tổng hợp nhiều đề thi hsg hoá học 12 tp hà nội

17 2,997 9
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2015, 09:00

Sở giáo dục-đào tạo Kỳ thi học sinh giỏi thành phố lớp 12 thpt Hà nội Năm học 1994-1995 ***** ***** môn thi :hóa học (vòng 1) Ngày thi :23-12 -1995 Thời gian làm bài:180 phút Câu I :1. Nêu hiện tợng xảy ra (nếu có ) khi nhỏ từ từ dung dịch (NH 4 ) 2 CO 3 lần lợt vào cốc chứa : a.Dung dịch Na 2 CO 3 b.Dung dịch NH 4 Cl Giải thích hiện tợng và viết các phơng trình phản ứng xảy ra . 2. Phân lớp có mức năng lợng cao nhất trong nguyên tố X là 4s và của nguyên tố Y là 3p ,X và Y tạo hợp chất có công thức là XY ,trong phân tử chứa tổng số hạt n,p,e là 108. a.Xác định vị trí của X và Y trong hệ thống tuần hoàn (số thứ tự,chu kỳ ,nhóm,phân nhóm),biết rằng trong thành phần cấu tạo nguyên tử của X và Y đều có số hạt mang điện gấp 2 lần số hạt không mang điện . b.Trong thành phần 1 oxit ,nguyên tố Y chiếm 50% khối lợng .Hãy viết công thức electron ,công thức cấu tạo của oxit và cho biết liên kết trong phân tử oxit này thuộc loại nào ? Giải thích ? Câu II:1.Cho (A),(B),(C),. . .(K) là những hợp chất hữu cơ .Hãy chọn các chất thích hợp và viết những phơng trình phản ứng theo sơ đồ sau (ghi rõ điều kiện kèm theo ,nếu có). CaCO 3 (A) (B) (C) (H) (I) (K) rợu isobutylic (D) (G) Cao su BuNa (E) (F) Polietilen 2.Trình bày phơng pháp hoá học để phân biệt các chất khí sau : metan ,etilen, axetilen ,amoniac và anđehit fomic. Câu III: Hỗn hợp A gồm Mg và kim loại R (hoá trị n).Hoà tan hoàn toàn 5,85 gam A bằng dung dịch HNO 3 loãng ,thu đợc 1,68 lít khí N 2 O duy nhất (đktc ). 1.Xác định R là những kim loại nào trong những kim loại dới đây: Cho Na=23 , Al=27 , K=39 , Ca=40 , Fe=56 ,Cu=64 ,Zn=65. 2.Nếu đem hoà tan hoàn toàn 5,85 gam A bằng 450 ml dung dịch chứa hỗn hợp HNO 3 0,2 M và H 2 SO 4 0,2 M ta có thể thu đợc tối đa bao nhiêu lít khí N 2 O (đktc ). Câu IV:X và Y là 2 axit hữu cơ đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (M X < M Y ). Trộn lẫn X và Y theo tỉ lệ mol 1:1 ,đợc hỗn hợp A . Z là rợu no có số nguyên tử cacbon trong phân tử bằng số nguyên tử cacbon trong phân tử X .Trộn lẫn Z vào A đợc hỗn hợp B ,trong đó số mol Y lớn hơn số mol Z cha tới 2 lần .Để đốt cháy hoàn toàn 7,616lit hơi B (đktc) phải dùng vừa hết 1,3 mol oxi . Phản ứng tạo thành 58,529 lít hỗn hợp khí K (đo ở 127 0 C và 1,2 atm) chỉ gồm khí CO 2 và hơi n- ớc .Tỉ khối của K so với metan là 1,9906. 1.xác định công thức phân tử ,công thức cấu tạo và gọi tên X ,Y ,Z biết rằng các chất này đều có mạch hở và không phân nhánh. 2.Tính khối lợng este tạo thành khi đun nhẹ cũng hỗn hợp B nh trên với 1 ít H 2 SO 4 làm xúc tác ,biết rằng hiệu suất của phản ứng là 75% và các este tạo thành có số mol = nhau. Cho H=1 ,C=12, O=16 Sở giáo dục-đào tạo Kỳ thi học sinh giỏi thành phố lớp 12 thpt Hà nội Năm học 1994-1995 ***** ***** môn thi :hóa học (vòng 2) Ngày thi :6-1 -1995 Thời gian làm bài:180 phút Hoá đại cơng và hoá vô cơ (10 điểm) Câu I : Dung dịch A chứa các ion Cu 2+ ,K + , Cl - ,và NO 3 - trong nớc . 1.Có thể hoà tan những muối nào vào nớc để đợc dung dịch có chứa những ion này . 2.Tiến hành điện phân 3 lít hỗn hợp A (với điện cực trơ ,màng ngăn xốp) cho tới khi nớc bắt đầu bị điện phân ở anôt thì nhận thấy khối lợng catôt tăng thêm 0,96 gam .Nếu tiếp tục điện phân cho tới khi nớc bắt đầu bị điện phân ở catôt rồi dừng lại ,nhận thấy dung dịch lúc này có pH= 2. Giả thiết qúa trình điện phân thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể ,toàn bộ kim loại thoát ra đều bám vào catôt ,bỏ hiện tợng thuỷ phân của các muối . Hãy tính khối l- ợng muối tan trong dung dịch trớc khi điện phân và thể tích khí thoát ra ở anôt sau khi điện phân (ở đktc ). Câu II : Từ nguyên liệu là đá vôi ,than đá ,quặng apatit ,pirit ,nớc và không khí có thể điều chế đ- ợc những loại phân bón hoá học :amoni nitrat ,amophot,ure ,và supephotphat đơn .Hãy viết các phơng trình phản ứng . Câu III: A là 1 oxit sắt .Hoà tan 23,2 gam A vào 3 lít dung dịch HNO 3 thu đợc dung dịch B và 0,56 lít hỗn hợp khí C (gồm NO và N 2 O) có tỉ khối so với oxi là 1,025 .Cho tiếp m gam bột Cu vào B ,sau khi phản ứng hoàn toàn thu đợc 0,672 lít khí NO duy nhất và 1,68 gam chất rắn không tan . 1.xác định công thức của A .Tính m và nồng độ mol /l của dung dịch HNO 3 đã dùng ở trên . 2.X là oxit của kim loại M (hoá trị II) không tan trong nớc .Đem hoà tan hoàn toàn m 1 gam hỗn hợp A và X vào dung dịch H 2 SO 4 loãng ,đợc dung dịch G .Để trung hoà hết axit trong G phải dùng 40 ml dung dịch D chứa hỗn hợp Ba(NO 3 ) 2 và NaOH có nồng độ tơng ứng là 0,3 mol// và 0,5 mol/l. Nếu cho 400 ml dung dịch D vào G ,thì sau khi phản ứng xong ,lọc tách đợc kết tủa K và 500 ml dung dịch E .Để trung hoà vừa hêt ml dung dịch E cần dùng 30 ml dung dịch HNO 3 0,2 M .Mặt khác khi nung K trong không khí đến khối lợng không đổi ,đợc 19,51 gam chất rắn .Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn ,tính m 1 và xác định kim loại M ,biết rằng khối lợng nguyên tử của M >20. Hoá hữu cơ (10 điểm) C âu I : Cho 4 chất hữu cơ không cùng loại ,đều có công thức phân tử là C X+Y H 4X-Y O X N Y và có tỉ khối so với không khí là : 2,6 < d/không khí < 3,1 1.xác định công thức cấu tạo của các chất này ,biết rằng chúng dều có mạch cacbon không phân nhánh 2.Nêu phơng pháp hoá học để nhận biết 4 chất trên . Câu II : Một hợp chất hữu cơ A có mạch không phân nhánh thành phần gồm C,H,O trong đó oxi chiếm 44,4% khối lợng .Cho A phản ứng hoàn toàn với dung dịch KOH d ,thu đợc dung dịch có chứa hỗn hợp 2 chất hữu cơ B và D đều có khả năng phản ứng tráng g- ơng .Cho 1 lợng vừa đủ Cu(OH) 2 vào dung dịch chứa hỗn hợp này ,đun nhẹ đợc 1 kết tủa K màu đỏ gạch và đợc 2 chất hữu cơ tơng ứng là F và G .Cho biết A và K có khối lợng bằng nhau . 1.Hãy xác định công thức phân tử của A . 2. Cho F tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 ,đợc chất hữu cơ M .Lấy 4,8 gam M tác dụng với Na d thu đợc 1,164 lít hiđrô ở 81,9 0 C và 1,5 atm . xác định công thức cấu tạo của A ,biết rằng số nguyên tử cacbon trong B và D bằng nhau .Các phản ứng xảy ra hoàn toàn . Cho H=1, O=16, N=14 ,Na=23, Cu=64, C=12,Ca=40,Mg=24,Fe=56,Zn=65,Cl=35,5 S=32 , K=39, Ba=137 Ghi chú :Thí sinh chỉ đợc sử dụng máy tính cá nhân và bảng hệ thống tuần hoàn Sở giáo dục-đào tạo Kỳ thi học sinh giỏi thành phố lớp 12 thpt Hà nội Năm học 1996-1997 ***** ***** môn thi :hóa học (vòng 2) Ngày thi :8-1 -1997 Thời gian làm bài:180 phút Hoá đại cơng và hoá vô cơ (10 điểm) 1.ở nhiệt độ xác định mối liên hệ giữa tích số tan T và nồng độ mol/l của các ion (X b+ ) ,(Y a- ) trong dung dịch bão hoà của hợp chất ít tan X a Y b đợc biểu diễn bằng công thức :T XaYb = (X b+ ) a . (Y a- ) b Cho biết ở 25 0 C : T Fe(OH)3 = 6,3.10 -18 ,T PbSO4 = 8,4.10 -8 . Hãy dự đoán và giải thích hiện tợng xảy ra khi : a.Trôn lẫn 20 ml FeCl 3 0,00002 M với 30 ml KOH 0,000001 M. b.Trộn lẫn 20 ml Pb(NO 3 ) 2 0,00003 M với 20 ml Na 2 SO 4 0,00002 M 2.Cho các nguyên tố X ,Y ,Z lần lợt có Z =24,29 ,42 a.Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tố này . b.xác định vị trí của chúng trong hệ thống tuần hoàn . c.Nêu và giải thích các mức OXH của nguyên tố Z . 3.Tốc độ của phản ứng : 2 SO 2 + O 2 = 2 SO 3 đợc xác định bằng biểu thức : v= k.( SO 2 ) 2 .(O 2 ). (1) Hãy so sánh tốc độ của phản ứng (1) với tốc độ của phản ứng này trong những trờng hợp sau : a.Khi nhiệt độ không thay đổi : *Tăng nồng độ SO 2 lên 2 lần ,giảm nồng độ O 2 đi 2 lần *Giảm nồng độ SO 2 đi 2 lần ,tăng nồng độ O 2 lên 2 lần b.Tăng nhiệt độ thêm 30 0 C đồng thời giảm nồng độ của cả SO 2 và O 2 xuống 2 lần ;biết rằng cứ tăng nhiệt độ lên 10 0 C thì tốc độ của phản ứng tăng lên 3 lần. 4.Nêu phơng pháp hoá học để tách riêng các chất có trong 1 hỗn hợp gồm : MgCl 2 , ZnCl 2 ,CuCl 2 ,AlCl 3 và NaCl. Bài toán : Mẩu quặng X chứa Fe 3 O 4 ,FeCO 3 và tạp chất trơ . Cho 5 g bột X tác dụng với lợng d dung dịch H 2 SO 4 loãng đợc dung dịch A,khí B và m gam chất rắn C .Hấp thụ hoàn Toàn khí B bằng 400 ml dung dịch NaOH 0,0875 M ,đợc dung dịch B 1 .Cho tiếp lợng d dung dịch CaCl 2 vào dung dịch B 1 ,thấy tạo thành 1,5 gam kết tủa .Tiến hành điện phân dung dịch A bằng điện cực trơ .và dong điện 1 chiều có c- ờng độ 2 ampe .Sau t giây ,khi thấy ở catôt bắt đầu xuất hiện bọt khí thì dừng lại đợc dung dịch A 1 .Chia A 1 thành 2 phần đều nhau :Nhỏ từ từ vừa hết 20 ml dung dịch KMnO 4 0,15 M vào phần 1 thì thấy trong dung dịch bắt đầu xuất hiện màu tím. Cho lợng d dung dịch NaOH vào phần 2 ,rồi lọc lấy kết tủa tạo thành đem nung đến khối lợng không đổi ,đợc m gam chất rắn. a.Viết các phơng trình phản ứng dới dạng ion. b.Tính m,t và khối lợng các chất có trong X ,biết m < 1,126. Hoá hữu cơ 1.Nêu sự khác nhau về cấu tạo phân tử và tính chất hoá học của saccarozơ và mantôzơ.Nêu thí dụ minh hoạ. 2.Có thể tồn tại những mối liên kết hiđrô khác nhau trong 1 dung dịch rợu etylic hoà tan phenol .Hãy viết các công thức biểu diễn những mối liên kết này và cho biết trong số này liên kết nào bền nhất . 3.Từ propan và các chất vôcơ cần thiết hãy viết các phơng trình phản ứng điều chế các chất sau : a.2,4,6 triamino phenol b.3,5 đihiđrôxyl anilin c.etyl vinyl ete d. (-CH 2 - CH 2 - CH 2 - CHCl=CH- CH 2 - ) n Bài toán Xà phòng hoá hoàn toàn 1 lợng este (chỉ chứa C,H,O ) cần dùng vừa hết 20 gam dung dịch NaOH 18% ,thu đợc 2,76 gam rợu B và hỗn hợp C gồm muối của 2 axit hữu cơ cacboxylic mạch hở .Cho rợu B tác dụng với d Na ,thu đợc 1,008 lit khí ở đktc .Bằng cách thích hợp từ hỗn hợp muối C tách đợc hỗn hợp axit D .Nạp hơi D vào 1 bình kín có dung tích 1,2 lít ,ở 136,5 0 C và 1,68 atm.Thêm tiếp vào bình 1 lợng oxi vừa đủ để đốt D .Bật tia lửa điện để đốt cháy hỗn hợp trong bình .Sau khi phản ứng hoàn toàn ,đa nhiệt độ về 0 0 C ,nhận thấy áp suất trong bình giảm 0,28 atm so với lúc trớc khi bật tia lửa điện. a.xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của rợu B ,biết tỉ khối hơi của b so với metan < 6. b.xác định công thức phân tử của các axit ,biết rằng trong phân tử mỗi axit đều có 2 liên kết đôi và số nguyên tử cacbon trong phân tử axit này gấp đôi axit kia. Cho H=1, O=16, N=14 ,Na=23, Cu=64, C=12,Ca=40,Mg=24,Fe=56,Zn=65,Mn=55 S=32 , K=39, Ba=137 Ghi chú :Thí sinh chỉ đợc sử dụng máy tính cá nhân . Sở giáo dục-đào tạo Kỳ thi học sinh giỏi thành phố lớp 12 thpt Hà nội Năm học 1997-1998 ***** ***** môn thi :hóa học (vòng 1) Ngày thi :25-12 -1997 Thời gian làm bài:180 phút Câu I : (4 điểm) Nêu hiện tợng xảy ra và các phơng trình phản ứng minh hoạ dới dạng ion (nếu có) trong những thí nghiệm sau : a.Cho bột nhôm vào 1 lợng d dung dịch Natri cacbonat. b.Cho 1 ít bột đá vôi vào dung dịch AgNO 3 . c.Đổ lợng nhỏ dung dịch magie clorua vào dung dịch Kali axetat. d.Cho lợng nhỏ kali oxit vào dung dịch natri sunfat. Câu II : (3 điểm) 1,a.Độ mạnh của 1 axit đợc đánh giá căn cứ chủ yéu vào những yếu tố nào ? Thí dụ b.Hãy sắp xếp các axit sau theo thứ tự độ mạnh giảm dần và giải thích : HClO , HClO 2 , HClO 3 , HClO 4 2.Nêu phơng pháp hoá học để phân biệt 4 loại bột ttrắng sau; AgCl , BaSO 4 ,CaCO 3 , Na 2 CO 3 . Câu III: (3 điểm) Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp A gồm Mg và CuCO 3 trong 400 ml HCl 0,2M đợc dung dịch B và 672 ml khí C (đktc )có tỉ khối so với không khí là 0,5517.Cho B vào 1 dung dịch chứa 0,07 mol NH 3 tan trong nớc .Kết thúc phản ứng ,lọc tách kết tủa đem nung tới khối lợng không đổi đợc m gam chất rắn . 1.Viết các phơng trình phản ứng xảy ra dới dạng ion . 2.Tìm khoảng giá trị xác định của m . Câu IV : (4 điểm) Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử là C 10 H 10 O 2 .Khi cho A tác dụng với NaOH làm tạo thành 2 muối X ,Y và nớc .Hơi A phản ứng với hiđrô nhờ xúc tác Ni tạo ra hợp chất B (C 10 H 12 O 2 ) .Cho muối X tác dụng với dung dịch HCl đợc chất hữu cơ Z ,Z có khả năng làm mất màu dung dịch nớc brôm .Cho Z tác dụng với dung dịch KMnO 4 trong môi trờng H 2 SO 4 tạo thành hợp chất T có công thức phân tử C 4 H 8 O 4 . a.Xác định công thức cấu tạo của A,B,X,Y,Z,T.Biết rằng Z có đồng phân Cis-trans b.Viết phơng trình của các phản ứng hóa học xảy ra trong qúa trình thí nghiệm . Câu IV : (6 điểm) Hỗn hợp khí A gồm 2 hiđrôcacbon không no X và Y trong số các chất đã đợc học ở tr- ờng phổ thông .Dẫn 11,2 lít A qua dung dịch AgNO 3 trong NH 3 d ,đợc 14,7 gam kết tủa .Mặt khác đốt cháy hoàn Toàn 3,92 lít khí A rồi hấp thụ Toàn bộ khí CO 2 tạo thành vào dung dịch chứa 0,245 mol Ca(OH) 2 kết thúc phản ứng thu đợc 10,5 gam kết tủa . 1.xác định công thức phân tử và % khối lợng của các chất có trong hỗn hợp A ,biết rằng các thể tích khí đều đo ở đktc . 2.Nêu phơng pháp hoá học để tách riêng các chất có trong hỗn hợp khí gồm X,Y ,CH 4 và CO 2 . 3.Cho X và y tác dụng với dung dịch Brom theo tỉ lệ mol 1:1 đợc các dẫn xuất X và Y.Hãy viết công thức cấu tạo các đồng phân mạch hở của X và Y và gọi tên chúng . Cho H=1, O=16, N=14 ,Na=23, C=12,Ca=40,Mg=24,Ag=108 Ghi chú :Thí sinh chỉ đợc sử dụng máy tính cá nhân . Sở giáo dục-đào tạo Kỳ thi học sinh giỏi thành phố lớp 12 thpt Hà nội Năm học 1997-1998 ***** ***** môn thi :hóa học (vòng 2) Ngày thi :10-1 -1997 Thời gian làm bài:180 phút Câu I.(2 điểm) Viết công thức cấu tạo và chỉ ra trong các phân tử và ion sau liên kết nào là liên kết cộng hoá trị và liên kết nào là liên kết cho nhận : SO 2 ,NH 4 + ,HNO 3 ,H 3 O + ,CH 3 NO 3 ,H 2 NBF 3 ,CO ,SO 4 2 Câu II.( 2điểm)Chỉ dùng dung dịch muối ăn (NaCl) có thể phân biệt các loại hợp kim sau đợc không ,hãy nêu các tiến hành và hiện tợng hóa học kèm theo ,nêu có : Ag-Cu ,Fe-C ,Au-Ag ,Cu-Al Câu III (2 điểm).Đốt cháy CH 4 trong lợng d oxi thu đợc 8,96 lít hỗn hợp khí X gồm CO 2 ,O 2 và hơi nớc .X có tỉ khối so với oxi là 0,875 .Nhiệt lợng toả ra trong phản ứng này là 89 kj.Hỗn hợp khí Y gồm C 2 H 2 và CH 4 có tỉ khối so với oxi là 0,625 .Đốt cháy hòan toàn 5,6 lít khí Y làm toả ra nhiệt lợng la Q kj.Cho biết nhiệt tạo thành của các chất CO 2 ,H 2 O và C 2 H 2 lần lợt là 393 kj/mol,286 kj/mol 230 kj/mol ;năng lợng liên kết của CO 2 ,H 2 O và oxi lần lợt là 1319 kj/mol ,971 kj/mol ,498,7 kj /mol .Hãy xác định Q và năng lợng liên kết của CH 4 ,biết rằng các thể tích khí đo đktc . Câu IV(4 điểm)Hỗn hợp A gồm Fe x O y ,FeCO 3 ,RCO 3 (R là kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II) .Hoà tan m 1 gam A dùng vừa hêt 245 ml HCl 2 M .Mặt khấc đem hoà tam m 1 gam A bằng HNO 3 đợc dung dịch B và 2,24 lít khí C gồm N 2 O và CO 2 .Đổ lợng d dung dịch NaOH vào B lọc đợc 21,69 gam kết tủa D .Chia D thành 2 phần bằng nhau : -Nung phần 1 đến khối lợng không đổi đợc 8,1 gam chất rắn chỉ gồm 2 oxit -Hoà tan phần 2 vào 800 ml dung dịch H 2 SO 4 0,2 M đợc dung dịch G .Cho 23,1 gam bột Cu vào 1/2 dung dịch G ,sau khi phản ứng hoàn Toàn lọc tách đợc 21,5 gam chất rắn .Cho 160 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 2 M và Ba(OH) 2 0,25 M vào 1/2 dung dịch G thu đợc m 2 gam kết tủa 1.Xác định kim loại R và công thức oxit sắt ,biết rằng các thể tích đo ở đktc . 2.Tính m 1 và m 2 Câu V :(4,5 điểm)Cho các chất có cùng công thức phân tử là C 3 H 6 Cl 2 tác dụng với dung dịch NaOH 1.Nêu phơng pháp hoá học để phân biệt các chất hữu cơ tạo thành sau phản ứng này. 2.Từ các chất hữu cơ tạo thành ở trên có thể điều chế đợc các polime nào .Viết phơng trình phản ứng minh hoạ Câu VI : (5,5 điểm) Trong thành phần hợp chất hữu cơ A (gồm C.H ,O) có chứa 55,17% oxi (theo khối l- ợng ).Tỉ khối hơi của A so với õxi nhỏ hơn 4 .Tiến hành các thí nghiệm sau : -trong điều kiện thích hợp n mol A hóa hợp vừa hết 2n mol hiđrô taoh hợp chất A 1 .Cho A 1 tác dụng với lợng d Kali kim loại đợc 1,5n mol hiđrô đợc hợp chất A 4 -n mol A tác dụng vừa hết dung dịch chứa n mol NaOH tạo hợp chất A 2 .Cho A 2 tác dụng với lợng d dung dịch AgNO 3 trong NH 3 ,đợc Ag và chất hữu cơ A 3 . 1.Xác định công thức cấu tạo của các chất A,A 1 ,A 2 ,A 3 ,A 4 2.A 3 có thể là một chất axit ,bazơ,trung tính hay lỡng tính ?Viết phơng trình phản ứng minh họa (nếu có) Cho H=1, O=16, N=14 ,Na=23, C=12,Ca=40,Mg=24,Fe=56,Cu=64,Ba=137 Ghi chú :Thí sinh chỉ đợc sử dụng máy tính cá nhân . Sở giáo dục-đào tạo Kỳ thi học sinh giỏi thành phố lớp 12 thpt Hà nội Năm học 1998-1999 ***** ***** môn thi :hóa học (vòng 2) Ngày thi :26-12 -1998 Thời gian làm bài:180 phút Câu I : (2 điểm) Phân mức năng lợng cao nhất của nguyên tử 2 nguyên tố X,Y lần lợt là 3d x và 3p y . Cho biết x+y =10 ;hạt nhân nguyên tử X có số nơtron nhiều hơn số proton 4 hạt ;hạt nhân nguyên tử Y có số proton đúng bằng số nơtron . a.Viết cấu hình electron của nguyên tử X ,Y và xác định X ,Y là nguyên tố nào trong số những nguyên tố cho ở cuối bài . b.Hợp chất A tạo bởi X và Y có tổng số hạt proton trong phân tử là 58 .Viết phơng trình ion biểu diễn qúa trình hòa tan A bằng HNO 3 ,biết rằng trong phân tử Y bị OXH đến mức cao nhất và chỉ làm thoát ra khí NO duy nhất . Câu II: (2 điểm) a.Độ điện ly là gì ? Độ điện ly phụ thuộc vào những yếu tố nào ? Nêu thí dụ b.