0

sử dụng phần mềm exels quản lý điểm cho học sinh tiểu học

23 1,931 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2015, 21:09

     ! "#$%&'()**+$, -./0*,('1%('2 3 Ngưi thc hin: S¬n B×nh, th¸ng 4 n¨m 2012   456789 :;89  !  "#$ !!!  %&'&() !!! * +,-./$ !! * %$()-./$ ! * 01&'& !!! 2 '.3-./$ ! 2 )4) !!! 2 5$(67-./$ !! 8 9:0; ! < =>.?@:#$A4)B$% < :$C !! D E.) !! F ):$CA4$()G ! F :#$4%9 H I:I..J !!! K I:I.L0"?MNO?I&PQR.Q:S4-''R)&:9E T.N3$T. K I:I.*LA343660".'.U * I:I.2LA3436N$'.U !! 2 I:I.8L%3 8 I:I.<LVW./&PQR.Q:S4-''R)&:9E T.N3$T. < * <=>?>@A>B5 69R$)(.&'63.JRXU7U69@A,0Y. Z.[#B$=:A#./?I.\#\A9$:VA].0 49T..\#^N%R$,A;NS^B$%:_.J.'..$^ 69A#./?I.\#\A9:VA].'9?I..`:U69 @[0".a"B$6TA)N/..P)!60;3$T.1769 @P=(X6,.b6TA&'$(A#./?I.\#\ A9?E(T.AB$%:_0N9E[6-'(>^B$%:_=N]6-&P QN^74)\6-EQ6Q^OAC0#OB$c:^O ?I&PcRQ:N3):C&.'.[%>^N9E%9A[%^B$%:_,.%.'. :9EdN16-'(>^4'.6eQ[NQ.J60;A.$(-\^ 69@.\A#..A#.:G4f:A#.S4-3A ''R)&:9ET.N3$T.Q9\02*.JUg60".) '9A-&%C&3^''R)&:9E6daY&['9.'9:-.$(-\ 60;!+"$h:].].#.J'9A-"90Y.4G&;.'.NS :#$.>R'.['9.'9^69B$'67:A)J.\[i(.:b..j.0 0Y..>R'.^A#.:0$6@34.P)7:E.`6,4A?k,:E.! g@A#./?I-$6-[0".P$60;X:E0Y.@ #$B$%.%#1$(-69B$'67/?IAM.j6,$E .)?94\.'9A-0Y.9E9.$(-T.,.%'9A-$ ]T.l7j\B$].):.>!%&'&.J.b\:O?I&P cRQ:Nb&.9A#.S4-''R)&:9ET.N..>R'.! -./$(0Y.)6-0101E60;3$T.1 7SA4S2:].#^4S*A4S8:S./ 0Y.].#%&'&()4S4-''3AR)&:9ET.NA9 2 .$ST.4fA@T.4f*T.*mn*m*!)B$%.9,('.UX. %0o6p6#)4)B$%:A#..J'9A-].#XS4- ''1A.>R'.1N9A"S./!3[436N$ '.U.J].#.'6G6$[7:H^23[436N$'. U.J.JS./:D^<!)B$%43./LQN.9,(&qm^m<. V:N]4'.[#:"@36$[7.J].#AS ./!rp6$(X./A#.O?I&PcRQ:Nb&.9A#. S4-''R)&:9ET.N..>R'.E4SA4S2 60;3$T.17! 5C5>D5E7 W'.['9.'94)B$%T.C&6s:$(#.JT.N:=$('9A- 0;&%].#X&%6%B$gA#.C&3A9NaQ9?p4)B$%T. C&N$:[iA#.S.)$R)&:9ET.:].g\g..1NoNt)A 6NS:0YA.'./.0l^4'^6$[7^()$.Jg\AR)&:9E '9?I.L9Suv w x^9uvxA.09ux 3 A9.'.[%aY&Q9B$(G.J60;-XS6,$; .4:E.j.N]P:MN!+".\#-).J'(A>A"&P cRQ:N.J[U9yy.Q?9Xz.69N9y.$.,&XE960Y.@[%> .@N]:-4).Z.tA:9.^ &&P=.9#$B$%.\A#..J @0;&%:.\'.S4-00;'9A-! #Eo60;3$T.17NS'9A-".{[)NO?I'( A>3:C&4)9E.[T.6-|96?3(.9A#.A)[i(AN9E[ %#O6-9eQ69.jA#.NO?I&PcRQ:Nh6Y.9A#.> 9'7.0.[)! 6%B$<T.:.\'.B$%:_E60;3$T.17g]. )\,(N$.'.Y436G4f70;'9A-X6,A,A%A"A#.' 8 'R)&:9EA.A".'..9NS\4-Z.[#:A"A#.S4-NS:#$Q9 uaNS}@}?=U.}@?=U.xA>~:#&P63.NS0A9.'. [3$M$['9.'9!zZ.?A"N].S7T0;.`$:R9$(- Nt,$;AA#.436N].>R'.?