0
Tải bản đầy đủ (.doc) (29 trang)

CƠ SỞ LÝ LUẬN NGHỆP VỤ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ 2 SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG

Một phần của tài liệu PHƯƠNG PHÁP TẬP HỢP CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM (Trang 31 -31 )

I/ ĐÁNH GIÁ THỰỤC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÂP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÁ TÍNH GIÁ THÀNH SÁN PHẨM

CƠ SỞ LÝ LUẬN NGHỆP VỤ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ 2 SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG

SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG ... 2

DOANH NGHIỆP SÁN XUẨTT... 2 << sS£ 2 <4 E9 9E 99s 9s 2

I-/ Kế toán chỉ phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm chính xác là một yêu cầu của

công tác kế toán trong các doanh nghiệp sản XUẤTT... 2G 5< 5 5 5 5 s95 59 965 53 2

H-/ Chỉ phí sản xuất và giá thành sản phẩm... 5-2 < << 5< s< s5 s2 S2 Ss 5555533 3 1-/ Chỉ phí sản xuất, phân loại và đối tợng tập hợp chỉ phí sản xuất ở doanh nghiệp... 3

2-/ Giá thành sản phẩm và các loại tính giá thành sản phẩm và đối tợng tính giá trị... 6 II-/ CƠ Sở LựA CHọN PHƯƠNG PHáP Và Tổ CHứC CÔNG TáC Kế TOáN TậP HợP CHI PHí SảN XU T... 70 5G G 5 S5 69 99. 9.9998 09.0. 19009000400 9.08060098049960 7 A~/ Cơ sở lựa chọn phơng pháp tập hợp chỉ phí sản xuất (CPSXX)... 5-5 << 5s «< 7

1-! Đối với phơng pháp kê khai tài khOỶẩi...ỏ. ác S1 23v v SE vn cv ra 7 2-/ Đối với phơng pháp kiểm kê định kỳ-... SE k2 kSv TT Hàng ổ

B-/ Tổ chức công tác kê toán tập hợp chỉ phí sản Xuất...--- 5-5 -<5< << se<sssssess=s §

1-! Kếtoán tập hợp chỉ phí nguyên vật lIỆH ÍHC TIẾP)...à. c n ST HS ST Ha ổ 2-! Kếtoán tập hợp chỉ phí nhân công HC ẨÏẾTD:... .. Sc ST ST ST HH reo 10 3-/ Kếtoán tập hợp và phân bổ chỉ phí sẩm xuất CHHH...- 5S SScSnseeeeeeeerres 1] 4-! Kếtoán tập hợp chỉ phí sản xuất toàn doanh nghiệp... . à ác cà sehissserxei 13

C-/ Lia chọn phơng pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ:...-5- 5-55 <<< 1ó 1-! Đánh giá sẳn phẩm dở dang theo chỉ phí NVL chính... các se se csckcseesexsees J 2-! Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lợng sản phẩm hoàn thành tơng đơng... J 3-/ Đánh giá sản phẩm dở dang theo chỉ phí sản xuất định ImÍC-:... .. các sec cccsccss2 l& D-/ Cơ sở lựa chọn và trình tự hạch toán các phơng pháp tính giá thành sản phẩm... 18 1-1 Phơng pháp tính giá thành đơn giản (Phơng pháp trực tIẾP)...àằàcccccccccseesces 16

8.771.006 6 6a4HB,... 19

Một phần của tài liệu PHƯƠNG PHÁP TẬP HỢP CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM (Trang 31 -31 )

×