0
Tải bản đầy đủ (.doc) (29 trang)

5-/ Phơng pháp tính giá thành sản phẩm.

Một phần của tài liệu PHƯƠNG PHÁP TẬP HỢP CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM (Trang 29 -31 )

I/ ĐÁNH GIÁ THỰỤC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÂP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÁ TÍNH GIÁ THÀNH SÁN PHẨM

5-/ Phơng pháp tính giá thành sản phẩm.

Theo chế độ kế toán hiện hành.có rất nhiều phơng pháp để tính gía thành sản phấm đợc áp dụng cho mọi loại hình sản xuất khác nhau.dẫn tới tình trạng có nhiều doanh nghiệp không lựa chon đúng phơng pháp tính giá thành phù hợp với

các đặc điểm sản xuất kinh doanh của mình để làm cho việc tính giá thành không

đợc chính xác, không phản ánh đợc chi phí đã bỏ ra, từ đó thông tin về chi phí và giá thành cung cấp cho các nhà quản lý thiếu chính xác làm ảnh hớng đến quyết định quản lý. Mặt khác làm cho việc xác định giá không phù hợp với chất lợng của sản phẩm.và cuối cùng là ảnh hởng đến mục tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp.vì vậy theo emm nên ban hành pháp lý cụ thể quy định rõ loại hình sản xuất nh thế nào thì đợc aps dụng phơng pháp tính giá thành đó. để tiện cho việc quản lý và có sự thống nhất.

NWẾT LUẬN

Kế toán nói chung và kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành nói riêng giữ vai trò là công cụ có hiệu lực nhất trong công tác điều hành và quản lý công việc.với chức năng là “ngôn ngữ kinh doanh” kế toán phản ánh thực tế tình hình sản xuất kinh doanh, có quan hệ trực tiếp với lợi ích của ngời lao động, doanh nghiệp nhà nóc! Qua bài viết này em có đề cập đến một số nội dung sau:

- Cơ sở lựa chọn các phơng pháp tập hợp chỉ phí và tính giá thành sản phẩm.

- Cơ sở lựa chọn cá phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm.

- Trình tự hạch toán phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính gí thành sản

phẩm.

- Đánh giá tình hình thực hiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và

tính giá thành sản phẩm.

- Những ý kiến đề xuất ở chơnh II không phải là những phát hiện mới mà chỉ

là những ý kiến tham khảo để bổ xung cho công tác kế toán tập hợp chi phí sản

xuất và tính giá thành nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin tài chính kế toán

kịp thời trong nên kinh tế thị trờng.

Tuy nhiên ddây là mội đề tài rộng và phức tạp, nên bài viết của em cha thể

bao quát hết các vấn đề, mà chỉ mới tiếp cận những vấn dề chủ yếu về công tác

CPSX và tính ỚT. Mặt khác do khả năng và thời gian nghiên cứu có hạn, nên bài viết còn nhiều sai xót, em rất mong đợc sự giúp đỡ hớng dẫn của các thầy cô giáo

để bài viết đợc hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cẩm ơn sự chỉ bdo, hớng dẫn nhiệt tình của thầy cô trong khoa.

MỤC LỤC

8:00: nặn... 5... l

CHƠNG SH Co CĐ ĐÓ ĐÓ 6 6 6 6 6 6 6 96 96 96 96 96 9 996 96 9 9 96 96 6 96 96 96 96 96 9 9 9996969 99 66 ,/

Một phần của tài liệu PHƯƠNG PHÁP TẬP HỢP CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM (Trang 29 -31 )

×