@:#$.J4S60oA .$(-\60;.`,6,$;! 3(a#6E6-^-./$(XNO?IO?I&P cRQ:NB$%:_3b&.9A#.S4-''R)&:9ET.N0Y. ..>R'.(.9.'.:J.\.J0;'9A-:]6 ,(6d)AS4-NS:#$A9[%aY&N•! 5F5GDHG>D;I>DJ 0&PB$%:_3A93'9A-NO?I.{A#..9&(?N'. T.N:"&7?'A9&P6dC&3436G4fuA".'.\ ''[i3NSxA4)B$%R)&:9EuA".'.\''[iCR€x4 9[U.'.NS:#$.P['9.'9Nt0Y.S4-^.I3A.>R'.! %K8@A89D5L8MN7 +#.NO?I&PcRQ:NB$%:_3.b&.9A#.S4-'' R)&:9ET.N0Y...>R'.(.9.'.:J.\6$( S.J'9A-:]6,(6d)AS4-NS:#$A9[%aY& N•(4\• 5F>D7IJ>89D5L8MN7 O?I&PcRQ:NB$%:_3Ntb&.9A#.S4-''R)& :9ET.N0Y...>R'.E4SA4S260;3$T.1 7! DOP89GDHG 13(DHMD>DQ89D5L8MN7 < \:].T60;3$T.17A7o=(.NS'9A-AT.N 690101$C:Y.9A#.-./$49T.N0&E/ ?I! w+'9A- '9A-$.$a;^$a0101$^.&I 6'..'.S0YT.N0$A$.P6'.#.\A#.! SA4S2.'9A-u].#x S*A4S8.'9A-uS./x WI30N$ Bảng 2: Giới tính và thành phần dân tộc của giáo viên từ lớp 1 đến lớp 4 Trường Tiểu học Sơn Bình S'9A-.'. =U. aNS  @  r: ].#  * H K * S./  * m m  w+T.N T.N].#AS./0Y..T -./$.$301d$A~:#">A?=U.!WI3: Bảng 2: Giới tính và thành phần dân tộc của học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 Trường Tiểu học Sơn Bình. ST.N.'. =U. aNS  @ r:  ( D SA4S2 < H2 DH 2 K  S*A4S8 <* H* Fm 28 H m R3D5J>SJ WT*-./$[9d9[U'9A-.J[S4S:"&S A4S2:].#^S*A4S8:S./!\X?[ 43660".'.U:.9'9A-)C&3436G 4f@T.4fA9[3$M$.9N•6d\.,3?]A94)B$%.J g'9A-!)B$%436.9,(36$[7.J.N]4'. $?9\X?&€&43./LQN343./N].-:#.@ 3NS6$[7.J60".4'.U! )B$% Bảng 3: Kiểm chứng để xác định các nhóm tương đương S./ ].# 6$[7.U <^F <^2 '6G m^KK ,(‚m^KKƒm^m<^g4):$C.-:#.3NS6$[7.U .J].#AS./:4\._V^0Y..9: 0101! % 4: Thiết kế nghiên cứu  36 60".'. U '.U 36 N$'. U ]. „  …)&:9EA  S 4-.,:0Y T. „ 2 F # N.NO?I&PcRQ:NB$% :_3! S./ „ * …)&:9EA  S 4-.,:0Y T. N 4\  NO ?I &P  cRQ:N B$%:_3! „ 8 O?I&€&43./LQNU.:C&! 237I>:T8D89D5L8MN7 w=$.$†[G \X))4)&PB$%:_3NO?I[%>cRQ:N^ 4%9^N0$PAT.l.'.\A.'.NO?I.\/.>^[%9 C\?@:#$6-.'.eQ[NQ9AQ!Q^&&cRQ:N^A:[.4!.9^ w)NO?I].# ;)].#0Y.)Q90"?M].#4) 9E.T..Jj'9?I.A9E9'1A4)9E..0167 .J60;3$T.17i%[%9>4'.B$!WI3: ].#69 ; W'.ZR)&:9EA S4- 0; ].# U?$R)&:9EA S4- $P9E4u4 )  .01  67 x g*})F}}*m* ‡z  .J  g  \ T.^E43 '9 A-4S A4S 2 >6NS:0Y.J g  Z  Q9 u}}}xA ~:#ˆ01/ $P *H .J.01 67 u(2m2}2}*m*x ‡z@*.J* \  9'  A  ) +# '9 A-4S A4S >6NS:0Y.J g  Z  Q9 u}}}x H 2 U3VWOX89 43660".'.U:.9'9A-)C&3 436G4f@T.4fA9[3$M$N•6d\.,3?]A94) B$%.Jg'9A-! 436N$'.U:.9S./)C&3436 G4f@T.4f*A9[3$M$N•.j].#7C&3 436G4f@T.4f*A9&P6d\.,3?]A94)B$%.J g'9A-! )436A.,[ L$4'9A-X.,[436G4f@T.4f*T.*mL *m*R9\Xa./.436A#.C&3A9Na3AR)&:9E^S4- .,:0YT.Nu.U?$43667[(69&I:I..Jx LW,[Q9'&'XR=(?]! DY8>ZMD6[W5E7\BSJ>]7F Bảng 5: So sánh điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động S./ ].# 36$[7 D^< H^2 U:#..$† ^2 ^m '6G.J&€&43./LQN m^mm W-:#.'6G6$[7.$†z ^2 60".'.U.%:0101^N$43643./.- :#.36$[7[iLQN.94)B$%‚m^mm.9,(N].-:#.@ 36$[7].#AS./6,._V/.:.- K :#.36$[7].#.9136$[7S./: 4\M$-?94)B$%'.U.! W-:#.'6G6$[7.$†z‚ 2^ 2^ <^D2^H = − S.)$[%-$.>W9Q^.-:#.'6G6$[7.$†z‚^2 .9,(/.U%0o.JA#.O?I&PcRQ:NB$%:_3Ntb& .9A#.S4-''R)&:9ET.N0Y...>R'.E4S A4S260;3$T.17X0Y.43./! Biểu đồ so sánh điểm trung bình trước tác động và sau tác động của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. B8W7^8 )B$%[436N$'.U.J].#.36$[7 .U[iH^2A4)B$%[436N$'.U.JS./.3 6$[7.U[iD^<>6U.-:#.3NS@:^HV: m [...]... những yêu cầu đó có việc quản lý và nắm được số liệu chất lượng học sinh, để giúp cho công việc này được thực hiện dễ dàng bớt đi phần vất vả cho giáo viên cũng như nhà trường thì khi sử dụng phần mềm excel quản lý điểm học sinh tiểu học này sẽ giải quyết được vấn đề đó Phần mềm này được thiết kế trên Microsoft Excel 2003 nên rất quen thuộc và dễ sử dụng Sau các đợt Kiểm... Thông tư số 32 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đánh giá xếp loại học sinh Tiểu học 12 4 Echip – Tạp chí công nghệ thông tin – Viễn thông – Truyền thông 13 PHỤ LỤC CỦA ĐỀ TÀI PHỤ LỤC I: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM EXCEL THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI HỌC SINH TIỂU HỌC I Giới thiệu Trong việc quản lý của các cấp lãnh đạo cũng như nhà trường và các tổ khối đến giáo viên có rất... định kỳ giữa học kỳ 2 năm học 2011 - 2012 môn Toán và Tiếng Việt của học sinh lớp mình , Thầy ( cô) hãy nhập điểm vào phần mềm Excel quản lý điểm để thống kê số liệu vào Mẫu 2 3 Thang điểm Như thang điểm kiểm tra trước tác động 20 21 PHỤ LỤC V: ĐĨA CD CHỨA PHẦN MỀM EXCEL THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI HỌC SINH TIỂU HỌC 22 23 ... tổ hợp phím Ctrl + S) Làm 16 như vậy để khi chúng ta mở lại phần mềm thì trang chủ chứa Fom điều khiển luôn xuất hiện trước - Giả sử trong năm học có một số em bỏ học hoặc chuyển đi (không học tại trường) thì ta phải bỏ hết các thông tin của học sinh đó như số thứ tự, điểm các môn, để phần mềm khỏi thống kê - Trong phần mềm có một số Sheet đã bị khóa nhằm hạn chế được rất nhiều... vị: Trường Tiểu học Sơn Bình Phần mềm này hoàn thiện vào tháng 12/2011 *** 17 PHỤ LỤC II: ĐỀ VÀ THANG ĐIỂM KIỂM TRA TRƯỚC TÁC ĐỘNG DÙNG CHUNG CHO CẢ 2 NHÓM 1 Đề kiểm tra Dựa vào kết quả kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 môn Toán và Tiếng Việt của học sinh lớp mình , Thầy ( cô) hãy ghi điểm vào Mẫu 1 rồi thống kê và ghi số liệu vào Mẫu 2 2 Thang điểm Người chấm... đúng và thời gian làm việc của giáo viên để hoàn thành hai biểu mẫu đã cho Ở đây vì sĩ số học sinh từng lớp không đều nên khi tính thời gian làm việc này của giáo viên phải dựa vào thời gian hoàn thành của lớp đó chia cho số học sinh để tìm ra trung bình cộng thời gian 18 hoàn thành cho một học sinh nhằm chấm điểm của giáo viên đảm bảo công bằng Cụ thể: Dưới 20 giây:... LỤC III: ĐỀ VÀ THANG ĐIỂM KIỂM TRA SAU TÁC ĐỘNG 1 Đề kiểm tra dành cho nhóm đối chứng Dựa vào kết quả kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 2 năm học 2011 - 2012 môn Toán và Tiếng Việt của học sinh lớp mình , Thầy ( cô) hãy ghi điểm vào Mẫu 1 rồi thống kê và ghi số liệu vào Mẫu 2 2 Đề kiểm tra dành cho nhóm thực nghiệm Dựa vào kết quả kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 2 năm học 2011 - 2012 môn... với máy tính Kết luận và khuyến nghi * Kết luận Việc sử dụng phần mềm Microsoft Exels quản lý điểm đã giúp cho việc thống kê đánh giá xếp loại học sinh được nhanh chóng chính xác thay cho cách làm thủ công của giáo viên là tự ghi ra giấy rồi đếm và thống kê số liệu vào bảng tổng hợp in sẵn tại khối 1 và khối 3 Trường Tiểu học Sơn Bình * Khuyến nghi Đối với các cấp lãnh đạo:... và nhà trường đều được thống kê nhanh chóng Khi sử dụng phần mềm này sẽ giúp cho các thầy cô 14 phụ trách lớp đỡ tính toán điểm của học sinh, đỡ lập các loại báo cáo chất lượng cho trường sau các kì kiểm tra đặc biệt với Ban giám hiệu nhà trường sẽ có rất nhiều thuận tiện trong việc quản lí điểm, quản lí chất lượng học sinh của trường như: - Khỏi cần kiểm tra cách... viên được tiếp cận và sử dụng máy tính nhiều hơn, mở các lớp bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin, khuyến khích và động viên giáo viên áp dụng công nghệ thông tin thường xuyên hơn vào việc dạy học và quản lý 11 Đối với giáo viên: luôn phải tự học hỏi tìm tòi để hiểu biết về công nghệ thông tin, có kĩ năng sử dụng các thiết bị tin học, các phần mềm thông dụng và .  w+T.N T.N].#AS./0Y..T -./$.$301d$A~:#">A?=U.!WI3: Bảng 2: Giới tính và thành phần dân tộc của học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 Trường Tiểu học Sơn Bình. ST.N.'. =U. aNS  @ r:. &&P=.9#$B$%.A#..J @0;&%:.'.S4-00;'9A-! #Eo60;3$T.17NS'9A-".{[)NO?I'( A>3:C&4)9E.[T.6-|96?3(.9A#.A)[i(AN9E[ %#O6-9eQ69.jA#.NO?I&PcRQ:Nh6Y.9A#.> 9'7.0.[)! 6%B$<T.:.'.B$%:_E60;3$T.17g]. ),(N$.'.Y436G4f70;'9A-X6,A,A%A"A#.' 8 'R)&:9EA.A".'..9NS4-Z.[#:A"A#.S4-NS:#$Q9 uaNS}@}?=U.}@?=U.xA>~:#&P63.NS0A9.'. [3$M$['9.'9!zZ.?A"N].S7T0;.`$:R9$(- Nt,$;AA#.436N].>R'.?@:#$.J4S60oA .$(-60;.`,6,$;! 3(a#6E6-^-./$(XNO?IO?I&P cRQ:NB$%:_3b&.9A#.S4-''R)&:9ET.N0Y. ..>R'.(.9.'.:J..J0;'9A-:]6 ,(6d)AS4-NS:#$A9[%aY&N•! 5F5GDHG>D;I>DJ 0&PB$%:_3A93'9A-NO?I.{A#..9&(?N'. T.N:"&7?'A9&P6dC&3436G4fuA".'. ''[i3NSxA4)B$%R)&:9EuA".'.''[iCR€x4 9[U.'.NS:#$.P['9.'9Nt0Y.S4-^.I3A.>R'.! %K8@A89D5L8MN7 +#.NO?I&PcRQ:NB$%:_3.b&.9A#.S4-'' R)&:9ET.N0Y...>R'.(.9.'.:J.6$( S.J'9A-:]6,(6d)AS4-NS:#$A9[%aY& N•(4• 5F>D7IJ>89D5L8MN7 O?I&PcRQ:NB$%:_3Ntb&.9A#.S4-''R)& :9ET.N0Y...>R'.E4SA4S260;3$T.1 7! DOP89GDHG 13(DHMD>DQ89D5L8MN7 < :].T60;3$T.17A7o=(.NS'9A-AT.N 690101$C:Y.9A#.-./$49T.N0&E/ ?I! w+'9A- '9A-$.$a;^$a0101$^.&I 6'..'.S0YT.N0$A$.P6'.#.A#.! SA4S2.'9A-u].#x S*A4S8.'9A-uS./x WI30N$ Bảng 2: Giới tính và thành phần dân tộc của giáo viên từ lớp 1 đến lớp 4 Trường Tiểu học Sơn Bình S'9A-.'. =U. aNS  @. Q9 u}}}x H 2 U3VWOX89 43660".'.U:.9'9A-)C&3 436G4f@T.4fA9[3$M$N•6d.,3?]A94) B$%.Jg'9A-! 436N$'.U:.9S./)C&3436 G4f@T.4f*A9[3$M$N•.j].#7C&3 436G4f@T.4f*A9&P6d.,3?]A94)B$%.J g'9A-! )436A.,[ L$4'9A-X.,[436G4f@T.4f*T.*mL *m*R9Xa./.436A#.C&3A9Na3AR)&:9E^S4- .,:0YT.Nu.U?$43667[(69&I:I..Jx LW,[Q9'&'XR=(?]! DY8>ZMD6[W5E7BSJ>]7F Bảng 5: So sánh điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động S./ ].# 36$[7 D^< H^2 U:#..$†
- Xem thêm -

Xem thêm: sử dụng phần mềm exels quản lý điểm cho học sinh tiểu học, sử dụng phần mềm exels quản lý điểm cho học sinh tiểu học, , Echip – Tạp chí công nghệ thông tin – Viễn thông – Truyền thông.

Từ khóa liên quan