nghiên cứu đặc điểm hứng thú học môn toán của học sinh và biện pháp tâm lý sư phạm nâng cao

11 2.4K 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2015, 21:00

Nghiên cứu đặc điểm hứng thú học môn Toán của học sinh tiểu học và biện pháp tâm lý sư phạm nâng cao hứng thú học môn Toán Đề cương đề tài: LA2747 – Tổng số trang: 184 Mở ĐầU 1 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 3 3. ĐỐI TƯỢNG, KHÁCH THỂ VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3 3.1. Đối tượng nghiên cứu 3 3.2. Khách thể nghiên cứu 3 3.3. Phạm vi nghiên cứu 3 4. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 4 5. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC 4 6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4 7. ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 5 7.1. Về mặt lý luận 5 7.2. Về mặt thực tiễn 5 8. CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN 5 CHƯƠNG 1 6 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 6 1.1. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ 6 1.1.1. Nghiên cứu hứng thú ở nước ngoài 6 1.1.2. Tình hình nghiên cứu hứng thú ở Việt Nam 10 1.2. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỨNG THÚ VÀ HỨNG THÚ HỌC TẬP 13 1.2.1. Khái niệm chung về hứng thú 13 Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh) http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com 1.2.1.1. Định nghĩa “hứng thú” 13 1.2.1.2. Cấu trúc của hứng thú 17 1.2.1.3. Mối quan hệ giữa khái niệm hứng thú với một số khái niệm khác 19 1.2.1.4. Vai trò của hứng thú trong hoạt động của cá nhân 22 1.2.2. Khái niệm hứng thú học tập 26 1.2.2.1. Định nghĩa hứng thú học tập: 26 1.2.2.2. Các loại hứng thú học tập 26 1.2.2.3. Sự hình thành và phát triển hứng thú học tập 28 1.2.2.4. Một số đặc điểm của hứng thú học tập 31 1.3. HỨNG THÚ HỌC MÔN TOÁN CỦA HS TIỂU HỌC 32 1.3.1. Vai trò và đặc điểm môn Toán ở trường tiểu học 32 1.3.2. Một số đặc điểm của HS tiểu học trong học tập 38 1.3.3. Khái niệm hứng thú học môn Toán của HS tiểu học 43 1.3.4. Đặc điểm hứng thú học môn Toán của HS tiểu học 46 1.4. BIỆN PHÁP TÂM LÝ SƯ PHẠM NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC MÔN TOÁN CỦA HS TIỂU HỌC 47 1.4.1. Những yếu tố ảnh hưởng đến hứng thú học môn Toán của HS tiểu học47 1.4.2. Những biện pháp tâm lý sư phạm tác động nâng cao hứng thú học môn Toán của HS tiểu học 50 1.4.2.1. Khái niệm biện pháp tâm lý sư phạm 50 1.4.2.2. Những biện pháp tác động 50 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 54 CHƯƠNG 2 55 TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 55 2.1. NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN 55 2.1.1. Mục đích 55 2.1.2. Nội dung nghiên cứu cơ sở lý luận (Đã trình bầy ở chương 1) 55 2.1.3. Phương pháp nghiên cứu và cách tiến hành 55 2.2. TỔ CHỨC ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG 56 Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh) http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com 2.2.1. Khảo sát thăm dò 56 2.2.1.1. Mục đích 56 2.2.1.2. Khách thể 56 2.2.1.3. Cách tổ chức tiến hành 56 2.2.2. Điều tra chính thức 57 2.2.2.1. Mục đích 57 2.2.2.2. Lựa chọn khách thể nghiên cứu 57 2.2.2.3. Nội dung khảo sát 58 2.2.2.4. Phương pháp nghiên cứu và cách tiến hành 59 2.3. TỔ CHỨC THỰC NGHIỆM TÁC ĐỘNG 63 2.3.1. Mục đích thực nghiệm 63 2.3.2. Giả thuyết thực nghiệm 63 2.3.3. Nhiệm vụ thưc nghiệm 63 2.3.4. Nội dung thực nghiệm 64 2.3.5. Tiến trình thực nghiệm 65 2.3.5.1. Thực nghiệm tác động sư phạm lần 1 65 2.3.5.2. Thực nghiệm tác động sư phạm lần 2 69 2.4. CÁCH XỬ LÝ SỐ LIỆU VÀ CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 70 2.4.1. Cách xử lý số liệu 70 2.4.2. Các tiêu chí đánh giá 71 2.4.2.1. Tiêu chí đánh giá mặt xúc cảm 71 2.4.2.2. Tiêu chí đánh giá mặt nhận thức 72 2.4.2.3. Tiêu chí đánh giá mặt hành động 73 2.4.2.4. Đánh giá mức độ hứng thú học môn Toán ở HS 75 2.4.3. Xử lý kết quả 76 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 78 CHƯƠNG 3 80 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN 80 Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh) http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com 3.1. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HỨNG THÚ HỌC MÔN TOÁN CỦA HS LỚP 3 - 4 80 3.1.1. Biểu hiện về xúc cảm của HS lớp 3 – 4 đối với môn Toán 80 3.1.2. Biểu hiện về nhận thức 83 3.1.3. Những biểu hiện về hành động học môn Toán của HS lớp 3 - 4 88 3.1.3.1. Những biểu hiện trong các hành động học môn Toán 88 3.1.3.2. Về mức độ tích cực hành động của HS khi giải bài toán khó 94 3.1.3.3. Những biểu hiện hứng thú học môn Toán trong các hành động học tập ở nhà, ở ngoài lớp của HS lớp 3 - 4 96 3.1.3.4. Kết quả học tập của HS 97 3.1.4. Biểu hiện về mức độ hứng thú học môn Toán của HS lớp 3 - 4 99 3.2. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỨNG THÚ HỌC MÔN TOÁN CỦA HS LỚP 3 – 4 102 3.2.1. Những yếu tố ảnh hưởng đến hứng thú học môn Toán theo đánh giá của HS lớp 3 – 4 102 3.2.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến hứng thú học môn Toán của HS lớp 3 – 4 theo đánh giá của GV 105 3.2.3. Đánh giá các tác động giáo dục của GV đến hứng thú học môn Toán của HS lớp 3 - 4 106 3.3. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM TÁC ĐỘNG SƯ PHẠM NHẰM NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC MÔN TOÁN CỦA HS LỚP 3 - 4 108 3.3.1. Các biện pháp tâm lý sư phạm 108 3.3.2. Kết quả thực nghiệm lần 1 ở HS lớp 3 109 3.3.2.1. Xúc cảm của HS đối với môn Toán 109 3.3.2.2. Mức độ hứng thú của HS 110 3.3.2.3. Kết quả kiểm tra môn Toán 114 3.3.3. Kết quả thực nghiệm lần 2 ở HS lớp 4 114 3.3.4. Kết luận về thực nghiệm 121 Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh) http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com 3.4. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM HỨNG THÚ HỌC MÔN TOÁN CỦA HS LỚP 3 – 4 122 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 124 kếT LUậN Và KIếN NGHị 125 1. KẾT LUẬN 125 2. KIẾN NGHỊ 126 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 128 TÀI LIỆU THAM KHẢO 129 PHẦN PHỤ LỤC 139 Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh) http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong tâm lý học, hứng thú là một vấn đề phong phú, hấp dẫn và cũng khá phức tạp, như L. X. Vưgôtxki đã khẳng định: “Đối với việc nghiên cứu hầu như không có vấn đề nào rắc rối hơn vấn đề tìm hiểu hứng thú thực sự của một con người" [113, tr. 110]. Chính vì thế, lâu nay lĩnh vực hứng thú đã được nhiều nhà khoa học trên thế giới quan tâm nghiên cứu, song vẫn còn nhiều vấn đề cần tìm tòi. Hứng thú là một trong những mặt biểu hiện của xu hướng nhân cách, nó có vai trò rất to lớn đối với hoạt động của con người nói chung và hoạt động nhận thức nói riêng. Hứng thú làm tăng hiệu quả của quá trình nhận thức, làm nảy sinh khát vọng hành động và hành động một cách say mê, sáng tạo, làm tăng sức làm việc, ở mỗi người. Trong họat động học tập, hứng thú là yếu tố quan trọng thôi thúc HS nắm bắt tri thức một cách nhanh hơn, sâu sắc hơn. Khi có hứng thú học một môn nào đó, HS sẽ tập trung chú ý vào đối tượng nhận thức, nhờ đó quan sát của các em trở nên nhạy bén và chính xác, chú ý trở nên bền vững, việc ghi nhớ dễ dàng và sâu hơn, quá trình tư duy sẽ tích cực hơn, sự tưởng tượng sẽ phong phú hơn Các em sẽ tự giác, sáng tạo, say sưa, không biết mệt mỏi trong quá trình lĩnh hội, và sự vận dụng những điều lĩnh hội được vào giải các bài tập sẽ linh hoạt, sáng tạo hơn, nhờ đó kết quả học tập của họ sẽ ngày càng nâng cao, năng lực của HS từng bước được hình thành, phát triển một cách tích cực. Điều này đã được đại văn hào Macxim Goocki khái quát: “Tài năng, nói cho cùng là tình yêu đối với công việc”. Trong trường phổ thông nói chung, trường tiểu học nói riêng, môn Toán có vị trí đặc biệt quan trọng, nó có khả năng to lớn trong việc giúp HS phát triển các năng lực và phẩm chất trí tuệ. Thật vậy, do tính chất trừu tượng, khái quát cao, sự suy luận lôgic chặt chẽ, toán học có khả năng hình thành ở người học óc trừu tượng, năng lực tư duy lôgic chính xác. Việc tìm kiếm cách chứng minh một định lý, tìm lời giải hay cho một bài toán có tác dụng trong việc rèn luyện Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh) http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com cho HS các phương pháp tư duy khoa học trong học tập, trong việc giải quyết các vấn đề, biết cách quan sát, phân tích, tổng hợp, so sánh, dự đoán, suy luận, chứng minh qua đó rèn luyện cho HS trí thông minh sáng tạo. Không những thế, môn Toán còn góp phần tích cực vào việc giáo dục cho các em những phẩm chất đáng quí trong học tập, lao động và cuộc sống, như: tính kỷ luật, tính kiên trì, tính chính xác, biết cảm thụ cái đẹp trong những ứng dụng phong phú của toán học, tìm ra cái đẹp của những lời giải hay, Khi nhận ra điều này, HS ngày càng yêu thích, say mê môn Toán hơn, tích cực học tập, ứng dụng nó, từ đó mà chất lượng học toán ngày càng cao hơn. Vì vậy hứng thú càng trở nên quan trọng trong việc học tập môn Toán ở trường tiểu học. Chỉ khi có hứng thú thật sự đối với việc học tập môn Toán HS mới thấy được sự hấp dẫn của nội dung tri thức toán học, cũng như những phương pháp khám phá ra nội dung đó. Đồng thời các em cũng cảm nhận được vai trò của toán học đối với đời sống và các ngành khoa học khác. Trong những năm gần đây, hứng thú học môn Toán của HS ở nhiều trường tiểu học nhìn chung vẫn còn bị hạn chế, không ít em sợ toán, coi việc học toán là một công việc nặng nhọc, căng thẳng, Nguyên nhân dẫn đến hiện trạng trên có thể do các em chưa thật sự nhận biết tầm quan trọng và ý nghĩa của việc học toán, chưa được kích thích hành động tích cực, sáng tạo trong quá trình giải toán ; cũng có thể do nội dung môn Toán khô khan, phương pháp dạy của GV chưa thật sự hấp dẫn, Mặt khác, trên thực tế những nghiên cứu hình thành hứng thú học toán cho HS tiểu học ở Việt Nam còn chưa được nghiên cứu mang tính hệ thống, đặc biệt đối với HS tiểu học ở những vùng xa xôi, hẻo lánh như địa bàn Tây Ninh. Vì vậy, chúng tôi chọn đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm hứng thú học môn Toán của học sinh tiểu học và biện pháp tâm lý sư phạm nâng cao hứng thú học môn Toán ở các em". 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Chỉ ra những đặc điểm hứng thú học môn Toán của HS tiểu học, đề xuất và thử nghiệm một số biện pháp tâm lý sư phạm để nâng cao loại hứng thú này, Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh) http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com từ đó đưa ra những kiến nghị sư phạm góp phần phát triển hứng thú học môn Toán cho HS tiểu học. 3. ĐỐI TƯỢNG, KHÁCH THỂ VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đặc điểm hứng thú học môn Toán của HS tiểu học và biện pháp tâm lý sư phạm nâng cao hứng thú học môn Toán ở các em. 3.2. Khách thể nghiên cứu Khách thể nghiên cứu chính gồm 422 HS trong đó 209 HS khối lớp 3 và 213 HS khối lớp 4 của một số trường tiểu học huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Khách thể nghiên cứu bổ trợ là 29 GV gồm các GV trực tiếp dạy những HS đựơc nghiên cứu và các GV dạy ở các khối lớp 3 và lớp 4 khác. Trưng cầu ý kiến 64 CMHS. Một số khách thể phỏng vấn sâu: 25 HS, 30 CMHS, 15 GV, 3.3. Phạm vi nghiên cứu - Về khách thể nghiên cứu: Do điều kiện hạn chế nên không thể nghiên cứu HS tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5, chúng tôi chỉ chọn nghiên cứu được HS khối lớp 3 và lớp 4; hai khối lớp đặc trưng của tiểu học. - Về đối tượng nghiên cứu: + Nghiên cứu một số đặc điểm hứng thú học môn Toán của HS tiểu học. + Biện pháp tâm lý sư phạm: chủ yếu áp dụng một số tác động tâm lý thông qua phương pháp dạy học của GV nhằm tăng tính chủ động, tìm tòi, sáng tạo và tạo lập bầu không khí tâm lý HS tích cực trong quá trình học tập để nâng cao hứng thú học môn Toán. - Địa bàn nghiên cứu: Chỉ triển khai nghiên cứu tại một số trường tiểu học: Thị Trấn, Nguyễn Đình Chiểu, Bạch Đằng trong địa bàn huyện Hòa Thành, thuộc tỉnh Tây Ninh. 4. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 4.1. Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về: Hứng thú, hứng thú học tập, đặc điểm hứng thú học môn Toán của HS nói chung, hứng thú học môn Toán của HS tiểu học nói riêng; các yếu tố tác động đến việc hình thành và phát triển hứng thú của HS tiểu học. Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh) http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com 4.2. Điều tra, phân tích thực trạng và nguyên nhân của thực trạng hứng thú học môn Toán của HS ở một số trường tiểu học; xác định những đặc điểm của hứng thú học môn Toán ở HS tiểu học. 4.3. Đề xuất và thử nghiệm một số biện pháp tâm lý sư phạm nhằm nâng cao hứng thú học môn Toán cho HS. 4.4. Đề xuất kiến nghị sư phạm nhằm phát triển hứng thú học môn Toán của HS tiểu học. 5. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Đặc điểm hứng thú học môn Toán của HS tiểu học hiện nay nhìn chung còn phân tán, chưa bền vững, chưa ổn định, chủ yếu là hứng thú gián tiếp. Một trong những nguyên nhân của hiện trạng này là do: việc giảng dạy chưa làm cho HS nhận thức rõ ý nghĩa của môn Toán, chưa thật sự tạo ra tính chủ động, sáng tạo của HS trong quá trình giải toán, cũng như chưa tạo ra bầu không khí tích cực trong quá trình học toán. Nếu tăng cường một số biện pháp tâm lý sư phạm nhằm thay đổi những nguyên nhân trên theo hướng tích cực thì hứng thú học môn Toán ở HS tiểu học sẽ được nâng cao. 6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đề tài đã sử dụng một hệ thống các phương pháp nghiên cứu mà chúng tôi sẽ trình bày chi tiết ở chương 2 của luận án, bao gồm các phương pháp sau: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu. - Phương pháp chuyên gia. - Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi. - Phương pháp phỏng vấn. - Phương pháp quan sát. - Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động. - Phương pháp thực nghiệm. - Phương pháp thống kê toán học. 7. ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 7.1. Về mặt lý luận Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh) http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com Luận án đã góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu lĩnh vực hứng thú học tập môn Toán của HS tiểu học; xác định được những đặc điểm hứng thú học môn Toán của HS tiểu học, góp phần làm phong phú thêm tài liệu về đặc điểm tâm lý lứa tuổi HS Việt Nam. 7.2. Về mặt thực tiễn - Đánh giá được thực trạng hứng thú và từ đó xác định một số đặc điểm hứng thú học môn Toán của HS lớp 3 - 4. - Phân tích những yếu tố tác động tích cực và tiêu cực đến hứng thú học môn Toán của HS tiểu học từ đó đề xuất một số biện pháp tâm lý sư phạm giúp GV tác động đến HS một cách khả thi và đem lại kết quả rõ rệt. - Kết quả nghiên cứu của Luận án cung cấp tài liệu góp phần bồi dưỡng GV tiểu học về cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển hứng thú học môn Toán ở HS tiểu học và biện pháp tâm lý sư phạm nâng cao hứng thú học môn Toán cho các em. 8. CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN Nội dung luận án gồm 127 trang, bao gồm phần mở đầu (5 trang), ba chương (119 trang) trong đó có 21 bảng số, 2 biểu đồ và kết luận, kiến nghị (3 trang). Ngoài ra còn có danh mục công trình của tác giả, tài liệu tham khảo và phụ lục (54 trang). Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh) http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com [...]... đủ Quý độc giả nào có nhu cầu tham khảo toàn bộ nội dung có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện Vui lòng truy cập tại đây: http://thuvienluanvan.com/datmua.php (Bấm Ctrl vào link để xem) Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến thư viện trong thời gian vừa qua Thông tin liên hệ: Hotline: 093.658.3228 (Mr.Minh) Điện thoại: 043.9911.302 Email: Thuvienluanvan@gmail.com Hệ thống Website: http://thuvienluanvan.com . Nghiên cứu đặc điểm hứng thú học môn Toán của học sinh tiểu học và biện pháp tâm lý sư phạm nâng cao hứng thú học môn Toán ở các em". 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Chỉ ra những đặc điểm hứng thú. Khái niệm hứng thú học môn Toán của HS tiểu học 43 1.3.4. Đặc điểm hứng thú học môn Toán của HS tiểu học 46 1.4. BIỆN PHÁP TÂM LÝ SƯ PHẠM NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC MÔN TOÁN CỦA HS TIỂU HỌC 47 1.4.1 hưởng đến hứng thú học môn Toán của HS tiểu học4 7 1.4.2. Những biện pháp tâm lý sư phạm tác động nâng cao hứng thú học môn Toán của HS tiểu học 50 1.4.2.1. Khái niệm biện pháp tâm lý sư phạm 50 1.4.2.2.

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Nghiên cứu đặc điểm hứng thú học môn Toán của học sinh tiểu học và biện pháp tâm lý sư phạm nâng cao hứng thú học môn Toán

Tài liệu liên quan