚI SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG: 67 4.2.1. Sự cố cháy nổ và sự cố lao động 67 4.2.2. Sự cố ngập úng, sạt lở đất: 68 4.2.3. Sự cố giao thông 69 CHƯƠNG 5 71 CAM KẾT THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 71 CHƯƠNG 6 73 CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, 73 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 73 6.1. DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG 73 6.2. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG: 73 6.2.1 Chương trình quản lý môi trường 73 6.2.1 Chương trình giám sát môi trường: 74 6.2.2. Kinh phí cho quan trắc và giám sát môi trường: 75 CHƯƠNG 7 77 DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG 77 77 CHƯƠNG 8 78 THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 78 CHƯƠNG 9 80 CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU 80 VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 80 Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh Cơ quan tư vấn: Viện Khoa học Vật liệu - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối QL1A - mỏ sắt Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh 9.1 NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU 80 9.1.1. Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo: 80 9.1.2 Nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập 80 9.2 PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG: 81 9.2.1. Danh mục các phương pháp sử dụng: 81 9.2.2. Đánh giá mức độ tin cậy của các phương pháp đã sử dụng 82 9.3 NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ 82 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 83 Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh Cơ quan tư vấn: Viện Khoa học Vật liệu - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 3 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối QL1A - mỏ sắt Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Thống kê các tiêu chuẩn kỹ thuật 11 Bảng 1.2: Thống kê các loại cầu nhỏ và trung bình 15 Bảng 2.1. Kết quả quan trắc môi trường không khí - tiếng ồn 27 Bảng 2.2. Kết quả quan trắc môi trường nước khu vực dự án 27 Bảng 2.3. Tỷ lệ sinh, chết và tỷ lệ tăng tự nhiên dân số 28 Bảng 2.4. Lao động bình quân khu vực NN theo ngành kinh tế (đến 12/01/2007) 29 Bảng 2.5: Dân số và phân bố dân cư (tính đến ngày 12/01/2007) 30 Bảng 2.6. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế năm 2006, kế hoạch 2007. 30 Bảng 3.1 Tải lượng chất ô nhiễm khí từ các phương tiện trong 1 ca thi công 39 Bảng 3.2. Mức áp âm từ các phương tiện giao thông và máy xây dựng 40 Bảng 3.3: Đối tượng và quy mô bị tác động trong giai đoạn giải phóng mặt bằng 41 Bảng 3.4: Đối tượng và quy mô bị tác động trong giai đoạn thi công công trình 41 Bảng 3.5: Đối tượng và quy mô bị tác động trong giai đoạn vận hành dự án 42 Bảng 3.6. Các yếu tố có khả năng gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường khi 43 thực hiện dự án 43 Bảng 3.7: Tải lượng chất ô nhiễm thải vào môi trường 46 Bảng 3.8: Ma trận đánh giá tác động của Công trình lên môi trường 56 Bảng 7.1. Kinh phí BVMT của dự án 77 Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh Cơ quan tư vấn: Viện Khoa học Vật liệu - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 4 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối QL1A - mỏ sắt Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh MỞ ĐẦU 1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN Hà Tĩnh là một trong những điểm nút quan trọng nhất trong hành lang Đông Tây nối biển Đông, các tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam với nước bạn Lào, vùng Đông Bắc Thái Lan và các nước trong khối ASEAN. Vị trí địa lý đó làm cho Hà Tĩnh trở thành một đầu mối giao lưu kinh tế quan trọng. Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú như quặng sắt, thiếc, măng gan, ôxít titan, nước khoáng thiên nhiên đạt tiêu chuẩn quốc tế, tài nguyên rừng, biển, vùng rừng nguyên sinh Vũ Quang, Kẻ Gỗ có nhiều gỗ, động vật quý hiếm…là những lợi thế đang ở dạng tiềm năng. Cùng với việc xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng, nâng cấp Cảng Vũng Áng, việc khai thác có hiệu quả mỏ sắt Thạch Khê có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, vì vậy việc xây dựng tuyến đường nối từ QL1A vào mỏ sắt Thạch Khê là vấn đề cần thiết và cấp bách. Tuyến đường không những tạo điều kiện khai thác mỏ sắt Thạch Khê một cách có hiệu quả mà còn tạo điều kiện phát triển kinh tế, du lịch, giao lưu văn hoá của nhân dân trong khu vực với các địa phương khác trong và ngoài tỉnh. Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006, Nghị định số Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trườn hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh đã hợp đồng với Phân viện Công nghệ khoáng sản và Môi trường - Viện Khoa học Vật liệu - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiến hành đo đạc, lấy mẫu phân tích các thành phần môi trường để lập Báo cáo ĐTM của dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối Quốc lộ 1A với mỏ sắt Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và ra quyết định phê duyệt. Báo cáo ĐTM là cơ sở khoa học để đánh giá và dự báo những tác động tích cực, tiêu cực, các tác động trực tiếp, gián tiếp, trước mắt và lâu dài từ các hoạt động của dự án đối với môi trường từ đó đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực, rủi ro môi trường góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh Cơ quan tư vấn: Viện Khoa học Vật liệu - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 5 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối QL1A - mỏ sắt Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh 2. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT ĐỂ LẬP BÁO CÁO ĐTM - Luật bảo vệ môi trường năm 2005. - Luật đất đai 2003. - Luật Khoáng sản sửa đổi, bổ sung năm 2005. - Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004. - Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. -Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. -Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật đất đai. -Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. - Nghị định số 160/2005/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản. - Nghị định số 137/2005/NĐ-CP ngày 09/11/2005 về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. - Nghị định 21/2008/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 28 tháng 2 năm 2008 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị Định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật bảo vệ Bảo vệ môi trường. - Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9 năm 2006 hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. - Thông tư số 12/2006/QĐ - BTNMT ngày 26/12/2006 hướng dẫn điều kiện hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại. - Thông tư số 83/2002/TT-BTC ngày 25/9/2002 của Bộ tài chính quy định về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí và tiêu chuẩn đo lường chất lượng. - Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 về việc ban hành danh mục chất thải nguy hại. - Quyết định số 1969/2006/QĐ-BKHCN ngày 28/7/2006 của Bộ Khoa học và Công Nghệ về việc công bố chính thức việc ban hành các tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường. - Quyết định số 2242- QĐ/KHKT-PC ngày 12/91997 của Bộ trưởng Bộ Giao Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh Cơ quan tư vấn: Viện Khoa học Vật liệu - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 6 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối QL1A - mỏ sắt Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh thông vận tải ban hành Quy chế bảo vệ môi trường trong ngành giao thông vận tải. - Quy chế BVMT ngành xây dựng ban hành theo quyết định số 29/1999/QĐ- BXD ngày 22/10/1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. - Thông báo số 153/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 16 tháng 8 năm 2007 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo Hà Tĩnh. - Quyết định số 928 QĐ/SGT-KH ngày 12/7/2005 của Sở GTVT Hà Tĩnh về việc chọn thầu khảo sát lập dự án dầu tư xây dựng đường nối Quốc lộ 1A với mỏ sắt Thạch Khê - tỉnh Hà Tĩnh. - Quyết định số 1549 QĐ/UB-CN1 ngày 02/8/2005 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán lập dự án, khảo sát, thiết kế công trình đường nối Quốc lộ 1A với mỏ sắt Thạch Khê - tỉnh Hà Tĩnh. - Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 14/8/2006 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối QL1A với mỏ sắt Thạch Khê - tỉnh Hà Tĩnh. - Các tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường năm 1995, 1998, 2001, 2002, 2005. (a) Tiêu chuẩn chất lượng không khí: - TCVN 5937- 2005: Chất lượng không khí – Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh. - TCVN 5938- 2005: Chất lượng không khí - Nồng độ tối đa của một số chất độc hại trong không khí xung quanh. - TCVN 5939- 2005: Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với các chất vô cơ. - TCVN 5940 - 2005: Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với các chất hữu cơ. (b) Tiêu chuẩn chất lượng nước - TCVN 5942- 1995: Chất lượng nước – Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt - TCVN 5944- 1995: Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm. - TCVN 5945- 2005: Nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải -TCVN 6772- 2000: Chất lượng nước - Nước thải sinh hoạt - Giới hạn ô nhiễm cho phép. (c) Tiêu chuẩn tiếng ồn Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh Cơ quan tư vấn: Viện Khoa học Vật liệu - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 7 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối QL1A - mỏ sắt Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh - TCVN 5949-1998: Âm học - Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư- Mức ồn tối đa cho phép. - TCVN 5948- 1999: Âm học - Tiếng ồn phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi tăng tốc – Mức ồn tối đa cho phép (d) Tiêu chuẩn rung động - TVN 6952-2001: Rung động và chấn động – Rung động do các hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp – Mức ồn tối đa cho phép đối với môi trường khu công cộng và dân cư. (e) Tiêu chuẩn vệ sinh môi trường lao động - Các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường lao động ban hành theo Quyết định số 3733/2002/QĐ- BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng bộ Y tế. 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN LẬP BÁO CÁO ĐTM Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối Quốc lộ 1A - mỏ sắt Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh do Chủ đầu tư là Sở Giao thông Vân tải Hà Tĩnh thực hiện với sự tư vấn của Viện Khoa học Vật liệu, phối hợp chặt chẽ với các cán bộ, chuyên gia thuộc các lĩnh vực: môi trường, xây dựng, địa chính, giao thông để thực hiện và hoàn thiện báo cáo ĐTM. - Cơ quan tư vấn: Phân viện Công nghệ khoáng sản và Môi trường - Viện Khoa học Vật liệu - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. + Người đại diện: PGS.TS Nguyễn Xuân TặngChức vụ: Phân viện trưởng + Địa chỉ: Phòng 302/B1. Số 18 - Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN. - Các cán bộ thực hiện chính: + PGS.TS Nguyễn Xuân Tặng - Phân viện trưởng - Chủ trì. + KS Nguyễn Minh Châu - Giám đốc Sở GTVT - Thành viên + KS Nguyễn Trân - Phó giám đốc Sở GTVT - Thành viên + KS Lê Trọng Long - Phó giám đốc Sở GTVT - Thành viên + ThS Phan Văn Trường - NCV Viện KHVL - Thành viên. + ThS Nguyễn Thị Hồng - NCV Viện KHVL - Thành viên. + Cử nhân Tạ Văn Hạnh - NCV Viện KHVL - Thành viên. + KS. Lê Thị Hoài Thu - NCV Viện KHVL - Thành viên. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh Cơ quan tư vấn: Viện Khoa học Vật liệu - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 8 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối QL1A - mỏ sắt Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh + KS. Lê Thị Ninh - NCV Viện KHVL - Thành viên. + Cử nhân Nguyễn Đức Núi - NCV Viện KHVL - Thành viên. - Các bước thực hiện chính bao gồm: + Thành lập tổ công tác và phân công nhiệm vụ lập Báo cáo ĐTM. + Nghiên cứu và khảo sát hiện trạng khu vực Dự án: Hiện trạng môi trường, điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội địa phương. + Tham vấn ý kiến cộng đồng. + Xây dựng các báo cáo chuyên đề. + Lập báo cáo tổng hợp. + Tổ chức Hội thảo xin ý kiến chuyên gia, chỉnh sửa theo ý kiến hội đồng thẩm định. + Trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê chuẩn báo cáo. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh Cơ quan tư vấn: Viện Khoa học Vật liệu - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 9 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối QL1A - mỏ sắt Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh CHƯƠNG 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1. TÊN DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG NỐI QUỐC LỘ 1A - MỎ SẮT THẠCH KHÊ, TỈNH HÀ TĨNH. 1.2. CHỦ DỰ ÁN: - Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh. - Địa chỉ: Số 143, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. - Điện thoại: 039.856.713 - Người đại diện: Ông Nguyễn Minh Châu - Chức vụ: Giám đốc 1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN Tuyến đường nối Quốc lộ 1A với mỏ sắt Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh có điểm đầu Km0+00 giao với Quốc lộ 1A tại Km504+400, thuộc địa phận xã Thạch Long huyện Thạch Hà (trùng với điểm đầu của dự án xây dựng Quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh) và điểm cuối Km25+118 giao với Quốc lộ 1A tại Km517+950 thuộc xã Cẩm Vịnh huyện Cẩm Xuyên (trùng với điểm cuối của dự án xây dựng Quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh). Tổng chiều dài tuyến đường là: L=25,118km. Sơ đồ vị trí được thể hiện ở hình sau. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh Cơ quan tư vấn: Viện Khoa học Vật liệu - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 10 . BỊ TÁC ĐỘNG 41 3.3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG: 43 3.3.1 Tác động môi trường trong giai đoạn giải phóng mặt bằng: 43 3.3.2. Tác động môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng 44 3.3.3 Tác động môi. nguyên nước: 34 2.3.3 Tài nguyên động thực vật: 35 CHƯƠNG 3 36 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 36 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối QL1A - mỏ sắt Thạch. vệ môi trường, Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trườn hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá tác động môi trường xây dụng tuyến đường, đánh giá tác động môi trường xây dụng tuyến đường, , MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN, 4 NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ XÃ HỘI, 2 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ, XÃ HỘI, 3 TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN:, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG, VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm