Giáo án lịch sử lớp 8 cả năm (cực chuẩn)

179 3K 20

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2014, 08:39

PHẦN MỘTLỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAYCHƯƠNG ILIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAITIẾT 1 – BÀI 1LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂUTỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶXA. Mục tiêu: Kiến thức: Những thành tựu to lớn của nhân dân Liên Xô trong cuộc hàn gắn các vết thương chiến tranh, khôi phục nền kinh tế và sau đó lại tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH Những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử của nhân dân các nước Đông Âu sau năm 1945, giành thắng lợi trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc,thiết lập chế độ dân chủ nhân dân và tiến hành công cuộc xây dựng CNXH Sự hình thành hệ thống XHCN Kỹ năng: Rèn luyện cho học sinh kỹ năng phân tích và nhận định các sự kiện , các vấn đề lịch sử Thái độ: Khẳng định những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô và các nước Đông âu, ở các nước này đã có những thay đổi căn bản và sâu sắc, đó là sự thật lịch sử Ngy son: Ngy ging: Phần một lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay chơng I liên xô và các nớc đông âu sau chiến tranh thế giới thứ hai Tiết 1 Bài 1 Liên xô và các nớc đông âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷx A. Mc tiờu: * Kiến thức: - Những thành tựu to lớn của nhân dân Liên Xô trong cuộc hàn gắn các vết thơng chiến tranh, khôi phục nền kinh tế và sau đó lại tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH - Những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử của nhân dân các nớc Đông Âu sau năm 1945, giành thắng lợi trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc,thiết lập chế độ dân chủ nhân dân và tiến hành công cuộc xây dựng CNXH - Sự hình thành hệ thống XHCN * Kỹ năng: - Rèn luyện cho học sinh kỹ năng phân tích và nhận định các sự kiện , các vấn đề lịch sử * Thái độ: - Khẳng định những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô và các nớc Đông âu, ở các nớc này đã có những thay đổi căn bản và sâu sắc, đó là sự thật lịch sử - Mặc dù ngày nay tình hình đã thay đổi và không tránh khỏi có lúc bị gián đoạn tạm thời, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nớc ta và Liên Bang Nga, các nớc thuộc Liên xô trớc đây, cũng nh các nớc đông Âu vẫn đợc duy trì và gần đây đã có những bớc phát triển mới, cần trân trọng mối quan hệ truyền thống quý báu đó nhằm tăng cờng tình đoàn kết hữu nghị và đẩy mạnh sự hợp tác phát triển, thiết thực phục vụ công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc ta. B. Chun b: *Thầy : Soạn giáo án, tham khảo tài liệu Liên Xô và các nớc Đông Âu + Bản đồ Liên Xô và Đông âu, tranh ảnh tiêu biểu về Liên Xô - Đông âu * Trò : Đọc và tìm hiểu bài ở nhà theo hệ thống câu hỏi sgk C. Tiến trình lên lớp. I. ổn định tổ chức: Thứ Ngày dạy Lớp Sĩ số Ghi chú II. Kiểm tra: - Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh III. Bài mới *Giới thiệu bài: Sau chiến tranh thế giới thứ hai Liên Xô bị thiệt hại to lớn về ngời và của. để khôi phục và phát triển kinh tế, khẳng định vị thế với các nớc t bản, đồng thời có điều kiện giúp đỡ phong trào cách mạng thế giới. Liên Xô phải tiến hành khôi phục kinh tế và xây dựng CNXH. Để tìm hiểu hoàn cảnh,nội dung, kết quả công cuộc khôi phục kinh tế và xây dựng CNXH của Liên Xô -> bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu. Hoạt động của thầy và trò Nội dung Bớc ra khỏi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai với t thế của ngời chiến thắng. Song Liên Xô đã phải chịu những tổn thất hết sức nặng nề Qua đọc và tìm hiểu bài ở nhà, em cho biết Liên Xô phải chịu những tổn thất gì ? Em hãy nhận xét về những tổn thất đó ? Ghi số liệu lên bảng động ->Nhận xét tổn thất của Liên Xô và nhấn mạnh : đây là sự thiệt hại to lớn về ngời và của, của nhân dân Liên xô, đất nớc gặp muôn vàn khó khăn, tởng chừng nh không vợt qua khỏi (GV cho hs so sánh tổn thất của Liên Xô với các nớc đồng minh khác) Vậy nhiệm vụ của nhân dân Liên Xô phải làm gì để khắc phục những khó khăn trên ? Việc khôi phục kinh tế là nhiệm vụ to lớn của nhân dân Liên xô Với kế hoạch và nhiệm vụ đã đề ra, nhân dân Liên Xô đã thu đợc kết quả nh thế nào ở các mặt ? Ghi kết quả ở bảng động sau khi hs trả lời : về nông nghiệp, công nghiệp, khoa học kỹ thuật : sản xuất công nghiệp tăng 73%, hơn 6000 nhà máy đợc khôi phục và xây dựng, đi vào hoạt động . Em có nhận xét gì về sự phát triển kinh tế của Liên Xô ? I. Liên xô 1. Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945 1950) - Liên Xô phải chịu tổn thất nặng nề về ngời và của trong chiến tranh thế giới thứ hai -> Hơn 27 triệu ngời chết, 1710 thành phố, hơn 70.000 làng mạc, gần 32.000 nhà máy, xí nghiệp và 65.000 km đờng sắt bị tàn phá - Đảng và nhà nớc đã đề ra kế hoạch 5 năm lần thứ t (1946 1950), khôi phục và phát triển kinh tế - Kết quả : + Kế hoạch 5 năm lần thứ t hoàn thành thắng lợi trớc thời hạn 9 tháng + Công nghiệp, nông nghiệp đợc phục hồi, phát triển + Khoa học kỹ thuật phát triển v- ợt bậc, năm 1949 Liên Xô chế tạo Nhấn mạnh : sự khôi phục phát triển vợt bậc của Liên Xô Vì sao nhân dân Liên Xô đã đạt đợc những kết quả trên ? (thành tựu) Nhấn mạnh đó là sự thống nhất về t tởng, chính trị của xã hội Liên Xô và tinh thần tự lập tự cờng, chịu đựng gian khổ, lao động cần cù, quên mình của nhân dân Liên Xô. Với những thành tựu đã đạt đợc từ năm 1946 1950 (trong kế hoạch 5 năm lần thứ t) Từ năm 1950 liên Xô tiếp tục xây dựng CNXH nh thế nào ? Giải thích rõ khái niệm xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH đó là nền sản xuất đại cơ khí với công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiện đại, KHKT tiên tiến. Đây là những cơ sở vật chất kỹ thuật mà Liên Xô đã thực hiện qua các kế hoạch 5 năm từ 1929 đến nay Qua đọc và tìm hiểu bài ở nhà em cho biết Liên Xô xây dựng cơ sở vật chất trong hoàn cảnh nào? Liên Xô sau CM tháng 10/1917 là nớc XHCN đầu tiên trên thế giới ->Liên Xô gặp nhiều khó khăn luôn bị các nớc T bản Phơng Tây có âm m- u chống phá cả về kinh tế , chính trị, quân sự Hoàn cảnh trên có ảnh hởng đến việc xây dựng CNXH ở Liên Xô không? ảnh hởng đến việc xây dựng cơ sở - vật chất - KT giảm tốc độ công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô. Phơng hớng của các kế hoạch dài hạn này là gì ? đã đạt đợc những thành tựu gì ? Ghi bảng động nhiệm vụ và phơng h- ớng trong công cuộc phát triển kinh tế ,quốc phòng , KHKT. Cho học sinh rõ số liệu SGK Giải thích rõ thành tựu về khoa học thành công bom nguyên tử -> Liên Xô đã khôi phục và phát triển kinh tế nhanh chóng, vợt bậc -> Có sự thống nhất và sự tự lực, tự cờng, lao động quên mình 2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất- thuật của CNXH (từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX) - Sau khi hoàn thành việc khôi phục kinh tế, Liên Xô tiếp tục thực hiện các kế hoạch 5 năm và kế hoạch 7 năm (1959 1965) xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật của CNXH. -> ảnh hởng lớn, làm giảm tốc độ xây dựng - Về kinh tế: công nghiệp đứng thứ hai thế giới kĩ thuật: năm 1957 Liên Xô là nớc đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo ,năm 1961 Liên Xô phóng con tầu Ph ơng Đông đ a nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin lần đầu tiên bay vòng quang trái đất (Vệ tinh nhân tạo nặng 83,6 kg) Cùng với việc phát triển kinh tế KHKT quốc phòng, Liên Xô đã thực hiện chính sách đối ngoại nh thế nào? Lấy ví dụ liên hệ về sự giúp đỡ của Liên Xô đối với các nớc trên thế giới, trong đó có Việt Nam ? Giúp VN xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình.Thăm dò và khai thác dầu khí ở biển Đông - Về khoa học kỹ thuật : đều phát triển, đặc biệt là khoa học vũ trụ - Về quốc phòng : đạt đợc thế cân bằng chiến lợc về quân sự nói chung và sức mạnh hạt nhân so với Mĩ và Phơng tây. - Đối ngoại : thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình, tích cực ủng hộ phong trào cách mạng thế giới Học sinh suy nghĩ phát biểu theo hiểu biết. IV. Củng cố : - GV hệ thống lại kiến thức của bài - HS trả lời nhanh một số câu hỏi sau *Bài tập : Khoanh tròn vào chữ cái trớc câu trả lời đúng : a) Iu-ri Ga-ga-rin là ngời : A.Đầu tiên bay vào vũ trụ B.Thử thành công vệ tinh nhân tạo C.Bay vào vũ trụ đầu tiên D.Đặt chân lên mặt trăng đầu tiên b) Vị trí công nghiệp của Liên Xô trong hai thập kỷ 50, 60 của thế kỷ XX là : A. Đứng đầu thế giới B. Đứng thứ hai thế giới C. Đứng thứ ba thế giới D. Đứng thứ th thế giới (Đáp án : ý A, B) V. Hớng dẫn về nhà - Học bài theo nội dung đã ghi - Trả lời các câu hỏi cuối bài - Đọc trớc phần II. Nhn xột ca Ban giỏm hiu Ký duyt ca TCM *************************************************** Ngy son: Ngy ging: Tiết 2 Bài 1 Liên xô và các nớc đông âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ xx (Tiếp theo) A. Mục tiêu. * Kiến thức: - Nắm đợc những nét chính về việc thành lập nhà nớc dân chủ nhân dân ở Đông Âu (từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX) - Nắm đợc những nét cơ bản về hệ thống các nớc XHCN, thông qua đó hiểu đợc mối quan hệ, ảnh hởng và đóng góp của hệ thống XHCN đối với phong trào cách mạng thế giới nói chung và cách mạng Việt Nam nói riêng * Kỹ năng: - Biết sử dụng bản đồ thế giới để xác định từng nớc (vị trí) Đông âu - Biết khai thác tranh ảnh, t liệu lịch sử đa ra nhận xét của mình * Thái độ: - Khẳng định những đóng góp to lớn và có ý nghĩa lịch sử của các nớc Đông âu trong việc xây dựng hệ thống XHCN thế giới, biết ơn sự đóng góp, giúp đỡ của nhân dân các nớc Đông Âu đối với sự nghiệp cách mạng nớc ta. - Giáo dục tinh thần đoàn kết quốc tế cho học sinh B. Chuẩn bị. * Thầy: Soạn giáo án, tham khảo tài liệu về Đông Âu + Bản đồ Đông âu, tranh ảnh tiêu biểu Đông âu, bản đồ thế giới * Trò: Đọc và tìm hiểu bài ở nhà theo hệ thống câu hỏi sgk, su tầm t liệu về các nớc Đông Âu C. Tiến trình lên lớp. I. ổn định tổ chức: Thứ Ngày dạy Lớp Sĩ số Ghi chú II. Kiểm tra: *Câu hỏi : Nêu những thành tựu về phát triển kinh tế KHKT của Liên Xô từ năm 1950 đến những năm 70 của thế kỷ XX ? Hãy cho biết sự giúp đỡ cảu Liên Xo đối với Việt Nam ? *Trả lời : 1. -Về kinh tế: công nghiệp đứng hàng thứ hai thế giới - Về khoa học kỹ thuật : đều phát triển, đặc biệt là khoa học vũ trụ - Về quốc phòng : đạt đợc thế cân bằng chiến lợc về quân sự nói chung và sức mạnh hạt nhân so với Mĩ và Phơng tây Sự giúp đỡ của Liên Xô nh : công trình thuỷ điện Sông Đà, thăm dò và khai thác dầu khí ở biển Đông . III. Bài mới *Giới thiệu bài: Sau chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc cùng với Liên Xô nhiều nớc XHCN đã ra đời ở Đông Âu, quá trình xây dựng CNXH ở các nớc Đông Âu đã diễn ra và đạt đợc những thành tựu gì -> bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu. Hoạt động của thầy và trò Nội dung Qua đọc và tìm hiểu bài ở nhà, em cho biết các nớc dân chủ nhân dân Đông Âu ra đời trong hoàn cảnh nào ? (tháng, năm ?) Trớc chiến tranh thế giới thứ hai, các nớc Đông Âu lệ thuộc t bản Tây âu và trong chiến tranh thế giới thứ hai bị phát xít Đức chiếm đóng và nô dịch tàn bạo, vì vậy khi Hồng quân Liên Xô tiến vào lãnh thổ Đông âu truy kích quân đội phát xít đức, nhân dân Đông Âu đã nổi dậy khởi nghĩa. Giải thích khái niệm : Đông Âu và Tây Âu ? Em hãy kể tên (hoặc chỉ trên bản đồ tháng năm, tên nớc dân chủ nhân dân Đông Âu) ? Nhận xét và chỉ rõ vị trí các nớc dân chủ nhân dân Đông Âu mới thành lập (Lợc đồ Hình 2/SGK) Phân tích hoàn cảnh ra đời của nhà nớc cộng hoà dân chủ Đức và các nớc Đông Âu ? Để hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân các nớc Đông Âu đã thực hiện những nhiệm vụ gì ? kết quả ? khó khăn? II/ Các n ớc Đông Âu 1) Sự ra đời của các nớc dân chủ nhân dân Đông Âu - Từ tháng 7.1944 đến tháng 9.1946 nhân dân Đông Âu nổi dậy phối hợp với Hồng Quân Liên Xô tiêu diệt phát xít giành chính quyền -> thành lập một loạt nhà nớc dân chủ nhân dân -> Học sinh lên bảng chỉ trên bản đồ các nớc: Ba Lan(7/1944), Ru- ma-ni (8/1944), Hung-ga-ri(4/1945), Tiệp Khắc(5/1945), Nam T- (11/1945), An-ba-ni(12/1945), Ban- ga-ri(9/1946) -> Theo thoả thuận của ba cờng quốc: Liên Xô-Mĩ-Anh. Tháng 9/1949 Cộng hoà liên bang Đức thành lập, tháng 10/1949 nhà nớc cộng hoà dân chủ Đức ra đời. - Từ 1945 1949, nhân dân Đông Âu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ Cho học sinh rõ kết quả đã đạt đợc của các nớc Đông Âu, cũng nh khó khăn của các nớc trong cuộc cách mạng dân chủ nhân dân Sau khi hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân các nớc Đông Âu đã tiến hành xây dựng CNXH nh thế nào , chúng ta tìm hiểu phần tiếp theo Em hãy nêu những nhiệm vụ chính của các nớc Đông Âu trong công cuộc xây dựng CNXH ? Sau khi hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, từ 1949,các nớc Đông âu bớc vào giai đoạn xây dựng CNXH Những nhiệm vụ chính của các nớc Đông Âu trong công cuộc xây dựng CNXH là gì ? Trong công cuộc xây dựng CNXH nhân dân Đông Âu đã đạt đợc những thành tựu gì ? Lấy ví dụ : An-Ba-ni là nớc nghèo nhất Châu âu, 1970 : công nghiệp đợc xây dựng, cả nớc đã điện khí hoá. Bun-ga-ri : năm 1975 công nghiệp tăng 55 lần Giải thích khái niệm : công nông nghiệp :( công nghiệp chiếm 70% nông nghiệp chiếm 30% - ngợc lại) Với sự ra đời của các nớc XHCN ở Đông Âu và sự ra đời các nớc XHCN ở Châu á đã hình thành hệ thống các nớc XHCN đối lập với hệ thống TBCN Những cơ sở nào dẫn tới hình thành hệ thống XHCN ? Em hiểu nh thế nào về từ Hệ thống Phân tích cơ sở hình thành hệ thống XHCN : là sự hợp tác của Liên Xô và các nớc Đông Âu cùng của cách mạng dân chủ nhân dân : + Xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân + Cải cách ruộng đất, quốc hữu hoá các xí nghiệp lớn của t bản + Ban hành các quyền tự do, dân chủ 2) Tiến hành xây dựng CNXH (từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX) (Hớng dẫn đọc thêm) III/ Sự hình thành hệ thống XHCN - Ngày 8/1/1949, hội đồng tơng trợ kinh tế (viết tắt là SEV) thành lập -> Hệ thống : nhiều nớc cùng chế độ chính trị chung một mục tiêu là xây dựng CNXH .Là quan hệ hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong kinh tế và chính trị của các nớc XHCN, trong đó có Việt Nam Kể tên các nớc trong Hội đồng t- ơng trợ kinh tế ? Sau này có các nớc Cộng hoà Dân chủ đức (1950), Mông Cổ (1962), CuBa (1972) và Vịêt Nam (1978), Em hãy trình bày mục đích của Hội đồng tơng trợ kinh tế (SEV) ? Hội đồng tơng trợ kinh tế (SEV) từ năm 1951 -> 1973 đã đạt đợc những thành tích gì ? Liên Xô giữa vai trò đặc biệt quan trọng, đã cho các nớc thành viên vay 13 tỷ rúp với lãi xuất thấp và viện trợ không hoàn lại 20 tỷ rúp. Tổ chức Hiệp ớc Vác-sa-va ra đời trong hoàn cảnh nào ? Tình hình thế giới căng thẳng, chính sách hiếu chiến, xâm lợc của đế quốc, Liên xô và các nớc XHCN ở Đông âu thoả thuận thành lập tổ chức Vác-sa-va. Nhận xét gì về tổ chức này ? Với sự ra đời của các nớc dân chủ nhân dân và công cuộc xây dựng CNXH ở Đông Âu, các tổ chức ra đời hình thành hệ thống XHCN, trong quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau về kinh tế chính trị. -> Liên xô, An-ba-ni, Ba lan, Bun-ga-ri, Hung-ga-ri, Ru-ma-ni, Tiệp Khắc -> Đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nớc xã hội chủ nghĩa, đánh dấu sự hình thành hệ thống XHCN. -> Tốc độ tăng trởng sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm đạt 10%, thu nhập quốc dân năm 1973 tăng 5,7 lần - Ngày 14.5.1955 thành lập tổ chức Hiệp ớc Vác-sa-va -> Đây là một liên minh mang tính chất phòng thủ về quân sự và chính trị của các nớc XHCN Đông âu-> bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH, duy trì nền hoà bình, an ninh châu âu và thế giới., IV. Củng cố : - GV hệ thống lại kiến thức bài học - HS hoàn thành nhanh bài tập sau: *Bài tập : Hãy điền thời gian cho đúng với sự kiện lịch sử ? ST T Sự kiện Thời gian 1 Thành lập liên minh phòng thủ Vác-sa-va 5.1955 2 Thành lập Hội đồng tơng trợ kinh tế (SEV) 8.1.1949 3 Các nớc đông Âu bớc vào giai đoạn xây dựng CNXH 1950 4 Nhà nớc cộng hoà dân chủ Đức ra đời 10.1949 V. Hớng dẫn về nhà - Học bài theo nội dung đã ghi - Trả lời các câu hỏi cuối bài - Vẽ và điền lợc đồ Châu âu (trang 6 sgk) tên các nớc XHCN - Đọc trớc bài 2. Nhn xột ký duyt ca TCM Nhn xột ca BGH *************************************************************** * Ngy son : Ngy ging: Tiết 3 Bài 2 Liên xô và các nớc đông âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỷ xx A. Mục tiêu. * Kiến thức: - Những nét chính về sự khủng hoảng và tan rã của Liên Bang Xô viết (từ nửa sau năm 70 1991) và của các nớc XHCN ở Đông Âu. - Hiểu đợc nguyên nhân sự khủng hoảng và sự sụp đổ của Liên bang Xô viết và các nớc XHCN ở Đông Âu. * Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng nhận biết sự biến đổi của lịch sử từ tiến bộ sang phản động bảo thủ, từ chân chính sang phản bội quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, của cá nhân giữa trọng trách lịch sử - Biết cách khai thác tranh ảnh, t liệu lịch sử để nắm chắc sự biến đổi của lịch sử * Thái độ: - Cần nhận thức đúng sự tan rã của Liên Xô và các nớc XHCN ở Đông Âu là sự sụp đổ mô hình không phù hợp chứ không phải là sự sụp đổ của lí tởng XHCN, dẫn chứng ở Việt Nam là sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam - Phê phán chủ nghĩa cơ hội của M.Goóc-ba-chốp và một số lãnh đạo cao nhất của Đảng cộng sản và nhà nớc Liên Xô, cùng các nớc XHCN Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỷ XX B. Chuẩn bị. * Thầy: Soạn giáo án, t liệu về sự tan rã CNXH ở Liên Xô và Đông Âu. * Trò: Đọc và tìm hiểu bài ở nhà theo hệ thống câu hỏi sgk C. Tiến trình lên lớp. I. ổn định tổ chức: Thứ Ngày dạy Lớp Sĩ số Ghi chú II. Kiểm tra: *Câu hỏi : Nêu những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng CNXH ở các nớc Đông Âu? Lấy ví dụ điển hình ? *Trả lời : - Từ năm 50 đến đầu năm 1970 của thế kỷ XX, các nớc Đông Âu đều trở thành những nớc công nông nghiệp phát triển, kinh tế, xã hội, giáo dục phát triển - Ví dụ : +An-ba-ni (là nớc nghèo nhất Châu Âu) đã điện khí hoá cả nớc, giáo dục phát triển ở Châu Âu + Ba Lan: sản lợng Công nông nghiệp tăng gấp đôi + Ban-ga-ri : sản xuất công nghiệp 1975 tăng 55 lần so với 1939 III. Bài mới *Giới thiệu bài: Với công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô và Đông Âu đã đạt đợc những thành tựu nhất định về mọi mặt. Tuy nhiên nó cũng bộc lộ những hạn chế, sai lầm, thiếu sót. Cùng với việc chống phá của các thế lực phản động trong và ngoài nớc, CNXH đã tồn tại, phát triển hơn 70 năm lâm vào khủng hoảng, tan rã đó, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài học hôm nay để lý giải vấn đề trên. Hoạt động của thầy và trò Nội dung Thập kỷ từ những năm 70 -> 80 của thế kỷ XX, tình hình trên thế giới có những biến động gì ? Cuộc khủng hoảng dầu mỏ tác động đến cuộc khủng hoảng trên thế giới về nhiều mặt : kinh tế, chính trị, xã hội, trong đó có Liên Xô Cuộc khủng hoảng trên thế giới ảnh hởng nh thế nào đến kinh tế, chính trị, xã hội Liên Xô ? Theo t liệu sgk cho hs rõ thêm từ những năm 80 về kinh tế - đời sống nhân dân, tệ quan liêu ->khủng hoảng trầm trọng Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này ? Trớc cuộc khủng hoảng nh vậy, đòi hỏi các nớc phải có những cải cách về kinh tế và chính trị xã hội, nh - ng ban lãnh đạo Liên Xô lại không tiến hành cải cách. Trong bối cảnh đó Đảng và Nhà n- ớc Liên Xô đã có những chính sách gì ? I) Sự khủng hoảng và tan rã cuả Liên Bang Xô Viết - Năm 1973, cuộc khủng hoảng dầu mỏ -> Cuộc khủng hoảng trên thế giới về mọi mặt - Kinh tế : lâm vào khủng hoảng, công nghiệp trì trệ, nông nghiệp sa sút - Chính trị xã hội : dần mất ổn định -> Ban lãnh đạo Liên Xô không tiến hành cải cách, không khắc phục khuyết điểm - 3.1985 Goóc-ba-chốp lên nắm chính quyền đề ra đờng lối cải tổ về [...]... hợp, phân tích ,so sánh sự kiện lịch sử - Kỹ năng sử dụng bản đồ * Thái độ: - Giáo dục tinh thần quốc tế vô sản, đoàn kết với các nớc trong khu vực, cùng xây dựng xã hội giàu đẹp, công bằng, văn minh B Chuẩn bị * Thầy: - Soạn giáo án, tham khảo t liệu lịch sử liên quan - Bản đồ Châu á, Trung Quốc * Trò: - Học bài cũ, Đọc và tìm hiểu bài mới theo hệ thống câu hỏi sgk C Tiến trình lên lớp I ổn định tổ chức:... lập * Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng so sánh, đối chiếu, lập bảng thống kê các sự kiện lịch sử - Củng cố khai thác tranh ảnh, bản đồ lịch sử * Thái độ: - Giáo dục cho học sinh tinh thần đoàn kết tơng trợ, giúp đỡ và ủng hộ nhân dân Châu Phi trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, chống đói nghèo và lạc hậu B Chuẩn bị * Thầy: + Soạn giáo án, tham khảo t liệu lịch sử liên quan + Bản đồ Châu Phi, tranh... (1959 - 19 78) (Không dạy) 4) Công cuộc cải cách mở cửa từ 19 78 đến nay Mời năm đầu xây dựng chế độ mới (1949 - 12/19 78 Trung Quốc đề ra đờng 1959) (Giảm tải) lối mới với chủ trơng xây dựng CNXH mang mầu sắc Trung Quốc t nc trong thi kỡ bin ng (1959 - 19 78) -> Lấy phát triển kinh tế làm trọng (Giảm tải) tâm, thực hiện cải cách mở cửa, nhằm mục tiêu hiện đại hoá, đa Công cuộc cải cách mở cửa từ 19 78 đến... những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng CNXH về kinh tế, văn hoá - Giáo dục học sinh thêm yêu mến, quí trọng và đồng cảm với nhân dân Cu Ba chống âm mu, bao vây, cấm vận của Mĩ B Chuẩn bị - Soạn giáo án, tham khảo t liệu lịch sử liên quan - Bản đồ Châu Phi, tranh ảnh C Tiến trình lên lớp I ổn định tổ chức: Thứ Ngày dạy Lớp Sĩ số Ghi chú II Kiểm tra: *Câu hỏi: - Em hãy trình bày những nét chính... ngày 13 /8/ 1927 tại tỉnh ô-ri-en-tê trong một gia đình chủ đồn điền, năm 1945 ông học luật ở trờng Đại học La Ha-ba-na, tham gia phong trào chống Mĩ ở Cô-lôm-bi-a, sau đó về nớc và đỗ tiến sĩ luật học năm 1950, ông là ngời có trí tuệ, hiểu biết rộng, nhạy cảm và dũng cảm lên đấu tranh vũ trang giành độc lập -> Nổi bật là 3 sự kiện diễn ra ở Chilê và Ni-ca-ra-goa: *Giai đoạn từ nửa cuối những năm 80 ->... thuộc và là - Trớc năm 1945 hầu hết các nớc đều đồng minh của đế quốc Mĩ Còn lại là là thuộc địa của các nớc đế quốc thuộc địa của nớc : Anh, Pháp, Mĩ, Hà Lan Sau chiến tranh thế giới thứ 2 (1945) tình hình Đông Nam á đã diễn ra nh thế nào? Em hãy kể tên và tháng, ngày, năm - Tháng 8/ 1945, hầu hết các nớc đã giành độc lập ở một số nớc tiêu biểu ? giành đợc độc lập Dựa theo t liệu sách giáo khoa : nhân... lớp I ổn định tổ chức: Thứ Ngày dạy Lớp Sĩ số Ghi chú II Kiểm tra: *Câu hỏi : Em hãy nêu các giai đoạn phát triển của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nớc á, Phi, Mĩ la tinh ? *Trả lời : - Giai đoạn từ 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỷ XX - Giai đoạn từ những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX - Giai đoạn từ những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỷ XX III Bài mới Giới... Trung Hoa ra đời đặc biệt là Việt Nam- một đất nớc láng giềng của Trung Quốc Hoàn cảnh lịch sử nào dẫn tới sự ra đời của nhà nớc cộng hoà nhân dân Trung Hoa ? Với sự tấn công nh vũ bão của Hồng quân Liên Xô Đạo quân quan đông của Nhật (1 triệu tên) nhanh chóng bị tiêu diệt (15 .8. 1945) Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng vô điều kiện Với sự giúp đỡ đó cuộc kháng chiến của nhân dân Trung Hoa thắng lợi , đất nớc... - Châu á : +17 .8. 1945 In-đô-nê-xia tuyên bố độc lập +2.9.1945 Việt Nam +12.10.1945 Lào - Nam á và Bắc Phi: +1946 1950 : ấn Độ +1952 : Ai Cập +1954 1962 : An-gê-ri - Châu Phi : Phong trào giải phóng dân tộc ở + 1960 : 17 nớc Châu Phi giành độc lập Châu Phi tiêu biểu có những quốc gia nào ? Gọi năm 1960 là năm Châu Phi Tại sao gọi năm 1960 là năm Châu Phi? - Mĩ la tinh : Trong một năm có tới 17 nớc... trong khu vực B Chuẩn bị * Thầy: - Soạn giáo án, tham khảo t liệu lịch sử liên quan - Bản đồ Đông Nam á, tranh ảnh * Trò: - Học bài cũ, Đọc và tìm hiểu bài mới theo hệ thống câu hỏi sgk C Tiến trình lên lớp I ổn định tổ chức: Thứ Ngày dạy Lớp Sĩ số Ghi chú II Kiểm tra: *Câu hỏi : Em hãy nêu những chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ 19 78 đến nay ? *Trả lời : - Bình thờng quan hệ hoá với Liên Xô, Mông . thành công vệ tinh nhân tạo ,năm 1961 Liên Xô phóng con tầu Ph ơng Đông đ a nhà du hành vũ trụ Ga- ga-rin lần đầu tiên bay vòng quang trái đất (Vệ tinh nhân tạo nặng 83,6 kg) Cùng với việc phát. lời nhanh một số câu hỏi sau *Bài tập : Khoanh tròn vào chữ cái trớc câu trả lời đúng : a) Iu-ri Ga- ga-rin là ngời : A.Đầu tiên bay vào vũ trụ B.Thử thành công vệ tinh nhân tạo C.Bay vào vũ trụ. bản đồ các nớc: Ba Lan(7/1944), Ru- ma-ni (8/1944), Hung -ga- ri(4/1945), Tiệp Khắc(5/1945), Nam T- (11/1945), An-ba-ni(12/1945), Ban- ga- ri(9/1946) -> Theo thoả thuận của ba cờng quốc: Liên

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • TIẾT 16 – BÀI 14

  • VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT

  • CHƯƠNG VII: VIỆT NAM TỪ 1975 ĐẾN 2000

Tài liệu liên quan