0

Giáo án vật lí 8 (3 cột)

96 1,374 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 22:30

Giáo án Vật lí 2008-2009 L 8:          !" #  $%&'()*+, ,) - - ./ 0.   12()*)!34 5 6 6 789:%   ;<5=<>, 5),? @ @ $%1*A:%BC; D - # EFG31G 'H F?   I%J'K; 6  EL   M3K< @  NOL   M3K<<:2/7P 0'  - Q":5/7HR>L   M3K<DC  6 0HDL :5= # JS'  JS'  # I%TMKJU  @ V5SP1*A L   WX()WWXELJ:> :%TMKJU -#  EK<2'LY' F:L -  $%4 -  $%*+,,):5= S,;L5= ()L 6 - 0 -  QL @ 6 QZ:!(.0  12()*)!34 5EL  @ 0K< -6 JS'  [E!3 -@ [!3  JS' Chương I:CƠ HỌC \]W^_` Giáo án Vật lí 2008-2009  \0+()D5"Y' /EF(D8a(.b, /7(!":)>:5=*89K%'!JY' /7;D(!"Y'.()(!"S*PY' 0. -EF5=(D8a%(.;8aY':%:)J*4(!"7; *89:%*A(U 6\0+K%R<L:%J'K;EF5=JK";:)J()+JJ' K;S,cK"()d! @\0+K%1*A:%E!*;8aY':%1*A:FJ(! 'E!*5=L5=C;D()+D5= JK"L5=S,cK"()d!*A;LJC;D /7;3K<:)P()J"C'Le';3K<:%;8a()8LD; 8a /f+D5=JK"L5=+J;3K<S,cK") ) B\0+WEH2K%g>Y';3K<<:2();3K<DC /WD;3K<<:2h,K1()S:5=SFY'<:2 /f+DFi*P0' /E!*:%TMKJU()*;D:jY':%)h,S :5=SFY'<:2()DY'3!3S,<:2 /f+DK%4.L4 /V1*L;LJ0();LJ08kS,cK" WD0h,:%()Cl5c8Z /E!*K%*+,,)0S,J:,>J;+m&KS'Z :!(.0;38a,;J;+ #/7nd'Y'0K< /7KG8a0HD0K<D0K<0()c' /EF(D8aH2J(!&J(!oSF', &J(!)g*Z8l'Up& /\0+K%,;e'()K%*+,,) Giỏo ỏn Vt lớ 2008-2009 Soạn: 25/08/2008 Giảng8a:/8/2008 8b::/8/2008 8c::/8/2008 8d::/8/2008 Chơng I : Cơ học Tiết 1- Chuyển động cơ học I. Mục tiêu: * Kiến thức: - Nêu đợc những thí dụ về chuyển động cơ học trong thực tế. - Nêu đợc thí dụ về tính tơng đối của chuyển động và đứng yên, đặc biệt biết xác định trạng thái của vật đối với mỗi vật đợc chọn làm mốc. - Nêu đợc thí dụ về các dạng chuyển động cơ học: chuyển động thẳng, chuyển động cong, chuyển động tròn. * Kĩ năng: - Vận dụng đợc kiến thức vào thực tế. * Thái độ: - Có ý thức tìm hiểu thông tin , xử lí thông tin, yêu thích bộ môn. II. Chuẩn bị: - GV: SGK- Giáo án: - HS: Đọc trớc nội dung bài: III. Các hoạt động dạy và học: 1.Kiểm tra bài cũ: 2.Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung *Hoạt động 1: Giới thiệu chơng trình vật lí lớp 8: 3 - Giới thiệu một số nội dung cơ bản của chơng và đặt vấn đề nh trong SGK. *Hoạt động 2: Tìm hiểu cách xác định vật chuyển động hay đứng yên.14 H: Em hãy nêu ví dụ về vật chuyển động và ví dụ về vật đứng yên? . - Chuẩn lại VD H:Tại sao nói vật đó chuyển động? - Kết luận: vị trí của vật đó so với gốc cây thay đổi chứng tỏ vật đó đang chuyển động , vị trí vật đó so với gốc cây không đổi chứng tỏ vật đó đứng yên . H:Vậy, khi nào vật chuyển động , khi nào vật đứng yên? - GVKhi nào vật đợc coi là đứng yên ? - HD cho h/s thảo luận câu trả lời và chốt lại câu trả lời đúng nhất. - Dự đoán về sự chuyển động của mặt trời và trái đất . - Thảo luận theo bàn và nêu ví dụ. - NX - KL - Lập luận chứng tỏ vật trong ví dụ đang chuyển động hay đứng yên. - Thảo luận nhóm và trả lời C1 - Đọc kết luận SGK. - Trao đổi thảo luận kết luận câu C2, C3 . Lấy VD VD: Ngời ngồi trên thuyền đang trôi theo dòng nớc , vì vị trí của ngời ở trên thuyền không đổi nên so với thuyền thì ngời ở 1.Làm thế nào để biết một vật chuyển động hay đứng yên C1: So sánh vị trí của ô tô , thuyền , đám mây với 1 vật nào đó đứng yên bên đờng , bên bờ sông . * Kết luận : Khi vị trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc. Chuyển động này gọi là chuyển động cơ học. C2: Ô tô chuyển động so với hàng cây bên đờng C3: Vật không thay đổi vị trí đối với vật mốc thì đợc coi là đứng yên. Giỏo ỏn Vt lớ 2008-2009 Hoạt động 3: Tính tơng đối của chuyển động và đứng yên: 14 - Đề ra thông báo nh SGK. - Yêu cầu h/s quan sát H1.2 SGK để trả lời C4, C5. -Lu ý h/s nêu rõ vật mốc trong từng trờng hợp . - Yêu cầu h/s lấy ví dụ về một vật bất kỳ HD:Nhận xét nó chuyển động so với vật nào, đứng yên so với vật nào?và rút ra nhận xét: -Vật chuyển động hay đứng yên là phụ thuộc vào yếu tố nào ? - Yêu cầu cầu h/s trả lời C8. *Hoạt động 4: nghiên cứu một số chuyển động thờng gặp. 5 - Yêu cầu HS quan sát H1.3abc SGK để trả lời C9 . - Có thể cho hs thả bóng bàn xuống đất, xác định quĩ đạo. *Hoạt động 5: Vận dụng. 5 - GV cho h/s quan sát H1.4 SGK và trả lời câu hỏi C10 ; C11. - GV yêu cầu h/s đọc và học thuộc phần ghi nhớ. trạng thái đứng yên. - Thảo luận câu hỏi của giáo viên yêu cầu và kết luận câu hỏi đó. - Dựa vào nhận xét trạng thái đứng yên hay chuyển động của một vật nh C4;C5 để trả lời C6. - Dựa vào kết luận trao đổi thảo luận kết luận ? C8. - Nhận xét và rút ra các dạng chuyển động thờng gặp và trả lời C9. - HS hoạt động cá nhân vận dụng trả lời câu hỏi. - Đọc phần ghi nhớ 2 . Tính tơng đối của chuyển động và đứng yên: C4:Hành khách chuyển động so với nhà ga. Vì vị trí của hành khách so với nhà ga là thay đổi . C5: So với toa tàu, hành khách đứng yên vì vị trí của hành khách so với toa tàu là không đổi . C6 : Một vật có thể chuyển động so với vật này, nhng lại đứng yên đối với vật kia. C7: Vậy: chuyển động hay đứng yên có tính tơng đối . * Kết luận: ( SGK) C8: Nếu coi một điểm gắn với trái đất là mốc thì vị trí của mặt trời thay đổi từ đông sang tây . 3 . Một số chuyển động th- ờng gặp: C9 : - Chuyển động thẳng. - Chuyển động cong. - Chuyển động tròn. 4. Vận dụng: C10: Ô tô đứng yên so với ngời lái xe, chuyển động so với cột điện. C11: Có lúc sai. Ví dụ: Vật chuyển động tròn quanh vật mốc. + Ghi nhớ: SGK. 4.Củng cố.3 - GV hệ thống nội dung chính của bài và khắc sâu nội dung đó cho h/s. - Đọc có thể em cha biết. 5.Hớng dẫn học ở nhà.1 - Học bài theo vở và SGK. - Làm bài tập từ 1.1đến 1.6 SBT. - Chuẩn bị bài : Vận tốc . Giỏo ỏn Vt lớ 2008-2009 . Soạn: 28/08/2008 Giảng8a:/9/2008 8b::/9/2008 8c::/9/2008 8d::/9/2008 Tiết2 Bài 2 Vận tốc I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - So sánh quãng đờng chuyển động trong 1 giây của mỗi chuyển động để rút ra cách nhận biết sự nhanh , chậm của chuyển động . - Nắm đợc công thức vận tốc và ý nghĩa khái niệm vận tốc. Đơn vị chính của vận tốc là m/s ; km/h và cách đổi đơn vị vận tốc . 2. Kỹ năng : Biết vận dụng công thức tính vận tốc để tính quãng đờng , thời gian của chuyển động . 3. Thái độ : Có thái độ học tập nghiêm túc và hứng thú trong học tập. II.Chuẩn bị: - GV:Bảng phụ ghi nội dung bảng 2.1 sgk : - HS : Nghiên cứu trớc nội dung bài. III. Các hoạt động dạy và học: 1. Kiểm tra 5: Thế nào là chuyển động và đứng yên? Lấy một ví dụ về chuyển động và đứng yên? Lấy một ví dụ để làm rõ tính tơng đối của chuyển động?. - Đ/A( ghi nhớ SGK)- VD: HS 2. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung *Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập : 2 - GV nêu vấn đề theo phần mở bài trong SGK. *Hoạt động 2: Nghiên cứu khái niệm vận tốc là gì?18 - Hớng dẫn h/s vào vấn đề so sánh sự nhanh chậm của chuyển động. Yêu cầu h/s hoàn thành bảng 2.1. - Yêu cầu h/s sắp xếp thứ tự chuyển động nhanh chậm của các bạn nhờ số đo quãng đờng chuyển động trong 1 đ/vị thời gian. - Yêu cầu h/s làm C3. -H:ớng dẫn, giải thích để h/s hiểu rõ hơn về khái niệm vận tốc. - HS nhận biết vấn đề cần tìm hiểu của bài. - Thảo luận nhóm trả lời C1;C2 để rút ra khái niệm về vận tốc chuyển động. - Hoạt động cá nhân vận dụng trả lời câu hỏi C3 1.Vận tốc là gì? C1. Cùng chạy một quãng đờng nh nhau, bạn nào mất ít thời gian sẽ chạy nhanh hơn. C2. Bảng 2.1. * Kết luận: Vận tốc là quãng đờng đi trong một đơn vị thời gian. C3: (1) Nhanh , (2) Chậm (3) Quãng đờng đi đợc, (4) Đơn vị. Côt 1 2 3 4 5 STT Tên HS Quãng đờng chạy s( m) Thời gian chạy t(s) Xếp hạng Quãng đờng chạy trong 1 giây 1 An 60 10 3 6m 2 Bình 60 9,5 2 6,32m 3 Cao 60 11 5 5,45m 4 Hùn g 60 9 1 6,67m 5 Việt 60 10,5 4 5,71m Giỏo ỏn Vt lớ 2008-2009 *Hoạt động 3: Xây dựng công thức tính vận tốc:14 - Cho h/s tìm hiểu về công thức tính vận tốc và đơn vị của vận tốc. - Hớng dẫn h/s cách đổi đơn vị của vận tốc. - Giới thiệu về tốc kế. - Yêu cầu h/s trả lời C4, C5, C6, C7, C8. - Hớng dẫn h/s trả lời nếu h/s gặp khó khăn. - Chuẩn kiến thức C4, C5, C6, C7, C8. - Yêu cầu h/s đọc và học thuộc phần ghi nhớ. - Tìm hiểu về công thức, đơn vị các đại lợng có trong công thức. - Nắm vững công thức, đơn vị và cách đổi đơn vị vận tốc. - Tìm hiểu về tốc kế và nêu lên nhiệm vụ của tốc kế là gì. - HĐ cá nhân thảo luận và trả lời các câu hỏi C4, C5, C6, C7, C8. - NX - KL 2 . Công thức tính vận tốc: s V t = Trong đó: s là quãng đờng. t là thời gian. v là vận tốc. 3 . Đơn vị vận tốc : C4: m/phút, km/h km/s, cm/s 1km/h=1000m/3600s= 0,28m/s. - Độ lớn của vận tốc đợc đo bằng dụng cụ gọi là tốc kế ( hay đồng hồ vận tốc). C5: v =36km/h=36000/3600= 10m/s v = 10800/3600=3m/s v - = 10m/s So sánh ta thấy, ô tô, tàu hoả chạy nhanh nh nhau. Xe đạp chuyển động chậm nhất. C6: v= t s = @ = 54km/h= 15m/s C7: t=40phút=2/3h v=12km/h S =v.t=12.2/3=8 km. C8: v=4km/h t=30phút= h s=v.t= 4.1/2=2km. * Ghi nhớ: SGK. 3.Củng cố3 - GVchốt lại kiến thức trọng tâm của bài và khắc sâu nội dung đó cho h/s. - Đọc phần có thể em cha biết. 4.Hớng dẫn học ở nhà.3 - Học bài theo vở và SGK. - Làm bài tập từ 2.1đến 2.5SBT - GV :HD bài 2.5: + Muốn biết ngời nào đi nhanh hơn phải tính gì? + Nếu để đơn vị nh đầu bài có so sánh đợc không ? - Chuẩn bị bài : Chuyển động đều chuyển động không đều . Soạn:9/9/2009 Giảng: 8a:/9/2008 8b::/9/2008 8c::/9/2008 - 8d:: /9/2008 Tiết3: bài 3 Chuyển động đều chuyển động không đều I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giỏo ỏn Vt lớ 2008-2009 - Phát biểu đợc định nghĩa của chuyển động đều và không đều. Nêu đợc những ví dụ về chuyển động đều và không đều thờng gặp . - Xác định đợc dấu hiệu đặc trng cho chuyển động đều là vận tốc không thay đổi theo thời gian , chuyển động không đều là vận tốc thay đổi theo thời gian. - Vận dụng để tính vận tốcênrung bình trên một đoạn đờng. - Làm thí nghiệm và ghi kết quả tơng tự nh bảng 3.1. 2. Kỹ năng : Từ các hiện tợng thực tế và kết quả thí nghiệm để rút ra đợc quy luật của chuyển động đều và không đều . 3. Thái độ : Tập trung nghiêm túc , hợp tác khi thực hiện thí nghiệm . II.Chuẩn bị: - GV:Bảng phụ ghi các bớc làm thí nghiệm, bảng kết quả mẫu 3.1. - HS : Đọc trớc bài 3: III. Các hoạt động dạy và học: 1. Kiểm tra 4 ? Vận tốc là gì? Viết công thức tính vận tốc? Đ/A Ghi nhớ SGK. 2. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung *Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập : 2 -Trong chuyển động có những lúc vận tốc thay đổi nhanh chậm khác nhau, nhng cũng có lúc vận tốc nh nhau. Vậy khi nào có chuyển động đều , khi nào có chuyển động không đều? *Hoạt động 2: Tìm hiểu về định nghĩa chuyển động đều và không đều 10. - Yêu cầu h/s đọc thông tin SGK tìm hiểu về chuyển động đều và không đều. - Yêu cầu h/s quan sát (H3.1) chuyển động của trục bánh xe thời gian 3s và bảng kết quả3.1 sgk - - Hớng dẫn h/s trả lời. - Chuẩn kiến thức C1,2 *Hoạt động 3: Tìm hiểu về vận tốc trung bình của chuyển động không đều:10 - Yêu cầu h/s tính đoạn đờng lăn đợc của trục bánh xe trong mỗi thời gian ứng với các quãng đờng AB, BC, CD để làm rõ khái niệm vận tốc trung bình. - Nhận biết vấn đề cần tìm hiểu của bài. - Đọc thông tin SGK tìm hiểu về chuyển động đều và không đều. Lấy thí dụ cho mỗi chuyển động. - Đọc C1 và điền kết quả vào bảng nhận biết về chuyển động đều và không đều. - NX - KL - Nghiên cứu C2 hoạt động cá nhân - KL - NX - Tìm hiểu về khái niệm vận tốc trung bình. I.Định nghĩa: SGK. C1: + Quãng đờng A đến D thì chuyển động của xe là không đều. + Quãng đờng D đến F thì chuyển động của xe là chuyển động đều. C2: a, là chuển động đều. b,c ,d là chuyển động không đều. II . Vận tốc trung bình của chuyển động không đều: *Trong chuyển động không đều, trung bình mỗi giây vật chuyển động đợc bao nhiêu mét thì ta nói vận tốc trung bình của chuyển động này là bấy nhiêu m/s. C3. v AB = 0,017m/s v BC = 0,05m/s v CD = 0,08m/s Giỏo ỏn Vt lớ 2008-2009 - Yêu cầu h/s tính toán và hoàn thiện C3. - Chuẩn kiến thức. * Hoạt động 4: Vận dụng. 12 - Yêu cầu h/s nghiên cứu nội dung của các câu C4, C5, C6, C7 thảo luận và kết luận các câu hỏi đó. - Hớng dẫn h/s trao đổi thảo luận - KL - Nếu h/s gặp khó khăn - Hớng dẫn h/s kết luận - Chuẩn kiến thức ? C4, C5, C6, C7. H: Qua bài cần nắm những nội dung chính nào ? - KL - Yêu cầu h/s đọc và học thuộc phần ghi nhớ. - Hoàn thành C3 từ đó rút ra công thức tính vận tốc trung bình. - NX - KL - Vận dụng các nội dung đã học trao đổi thảo luận - KL ? C4, C5, C6, C7. - NX - Kl Từ A đến D xe chuyển động nhanh dần. * Công thức tính vận tốc trung bình: v tb = t s 3 . Vận dụng : C4: + Chuyển động của ô tô từ Hà Nội đến Hải Phòng là chuyển động không đều, 50km/h là vận tốcổnung bình . C5: # 6q r -# tb s V m s t = = = # @q r 6 tb s V m s t = = = Vận tốc trung bình trên cả 2 quãng đờng: v tb = tt ss + + = 6-# ## + + =3,3m/s C6: -#@ @# tb S V t km= = = C7: * Ghi nhớ: SGK 3.Củng cố.3 - GVchốt lại kiến thức trọng tâm của bài và khắc sâu nội dung đó cho h/s. - Đọc có thể em cha biết. 4.Hớng dẫn học ở nhà.2 - Học bài theo vở và SGK. - Làm bài tập từ 3.1đến 3.7SBT. - Chuẩn bị bài : Biểu diễn lực .EiX$RhJ:>*):%X':%1*Aq*) $f !IDr Giỏo ỏn Vt lớ 2008-2009 Soạn:9/9/2009 Giảng: 8a:/9/2008 8b::/9/2008 8c::/9/2008 8d:: /9/2008 Tit 4 B i 4 : BIU DIN LC I.Mục tiêu: * Kiến thức: -Nờu 5=c vớ da th hiLn l%c tỏc dang l m thay 4i v!n t"c. -Nh!n bit 5=c l%c l >i l5=ng vect *Kĩ năng: - Biu di9n 5=c vect l%c - Rốn luyLn kh+ nng vs hỡnh minh ho>. * Thái độ: Có ý thức tìm hiểu thông tin , sử lí thông tin bài, yêu thích bộ môn. II.Chuẩn bị: -GV:Nhic HS xem l>i b i l %c. Hai l%c cõn bAng ( b i 6 SGK V !t Lớ 6 ) - Xe ln, Ming sit, nam chõm. - HS : Tìm hiểu trớc nội dung bài biểu diễn lực. III.Các hoạt động dạyu và học: 1. Kiểm tra: (6 phỳt). Chuyn ng .u l gỡ ? Nờu 1 vớ d a v. v!t chuyn ng .u. Chuyn ng khụng .u l gỡ ? Nờu vớ d a. Vit cụng thHc tớnh v!n t"c trung bỡnh cYa 1 chuyn ng khụng .u. * Đ/ A Ghi nhớ SGK tr13. 2. B i m i: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung Hoạt động 1- 4: Đặt vấn đề. L%c cú th l m bin 4i chuyn ng m v !n t"c xỏc Znh s% nhanh ch!m v c + h5jng cYa chuyn ng, v!y giea l%c v v !n t"c cú s% Giáo án Vật lí 2008-2009 liên quan n o không ? à -§5a 1 s" ví da: viên bi th+ ri, v!n t"c cYa viên bi tng nhc tác dang n o? L m thà à  n o à  biu di9n l%c tác dang lên v!t? *Ho¹t ®éng 2: 10’ - Nhic l>i o ljp 6 ta ã bit l%c có th l m bià n d>ng, bin 4i chuyn ng cYa v!t. Yêu cu HS tìm 1 s" ví da minh ho>. Yêu cu HS quan sát hình 4.1, 4.2 SGK . - L m TN nhà 5 hình 4.1 .H5jng dOn HS tr+ lci câu C 1 .’ * Ho¹t ®éng 3:15’ - Thông báo: Mt >i l5=ng vma có ph5ng v à chi.u l 1 à >i l5=ng vect. - Yêu cu HS nhic l>i các tc im cYa l%c => l%c l mà t >i l5=ng vect. - Thông báo: Q biu di9n vect l%c ng5ci ta dùng mpi tên. / Cách biu din vect l%c ph+i th hiLn y Y 3 yu t" cYa l%c. -§5a ra ví da v. l%c tác dang lên v!t có vs hình v chà u r2 im tt, ph5ng chi.u v cà 5cng  cYa l%c ( hình 4.3 SGK) * Ho¹t ®éng 4: VËn - T% nêu l>i khái niLm l%c. Tác dang cYa l%c, ký hiLu, n vZ, ký hiLu n vZ, l à >i l5=ng véc t - T% tìm ví da . - Th+o lu!n theo nhóm, tr+ lci câu C 1 . - NX chÐo - KL - Nhic l>i các tc im cYa l%c v nêu à 5=c l%c l 1 à >i l5=ng vect. -S% khác nhau giea c5cng  l%c v véc tà  l%c: +C5cng  l%c: F +Véc t l%c: F ur . / Quan sát hình 4.3  hiu rõ cách biu di9n l%c. I. Ôn lại khái niệm lực C1: H.4.1: L%c hút cYa nam châm lên ming sit l m à tng v!n t"c cYa xe ln . H.4.2: L%c tác dang cYa v=t lên qu+ bóng l qua à bóng bZ bin d>ng, ng5=c l>i l%c cYa qu+ bóng !p v o và =t l m à v=t bZ bin d>ng . II. Biểu diễn lực 1.L%c l mà t >i l5=ng vect. Một ại l5ợng vừa có ộ lớn vừa có ph5ng v à chiều l 1 à ại l5ợng vect. V!y, l%c l 1 à >i l5=ng vect. 2. Cách biu di9n v kí à hiLu vect l%c * Ký hiÖu: - VÐc t¬ lùc F ur - §é lín: F. Độ lớn Điểm đặt lực Phương chiều [...]... quán tính chếch với ph ơng nằm ngang một góc 30 0 chiều h ớng lên * Ghi nhớ: Soạn: /9/20 08 SGK Giảng: 8a:/9/20 08 Giỏo ỏn Vt lớ 20 08- 2009 8b::/9/20 08 8c::/9/20 08 8d:: /9/20 08 Tiờt 5 Bai 5 sự cân bằng lực quán tính 1> Mục tiêu: - Kiến thức: - Nêu đợc 1 số ví dụ về 2 lực cân bằng , nhận biết đặc điểm của 2 lực cân bằng - Từ kiến thức đã nắm đợc từ lớp 6 , HS dự đoán và làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán... nào có hại cách làm giảm 4.Hớng dẫn học ở nhà - Học phần ghi nhớ - Làm bài tập : Từ 6.1đến 6.5 - SBT - Đọc thêm mục có thể em cha biết - Chuẩn bị bài : áp xuất Son: / /20 08 Ging:8a /8. /20 08 8b /8. /20 08 8c /8. /20 08 8d /8. /20 08 Tit 1 Bi 1: CHUYN NG C HC I.Mục tiêu: -Nờu c nhng vi d vờ chuyờn ụng c hoc trong i sụng hng ngay -Nờu c nhng VD vờ tinh tng ụi cua chuyờn ụng va ng yờn Xac inh trang thai cua... 2 lực cùng đặt lên 1 vật có cờng độ bằng nhau , phơng cùng nằm trên cùng 1 đờng thẳng , chiều ngợc nhauu r Q u r P C1: 2 Tác dụng của 2 lực cân bằnglên 1 vật đang chuyển động : a, Dự đoán : vận tốc của vật sẽ không GV: Nêu câu hỏi nh SGK thay đổi nghĩa là vật sẽ CĐ thẳng đều HS: Dự đoán : Vận tốc của vật sẽ không b, Thí nghiệm kiểm tra : + Dụng cụ : Máy A tút thay đổi nghĩa là vật sẽ CĐ thẳng đều ... chuyờn ụng cong, chuyờn ụng trũn -Rốn luyờn kha nng quan sat, so sanh cua hoc sinh II.Chuẩn bị: - GV :Giáo án Giỏo ỏn Vt lớ 20 08- 2009 - HS chuõn bi sach va dng c hoc tõp õy u III.các hoạt động dạy và học: 1 n inh lp (1P) 8a: TS: vắng 8b: TS: vắng 8c: TS: vắng 8d: TS: vắng 2 Kiểm tra: 3 Bài mới: H cua giáo viên H cua HS Nụi dung *Hoạt động 1: Tổ chức tình huongs học tập( 3') HS: T kinh nghiờm ó V: T hiờn... lực vào cán v cán = 0; v búa do quán tính > 0 búa bao vào cán e) Tờ giấy chuyển động do F K Cốc nớc không chuyển động do quán tính HS trả lời và ghi vào vở: - Hai lực cân bằng là hai lực có đồng thời tác dụng lên một vật có cờng độ , phơng nằm trên ., chiều - Dới tác dụng của các lực cân bằng thì vật đứng yên sẽ chuyển động này gọi là chuyển động - Khi có lực tác dụng, mọi vật không... 20 08- 2009 SGK 3.Củng cố - GVchốt lại kiến thức trọng tâm của bài và khắc sâu nội dung đó cho h/s 4.Hớng dẫn học ở nhà - Học thuộc phần ghi nhớ - Làm bài tập từ 4.1đến 4.5 - SBT - Chuẩn bị bài : Sự cân bằng lực quán tính Họ và tên: Lớp: Đề số: 01 Điểm Đề kiểm tra 15 phút Môn: Vật lý 8 Lời phê của thầy giáo Giải Họ và tên: Lớp: Đề số: 02 Đề kiểm tra 15 phút Điểm Môn: Vật lý 8. .. véc tơ lực sau: Trọng lực của vật là 1500N, tỉ xích tuỳ chọn vật A 2 Tạo tình huống học tập - HS tự nghiên cứu tình huống học tập (SGK) - Bài học hôm nay nghiên cứu hiện tợng vật lí nào ? Ghi đầu bài Hoạt động 2: Nghiên cứu lực cân bằng (20 phút) Hoạt động dạy - Hai lực cân bằng là gì ? Tác dụng của 2 lực cân bằng khi tác dụng vào vật đang đứng yên sẽ làm vận tốc của vật đó có thay đổi không ? - Phân... lực - quán tính I - Mục tiêu : Kiến thức: - Nêu đợc một số ví dụ về hai lực cân bằng, nhận biết đặc điểm của hai lực cân bằng và biểu thị bằng véc tơ lực - Từ kiến thức đã nắm đợc từ lớp 6, HS dự đoán và làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán để khẳng định đợc Vật đợc tác dụng của hai lực cân bằng thì vận tốc không đổi, vật sẽ đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều mãi mãi - Nêu đợc một số ví dụ về quán tính... diện nhóm mô tả thí nghiệm Vật chuyển động thẳng đều GV: y/ cầu hs làm thí nghiệm để kiểm * Kết luận : chứng Một vật đang chuyển động nếu tác dụng của hai lực cân bằng thì tiếp tục HS: Làm thí nghiệm theo nhóm và hoàn chuyển động thẳng đều thành bảng 5.1 ; trả lời câu hỏi C2 đến II Quán tính : C5 và kết luận 1, Nhận xét : Khi có lực tác dụng , mọi vật đều * Hoạt động 3: n/cứu quán tính là gì? không thể... lớ 20 08- 2009 sau C7: Tơng tự y/cầu hs tự làm thí nghiệm C7 C8: và giải thích hiện tợng GV: Dành cho hs vài phút làm việc cá * ghi nhớ : SGK nhân C8 và từng hs trình bày câu trả lời 3.Củng cố - GVchốt lại kiến thức trọng tâm của bài : + Hai lực cân bằng là hai lực có đặc điểm nh thế nào? + Vật đứng yên hoặc CĐ chịu tác dụng của các lực cân bằng thì có thay đổi vận tốc không ? + Tại sao khi một vật chịu . bài : Vận tốc . Giỏo ỏn Vt lớ 20 08- 2009 . Soạn: 28/ 08/ 20 08 Giảng8a:/9/20 08 8b::/9/20 08 8c::/9/20 08 8d::/9/20 08 Tiết2 Bài 2 Vận tốc I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - So sánh quãng đờng chuyển động trong. +()D5"Y' /EF(D8a(.b, /7(!":)>:5=* 8 9K%'!JY' /7;D(!"Y'.()(!"S*PY' 0. -EF5=(D8a%(.;8aY':%:)J*4(!"7; * 8 9:%*A(U 6+K%R<L:%J'K;EF5=JK";:)J()+JJ' K;S,cK"()d! @+K%1*A:%E!*;8aY':%1*A:FJ(! 'E!*5=L5=C;D()+D5= JK"L5=S,cK"()d!*A;LJC;D /7;3K<:)P()J"C'Le';3K<:%;8a() 8 LD; 8a /f+D5=JK"L5=+J;3K<S,cK") ) B+WEH2K%g>Y';3K<<:2();3K<DC /WD;3K<<:2h,K1()S:5=SFY'<:2 /f+DFi*P0' /E!*:%TMKJU()*;D:jY':%)h,S :5=SFY'<:2()DY'3!3S,<:2 /f+DK%4.L4 /V1*L;LJ0();LJ08kS,cK" WD0h,:%()Cl5c8Z /E!*K%*+,,)0S,J:,>J;+m&KS'Z :!(.0;38a,;J;+ #/7nd'Y'0K< /7KG8a0HD0K<D0K<0()c' /EF(D8aH2J(!&J(!oSF', &J(!)g*Z8l'Up& /+K%,;e'()K%*+,,) Giỏo ỏn Vt lớ 20 08- 2009 Soạn: 25/ 08/ 20 08 Giảng8a: /8/ 20 08 8b:: /8/ 20 08 8c:: /8/ 20 08. h ớng lên. * Ghi nhớ: SGK Giỏo ỏn Vt lớ 20 08- 2009 Giảng: 8a:/9/20 08 8b::/9/20 08 8c::/9/20 08 8d:: /9/20 08 Tit 5 B)i 5 sự cân bằng lực quán tính 1> Mục tiêu: - Kiến thức: - Nêu đợc 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lí 8 (3 cột), Giáo án vật lí 8 (3 cột), , I. Vn tc l gỡ ?, Cụng thc tớnh ỏp sut, II. Cụng thc tớnh ỏp sut cht lng( SGK), *H..1: T CHC TèNH HUNG HC TP (4 phỳt)., A. M C TI ấU:, III. Chuyn ng phõn t v nhit, D. T CHC HOT NG DY HC., II. Cụng thc tớnh nhit lng

Mục lục

Xem thêm