ở 25 0 C hằng số điện ly của 1 dung dịch CH 3 COOH trong nớc là 1,76.10 -5 .Hãy xác định nồng độ mol/l của dung dịch này ,biết rằng độ điện ly của axit axetic trong dung dịch nói trên là 0,125 . Câu III (2 điểm): Trình bày phơng pháp hoá học để phân biệt các dung dịch không màu sau mà chỉ cần dùng thêm phenolphtalein để làm thuốc thử (viết các phơng trình phản ứng minh họa ): Ba(NO 3 ) 2 ,NaNO 3 ,(NH 4 ) 2 SO 4 ,K 2 CO 3 ,NH 4 HCO 3 . Câu IV (4 điểm) Tiến hành nung nóng hỗn hợp bột A gồm Al và 1 oxit sắt (giả thiết chỉ xảy ra phản ứng khử oxit thành kim loại ),đợc m 1 gam hỗn hợp B.Cho 0,5m 1 gam B tác dụng với lợng d dung dịch KOH thu 1,26 lít khí và 3,63 gam chất rắn.Mặt khác khi hoà tan hoàn toàn 0,5m 1 gam B bằng 1 lợng vừa đủ dung dịch HCl phản ứng làm tạo thành 2,016 lít khí và dung dịch C .Chia C làm 2 phần đều nhau : -Cho phần I tác dụng với lợng d dung dịch NH 3 đợc m 2 gam kết tủa D .Cho D tác dụng với lợng d dung dịch NaOH .Phản ứng xong lọc ,tách kết tủa tạo thành đem nung nóng ngoài không khí đến khối lợng không đổi đợc 2,25 gam chất rắn . -Cho 18 gam bột Al vào phần II ,phản ứng xong lọc ,tách đợc m 3 gam chất rắn . a.Xác định công thức của oxit sắt ,biết rằng các thể tích đều đo ở đktc . b.Tính m 1 ,m 2 ,m 3 . Câu V (5 điểm) Ankađien có công thức phân tử là C 8 H 14 : 1.Khi A tác dụng với HBr theo tỉ lệ mol 1:1 tạo ra hợp chất B .mạch hở . 2.Đun nóng A với KMnO 4 trong H 2 SO 4 loãng tạo ra 3 hợp chất hữu cơ D ,E ,F .Cho biết: -Tổng số nguyên tử Cacbon và hiđrô trong phân tử 3 chất D,E,F chỉ bằng số nguyên tử cacbon và hiđrô trong phân tử A . -D là hợp chất đơn chức .D và F có số nguyên tử hiđrô bằng nhau và bằng 2/3 lần số nguyên tử hiđrô trong E. -Số nguyên tử oxi của D bằng số nguyên tử oxi của F và gáp 2 lần số nguyên tử oxi của E -Số nguyên tử Cácbon của E và F bằng nhau và đều hơn D 1 nguyên tử . -D và F có phản ứng với Na 2 CO 3 ;E không có phản ứng tráng gơng . Hãy xác định công thức cấu tạo của A ,B,C,D,E,F và viết công thức đồng phân Cis- trans của A ,nếu có . Câu VI (5 điểm) Từ đá vôi ,than đá ,muối ăn ,không khí và nớc (các chất xúc tác và các điều kiện cần thiết coi nh có đủ),hãy viết các phơng trình phản ứng điều chế : a. Anđehit axetic b. Butanal -3-ol c. 3-metyl propenal d. anđêhit benzoic e. anilin. Cho H=1, O=16, N=14 ,Na=23, C=12,Ca=40,Mg=24,Fe=56,Cu=64,Ba=137,Al=27 , Si=28, S=32 ,Zn=65 Ghi chú :Thí sinh chỉ đợc sử dụng máy tính cá nhân . Sở giáo dục-đào tạo Kỳ thi học sinh giỏi thành phố lớp 12 thpt Hà nội Năm học 1998-1999 ***** ***** môn thi :hóa học (vòng 2) Ngày thi :26-12 -1998 Thời gian làm bài:180 phút Câu I : (5 điểm) 1.Hoàn thành các phơng trình phản ứng theo những sơ đồ sau : a. MnO 2 + NO 3 - + OH - MnO 4 - + NO 3 - + H 2 O b.CrO 2 - + Br 2 + OH - CrO 4 2- + Br - + H 2 O c.C 6 H 12 O 6 + MnO 4 - + H + CO 2 + Mn 2+ + H 2 O d.C 2 H 5 OH +MnO 4 - CH 3 COO - +MnO 2 + OH - + H 2 O 2.Trình bày phơng pháp phân biệt các dung dịch sau mà hcỉ cần dùng thêm không quá một hoá chất để làm thuốc thử :NH 4 NO 3 , Mg(NO 3 ) 2 ,AlCl 3 ,(NH 4 ) 2 CO 3 , KCl , ZnSO 4. Câu II (5 điểm): Đem hòa tan a gam kim loại R (hoá trị II ) vào dung dịch HCl đợc dung dịch X .Để trung hòa vừa hết X cần dùng 64 gam dung dịch NaOH 12,5% .Phản ứng làm tạo thành dung dịch Y chứa 4,68% NaCl và 13,3% RCl 2 .Cho tiếp lợng d NaOH vào Y ,rồi lọc tách kết tủa tạo thành đem nung đến khối lợng không đổi đợc 14 gam chất rắn. 1.Xác định nguyên tử khối của kim loại R và nồng độ % của dung dịch HCl đã dùng 2.Hòa tan hỗn hợp gômg a gam R với b gam Fe bằng HNO 3 ,đợc 5,152 lít hỗn hợp khí K (đktc )gồm NO và N 2 O .Tính a và b ,cho biết K có tỉ khối so hiđrô là 17,8 . Câu III (5,5 điểm):1. Có các chất hữu cơ A ,B ,C ,D ,E ,mạch hở thành phần chứa C,H,O .Khi ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất ,0,375 gam hơi của mỗi chất này đều chiếm những thể tích bằng thể tích của 0,275 gam khí cacbonic.Trôn a gam A với a gam B đợc hỗn hợp X 1 .Trộn b gam B với b gam C đợc hỗn hợp X 2 .Trộn c gam C với c gam E đợc hỗn hợp X 3 .Trộn d gam E với d gam A đợc hỗn hợp X 4 .Hãy xác định công thức cấu tạo của các chất trong hỗn hợp này ,biết rằng khi lấy m gam mỗi hỗn hợp X 1 ,X 2 ,X 3 ,X 4 lần lợt cho tác dụng với lợng d Na và NaOH nhận thấy : -Số mol hiđrô tạo thành trong phản ứng của từng hỗn hợp trên với Na,tơng ứng tỉ lệ là : 2:1:1:1 -Số mol NaOH tham gia phản ứng với từng hỗn hợp nói trên tơng ứng tỉ lệ là:1:1:0:1 2. Từ metan và các chất vô ci cần thiết hãy viết các phơng trình phản ứng (ghi rõ điều kiện kèm theo nếu có) điều chế poli isopropylacrylat và poli vinyl axetat . Câu IV (4,5 điểm) Este E tạo bởi 2 axit X ,Y và rợu Z .Sau khi xà phòng hoá p gam E bằng 140 ml dung dịch NaOH ngời ta dùng 80 ml dung dịch HCl 0,25 M để trung hòa vừa hết lợng kiềm d- ,rồi làm bay hơi dung dịch tạo thành sau khi trung hoà đợc q gam hỗn hợp muối khan M.Nung M với vôi tôi xút đợc chất rắn R và hỗn hợp khí K là 2 hiđrôcacbon .Hỗn hợp khí K có tỉ khối so với oxi là 0,625, khi dẫn K lội qua nớc brôm d ,khí đi qua khỏi bình chứa dung dịch này có thể tích là 5,576 lít .Mặt khác khi cho lợng chất rắn R nói trên tác dụng với H 2 SO 4 thấy thoát ra 8,064 lít CO 2 .Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn,các thể tích khí đều đo ở đktc .Hãy : 1.xác định công thức phân tử của X ,Y ,Z biết rằng để đốt cháy 1,38 gam rợu Z cần dùng 1,176 lít oxi ;sau phản ứng khí CO 2 và hơi nớc tạo thành có tỉ lệ khối lợng tơng ứng là 11/6 2.Tính p,q và nồng độ mol/l của dung dịch NaOH đã dùng trong phản ứng xà phòng hoá. Cho H=1, O=16,Cl=35,5 ,Na=23, C=12,Mg=24,Fe=56,Cu=64, Zn=65 Sở giáo dục-đào tạo Kỳ thi học sinh giỏi thành phố lớp 12 thpt Hà nội Năm học 1999-2000 ***** ***** [...]... công thức cấu tạo viết phơng trình phản ứng từ A tạo ra B và D Cho Zn=65 ;Au=197;Ag=108;Cu=64;C =12; O=16;H=1;Al=27;N=14 Ghi chú :Thí sinh không đợc sử dụng tài liệu Sở giáo dục-đào tạo Hà nội ***** Kỳ thi học sinh giỏi thành phố lớp 12 thpt Năm học 2000-2001 ***** môn thi :hóa học (vòng1) Ngày thi :9 -12 -2000 Thời gian làm bài:180 phút Câu I (6 điểm) 1.Một este đợc điều chế bằng cách cho rợu etylic... O=16, N=14 ,Na=23, C =12, Ca=40,Mg=24,Fe=56,Cu=64,Ba=137,Al=27 , K=39, S=32 ,Zn=65,Br=80,Pb=207,Ag=108 Ghi chú :Thí sinh chỉ đợc sử dụng máy tính cá nhân Sở giáo dục-đào tạo Kỳ thi chọn đội tuyển lớp 12 thành phố tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia Môn thi :Hóa học Ngày thi :29 -12 -2000 Thời gian làm bài:180 phút Câu I (3 điểm) 1.Từ dung dịch Ba(AlO2)2 hãy viết các phơng trình hóa học điều chế 2 kim... dụng máy tính cá nhân trong khi làm bài Sở giáo dục-đào tạo Hà nội ***** Kỳ thi học sinh giỏi thành phố lớp 12 thpt Năm học 1999-2000 ***** môn thi :hóa học (vòng 2) Ngày thi :4-1 -1998 Thời gian làm bài:180 phút Câu I (3 điểm) Trong 1 bình kín dung tích 2 lít xảy ra phản ứng thuận nghịch : H2 (khí) + Cl2 (khí) 2HCl (khí) Khi cân bằng đợc thi t lập ở t0C (không đổi) nồng độ các chất trong bình khi...môn thi :hóa học (vòng 1) Ngày thi :11 -12 -1999 Thời gian làm bài:180 phút Câu I : (4,5 điểm) :X và Y là 2 đồng phân có công thức đơn giản trùng với công thức phân tử ,trong thành phần chứa 44,44% oxi theo khối lợng Đốt cháy hoàn toàn X va Y chỉ thu đợc khí CO2 và hơi nớc có tỉ lệ thể tích tơng ứng là 3: 2 A,C,D,E là những hợp chất hữu cơ khác nhau Cho biết quan... dung dịch NH3 d tạo thành phức chất tan Y1.Viết phơng trình phản ứng xảy ra khi cho bột Zn vào dung dịch Y1 tạo thành phức chất tan và 1 kết tủa 4.Cô cạn dung dịch Z đợc hỗn hợp muối Z1.Rửa sạch sau đó hòa tan Z1 vào nớc ,đợc dung dịch Z2 Cho m gam bột Zn vào dung dịch Z2 Sau khi phản ứng xảy ra hoàn tòan ,thu đợc 39,4 gam chất rắn A Tính khối lợng m và cho biết thành phần hoá học của chất rắn A Câu... bày phơng pháp hoá học để phân biệt 3 loại rợu butnol không cùng bậc Câu VII (2,75 điểm) Từ đất đèn ,muối ăn ,nớc và các chất vô cơ cần thi t ,hãy viết các phơng trình phản ứng điều chế thuốc trừ sâu D.D.T và etyl phenyl ete (các điều kiện phản ứng coi nh có đủ) Câu VIII (2,5 điểm) Hợp chất A có thành phần gồm C,H,O ,trong đó có 52,174% oxi Đun A với H2SO4 đặc hoặc NaHSO4 khan (d) đợc hợp chất B chứa... đợc không ? Câu IV (4 điểm) 1.Cracking n-Butan ngời ta thu đợc hỗn hợp gồm 4 hiđrôcacbon (hỗn hợp A) Dẫn hỗn hợp A cùng với nớc qua chất xúc tác H3PO4 ở 3500C Sau đó làm lạnh đến nhiệt độ phòng (250C) thì thu đợc hỗn hợp B gòm 3 chất B1,B2,B3 Cho hỗn hợp B tác dụng với CuO nóng ,sau đó làm lạnh đến nhiệt độ phòng (250C) thì thu đợc hỗn hợp C gồm chủ yếu là 2 chất là C1 và C2 a.Viết sơ đồ các phản ứng... phân và vẽ đồ thị mô tả 0 2t 4t 6t sự biến thi n pH của dung dịch A theo thời gian t (giả thi t qúa trình điện phân thể tích dung dịch không thay đổi) Câu IV (3 điểm) Cho p gam hỗn hợp A gômg Cu và Pb hoà tan vào 800 ml dung dịch HNO30,3 M đợc dung dịch B và 672 ml khí Hoà tan hoàn toàn 2,24 gam bột Fe vào B thấy thoát ra V ml khí nữa thì dừng và làm tạo thành dung dịch C Cho tiếp 2,6 gam bột kẽm vào... 17,33 Trung hoà axit trong dung dịch C thu đợc ,cần phải dùng 200 ml dung dịch KOH 0,5 M 1.Tính thể tích mỗi khí có trong hỗn hợp B 2.Tính khối lợng mỗi kim loại có trong hỗn hợp A 3.Tính nồng độ dung dịch HNO3 đã dùng Câu IV (4 điểm) Hợp kim X gồm Au,Ag,Cu Cho 47,8 gam hợp kim X tác dụng hết với nớc cờng toan ,thu đợc 5,376 lít khí NO (đktc) ;8,61 gam kết tủa Y và dung dịch Z 1.Viết các phơng... H2SO4 sau phản ứng có thể thu đợc bao nhiêu gam muối khan Câu V (4 điểm) Đun nóng hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ mạch hở A va B (thành phần phân tử chứa C,H,O ) với 400 ml dung dịch NaOH ;phản ứng xong để trung hòa vừa hết kièm d phải dùng 200 ml dung dịch HCl 0,15 M Kết thúc quá trình thí nghiệm thu đợc hỗn hợp muối khan Z và 3,48 gam rợu Y Đốt cháy hoàn toàn rợu Y ở trên ,đợc 4,032 lít khí CO2 . tạo thành có số mol = nhau. Cho H=1 ,C =12, O=16 Sở giáo dục-đào tạo Kỳ thi học sinh giỏi thành phố lớp 12 thpt Hà nội Năm học 1994-1995 ***** ***** môn thi :hóa học (vòng 2) Ngày thi. Kỳ thi học sinh giỏi thành phố lớp 12 thpt Hà nội Năm học 1998-1999 ***** ***** môn thi :hóa học (vòng 2) Ngày thi :26 -12 -1998 Thời gian làm bài:180 phút Câu I : (5 điểm) 1.Hoàn thành. cá nhân . Sở giáo dục-đào tạo Kỳ thi học sinh giỏi thành phố lớp 12 thpt Hà nội Năm học 1997-1998 ***** ***** môn thi :hóa học (vòng 1) Ngày thi :25 -12 -1997 Thời gian làm bài:180 phút Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: tổng hợp nhiều đề thi hsg hoá học 12 tp hà nội, tổng hợp nhiều đề thi hsg hoá học 12 tp hà nội, tổng hợp nhiều đề thi hsg hoá học 12 tp hà nội