phương pháp tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm

32 1.3K 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2012, 15:05

phương pháp tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Lời nói đầu Sau hơn mời năm thực hiện đờng lối đổi mới, nền kinh tế nớc ta đã có những bớc chuyển biến khá vững chắc, quan hệ xản xuất đã đợc điều chỉnh phù hợp với tinh chất, trình độ và yêu cầu phát triển của lực lợng sản xuất. Cơ chế thị trờng cùng với các chính sách chế độ của Đảng và nhà nớc đã tạo cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội kinh doanh mới, nhng cũng đặt ra không ít những khó khăn và thử thách phải vợt qua để tồn tại và phát triển.đặc biệt là các doanh nghiệp t nhân, các công ty trách nhiệm hữu hạn, để có chỗ đứng vững chắc trên thị trờng, các doanh nghiệp các công ty phải luôn phấn đấu với mục đích tối thiểu hoá chi phí sản xuất nhằm giảm giá thành sản phẩm, với với chát lợng tốt để có thể có thể cạnh tranh đ-ợc với các doanh nghiệp khác.Vì vậy việc nghiên cứu vấn đề chi phígiá thành sản phẩm là hết sức cần thiết đối với các doang nghiệp trong nền kiunh tế thị trờng. Vì những thông tin về chi phígiá thành là những thông tin cực kỳ quan trọng để các nhà lựa chọn kết cấu mặt hàng tối u, đánh giá kết quả hạch toán nội bộ trong doanh nghiệp, phát hiện đợc những khả năng tiềm tàng để không ngừng phấn đấu tiết kiệm chi phí giảm giá thành sản phấm, tối đa hoá lợi nhuận.Bài viết về đề tài "Cơ sở lựa chọn và trình tự hạch toán các phơng pháp title='tập hợp chi phí tính giá thành'>tập hợp chi phítính giá thành sản phẩm" của em mặc dù mới dừng lại ở một lý luận cha đi sâu vào khảo sát thực tế nhng cũng có thể góp phần nào trong việc lựa chọn phơng pháp tập hợp title='chi phí tính giá thành sản phẩm'>chi phítính giá thành sản phẩm. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Chơng ICơ sở lý luận nghệp vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.I-/ Kế toán title='tính chi phígiá thành sản phẩm'>chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm chính xác là một yêu cầu của công tác kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất. Trong điều kiện nền kinh tế thị trờng các doanh nghiệp đều phải tự định đoạt mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình lấy thu để bù đắp những chi phí bỏ ra, xác định kết quả của hoạt động, xem lợi nhuận tối đa mà doanh nghiệp thu về sẽ đợc bao nhiêu, từ đó đa ra những giải pháp khác nhau để tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.Giá thành sản xuất là chỉ tiêu quan trọng đợc dùng để đánh giá hiệu quả kinh tế đầu t cơ bản của việc ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất. Giá thành còn là cơ sở trực tiếp để tính toán chỉ tiêu tổng hợp, đánh giá kết quả cuối cùng của hoạy động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tập hợp đầy đủ chi phí để tính toán chính xác hợp lý, giá thànhgiá bán sản phẩm nhằm đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp và lợi ích cho ngời tiêu dùng đồng thời là một yêu cầu cấp thiết trong công tác kế toán của doanh nghiệp.Muốn vậy phải tập hợp chi phí đầy đủ và hạch toán đúng giá trị sản phẩm nhằm đảm bảo tính đúng tính đủ tất cả các chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Tính đúng nghĩa là đúng nội dung chi phí, tính đủ là đủ về lợng chi phí, đủ các yếu tố chi phí. Việc xác định đúng và hạch toán chính xác chi phí sản xuất, giá trị sản phẩm có tác dụng quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất phát triển ở doanh nghiệp.Đặc biệt trong nền kinh tế thị trờng hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn chịu sự tác động của qui luật cạnh tranh nên việc phấn đấu hạ giá thành sản phẩm, nâng cao khả năgn cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trờng là một nhu cầu tất yếu đối với mọi doanh nghiệp.Xuất phát từ những vấn đề trên, việc hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm chính là một yêu cầu quan trọng của công tác kế toán trong doanh nghiệp.2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368II-/ Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.1-/ Chi phí sản xuất, phân loại và đối tợng tập hợp chi phí sản xuất ở doanh nghiệp.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất:Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống, lao động vật hoá mà doanh nghiệp chi ra trong một thời kỳ nhất định để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh.Hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp sản xuất là sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Để sản xuất thì cần ba yếu tố cơ bản đó là: -T liệu lao động (TLLĐ) -Đối tợng lao động (ĐTLĐ) -Sức lao động (SLĐ)Khi sử dụng ba yếu tố cơ bản này vào quá trình sản xuất thì doanh nghiệp cũng phải bỏ ra các khoản chi phí do chúng bị tiêu hao dần và cấu thành giá trị sản phẩm.Trong điều kiện nền kinh tế thị trờng và cơ chế hạch toán kinh doanh mọi chi phí đều đợc biểu hiện dới hình thái tiền tệ. Vì vậy chi phí sản xuất trong doanh nghiệp cũng đợc biểu hiện bằng tiền. Nh vậy nếu xét về mặt lợng thì chi phí sản xuất phụ thuộc vào hai yếu tố là: + Khối lợng lao động và t liệu sản xuất đã chi ra trong một thời kỳ nhất định + Giá của t liệu sản xuất đã tiêu hao và tiền lơng lao động đã hao phí trong quá trình sản xuất. Bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp còn thực hiện nh hoạt động bán hàng, đầu t tài chính, hoạt động mang tíng chất hành chính sự nghiệp . những chi phí sử dụng trong các hoạt động này không đợc coi là chi phí sản xuất. Chi phí sản xuất phát sinh thờng xuyên trong quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.trong việc quản lý và hạch toán kinh doanh, chi phí sản xuất (cpsx) phải đợc tính toán tổng hợp cho từng thời kỳ: hàng tháng hàng quý hàng năm phù hợp với kỳ báo cáo.1.2. Phân loại chi phí sản xuất.3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Chi phí sản xuất kinh doanh có thể đợc phân theo nhiều tiêu thức khác nhau tuỳ thuộc vào mụch đích và yêu cầu của công tác quản lý.tuy nhiên về mặt hạch toán CPSX thờng đợc phân theo cá tiêu thức sau:1.2.1. Phân loại theo yếu tố chi phí. Theo quy định hiên hành ở Việt Nam thì toàn bộ chi phí đ ợc chia làm bẩy yếu tố sau: - Yếu tố nguyên, nhiên vật liệu: bao gồm toàn bộ giá trị nguyên vật liệu chính vật liệu phụ, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ .- Sử dụng vào sản xuất kinh doanh (loại trừ giá trị không hết nhập kho và phế liệu thu hồi).- Yếu tố nguyên liệu, nhiên liệu động lực sử dụng vào quá trình sản xuất trong kỳ (trừ số dùng không hết nhập lại kho và phế liệu thu hồi).- Yếu tố tiền lơng và các khoản phụ cáp lơng: phản ánh toàn bộ số tiền lơng và phụ cấp mang tính chất lơng phải trả cho công nhân viên chức.- Yếu tố khấu hoa tài sản cố định: phản ánh tổng số khấu hao TSCĐ phải trích trong kỳ của tất cả TSCĐ sử dụng cho sản xuất và kinh doanh trong kỳ.- Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài:phản ánh toàn bộ chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ sản xuất kinh doanh- Yếu tố chi phí khác bằng tiền: phản ánh toàn bộ chi phí khác bằng tiền cha đợc phản ánh vào các yếu tố dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ.Cách phân loại này có tác dụng rất lớn trong việc quản lý chi phí sản xuất. Nó cho biết kết cấu tỷ trọng của từng yếu tố CPSX chiếm trong tổng số nhằm giúp cho công tác phân tích đánh giá tình hình thực hiện dự toán CPSX của doanh nghiệp.1.2.2. Phân loại theo khoản mụch chi phí trong giá thành sản phẩm:Theo quy định hiện hành, giá thành công xởng sản phẩm ở Việt Nam bao gồm ba khoản mụch chi phí sau:- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: bao gồm chi phí về nguyên vật liệu chính, phụ, nhiên liệu sử dụng vào mục đích trực tiếp sản xuất sản phẩm.- Chi phí nhân công trực tiếp: bao gồm toàn bộ chi phí về tiền công tiền trích quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn của công nhân trực tiếp sản xuất.- Chi phí sản xuất chung: là những chi phí dùng cho hoạt động sản xuất chung ở các phân xởng, cá tổ đổi sản xuất gồm(các khoản chi phí nhân viên phân 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368xỏng, chi phí vật liệu cụ dụng cụ, chi phí khấu hao tài sản cố định sử dụng trong phân xởng, chi phí mua ngoài và các chi phí bằng tiền khác phục vụ cho sản xuất chung ở doanh nghiệp.Ngoài ra, khi tính chỉ tiêu giá thành sản phẩm toàn bộ thì chỉ tiêu giá thành còn bao gồm khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng.1.2.3. Phân loại theo mối quan hệ với khối l ợng công việc, sản phảm hoàn thành. - Chi phí khả biến (biến phí ):là những chi phí thay đổi về tổng số và tỷ lệ so với khối lợng công việc hoàn thành. - Chi phí cố định (định phí): là những chi phí không thay đổi về tổng số so vối khối lợng công việc hoàn thành.1.2.4. Phân loại theo ph ơng thức tập hợp CPSX và mối quan hệ với đối t ợng chịu chi phíChi phí trực tiếp Chi phí gián tiếpTóm lại, có rất nhiều loại chi phí sản xuất.Mỗi mỗi một cách có một tác dụng riêng, đồn thời có mối quan hệ chặt chẽ với nhau bổ xung cho nhau và nhằm mục đích chung là quản lý tốt CPSX và giá thành sản phẩm.1.3. Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất :Xác định đối tợng tập hợp chi phí sản xuất là khâu đầu tiên cần thiết của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất nó giúp cho việc kế toán đạt hiệu quả cao.tuỳ theo cơ cấu tổ chức theo yêu cầu hạch toán kinh doanh nghiệp mà đối tợng tập hợp chi phí sản xuất theo toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất hay từng giai đoạn, từng phân xởng, từng tổ đội sản xuất.Nh vậy xác định đối tợng hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh chính là việc xác định giới hạn tập hợp chi phí mà thực chất là phát hiện nơi phát sinh và chịu chi phí: cơ sở để xác định đối tợng chịu tập hợp chi phí là:- Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm: quy trình công nghệ giản đơn và và phức tạp.- Loại hình sản xuất: có đơn chiếc hàng loạt lớn, hàng loạt nhỏ. - Tính chất của sản phẩm: sản phẩmtính thờng xuyên liên tục và sản phẩmtính độc đáo cá biệt - Yêu cầu về trình độ quản lý trình độ tổ chức sản xuất.5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.3682-/ Giá thành sản phẩm và các loại tính giá thành sản phẩm và đối tợng tính giá trị. 2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm:Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền toàn bộ hao phí về lao động sống, lao động vật hoá có liên quan đến khối lợngcông tác, sản phẩm dịch vụ đã hoàn thành hay giá thành sản phẩmchi phí sản xuất tính cho sản phẩm đã hoàn thành.Trong giá thành sản phẩm chỉ bao gồm những chi phí tham gia trực tiếp huặc gián tiếp vào quá trình sản xuất, tiêu thụ phải đợc bồi hoàn để tái tạo sản xuất ở doanh nghiệp mà không bao gồm những chi phí phát sinh trong kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó cần phải phân biệt rõ chi phí sản xuất và giá trị sản phẩm.Trong nền kinh tế thị trờng các doanh nghiệp muốn tồn tại thì phải tìm mọi cách để tối thiểu hoá chi phí bỏ ra để hạ giá thành sản phẩm.về bản chất giá thành sản phẩm là sự dịch chuyển giá trị của các. yếu tố chi phí vào những sản phẩm nhất định đã hoàn thành. Giá tri sản phẩm có hai chức năng chủ yếu: Chức năng thớc đo bù đắp chi phí và chức năng lập giá. Thông qua giá bán sản phẩm mà đánh giá mức độ bù đắp chi phí và hiệu quả chi phí.2.2. Các loại giá thành sản phẩm:Để đáp ứng yêu cầu của việc quản lý, hach toán và kế họach hoá giá thành cũng nh yêu cầu xây dựng giá cả hàng hoá, giá thành đợc xem xét dới nhiều góc độ, nhiều pham vi góc độ khác nhau.2.2.1. Phân loại giá thành theo thời gian và cơ sở số liệu tính giá thành gồm:- Giá thành kế hoạch: giá thành kế hoạch đợc xác định trớc khi bớc vào sản xuất kinh doanh.- Giá thành định mức: đợc tính trên cơ sở các định mức chi phí hiện hành tại từng thời điểm nhất định trong kỳ kế hoạch.- Giá thành thực tế : đợc tính trên cơ sở số liệu chi phí sản xuất thực tế đã phát sinh và tập hợp đợc trong kỳ và sản lợng sản phẩm thực tế trong kỳ.2.2.2. Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán gồm:- Giá thành sản xuất (giá thành công xởng) là chỉ tiêu phản ánh tất cả những chi phí phát sinh liên quan đến việc sản xuất, chế tạo sản phẩm trong phạm vi phân xởng sản xuất. bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung.tính cho những sản phẩm, công việc, lao vụ đã 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368hoàn thành, giá thành sản xuất là căn cứ để tính giá vốn hàng bán và lãi gộp ở các doanh nghiệp sản xuất.- Giá thành toàn bộ : là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ các khoản chi phát sinh liên quan đến việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.Bao gồm giá trị sản phẩm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tính cho sản phẩm đó.Giá thành toàn bộ chỉ đợc tính toán, xác định khi sản phẩm đợc tiêu thụ, nó là căn cứ để xác định tính toán lãi trớc thuế của doanh nghiệp.2.3. Đối tợng tính giá thành.Đối tợng tính giá thành là các loại sản phẩm, lao vụ, công việc cho doanh nghiệp sản xuất ra cần phải đợc tính tổng giá trị và giá trị đơn vị.Cơ sở để xác định đối tợng tính giá thành dựa vào:- Đặc điểm của cơ cấu tổ chức sản xuất quy trình công nghệ kỹ thuật sản xuất.- Đặc điểm tính chất của sản phẩm.- Yêu cầu trình độ quản lý, trình độ nhân viên kế toán trong doanh nghiệp.Đối tợng tập hợp chi phí và đối tợng tính giá thành có quan hệ mật thiết với nhau, thể hiện ở chỗ:đối tợng tập hợp chi phí sản xuất có thể phù hợp hoàn toàn với đối tợng tính gá thành.cũng có thể một đối tợng tập hợp CPSX liên quan đến nhiều đối tợng tính giá thành và cũng cố thể một đối tợng tính giá thành liên quan đến nhiều đối tợng tập hợp chi phí sản xuất.chính vì vậy cần phân biệt rõ đối tợng tập hợp chi phí sản xuất và đối tợng tính giá thành sản phẩm.III-/ CƠ Sở LựA CHọN PHƯƠNG PHáP Và Tổ CHứC CÔNG TáC Kế TOáN TậP HợP CHI PHí SảN XUấT.A-/ Cơ sở lựa chọn phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất (CPSX).1-/ Đối với phơng pháp kê khai tài khoản.Phơng pháp này đợc áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất và cá đơn vị thơng nghiệp kinh doanh các mặt hàng có giá trị lớn, luôn theo dõi phản ánh một cách thờng xuyên liên tục, có hệ thống tình hình nhập xuất, tồn kho vật t, hàng hoá trên sổ kế toán. Do đó các tài khoản kế toán hàng tồn kho đợc dùng để phản ánh sổ hiện có, tình hình biến động tăng giảm của vật t, hàng hoá.Vì vậy vật t hành hoá tồn kho trên sổ kế toán có thể đợc xá định ở bất kỳ thời điểm nào trong kỳ kế toán với độ chính xác cao mặc dù khối lợng tính toán lớn.Cuối kỳ kế toán căn cứ vào khối lợng kiểm kê thực tế vật t hành hoá tốn kho sánh đối chiếu với số liệu vật t hàng hoá tồ kho trên sổ kế toán, về nguyên tắc số 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368tồn kho thực tế luôn phù hợp với số tồn kho trên sổ kế toán nếu có chênh lệch phải tìm nguyên nhân và có biện pháp sử lý kịp thời.Nh vậy khi áp dụng phơng pháp kê khai thờng xuyên.doanh nghiệp theo dõi đợc, tài khoản tình hình biến động của vật t hàng hoá tồn kho, đồng thời có những biện pháp sử lý kịp thời, đối với các trờng hợp sai lệchđể từ đố đa ra các quyết định quản lý đúng đắn và khối lợng công việc kế toán đợc thực hiện một cách đều đặn khôngbị dồn lại vào cuối kỳ.2-/ Đối với phơng pháp kiểm kê định kỳ:Phơng pháp này đợc hạch toán căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế đẻ phản ánh giá trị hàng tồn kho cuối kỳ trên sổ kế toán tổng hợp và từ đó tính ra giá trị vật t, hàng hoá đã xuất ra trong kỳ. Do vậy khi áp dụng phơng pháp này mọi biến động vật t hàng hoá không đợc theo dõi phản ánh trên các tài khoản tồn kho.giá trị vật t hàng hoá mua và nhập kho trong kỳ đợc theo dõi phản ánh trên một tài khoản riêng (tài khoản mua hàng).còn tài khoản hàng tồn kho chỉ đợc sử dụng đầu kỳ hạch toán (để kết chuyển số d đầu kỳ), và cuối kỳ hạch toán (để kết chuyển số d cuối kỳ).Vì vậy áp dụng phơng pháp kiểm kê định kỳ hàng tồn kho rất đơn giản, khối lợng công việc kế toán đợc giảm nhẹ nhng độ chính xác về mặt vật t hàng hoá xuất dùng cho các mục đích khác nhau bị ảnh hởng của chất lợng công tác quản lý tại kho quầy bãi. Do đó phơng pháp kiểm kê định kỳ thờng đợc áp dụng ở các doanh nghiệp có nhiều chủng loại vật t, hàng hoá với quy cách mẫu mã rất khác nhau giá trị thập và đợc xuất thờng xuyên. B-/ Tổ chức công tác kê toán tập hợp chi phí sản xuất.1-/ Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.1.1-/ Khái niệm và cách thức tập hợp phân bổ.Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm giá trị nguyên vậtliệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu .đợc xuất dùng trực tiếp cho việc chế tạo sản phẩm.Đối với nhng vật liệu khi xuất dùng có liên quan trực tiếp đén từng đối tợng tập hợp chi phí riêng biệt thì hạch toán tực tiếp cho đối tợngđó.trờng hợp vật xuất dùng có liên quan trực tiếp đến từng đối tợng tập hợp chi phí thì phải dùng phơng pháp phân bổ gián tiếp để phân bổ chi phí cho các đối tợng có liên quan.Tiêu thức phân bổ có thể là:- Đối với chi phí nguyên vật liệu chính thì tieu thức phân bổ là:8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368+ Chi phí định, mức + Chi phí kế hoạch - Đối với chi phí vật liệu phụ thì tiêu thức phân bổ ngoài hai loại trên còn đợc phân bổ theo chip phí nguyên vật liệu chính thực tế, khối lợng sản phẩm đợc sản xuất ra .1.2-/ Tài khoản sử dụng :Tài khoản 621-chi phí nguyên, vật liệu trực tiếpBên nợ : Giá trị nguyên, vật liệu xuất dùng trực tiếp cho chế tạo sản phẩm hay thực hiện lao vụ, dịch vụ.Bên có: - Giá trị nguên vật liệu xuất dùng không hết - Kết chuyển chi phí nguên vật liệu trực tiếp- Tài khoản 621 cuối kỳ không có số d- Ngoài ra có các tài khoản liên quan:tài khoản 152, 153, 111, 112 .1.3-/ Phơng pháp hạch toán :Để tính toán chính xác chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, kế toán cần chú ý xác định số nguyên vật liệu đã lĩnh nhng cuối kỳ cha sử dung hết và giá trị phế liệu thu hồi(nếu có)để loại ra khỏi chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong kỳ sơ đồ 1: sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp TK 152(611) TK 621 TK 154(331) (1) (3b) (4) TK 111, 112, 331 (2) TK 133 (1) - Trị giá nvl xuất dùng thực tế để trực tiếp sản xuất chế tạo sản phẩm.9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368(2) - Trờng hợp mua NVL không nhập kho mà sử dụng ngay vào việc sản xuất chế tạo sản phẩm hoặc thực hiênj lao vụ dịch vụ.(3a) - Cuối tháng phản ánh số NVL cha dùng hết nhập lại kho.(3b) - Trờng hợp có NVL cha dùng hết nhng để lại ở nơi sản xuất huặc ở phân xởng (không nhập lại kho)phải ghi bút đỏ).(4) - Cuối kỳ phân bổ và kết chuyển chi phí NVL trực tiếp cho đối tợng.2-/ Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp:2.1-/ Khái niệm :Chi phí nhân công trực tiếp là những khoản tiền phải trả, phải thanh toán cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm hoặc thực hiện các lao vụ, dịch vụ. Khoản mụch chi phí này bao gồm:- Tiền lơng và cá khoản có tính chất lơng mà doanh nghiệp phải trả cho lao động trực tiếp sản xuất sản phẩm.- Các khoản trích theo lơng công nhân sản xuất mà theo quy chế tài chính doanh nghiệp phải nghánh chịu 19% trong đó : bảo hiểm xã hội(15%), bảo hiểm y tế (2%), cpcđ(2%).- Trích trớc tiền lơng công nhân sản xuất theo dự án.Chi phí NCTT thờng đợc phân bổ trực tiếp vào giá thành từng loại sản phẩm.trờng hợp chi phí nhân công trực tiếp liên quan đến nhiều đối tợng tính giá thành khác nhau thì áp dụng phơng pháp phân bổ gián tiếp để tính toán số chi phí cho từng đối tợng chịu chi phí. Tiêu chuẩn để phân bổ có thể là: Chi phí tiền công định mức, tiền lơng sản phẩm .2.2-/ Tài khoản sử dụng:Tài khoản 622: Chi phí nhân công trực tiếpBên nợ chi phí nhân công trực tiếp thực tế phát sinh.Bên có kết chuyển chi phí nhân công trực tiếpTài khoản 622 không có số dĐồng thời sử dụng các tài khoản liên quan khác nh: Tài khoản 334, 338, 335 .10 [...]... trong các doanh nghiệp sản xuất. 2 II-/ Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 3 1-/ Chi phí sản xuất, phân loại và đối tợng tập hợp chi phí sản xuất ở doanh nghiệp 3 2-/ Giá thành sản phẩm và các loại tính giá thành sản phẩm và đối tợng tính giá trị 6 III-/ CƠ Sở LựA CHọN PHƯƠNG PHáP Và Tổ CHứC CÔNG TáC Kế TOáN TậP HợP CHI PHí SảN XUấT 7 A-/ Cơ sở lựa chọn phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất (CPSX) 7 1-/... phẩm và các loại tính giá thành sản phẩm và đối tợng tính giá trị. 2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm: Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền toàn bộ hao phí về lao động sống, lao động vật hoá có liên quan đến khối lợngcông tác, sản phẩm dịch vụ đà hoàn thành hay giá thành sản phẩmchi phí sản xuất tính cho sản phẩm đà hoàn thành. Trong giá thành sản phẩm chỉ bao gồm những chi phí tham gia trực... tổng chi phí liên quan đến giá thành các loại sản phẩm đà tập hợp để tính ra giá thành sản phẩm gốc và giá thành từng loại sản phẩm. Trình tự đợc hạch toán nh sau: - Xác định tổng giá thành các loại sản phẩm Z = Đđk + Cn - C 'n - Dck - Xác định sản lợng sản phẩm chuẩn. Qc = Qi x hi Qc: Sản lợng sản phẩm chuẩn. Qi: Sản lợng thực tế của sản phẩm i hi: Hệ số của sản phẩm i. - Xác định giá thành. .. hình sản xuất kinh doanh, có quan hệ trực tiếp với lợi ích của ngời lao động, doanh nghiệp nhà nớc! Qua bài viết này em có đề cập ®Õn mét sè néi dung sau: - C¬ së lùa chän các phơng pháp tập hợp title='chi phígiá thành sản phẩm'>chi phítính giá thành sản phẩm. - Cơ sở lựa chọn cá phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. - Trình tự hạch toán phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất và tínhthành sản phẩm. -... Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NVL chính 17 2-/ Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lợng sản phẩm hoàn thành tơng đơng 17 3-/ Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức: 18 D-/ Cơ sở lựa chọn và trình tự hạch toán các phơng pháp tính giá thành sản phẩm 18 1-/ Phơng pháp tính giá thành đơn giản (Phơng pháp trực tiếp) 18 2-/ Phơng pháp hệ số 19 3-/ Phơng pháp tỷ lệ 20 4-/ Phơng pháp. .. phơng pháp này để tính giá trị sản phẩm dở dang thì sẻ dẫn tới chi phí phân bổ cho sản phẩm hoàn thành không chính xác và dẫn tới giá thành sản phẩm bị sai lệch đó cần phải loại bỏ phơng pháp này và thay vào đó là tính giá trị sản phẩm dở dang theo phơng pháp ớc tính tơng đơng. 5-/ Phơng pháp tính giá thành sản phẩm. Theo chế độ kế toán hiện hành.có rất nhiều phơng pháp để tính gía thành sản phấm... khó sánh đợc với giá thành kế hoach, khó trong việc đáng giá tình hiònh thực hiện giá thành. II-/ Một số ý kiến đóng góp cho công tác tập hợp chi phí. 1-/ Thời điểm tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Hiện nay, ở nớc ta áp dơng hƯ thèng kÕ to¸n chi phÝ thùc tÕ.víi hƯ thống này việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành đợc thực hiện vào cuối kỳ dựa trên cá chi phí thực tế phát... vá tính giá thành sản phẩm 26 II-/ Một số ý kiến đóng góp cho công tác tập hợp chi phí 27 1-/ Thời điểm tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 27 31 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Z = Đđk + Cn - C 'n + Dck δ = Z: Tæng giá thành theo khoản mục C'n: Phát sinh giảm chi phí. : Giá thành đơn vị theo khoản mục. Q: Sản lợng sản phẩm hoàn thành. Đồng... với phơng pháp kê khai tài khoản 7 2-/ Đối với phơng pháp kiểm kê định kỳ: 8 B-/ Tổ chức công tác kê toán tập hợp chi phí sản xuất 8 1-/ Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 8 2-/ Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp: 10 3-/ Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung 11 4-/ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 13 C-/ Lựa chọn phơng pháp đánh giá sản phẩm dở dang... tợng tập hợp chi phí và đối tợng tính giá thành có quan hệ mật thiết với nhau, thể hiện ở chỗ:đối tợng tập hợp chi phí sản xuất có thể phù hợp hoàn toàn với đối tợng tính gá thành. cũng có thể một đối tợng tập hợp CPSX liên quan đến nhiều đối tợng tính giá thành và cũng cố thể một đối tợng tính giá thành liên quan đến nhiều đối tợng tập hợp chi phí sản xuất.chính vì vậy cần phân biệt rõ đối tợng tập . vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.I-/ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm chính. 0918.775.3682-/ Giá thành sản phẩm và các loại tính giá thành sản phẩm và đối tợng tính giá trị. 2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm :Giá thành sản phẩm là biểu

Hình ảnh liên quan

Bảng 01 - Thẻ tính giá thành sản phẩm - Số lợng sản phẩm - phương pháp tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm

Bảng 01.

Thẻ tính giá thành sản phẩm - Số lợng sản phẩm Xem tại trang 19 của tài liệu.
2-/ Hình thức nhật ký sổ cái (NK - SC) - phương pháp tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm

2.

/ Hình thức nhật ký sổ cái (NK - SC) Xem tại trang 22 của tài liệu.
3-/ Hình thức chứng từ ghi sổ (G - GS) - phương pháp tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm

3.

/ Hình thức chứng từ ghi sổ (G - GS) Xem tại trang 23 của tài liệu.
4-/ Hình thức nhật ký - chứng từ (NK - CT). - phương pháp tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm

4.

/ Hình thức nhật ký - chứng từ (NK - CT) Xem tại trang 24 của tài liệu.
Tuỳ theo từng loại hình sản xuất kinh doanh với quy mô khác nhau và trình độ kế toán khác nhau mà kế toán vận dụng các hình thức ghi sổ cho phù hợp để  nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý. - phương pháp tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm

u.

ỳ theo từng loại hình sản xuất kinh doanh với quy mô khác nhau và trình độ kế toán khác nhau mà kế toán vận dụng các hình thức ghi sổ cho phù hợp để nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý Xem tại trang 25 của tài liệu.
Việc phản ánh nh vậy không phản ánh đợc tình hình thiệt hại của doanh nghiệp. do vậy làm cho các nhà quản lý không tìm ra đúng bản chất nguyên nhân  của thiệt hại để có biện pháp khắc phục giảm thiệt hại trong tơng lai, vì nếu hạch  toán và tài khoản 154  - phương pháp tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm

i.

ệc phản ánh nh vậy không phản ánh đợc tình hình thiệt hại của doanh nghiệp. do vậy làm cho các nhà quản lý không tìm ra đúng bản chất nguyên nhân của thiệt hại để có biện pháp khắc phục giảm thiệt hại trong tơng lai, vì nếu hạch toán và tài khoản 154 Xem tại trang 28 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan