Giáo án lịch sử lớp 8 cả năm

103 2.6K 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2015, 20:23

Ngày soạn: 16/8/2013 Ngày giảng: PHẦN I. LỊCH SỬ THẾ GIỚI - LICH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI. ( TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917) CHƯƠNG I. THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NỬA SAU THẾ KỈ XIX ). Tiết 1. Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên. I. Mục tiêu bài học. - Kiến thức: HS nắm được. + Nguyên nhân, diễn biến, tính chất và ý nghĩa lịch sử của CMTS Hà Lan ( thế kỉ XVII ). + Các khái niệm cơ bản của phần CMTS. - Thái độ: + Nhận thức đúng đắn vai trò của quần chúng nhân dân trong CMTS. + Nhận thức đúng về CMTB: tiến bộ và những hạn chế. - Kỹ năng: Sử dụng tranh ảnh, bản đồ lịch sử. II. Chuẩn bị. - Bản đồ thế giới. III. Hoạt động dạy học. 1.Ổn định tổ chức: 8A:………………… 8B:………………… 8C:…………………. 2. Kiểm tra bài cũ: - Sự chuẩn bị của HS. 3. Bài mới: GV giới thiệu bài. ? Nêu những sự kiện chính về diễn biến, kết quả cách mạng tư sản Nêđeclan ? I. Sự biến đổi về kinh tế , xã hội Tây Âu trong các thế kỉ XV – XVII. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI. 1. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI. * Nguyên nhân : - Thế kỉ XVI nền kinh tế TBCN ở Nê- đéc –lan phát triển mạnh nhưng lại bị Tây Ban Nha thống trị,ngăn cản sự phát triển của họ. * Diễn biến : - 8/1566, nhân dân Nêđéclan nổi dậy chống lại sự đô hộ của Tây Ban Nha. - 1581, các tỉnh miền Bắc thành lập nước Cộng hoà Hà Lan. 1 ? Ý nghĩa của cách mạng Hà Lan ? ? Những biểu hiện sự phát triển CNTB ở Anh ? - HS đọc phần chữ nhỏ. ? Xã hội có những điểm mới gì ? - Khái niệm " Quý tộc mới" ? Nhận xét gì về vị trí của " Quý tộc mới" trong xã hội Anh trước cách mạng ? ? Xã hội Anh thế kỉ XVII tồn tại những mâu thuẫn nào ? ? Nêu ý nghĩa cuộc cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII ? - 1648, Cộng hoà Hà Lan được chính thức công nhận. * Ý nghĩa : - Cách mạng Hà Lan là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới,lật đổ ách thống trị của Tây Ban Nha,mở đường cho CNTB phát triển. II. Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII. 1. Sự phát triển của CNTB ở Anh. a. Kinh tế : - Sự phát triển của các công trường thủ công và thương nghiệp. - Nền nông nghiệp kinh doanh theo lối TBCN. b. Xã hội. - Xuất hiện tầng lớp " Quý tộc mới". - Nông dân bị phá sản kéo ra thành thị làm thuê. - Xã hội Anh tồn tại mâu thuẫn gay gắt giữa tư sản, quý tộc mới với chế độ quân chủ chuyên chế - cuộc cách mạng lật đổ chế độ phong kiến. . 3. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII. - Mở đường cho CNTB phát triển. - Là cuộc cách mạng không triệt để. - Cách mạng không đáp ứng quyền lợi của nhân dân lao động. 4. Củng cố : - Nêu những biểu hiện mới về kinh tế - xã hội ở Tây Âu trong các thế kỉ XVI – XVII ? - Trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa của cách mạng tư sản Hà Lan, cách mạng tư sản Anh ? 5. Hướng dẫn về nhà: - Học bài. - Chuẩn bị tiếp bài 1. _________________________________________________ Ngày soạn: 16/8/2013 2 Ngày giảng: Tiết 2. Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên. I. Mục tiêu bài học. - Kiến thức : HS nắm được. + Những nét chính cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ơe Bắc Mĩ, kết quả. + Tiếp tục nắm khái niệm " Cách mạng tư sản". - Thái độ : HS nhận thức đúng đắn vai trò của quần chúng nhân dân trong cách mạng tư sản. - Kỹ năng : Sử dụng lược đồ, tranh ảnh lịch sử. II. Chuẩn bị. - Lược đồ " Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ". III. Hoạt động dạy học. 1. Ổn định tổ chức : 8A:…………………… 8B:……………………… 8C: ……………………… 2. Kiểm tra bài cũ : - Nêu các sự kiện chính về diễn biến cuộc nội chiến ở Anh thế kỉ XVII ? - Giải thích vì sao CMTS Anh là cuộc cách mạng “ không triệt để”. 3. Bài mới: GV giới thiệu bài. - GV treo lược đồ. ? Nhận xét gì về vị trí của 13 thuộc địa? ? Vì sao mâu thuẫn giữa chính quốc và thuộc địa nảy sinh? ? Vì sao thực dân Anh lại kìm hãm sự phát triển kinh tế ở thuộc địa? Cuộc đấu tranh của nhân dân thuộc địa nhằm mục đích gì? ? Kết quả to lớn mà cuộc chiển tranh này giành được là gì? III. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. 1. Tình hình các thuộc địa. Nguyên nhân của chiến tranh. - 13 thuộc địa nằm ven bờ Đại Tây Dương được Anh chính thức thiết lập vào thế kỉ XVIII. - Nền kinh tế TBCN ở thuộc địa phát triển mạnh nhưng bị thực dân Anh kìm hãm – Mâu thuẫn giữa thuộc địa và chính quốc. - Do bị thực dân Anh kìm hãm nên nhân dân nổi dậy lật đổ ách thống trị của Anh. 3. Kết quả và ý nghĩa cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. - Kết quả: 13 thuộc địa giành được độc lập, quốc gia mới ra đời – Hợp chủng quốc Hoa Kì ( USA ). - 1787, Hiến pháp được ban hành, quy 3 ? Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ có phải là cách mạng tư sản không? Tại sao? định Mĩ là nước cộng hoà liên bang,đứng đầu là tổng thống. - Ý nghĩa: + Là cuộc cách mạng tư sản, thực hiện hai nhiệm vụ cùng một lúc : Lật đổ ách thống trị của thực dân, mở đường cho CNTB phát triển. + Là cuộc cách mạng không triệt để ( vì chỉ có chủ nô,giai cấp tư sản hưởng quyền,còn nhân dân lao động không được hưởng.) 4. Củng cố : - Nguyên nhân dẫn đến cách mạng? Mục tiêu? Nhiệm vụ? Kết quả? Ý nghĩa? 5. Hướng dẫn về nhà: - Học bài. Chuẩn bị bài 2. _________________________________________ Ngày soạn: 20/8/2013 Ngày giảng: 4 Tiết 3. Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp ( 1789 – 1794 ). I. Mục tiêu bài học. - Kiến thức: HS nắm được. + Nguyên nhân dẫn đến cách mạng tư sản Pháp. + Các sự kiện cơ bản về diễn biến cách mạng qua các giai đoạn; vai trò của nhân dân với thắng lợi và sự phát triển của cách mạng. + Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Pháp. - Thái độ: Nhận thức được mặt tích cực và hạn chế của cách mạng tư sản. + Rút ra bài học kinh nghiệm từ cách mạng tư sản Pháp. - Kỹ năng: Vẽ sơ đồ, lập bảng biểu, liên hệ kiến thức đã học với thực tế cuộc sống. II. Chuẩn bị. - Tranh ảnh H 5 – 6 – 7 – 8 SGK. III. Hoạt động dạy học. 1. Ổn định tổ chức: 8A:………………… 8B:………………… 8C:…………………. 2. Kiểm tra bài cũ: - Trình bày tóm tắt diễn biến cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ? Tính chất? 3. Bài mới: GV giới thiệu bài. ? Tình hình nước Pháp trước cách mạng có đặc điểm gì? ? Vì sao nông nghiệp Pháp lại lạc hậu? - Sử dụng H5 – SGK minh hoạ. - So sánh sự phát triển CNTB ở Anh và Pháp. - Sử dụng H5 – Nhận xét mối quan hệ của các đẳng cấp trong xã hội lúc bấy giờ. I. Nước Pháp trước cách mạng. 1. Tình hình kinh tế. - Nông nghiệp lạc hậu, mất mùa, đói kém thường xuyên xảy ra. - Công thương nghiệp phát triển mạnh nhưng bị chế độ phong kiến kìm hãm. 2. Tình hình chính trị - xã hội. - Nước Pháp là nước quân chủ chuyên chế. - Xã hội Pháp phân thành 3 đẳng cấp. + Hai đẳng cấp trên: tăng lữ, quý tộc có mọi đặc quyền. + Đẳng cấp thứ 3: tư sản, nông dân và mọi tầng lớp nhân dân – không có quyền lợi gì, bị bóc lột nặng nề. - Mâu thuẫn giữa hai đẳng cấp trên và đẳng cấp thứ 3 sâu sắc. 3. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng. 5 - HS quan sát H 6, 7, 8. Đọc phần chữ nhỏ. ? Nội dung cơ bản của “ Triết học ánh sáng là gì”? - GV phân tích. ? Vì sao dưới thời vua Lui XVI, mâu thuẫn trong xã hội Pháp được đẩy cao? ? Để giải quyết mâu thuẫn trên, vua Lui đã làm gì? ? Cách mạng bùng nổ như thế nào? - Quan sát H9. SGK. Tường thuật cuộc tấn công Batxti. - Trào lưu “ Triết học ánh sáng” - Tố cáo gay gắt chế độ quân chủ chuyên chế. - Nêu lên quyền tự do của con người và việc đảm bảo quyền tự do. ⇒Thể hiện quyết tâm đánh đổ bọn thống trị phong kiến. II. Cách mạng bùng nổ. 1. Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế. - Dưới thời vua Lui XVI, chế độ phong kiến ngày càng suy yếu: chính trị, kinh tế - xã hội suy sụp. Mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ 3 với 2 đẳng cấp trên trở nên gay gắt. - Năm 1788, 1789, bùng nổ nhiều cuộc nổi dậy của nông dân, bình dân. 2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng. - Ngày 5/5/1789, Hội nghị 3 đẳng cấp nhằm giải quyết mâu thuẫn nhưng không có kết quả. - 17/6, Đẳng cấp thứ 3 tuyên bố là Quốc hội lập hiến. - 14/7/1789, quần chúng tấn công ngục Batxti và giành thắng lợi - ngày mở đầu của cách mạng Pháp. 4. Củng cố : - Nêu tình hình nước Pháp trước cách mạng? - Cách mạng Pháp bùng nổ và thắng lợi bước đầu như thế nào? 5. Hướng dẫn về nhà: - Học bài. - Chuẩn bị tiếp bài 2. _______________________________________ Ngày soạn: 24/8/2013 Ngày giảng: 6 Tiết 4. Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp ( 1789 – 1794 ). I. Mục tiêu bài học. - Kiến thức: HS nắm được. + Nguyên nhân dẫn đến cách mạng tư sản Pháp. + Các sự kiện cơ bản về diễn biến cách mạng qua các giai đoạn; vai trò của nhân dân với thắng lợi và sự phát triển của cách mạng. + Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Pháp. - Thái độ: Nhận thức được mặt tích cực và hạn chế của cách mạng tư sản. + Rút ra bài học kinh nghiệm từ cách mạng tư sản Pháp. - Kỹ năng: Vẽ sơ đồ, lập bảng biểu, liên hệ kiến thức đã học với thực tế cuộc sống. II. Chuẩn bị. - Tranh ảnh. III. Hoạt động dạy học. 1. Ổn định tổ chức: 8A:…………………… 8B:……………………… 8C: …….……………… 2. Kiểm tra bài cũ: - Nêu tình hình nước Pháp trước cách mạng? - Cách mạng Pháp bùng nổ và thắng lợi bước đầu như thế nào? 3. Bài mới: GV giới thiệu bài. ? Thắng lợi 14/7/1789 đưa đến kết quả gì? ? Sau khi nắm chính quyền, Đại tư sản đã làm gì? - HS đọc và nhận xét phần tích cực và hạn chế của tuyên ngôn. ? Tuyên ngôn và Hiến pháp đem lại quyền lợi cho ai? - GV giải thích về tình hình nước Pháp dưới sự lãnh đạo của Đại tư sản. III. Sự phát triển của cách mạng. 1. Chế độ quân chủ lập hiến ( từ ngày 14/7/1789 đến 10/8/1792 ). - Sau khi cách mạng thắng lợi, Đại tư sản lên nắm quyền thành lập chế độ quân chủ lập hiến. - Thông qua “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền” nêu cao khẩu hiệu: Tự do-bình đẳng- bác ái ( 8/1789 ). - Ban hành Hiến pháp của giai cấp tư sản.(9/1791),xác lập chế độ quân chủ lập hiến. - 4/1792, liên minh Áo – Phổ cùng bọn phản động tấn công nước Pháp. - 10/8/1792, nhân dân Paris (phái Gi- rông -đanh) khởi nghĩa, lật đổ nền 7 ? Khởi nghĩa ngày 10/8/1792 đưa đến kết quả gì? ? Trước tình hình “ Tổ quốc lâm nguy”, thái độ của tư sản công thương là gì? ? Nhân dân Paris đã làm gì ? - GV giới thiệu phái Giacôbanh và Rôbexpie. ? Phái Giacôbanh đã thi hành những chính sách tiến bộ gì ? ? Vì sao phái Giacôbanh thất bại ? ? Cách mạng tư sản Pháp có ý nghĩa như thế nào ? ? CMTS Pháp có hạn chế gì ? thống trị của Đại tư sản xoá bỏ hoàn toàn chế độ phong kiến. 2. Bước đầu của nền Cộng hoà ( từ ngày 21/9/1792 – 2/6/1793 ). - Sau khởi nghiã ngày 10/8, tư sản công thương ( phái gi-rông- đanh)lên cầm quyền. - 21/9/1792, thiết lập nền cộng hoà – cách mạng Pháp phát triển lên một bước. - 21/1/1793, vua Lui XVI bị kết án và đưa lên máy chém. - 1793 quân anh cùng các nước phong kiến châu Âu tấn công nước Pháp. - Trước tình hình “ Tổ quốc lâm nguy”, giai cấp tư sản lãnh đạo không lo chống giặc chỉ lo củng cố quyền lực. - Ngày 2/6/1793, nhân dân Paris dưới sự lãnh đạo của Giacôbanh lật đổ tư sản công thương. 3. Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh ( từ ngày 2/6/1793 – 27/7/1794 ). - Nền chuyên chính dân chủ Giacôbanh đã thi hành nhiều chính sách tiến bộ. + Chính trị: thiết lập nền dân chủ cách mạng, kiên quyết trừng trị bọn phản cách mạng. + Kinh tế: tịch thu ruộng đất của phong kiến, giáo hội chia nhỏ, bán cho nông dân. + Quân đội: ban bố lệnh Tổng động viên. - 27/7/1794, phái Giacôbanh bị lật đổ - CMTS Pháp kết thúc. 4. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII. -CM tư sản Pháp lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường cho CNTB phát triển. - Là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất,nhưng nó vẫn chưa đáp ứng được 8 ( CMTS là do tầng lớp quý tộc mới ,giai cấp tư sản lãnh đạo nhằm đánh đổ chế độ pk,mở đường cho CNTB phát triển,lực lượng chủ yếu là nhân dân lao động,song thành quả cm lại vào tay tư sản,thay thế hình thức bóc lột pk bằng hình thức bóc lột khác- chế độ tư bản chủ nghĩa) đầy đủ quyền lợi cho nhân dân,không hoàn toàn xoá bỏ chế độ PK. 4. Củng cố : - HS làm bài tập. 5. Hướng dẫn về nhà: - Học bài. - Chuẩn bị bài 3. ______________________________________ Ngày soạn: 25/8/2013 Ngày giảng: 9 Tiết 5. Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới. I. Mục tiêu bài học. - Kiến thức : + Nội dung và hệ quả của cách mạng công nghiệp. + Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới qua việc hoàn thành thắng lợi của hàng loạt các cuộc cách mạng tư sản tiếp theo ở Châu Âu, châu Mĩ. - Thái độ : Sự áp bức bóc lột là bản chất của CNTB đã gây nên đời sống đau khổ cho nhân dân lao động toàn thế giới. - Kỹ năng : Biết khai thác kênh hình SGK. + Biết phân tích các sự kiện để rút ra kết luận. II. Chuẩn bị. - Tranh ảnh H12, 13, 14, 15, 16, 17 ( SGK) III. Hoạt động dạy học. 1. Ổn định tổ chức: 8A:…………………… 8B:……………………… 8C:……………………… 2. Kiểm tra bài cũ: - Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để chứng tỏ sự phát triển đi lên của cách mạng Pháp. 3. Bài mới: GV giới thiệu bài. ( CMCN : từ sản xuất công trường thủ công sang sản xuất cơ khí-> đẩy mạnh sản xuất,hình thành 2 giai cấp cơ bản: TS và VS) ? Cách mạng công nghiệp đẫ diễn ra ở Anh như thế nào? ? Tại sao cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở Anh? Diễn ra trong ngành dệt?( CMCN ởAnh phát triển mạnh,có nhiều tiến bộ về kĩ thuật,sự tích luỹ tư bản diễn ra sớm,kết hợp với buôn bán,cướp bóc ở các thuộc địa.) - Hs quan sát H12, 13 và giải thích: cách sản xuất và năng suất lao động khác nhau ra sao. ? Điều gì xảy ra trong ngành dệt của Anh khi máy kéo sợi Gienni được sử dụng rộng rãi?( Năng suất tăng lên,sơi kéo ra nhiều đòi hỏi phải cải I. Cách mạng công nghiệp. 1. Cách mạng công nghiệp ở Anh. - Thế kỉ XVIII, nước Anh hoàn thành cuộc CMTS, CNTB phát triển mạnh mẽ, nước Anh đi đầu tiến hành cách mạng công nghiệp trong ngành dệt. - 1764 Giêm-Ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gienni,nâng cao năng suất gấp 8 lần.năm 1769Ác-crai- tơ phát minh ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước. - Năm 1785 Ét-mơn –Các –rai chế tạo thành công máy dệt chạy bằng sức nước. - 1784, Giêm – Oát phát minh ra máy hơi nước. 10 [...]... sau ú l M) Cỏch mng 189 6 189 8, cng ho Phi lip pin thnh lp Nhõn dõn Philippin u tranh ginh c lp,nhng sau ú li b M thụn tớnh - Campuchia : Khi ngha ca Achaxoa ( 186 3 186 6), nh s Pucụmbụ ( 186 6 186 7) - Lo : 1901 Cuc u tranh Xa-van-na-khet do Phacauc lónh o + Khi ngha ca nhõn dõn Bụlụven - Vit Nam : Phong tro Cn Vng( 188 5- 189 6) ? Qua cỏc phong tro gii phúng dõn Phong tro Yờn Th.( 188 4-1930 tc, em hóy rỳt... tro cụng nhõn 184 8 187 0? ? Quc t th nht c thnh lp nh th no? ? Hot ng ch yu v vai trũ quc t th nht? 3 Phong tro cụng nhõn t nm 184 8 187 0 Quc t th nht a Phong tro cụng nhõn t nm 184 8 187 0 - Giai cp cụng nhõn ó trng thnh trong u tranh, nhn thc ỳng n vai trũ ca giai cp mỡnh v tm quan trng ca vn iu kin quc t ũi hi phi thnh lp mt t chc quc t ca giai cp vụ sn b Quc t th nht - Ngy 28/ 9/ 186 4, Quc t th nht... no? 2 Cuc khi ngha ngy 18. 3. 187 1 S 17 thnh lp cụng xó ? Nờu din bin cuc khi ngha * Diễn biến: - 18- 3- 187 1 Chi e cho quân đánh úp đồi 18/ 3/ 187 1? Mông mác - HS tng thut - Chi -e phải chạy về Véc Xai * Kết quả: Uỷ ban TW quốc dân quân đảm nhiệm ? Kt qu cuc khi ngha? vai trò của chính phủ lâm thời - 26-3- 187 1 Nhân dân tiến hành bầu cử Hội đồng Công xã * ý nghĩa: Cuộc khởi nghĩa 18- 3- 187 1 là cuộc cách mạng... cỏc phong tro u tranh ca cụng nhõn nhng nm 183 0 184 0? - HS c phn ch nh ? Nờu kt qu ca phong tro cụng nhõn? ? Phong tro cụng nhõn 183 0 184 0 cú ý ngha nh th no? 2 Phong tro cụng nhõn trong nhng nm 183 0 184 0 - Nm 183 1cụng nhõn dt Li-ụng (Phỏp) khi ngha ũi tng lng, gim gi lm.Nờu cao khu hiu Sng trong lao ng,cht trong chin u cuc khi ngha cui cựng b n ỏp - Nm 184 4 cụng nhõn dt vựng S-lờdin (c) chng li... ghen - Thỏng 2/ 184 8, Tuyờn ngụn ca ng ? Tuyờn ngụn ng cng sn ra i cng sn c thụng qua vi ni dung: trong hon cnh no? ? Ni dung ch yu ca Tuyờn ngụn? - HS c phn ch nh SGK - Tuyờn ngụn l hc thuyt v ch ngha ? Tuyờn ngụn ra i cú ý ngha gỡ? xó hi khoa hc u tiờn, a phong tro cụng nhõn phỏt trin ? Ti sao nm 184 8 184 9, phong tro cụng nhõn chõu u phỏt trin? - Tng thut cuc khi ngha ngy 23/6/ 184 8 Phỏp Nột ni bt... nhõn t 184 8 187 0 - Thỏi : Lũng bit n cỏc nh sỏng lp ch ngha xó hi khoa hc lớ lun soi ng cho giai cp cụng nhõn u tranh + Tinh thn quc t chõn chớnh, tinh thn on kt ca giai cp cụng nhõn - K nng : phõn tớch, ỏnh giỏ v quỏ trỡnh phỏt trin ca giai cp cụng nhõn + Tip cn vi vn kin ng, Tuyờn ngụn ca ng cng sn II Chun b - Tranh nh, chõn dung C.Mỏc, Ph.ngghen III Hot ng dy hc 1 n nh t chc: 8A: 8B: 8C: 2 Kim... hc II Chun b - Tranh nh H34 SGK III Hot ng dy hc 1.: n nh t chc: 8A: 8B: 8C: 2 Kim tra bi c: - Nhng chuyn bin quan trng cỏc nc quc cui th k XIX u th k XX? - Cho bit quyn lc cỏc cụng ty c quyn? 3 Bi mi: GV gii thiu bi I Phong tro cụng nhõn quc t cui th k XIX Quc t th hai 1 Phong tro cụng nhõn quc t cui th k XIX 2 Quc t th hai ( 188 9 1914 ) ( c thờm) II Phong tro cụng nhõn Nga v cuc cỏch mng 1905... nghip suy sp, nn vn hoỏ dõn tc b hu hoi II Phong tro u tranh gii phúng dõn tc ca nhõn dõn n * Khi ngha Xipay ( 185 7 185 9) - 10/5/ 185 7 khi ngha n ra lan khp ? Túm tt cỏc phong tro gii phúng dõn min Bc v min Trung n ,k/n duy tc tiờu biu n cui th k XIX trỡ c 2 nm thỡ b n ỏp 1910? + 188 5, ng Quc i c thnh lp > chớnh ng ca giai cp t sn dõn 29 tc n - Trong quỏ trỡnh hot ng b phõn hoỏ thnh 2 phỏi: +... - Mt s ti liu v cỏc nc quc III Hot ng dy hc 1 n nh t chc: 8A: 8B: 8C:. 2 Kim tra bi c: - Ti sao núi " Cụng xó Paris l nh nc kiu mi? 3 Bi mi: GV gii thiu bi I Tỡnh hỡnh cỏc nc Anh, Phỏp, c, M 1 Anh ? So vi u th k XIX, cui th k * Kinh t: XIX u th k XX, tỡnh hỡnh kinh t - Trc 187 0 Anh ng u th gii v Anh cú gỡ ni bt? sn xut cụng nghip - Sau 187 0 kinh t phỏt trin chm, cụng nghip tt xung hng th 3 th gii... khai thỏc kờnh hỡnh SGK + Bit phõn tớch cỏc s kin rỳt ra kt lun II Chun b - Bn th gii III Hot ng dy hc 1 n nh t chc: 8A: 8B: 8C:. 2 Kim tra bi c: - Nờu nhng phỏt minh quan trng trong ngnh dt Anh ?Kt qu? 3 Bi mi: GV gii thiu bi ? Cỏch mng cụng nghip a n h qu gỡ? - Quan sỏt H17, 18: nhn xột s bin i nc Anh sau khi hon thnh cỏch mng cụng nghip ? Ti sao cỏc nc t bn phng Tõy li y mnh vic xõm chim thuc . nghĩa gì? ? Tại sao năm 184 8 – 184 9, phong trào công nhân châu Âu phát triển? - Tường thuật cuộc khởi nghĩa ngày 23/6/ 184 8 ở Pháp. Nét nổi bật phong trào công nhân 184 8 – 187 0? ? Quốc tế thứ nhất. phong trào công nhân phát triển. 3. Phong trào công nhân từ năm 184 8 – 187 0. Quốc tế thứ nhất. a. Phong trào công nhân từ năm 184 8 – 187 0. - Giai cấp công nhân đã trưởng thành trong đấu tranh,. những hạn chế. - Kỹ năng: Sử dụng tranh ảnh, bản đồ lịch sử. II. Chuẩn bị. - Bản đồ thế giới. III. Hoạt động dạy học. 1.Ổn định tổ chức: 8A:………………… 8B:………………… 8C:…………………. 2. Kiểm tra bài

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan