0

Giáo án vật lý 6 full_1

77 2,282 0
  • Giáo án vật lý 6 full_1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 23:01

Giỏo ỏn: Vật Lớ 6 – Năm học: 2012 - 2013 HỌC KÌ I TUẦN 1 BÀI 1: ĐO ĐỘ DÀI NS: 15/08/2012 TIẾT 1 ND: 19/08/2012 A/ Mục tiờu. 1. Kiến thức: Nêu được một số dụng cụ đo độ dài với giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của chúng. 2. Kĩ năng: Xác định được GHĐ và ĐCNN của dụng cụ đo độ dài. Xác định được độ dài trong một số tỡnh huống thụng thường. 3. Thái độ: Rèn tính cẩn thận, ý thức hợp tác trong hoạt động nhóm. B/ Chuẩn bị. 1. Nội dung: Nghiên cứu nội dung của bài trong SGK và SGV. 2. Đồ dựng dạy học: Thước dây; Thước cuộn C/ Tiến trình lờn lớp. 1. Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Nội dung bài mới. HĐ CỦA GV HĐ HỌC CỦA HS * HĐ1: Giới thiệu kiến thức cơ bản của chương (5’) - GV y/c HS trao đổi xem trong chương nghiên cứu vấn đề gì? - Y/C HS q/s bức tranh trong SGK của chương và miêu tả lại bức tranh đó. - GV nx và chốt lại các kiến thức sẽ nghiên cứu trong chương. - HS nghiên cứu SGK. - HS q/s bức tranh trong SGK của chương và miêu tả lại bức tranh đó. - HS lắng nghe. * HĐ2: Tổ chức tình huống học tập (5’) - GV y/c HS đọc tình huống trong SGK. - Y/C HS thảo luận đưa ra các vấn đề trong câu chuyện của 2 chị em và nờu các phương án giải quyết. GV nx từng phương án. - GV: Để tránh khỏi tranh cãi, 2 chị em cần phải thống nhất với nhau những điều gì? Bài học hôm nay giúp chúng ta trả lời câu hỏi này. - HS đọc tình huống trong SGK. - HS đưa ra các phương án giải quyết: + Gang tay của 2 chị em không giống nhau. + Độ dài của gang tay trong mỗi lần đo có thể không giống nhau. + Đếm số gang tay đo được là không chính xác. - HS lắng nghe. * HĐ3: Đơn vị đo độ dài. * HĐ3.1: Ôn lại một số đơn vị đo độ dài (10’) - Y/C HS nhắc lại các đơn vị đo độ dài đã học. - Y/C HS đọc thông tin trong SGK. - GV nx và giới thiệu trong các đơn vị đo độ dài đó, đơn vị chính là mét (m). Vì vậy trong các phép tính toán ta phải đưa về đơn vị chính là mét. - Y/C HS đọc và trả lời câu C1. GV nx và cho HS ghi vở. - GV giới thiệu thêm một vài đơn vị đo độ dài sd trong thực tế. - HS nhắc lại các đơn vị đo độ dài đã học. - HS đọc thông tin trong SGK. - HS lắng nghe và ghi vở: Đơn vị đo độ dài chính là mét (m). - HS đọc và trả lời cõu C1. + 1m = 10dm; 1m = 100cm + 1m = 10mm; 1km = 1000m - HS Lắng nghe * HĐ3.2: Ước lượng độ dài (5’) - Y/C HS đọc và trả lời cõu C2. GV hd HS thực hiện. - HS đọc và trả lời câu C2 theo từng bước: + Ước lượng 1m chiều dài bàn. + Đo bằng thước kiểm tra. + Nhận xét giá trị ước lượng và giá trị đo. Giỏo viờn: Vũ Thị Thu Hà - Trường THCS Lương Thế Vinh 1 Giỏo ỏn: Vật Lớ 6 – Năm học: 2012 - 2013 - Y/C HS đọc và trả lời câu C3. GV hd HS thực hiện. - GV kết luận lại cách đo. - HS đọc và trả lời câu C3 theo các bước. + Ước lượng độ dài gang tay. + Kiểm tra ước lượng bằng thước. - HS lắng nghe * HĐ4: Đo độ dài. * HĐ4.1: Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài (10’) - Y/C HS đọc, q/s h1.1 SGK và trả lời câu C4. GV nx và cho HS ghi vở. - Y/C HS đọc, ghi nhớ k/n GHĐ và ĐCNN SGK. - Y/C HS đọc và trả lời câu C5. GV nx. - Y/C HS đọc và trả lời câu C6. GV nx. - Y/C HS đọc và trả lời câu C7. GV nx. - GV nx việc chọn thước có GHĐ và ĐCNN phù hợp với độ dài của vật đo giúp ta đo chính xác. - HS đọc, q/s h1.1 SGK và trả lời câu C4: + Thợ mộc dùng thước dây ( thước cuộn). + HS dùng thước kẻ. + Người bán vải dùng thước mét. - HS đọc, ghi nhớ phần k/n GHĐ và ĐCNN SGK. - HS đọc, trả lời câu C5 áp dụng GHĐ và ĐCNN. - HS đọc và trả lời câu C6. - Y/C HS đọc và trả lời câu C7. - HS lắng nghe. * HĐ4.2: Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài (5’) - Y/C HS đọc và thực hiện theo hd SGK. - GV phát phiếu học tập, y/c các nhóm điền kết quả vào phiếu học tập. - HS đọc và thực hiện theo hd SGK. - Các nhóm nhận phiếu và điền kết quả thực hiện được vào phiếu học tập. * HĐ5: Củng cố (2’) - GV hệ thống lại nội dung bài học. - Y/C HS đọc nội dung phần ghi nhớ SGK. - HS lắng nghe. - HS đọc nội dung phần ghi nhớ SGK. * HĐ6: Dặn dò (3’) - Y/C HS về nhà: + Học thuộc phần ghi nhớ SGK. + Trả lời lại các câu hỏi C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7 có trong bài học. + Nghiên cứu trước nội dung bài 2 SGK. * HĐ7: Rút kinh nghiệm. …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Giỏo viờn: Vũ Thị Thu Hà - Trường THCS Lương Thế Vinh 2 Giỏo ỏn: Vật Lớ 6 – Năm học: 2012 - 2013 TUẦN 2 BÀI 2: ĐO ĐỘ DÀI (tt) NS: 21/08/2012 TIẾT 2 ND: 24/08/2012 A/ Mục tiờu. 1. Kiến thức: Nêu được một số dụng cụ đo độ dài với giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của chúng. 2. Kĩ năng: Xác định được GHĐ và ĐCNN của dụng cụ đo độ dài. Xác định được độ dài trong một số tình huống thông thường. 3. Thỏi độ: Rèn tính trung thực thông qua bảng báo cáo kết quả B/ Chuẩn bị. 1. Nội dung: Nghiên cứu nội dung của bài trong SGK và SGV. 2. Đồ dựng dạy học: Thước dây; Thước cuộn C/ Tiến trình lên lớp. 1. Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ (8’) - HS1: Hãy nêu đơn vị đo chiều dài và đơn vị đo nào là đơn vị đo chính? Đổi đơn vị sau: 100cm = …… m; 1500m = …… km; 0,5km = …… m; 12m = …… cm; 1m = …… mm. - HS3: GHĐ và ĐCNN của dụng cụ đo là gì? 3. Nội dung bài mới. HĐ CỦA GV HĐ HỌC CỦA HS * HĐ1: Cách đo độ dài (15’) - GV y/c HS thảo luận theo nhóm các câu hỏi C1, C2, C3, C4, C5 - GV kiểm tra các phiếu học tập các nhóm - GV đánh giá độ chính xác của từng nhóm qua từng câu từ C1 C5 - GV nhấn mạnh việc ước lượng gần đúng độ dài cần đo để chọn dụng cụ đo thích hợp. - GV y/c HS đọc câu C6 - HD HS thảo luận để thống nhất phần kết luận - HS thảo luận theo nhóm các câu C1 C5. Ghi ý kiến của mình vào phiếu học tập của nhóm - Đại diện các nhóm lên trình bày - HS lắng nghe và ghi vở: + C1: + C2: Trong 2 thước đã cho, chọn thước dây để đo chiều dài bàn học, chọn thước kẻ HS để đo chiều dày SGK Vật Lí 6. + C3: Đặt thước đo dọc theo chiều dài cần đo, vạch số 0 ngang với một đầu của vật. + C4: Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu kia của vật. + C5: Nếu đầu cuối của vật không ngang bằng với vạch chia thì đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật. - HS lắng nghe - HS đọc câu C6. - HS thảo luận theo hd của GV + C6: (1)- độ dài; (2)- GHĐ; (3)- ĐCNN; (4)- dọc theo; (5)- ngang bằng với; (6)- vuông góc; (7)- gần nhất * HĐ2: Vận dụng (15’) - GV y/c HS đọc, q/s h 2.1 SGK và trả lời C7. GV nx và cho HS ghi vở. - GV y/c HS đọc, q/s h 2.2 SGK và trả lời C8. GV nx và cho HS ghi vở. - GV y/c HS đọc, q/s h 2.3 SGK và trả lời C9. GV nx và cho HS ghi vở. - GV y/c HS đọc, q/s h 2.4 SGK và trả lời C10. - HS đọc, q/s h 2.1 SGK và trả lời C7: c) - HS đọc, q/s h 2.2 SGK và trả lời C8: c) - HS đọc, q/s h 2.3 SGK và trả lời C9. + a) l = (1) 7 cm + b) l = (2) 7 cm + c) l = (3) 7 cm - HS đọc, q/s h 2.4 SGK và trả lời C10: kiểm tra. Giỏo viờn: Vũ Thị Thu Hà - Trường THCS Lương Thế Vinh 3 Giỏo ỏn: Vật Lớ 6 – Năm học: 2012 - 2013 GV nx và cho HS ghi vở. * HĐ3: Củng cố (5’) - GV hệ thống lại nội dung của bài - Y/c HS đọc phần ghi nhớ và phần có thể em chưa biết SGK - Y/c HS trả lời các câu hỏi củng cố: Đo chiều dài quyển vở. Em ước là bao nhiêu và nên chọn dụng cụ đo có ĐCNN là bao nhiêu? - HS lắng nghe. - HS đọc phần ghi nhớ và phần có thể em chưa biết SGK - HS trả lời các câu hỏi củng cố của GV. * HĐ4: Dặn dò (2’) - Y/c HS về nhà: + Trả lời lại các câu hỏi C1đến C10 + Học thuộc phần ghi nhớ SGK. + Làm các bài tập 1-2.8 đến 1-2.13 SBT. + Nghiên cứu trước bài 3 SGK và kẻ bảng 3.1 Kết quả đo thể tích chất lỏng vào vở. * HĐ5: Rút kinh nghiệm. ………………………………………………… ………………………………………………… ************************ &&& ************************ Giỏo viờn: Vũ Thị Thu Hà - Trường THCS Lương Thế Vinh 4 Giỏo ỏn: Vật Lớ 6 – Năm học: 2012 - 2013 TUẦN 3 BÀI 3: ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG. NS: 24/ 08/ 2012 TIẾT 3 ND: 27/ 08/ 2012 A/ Mục tiờu. 1. Kiến thức: Nêu được một số dụng cụ đo thể tích với giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của chúng. 2. Kĩ năng: Đo được thể tích một lượng chất lỏng. Xác định được thể tích vật rắn không thấm nước bằng bình chia độ và bình tràn. 3. Thỏi độ: Rèn tính trung thực, tỉ mỉ, thận trọng khi đo thể tích chất lỏng. B/ Chuẩn bị. 1. Nội dung: Nghiên cứu nội dung của bài trong SGK và SGV. 2. Đồ dựng dạy học: 1 xô đựng nước. Bình 1: Đựng đầy nước nhưng chưa biết dung tích. Bình 2: Đựng ít nước. Bình chia độ. Vài loại ca đong C/ Tiến trình lên lớp. 1. Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ: - GHĐ và ĐCNN của thước đo là gì? Tại sao trước khi đđd em thường ước lượng rồi mới chọn thước 3. Nội dung bài mới. HĐ CỦA GV HĐ HỌC CỦA HS * HĐ1: Tổ chức tình huống học tập - GV y/c HS đọc phần mở bài. Y/C HS đưa ra phương án để trả lời câu hỏi đó? - GV nhận xét và giới thiệu bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi - HS đọc phần mở bài SGK. HS lần lượt nêu phương án của mình - HS lắng nghe * HĐ2: Đơn vị đo thể tích - GV y/c HS đọc SGK và trả lời cõu hỏi: Đơn vị đo thể tích thường dùng là gì? - GV giới thiệu đơn vị đo thể tích, y/c HS ghi vở - GV y/c HS thực hiện câu 1 và gọi HS lên bảng - Y/c HS khác bổ sung - GV nhận xét và thống nhất kết quả - HS đọc SGK và trả lời câu hỏi của GV: Đơn vị đo thể tích thường dùng là mét khối (m 3 ) và lít (l) - HS lắng nghe và ghi vở : 1 lít = 1dm 3 1ml = 1cm 3 (1cc) - HS hoàn thành câu C1 và lên bảng chữa 1m 3 = (1)1000 dm 3 = (2) 1000000 cm 3 1m 3 =(3)1000lit =(4)1000000 ml =(5)1000000 cc - HS khác bổ sung - HS lắng nghe. * HĐ3: Đo thể tích chất lỏng * HĐ3.1: Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích - Y/c HS đọc mục II.1 SGK và trả lời câu C2. GV nx và cho HS ghi vở. - Y/c HS đọc mục II.1 SGK và trả lời câu hỏi C3. GV nx và cho HS ghi vở. - Y/c HS đọc mục II.1 SGK và trả lời cõu hỏi từ C4. GV nx và cho HS ghi vở. - Y/c HS đọc mục II.1 SGK và trả lời cõu hỏi từ C5. GV nx và cho HS ghi vở. - HS đọc SGK và trả lời câu C2: + Ca đong to có GHĐ 1(l) và ĐCNN là 0,5l + Ca đong nhỏ có GHĐ 0,5(l) và ĐCNN là 0,5l + Can nhựa có GHĐ là 5l và ĐCNN là 1(l) - HS đọc và trả lời câu C3: Chai ( hoaởc lo, ca, bỡnh, ….) ủaừ bieỏt saỹn dung tớch. - HS ủoùc vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi tửứ C4: + Bỡnh a: GHẹ: 100l; ẹCNN 2ml + Bỡnh b: GHẹ laứ 250ml; ẹCNN 50ml + Bỡnh c: GHẹ: 300ml; ẹCNN 50ml - HS ủoùc vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi tửứ C5: Nhửừng duùng cuù ủo theồ tớch chaỏt loỷng goàm: chai, loù, ca, can, coự ghi saỹn dung tớch * HĐ3.2: Tỡm hiểu cỏch đo thể tớch chất lỏng. - Y/c HS đọc và trả lời cõu hỏi từ C6. GV nx và - HS ủoùc vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi C6 Giỏo viờn: Vũ Thị Thu Hà - Trường THCS Lương Thế Vinh 5 Giỏo ỏn: Vật Lớ 6 – Năm học: 2012 - 2013 cho HS ghi vở. - Y/c HS đọc và trả lời cõu hỏi từ C7. GV nx và cho HS ghi vở. - Y/c HS đọc và trả lời cõu hỏi từ C8. GV nx và cho HS ghi vở. - Y/c HS đọc và hồn thành cõu C9. GV nx và cho HS ghi vở. + C6: b - HS ủóc vaứ traỷ lụứi cãu hoỷi tửứ C7: + C7: b - HS ủóc vaứ traỷ lụứi cãu hoỷi tửứ C8: a/ 70 cm 3 ; b/ 50 cm 3 ; c/ 40 cm 3 - HS ủóc vaứ hoaứn thaứnh cãu C9. + C9: (1) theồ tớch; (2) GHẹ; (3) ẹCNN (4) Thaỳng ủửựng; (5) Ngang; (6) Gần nhaỏt * HĐ3.3: Thực hành - GV dựng bỡnh 1 và 2 để minh họa lại 2 cõu hỏi đó đặt ra ở đầu bài. Nờu mục tiờu của thực hành. Giới thiệu dụng cụ thực hành - GV treo bảng 3.1 “ kết quả đo thể tớch chất lỏng” để hướng dẫn HS thực hành theo nhúm và cỏch ghi kết quả thực hành - Chia nhúm, quan sỏt cỏc nhúm HS thực hành - Y/c HS cỏc nhúm trỡnh bày cỏch làm. GV nhận xột từng phương ỏn của cỏc nhúm - HS q/s vaứ laộng nghe - HS q/s vaứ laộng nghe - HS nhaọn dúng cú thửùc haứnh vaứ tieỏn haứnh ủo. - HS caực nhoựm trỡnh baứy caựch laứm: + ẹoồ nửụực vaứo bỡnh trửụực, rồi ủoồ nửụực ra ca ủong hoaởc bỡnh chia ủoọ + Laỏy ca ủong hoaởc bỡnh chia doọ ủong nửụực trửụực rồi ủoồ vaứo bỡnh chửựa cho ủeỏn khi ủầy. * HĐ4: Củng cố - GV hệ thống lại nội dung bài học. - GV gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK. - HS laộng nghe. - HS ủóc phần ghi nhụự SGK. * HĐ5: Daởn doứ - Y/c HS về nhaứ: Hóc thuoọc ghi nhụự SGK. Laứm lái caực cãu hoỷi C1C9. Laứm caực baứi taọp 3.1 ủeỏn 3.7 SBT. Nghiẽn cửựu trửụực baứi 4 SGK vaứ chuaồn bũ vaứi hoứn soỷi, ủinh oỏc vaứ dãy buoọc * HĐ6: Rỳt kinh nghiệm. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… TUẦN 3 BÀI 4: ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHễNG NS: 31/ 08/ 2011 TIẾT 4 THẤM NƯỚC ND: 03/ 09/ 2011 A/ Mục tiờu. 1. Kiến thức: Nờu được một số dụng cụ đo thể tớch với giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của chỳng. 2. Kĩ năng: Xỏc định được thể tớch vật rắn khụng thấm nước bằng bỡnh chia độ và bỡnh tràn. 3. Thỏi độ: Rốn tớnh trung thực, tỉ mỉ, thận trọng khi đo thể tớch chất lỏng. B/ Chuẩn bị. 1. Nội dung: Nghiờn cứu nội dung của bài trong SGK và SGV. 2. Đồ dựng dạy học: Giỏo viờn: Vũ Thị Thu Hà - Trường THCS Lương Thế Vinh 6 Giỏo ỏn: Vật Lớ 6 – Năm học: 2012 - 2013 - Cho cả lớp: Xụ đựng nước. - Mỗi nhúm : Vật rắn bất kỡ khụng thấm nước; bỡnh chia độ; bỡnh tràn; bỡnh chứa; bảng 4.1 SGK. C/ Tiến trỡnh lờn lớp. 1. Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Nội dung bài mới. HĐ CỦA GV HĐ HỌC CỦA HS * HĐ1: Tổ chức tỡnh huống học tập: - GV giới thiệu: Tiết học hụm nay chỳng ta tỡm hiểu cỏch dựng bỡnh chia độ để đo thể tớch của một vật rắn cú hỡnh dạng bất kỡ khụng thấm nước như cỏi đinh ốc hoặc hũn đỏ. * HĐ2: Cỏch đo thể tớch của vật rắn khụng thấm nước. * HĐ2.1: Dựng bỡnh chia độ: - Y/C HS nghiờn cứu SGK và trả lời cõu hỏi sau: Tại sao phải buộc vật vào dõy? + Y/C HS ghi kết quả theo phiếu học tập. - GV hướng dẫn HS đo và ghi kết quả. - GV nhận xột và chuyển ý: nếu vật của ta cần đo thể tớch, nhưng khụng bỏ lọt bỡnh chia độ thỡ ta sử dụng phương phỏp nào để đo? * HĐ2.2: Dựng bỡnh tràn: - Y/C HS đọc và trả lời cõu C2. GV nhận xột và cho HS ghi vở. - GV kể cõu chuyện đo thể tớch V của chiếc mũ vương miện nhà vua do Acsimột tỡm ra phương phỏp. - GV y/c HS hoàn thành kết luận SGK. GV nhận xột và cho HS ghi vở. * HĐ2.3: Thực hành: Đo thể tớch vật rắn. - Y/C HS thảo luật theo cỏc bước: + Lập kế hoạch đo thể tớch V, cần dựng dụng cụ gỡ? + Cỏch đo vật thả vào bỡnh chia độ. + Cỏch đo vật khụng thả lọt vào bỡnh chia độ. + Tiến hành đo: bảng 4.1. + Tớnh giỏ trị trung bỡnh: v tb = ( v 1 + v 2 + v 3 )/3 * HĐ3: Củng cố, vận dụng. - HS nghiờn cứu SGK và trả lời cõu C1: v 1 = 150cm 3 ; v 2 = 200cm 3 ; v vật = 200 – 150 = 50cm 3 ; - HS tiến hành đo và ghi kết quả vào bảng. TN v 1 ( chất lỏng) v 2 ( chất lỏng+ vật) v vật = v 2 - v 1 1 2 3 - HS lắng nghe. - HS đọc và trả lời cõu C2: Khi hũn đỏ khụng bỏ lọt bỡnh chia độ thỡ đổ nước đầy vào bỡnh tràn, thả hũn đỏ vào bỡnh tràn, đồng thời hứng nước tràn ra vào bỡnh chứa. Đo thể tớch nước tràn ra bằng bỡnh chia độ. Đú là thể tớch hũn đỏ. - HS lắng nghe cõu chuyện. - HS cỏ nhõn hoàn thành kết luận cõu C3: (1)- thả chỡm; (2)- dõng lờn; (3)- thả; (4)- tràn ra. - HS thảo luận theo y/c của GV. Giỏo viờn: Vũ Thị Thu Hà - Trường THCS Lương Thế Vinh 7 Giỏo ỏn: Vật Lớ 6 – Năm học: 2012 - 2013 - GV hệ thống lại nội dung bài học. - Y/C HS đọc và trả lời cõu C4 theo hướng dẫn sau: phải lau sạch bỏt, đĩa, khoỏ( vật đo). - Gọi HS đọc nội dung phần ghi nhớ SGK. * HĐ4: Dặn dũ: - Y/C HS về nhà: + Học thuộc phần ghi nhớ SGK. + Làm cỏc bài tập thực hành C5, C6 và cỏc BT 4.1→ 4.5 SBT. Đọc trước ở nhà bài 5 SGK để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. - HS lắng nghe. - HS đọc và trả lời cõu c4: + Lau khụ bỏt trước khi dựng. + Khi nhấc ca ra, khụng làm đổ hoặc sỏnh nước ra bỏt. + Đổ hết nước từ bỏt vào bỡnh chia độ, khụng làm đổ nước ra ngoài. - HS đọc nội dung phần ghi nhớ SGK. * HĐ5: Rỳt kinh nghiệm. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… TUẦN 5. BÀI 5: KHỐI LƯỢNG. ĐO KHỐI LƯỢNG. NS: 12/ 09/ 2011 TIẾT 5. ND: 17/ 09/ 2011 A. Mục tiờu. 1. Kiến thức: Nờu được khối lượng của một vật cho biết lượng chất tạo nờn vật. 2. Kĩ năng: Đo được khối lượng của 1 vật bằng cõn. 3. Thỏi độ: Biết tuõn thủ cỏc quy tắc đo và trung thực với cỏc số liệu mỡnh đo được. B. Chuẩn bị. 1. Nội dung: Nghiờn cứu nội dung của bài trong SGK và SGV. 2. Đồ dựng dạy học: - Cho cả lớp: Tranh vẽ cỏc loại cõn. - Mỗi nhúm : Chiếc cõn bất kỡ; Cõn Rụbộcvan; 2 vật để cõn. C. Tiến trỡnh lờn lớp. 1. Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ: - HS1: Nờu cỏc phương phỏp đo thể tớch vật rắn khụng thấm nước. - HS2: Làm bài tập 4.5 trong SBT. 3. Nội dung bài mới. HĐ CỦA GV HĐ HỌC CỦA HS * HĐ1: Tổ chức tỡnh huống học tập: Giỏo viờn: Vũ Thị Thu Hà - Trường THCS Lương Thế Vinh 8 Giỏo ỏn: Vật Lớ 6 – Năm học: 2012 - 2013 - GV: Cỏc em cú biết mỡnh nặng bao nhiờu cõn khụng? Bằng cỏch nào để ta biết chớnh xỏc? * HĐ2: Khối lượng. Đơn vị khối lượng. * HĐ2.1: Khối lượng. Đơn vị khối lượng. - Y/C HS tỡm hiểu cỏc con số ghi khối lượng trờn một số tỳi đựng hàng. Y/C giải thớch cỏc con số đú cho biết điều gỡ? GV nhận xột và cho HS ghi vở. - Y/C HS đọc và trả lời cõu C2. GV nhận xột và cho HS ghi vở. - Y/C HS nghiờn cứu và hoàn thành cõu C3. GV nhận xột và cho HS ghi vở. - Y/C HS nghiờn cứu và hoàn thành cõu C4. GV nhận xột và cho HS ghi vở. - Y/C HS nghiờn cứu và hoàn thành cõu C5. GV nhận xột và cho HS ghi vở. - Y/C HS nghiờn cứu và hoàn thành cõu C6. GV nhận xột và cho HS ghi vở. * HĐ2.2: Đơn vị khối lượng. - GV giới thiệu: Mọi vật dự to hay nhỏ đều cú khối lượng. - Y/C HS thảo luận nhúm, nhắc lại đơn vị đo khối lượng. GV nhận xột. - GV giới thiệu đơn vị của khối lượng và cho HS ghi vở. - Y/C HS tự nghiờn cứu thờm 1 số hệ đơn vị khỏc của khối lượng. * HĐ3: Đo khối lượng. * HĐ3.1: Tỡm hiểu cõn Rụbộcvan. - Y/C HS quan sỏt h5.2 và chỉ ra cỏc bộ phận của cõn. - Y/C HS tỡm hiểu GHĐ và ĐCNN của cõn. - GV giới thiệu: Nỳm điều khiển để chỉnh kim cõn về vị trớ số 0, vạch chia ở trờn cỏc thanh đũn. - Y/C HS đọc và trả lời cõu C8. GV nhận xột và cho HS ghi vở. * HĐ3.2: Cỏch dựng cõn Rụbộcvan để cõn 1 vật. - Y/C HS đọc và trả lời cõu C9. GV nhận xột và cho HS ghi vở. * HĐ3.2: Cỏc loại cõn. - Y/C HS quan sỏt h5.3, 5.4, 5.5 và 5.6 SGK. Chỉ ra tờn cỏc loại cõn trong hỡnh. - GV giới thiệu phương phỏp cõn của từng loại. * HĐ4: Củng cố, vận dụng. - GV hệ thống lại nội dung bài học. - Y/C HS đọc và trả lời cõu C12. GV nhận xột và cho - HS tỡm hiểu con số thụng qua cõu C1. HS giải thớch: 397g ghi trờn vỏ hộp sữa là chỉ lượng sữa chứa trong hộp. - HS đọc và trả lời cõu C2: 500g chỉ lượng bột giặt chứa trong tỳi. - HS nghiờn cứu và hoàn thành cõu C3: + C3: (1)- 500g - HS nghiờn cứu và hoàn thành cõu C4: + C4: (2)- 397g - HS nghiờn cứu và hoàn thành cõu C5: + C5: (3)- khối lượng - HS nghiờn cứu và hoàn thành cõu C6: + C6: (4)- lượng - HS lắng nghe và ghi vở: Mọi vật dự to hay nhỏ đều cú khối lượng. - HS thảo luận nhúm nhắc lại đơn vị đo khối lượng: kg, g,tấn, tạ, yến, - HS ghi vở: Đơn vị đo khối lượng chớnh là kg. Ngoài ra ta cũn cú một số đơn vị khỏc như: Tấn, tạ, yến và gam. - HS tự nghiờn cứu thờm một số hệ đơn vị khỏc của khối lượng. - HS quan sỏt h5.2 SGK và xỏc định: Đũn cõn (1); Đĩa cõn (2); Kim cõn (3); Hộp quả cõn (4) - HS tỡm hiểu GHĐ và ĐCNN của cõn. - HS lắng nghe và quan sỏt. - HS đọc và hoàn thành cõu C8. + C8: GHĐ của cõn Rụbộcvan là tổng khối lượng cỏc quả cõn trong hộp quả cõn. ĐCNN của cõn Rụbecvan là khối lượngcủa quả cõn nhỏ nhất trong hộp quả cõn. - HS đọc và hoàn thành cõu C9. + C9: (1)- điều chỉnh số 0; (2)- vật đem cõn; (3)- quả cõn; (4)- thăng bằng; (5)- đỳng giữa; (6)- quả cõn; (7)- vật đem cõn. - HS quan sỏt cỏc h5.3, 5.4, 5.5, 5.6 và chỉ ra: h5.3: cõn ytế; h5.4: cõn đũn; h5.5: cõn tạ; h5.6: cõn đồng hồ. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe. - HS cỏ nhõn hoàn thành kết luận cõu C12: + GHĐ: 12kg; ĐCNN: 0,2kg. Giỏo viờn: Vũ Thị Thu Hà - Trường THCS Lương Thế Vinh 9 Giỏo ỏn: Vật Lớ 6 – Năm học: 2012 - 2013 HS ghi vở. - Y/C HS đọc và trả lời cõu C13. GV nhận xột và cho HS ghi vở. - Gọi HS đọc nội dung phần ghi nhớ SGK. * HĐ5: Dặn dũ: - Y/C HS về nhà: + Học thuộc phần ghi nhớ SGK. + Trả lời lại cỏc cõu hỏi cú trong bài. + Làm cỏc BT 5.1→ 5.4 SBT. Đọc trước ở nhà bài 6 SGK để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. - HS cỏ nhõn hoàn thành kết luận cõu C13: Số 5T chỉ dẫn rằng cỏc xe cú khối lượng trờn 5 tấn khụng được qua cầu. - HS đọc nội dung phần ghi nhớ SGK. * HĐ6: Rỳt kinh nghiệm. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… TUẦN 6 BÀI 6: LỰC. HAI LỰC CÂN BẰNG. NS: 21/ 09/ 2011 TIẾT 6 ND: 24/ 09/ 2011 A. Mục tiờu. 1. Kiến thức: - Nờu được vớ dụ về tỏc dụng đẩy, kộo của lực. - Nờu được vớ dụ về một số lực. - Nờu được vớ dụ về vật đứng yờn dưới tỏc dụng của hai lực cõn bằng và chỉ ra được phương, chiều, độ mạnh, yếu của hai lực đú. 2. Kĩ năng: Xỏc định được cỏc loại lực. 3. Thỏi độ: Nghiờm tỳc khi nghiờn cứu hiện tượng, rỳt ra quy luật. B. Chuẩn bị. 1. Nội dung: Nghiờn cứu nội dung của bài trong SGK và SGV. 2. Đồ dựng dạy học: - Cho cả lớp: Xe lăn, lũ xo lỏ trũn, thanh nam chõm, quả gia trọng, giỏ sắt. C. Tiến trỡnh lờn lớp. 1. Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ: - HS1: Khối lượng của 1 vật là gỡ? Đơn vị của khối lượng. - HS2: Nờu phương phỏp sử dụng cõn Rụbộcvan. 3. Nội dung bài mới. HĐ CỦA GV HĐ HỌC CỦA HS * HĐ1: Tổ chức tỡnh huống học tập: - GV y/c HS đọc phần đặt vấn đề trong SGK và trả lời cõu hỏi: Tại sao gọi là lực đẩy và lực kộo? Bài học này giỳp ta trả lời cõu hỏi đú. * HĐ2: Lực. * HĐ2.1: Thớ nghiệm. - GV hd HS làm TN h6.1 SGK. - Gv giới thiệu dụng cụ và phỏt cho HS. - Y/C HS tiến hành TN và trả lời cõu C1. - HS đọc phần đặt vấn đề trong SGK và trả lời cõu hỏi của GV. - HS tiến hành TN h6.1 SGK. -HS nhận dụng cụ TN. - HS tiến hành TN và trả lời cõu C1: Lũ xo t/d lờn xe 1 lực đẩy. Xe t/d lờn lũ xo 1 lực ộp. Giỏo viờn: Vũ Thị Thu Hà - Trường THCS Lương Thế Vinh 10 [...]... Cõu 6: Tỏc dụng đẩy kộo vật này lờn vật khỏc gọi là lực Hai lực cõn bằng là hai lực mạnh như nhau, cú cựng phương nhưng ngược + Cõu 7: Trọng lực là gỡ? Nờu phương chiều của chiều trọng lực + Cõu 8: Nờu một thớ dụ về lực tỏc dụng lờn một vật cú thể vừa làm vật bị biến dạng vừa làm vật thay đổi chuyển động + Cõu 9: Người ta dựng một bỡnh chia độ ghi tới cm 3 chứa 80cm3 nước để đo thể tớch của một vật. .. biến dạng Cõu 6: Thẳng đứng; từ trờn xuống( về phớa Trỏi Đất) B/ Tự luận (7 điểm) Bài 7: (1 điểm) - Vật rắn khụng thấm nước khụng bỏ lọt bỡnh chia độ, ta sd bỡnh tràn (0,5 điểm) - Thả chỡm vật vật vào bỡnh tràn, thể tớch ủa phần chất lỏng tràn ra bằng thể tớch của vật. (0,5 điểm) Bài 8: (1 điểm) - Khối lượng của bao mỡ là 60 kg → trọng lượng bao mỡ =? (0,5 điểm) - → Trọng lượng bao mỡ là 60 0N ( 0,5 điểm)...Giỏo ỏn: Vật Lớ 6 – Năm học: 2012 - 2013 - GV nhận xột cõu trả lời và y/c HS bố trớ thớ - HS lắng nghe và bố trớ TN h6.2 nghiệm h6.2 SGK - GV giới thiệu và phỏt dụng cụ cho cỏc nhúm, - HS nhận dụng cụ TN, tiến hành TN và trả lời y/c HS tiến hành TN và trả lời cõu C2 cõu C2: Lũ xo t/d lờn xe 1 lực kộo Xe t/d lờn lũ xo 1 lực kộo - Y/C HS tiến hành TN h6.3 và trả lời cõu C3 - HS tiến hành TN h6.3 và trả... lực làm vật bị biến dạng hoặc bị biến đổi chuyển động 9 Xỏc định được trọng lượng của một vật thụng qua khối lượng 2 (C7.4, 5) 2 (C8 8, 9) 6 1 1 3 5 (50%) 2 2 6 10 1 1 8 10 (100 2 (C5.3) (C6 .6) Giỏo viờn: Vũ Thị Thu Hà - Trường THCS Lương Thế Vinh 18 Giỏo ỏn: Vật Lớ 6 – Năm học: 2012 - 2013 %) V NỘI DUNG ĐỀ: A/ Trắc nghiệm ( 3 điểm) I Khoanh trũn vào chữ cỏi đứng trước cõu trả lời mà em cho là đỳng của... đo thể tớch của vật rắn ca, chai, lọ và bỡnh chia độ Đơn vị đo thể tớch khụng thấm nước chất lỏng là lớt (l), một khối (m3) + Cõu 5: Khối lượng của một vật là gỡ? Đơn vị của + Cõu 4: Để đo thể tớch của vật rắn khụng thấm khối lượng nước, cú thể dựng bỡnh chia độ hay bỡnh tràn + Cõu 5: Khối lượng của một vật là chỉ lượng + Cõu 6: Lực là gỡ? Hai lực cõn bằng cú đặc điểm chất chứa trong vật Đơn vị của... Vinh 32 Giỏo ỏn: Vật Lớ 6 – Năm học: 2012 - 2013 + Cãu 5: Khoỏi lửụùng cuỷa moọt vaọt laứ + Cõu 7: Trọng lực là gỡ? Nờu phương chiều của chổ lửụùng chaỏt chửựa trong vaọt ẹụn vũ cuỷa trọng lực khoỏi lửụùng laứ kilõgam + Cãu 6: Taực dúng ủaồy keựo vaọt naứy + Cõu 8: Nờu một thớ dụ về lực tỏc dụng lờn một vật lẽn vaọt khaực gói laứ lửùc Hai lửùc cãn cú thể vừa làm vật bị biến dạng vừa làm vật thay đổi baống... và ĐCNN của thể tớch vật rắn dụng cụ đo độ dài, khụng thấm nước bằng bỡnh chia đo thể tớch 3 Xỏc định được độ độ, bỡnh tràn dài trong một số tỡnh huống thụng thường 2 (C4.7, 10) 4 4 1 5 Nờu được khối lượng của một vật cho biết lượng chất tạo nờn vật Cộng 5 (50%) 7 Nờu được vớ dụ về td của lực làm vật bị biến dạng hoặc bị biến đổi chuyển động 9 Xỏc định được trọng lượng của một vật thụng qua khối lượng... traỷ lụứi cãu C6 - HS laộng nghe * H 6: Rỳt kinh nghiệm ……………………………………………………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………………………………………………… ……… ********************************** & ********************************** TUẦN 16 BÀI 14: MẶT PHẲNG NGHIấNG NS: 27/11/ 2011 TIẾT 16 ND: 02/12/ 2011 A Mục tiờu 1 Kiến thức: Nờu được tỏc dụng của mặt phẳng nghiờng là làm giảm lực kộo hoặc đẩy vật 2 Kĩ năng:... cỏc cõu sau đõy(1 điểm) Cõu 5: Lực tỏc dụng lờn một vật cú thể làm biến đổi ………………………… của vật đú, hoặc làm nú bị ………………………… Cõu 6: Trọng lực cú phương ………………, cú chiều từ………………… … B/ Tự luận (7 điểm) Hóy làm cỏc bài tập sau: Bài 7: Trỡnh bày cỏch đo thể tớch vật rắn khụng thấm nước khụng bỏ lọt bỡnh chia độ?( 1 điểm) Bài 8: Một bao mỡ cú khối lượng là 60 kg thỡ trọng lượng của bao mỡ đú là bao nhiờu N?(... nghiệm ……………………………………………………………………………………………………………… ……… Giỏo viờn: Vũ Thị Thu Hà - Trường THCS Lương Thế Vinh 33 Giỏo ỏn: Vật Lớ 6 – Năm học: 2012 - 2013 TUẦN 18 TIẾT 18 BÀI: KIỂM TRA HỌC Kè I NS: 10/ 12/ 2011 ND: 14/ 12/ 2011 I PHẠM VI KIẾN THỨC: Từ bài 1 đến bài 8 / SGK - Vật lý 6 II MỤC ĐÍCH: - Đối với HS: tự làm và tự đỏnh giỏ khả năng của mỡnh đối với cỏc yờu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng quy . lắng nghe và ghi vở : 1 lít = 1dm 3 1ml = 1cm 3 (1cc) - HS hoàn thành câu C1 và lên bảng chữa 1m 3 = (1) 1000 dm 3 = (2) 10 00000 cm 3 1m 3 =(3 )10 00lit =(4 )10 00000 ml =(5 )10 00000 cc - HS khác. (C6 .6) 2 (C7.4, 5) 2 (C8. 8, 9) 6 Số điểm 1 1 3 5 (50%) Ts cõu hỏi 2 2 6 10 Ts điểm 1 1 8 10 (10 0 Giỏo viờn: Vũ Thị Thu Hà - Trường THCS Lương Thế Vinh 18 Giỏo ỏn: Vật Lớ 6 – Năm học: 2 012 . lượng Tỉ lệ Tuần 12 BÀI 9: LỰC ĐÀN HỒI. NS: 01/ 11/ 2 011 Tiết 10 ND: 04 /11 / 2 011 A. Mục tiờu. 1. Kiến thức: - Nhận biết được lực đàn hồi là lực của vật bị biến dạng tỏc dụng lờn vật làm nú biến
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lý 6 full_1, Giáo án vật lý 6 full_1, Giáo án vật lý 6 full_1, Nhận biết được một số nhiệt độ thường gặp theo thang nhiệt độ Xen - xi - ut.