Lịch sử lớp 8 đầy đủ cả năm

186 2.8K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2015, 20:22

Giáo án sử 8 Trường THCS Đồng Rùm ` Tiết 1 ND: 26/8/2008 Phần một: LỊCH SỬ THẾ GIỚI LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ( TỪ GIỮA TKXVI-NĂM 1917) Chương I: THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA CNTB ( TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NỬA SAU THẾ KỈ XIX) Bài 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN 1.Mục tiêu: a. Kiến thức: -Nguyên nhân, diễn biến, tính chất và ý nghóa lòch sử của các cuộc cách mạng tư sản. Cách mạng tư sản Hà lan giữa tk xvi Cách mạng tư sản Anh giữa tk xvii -Nắm các khái niệm cơ bản trong bài, chủ yếu là khái niệm”cách mạng tư sản’ b. Kó năng: - Rèn kó năng sử dụng bản đồ, tranh ảnh. c. Thái độ: -Nhận thức đúng vai trò quần chúng nhân dântrong các cuộc cách mạng tư sản - Nhận thức đúng về CNTB có mặt tiến bộ và hạn chế của nó 2. Chuẩn bò: a. Giáo viên: Bản đồ thế giới +Lược đồ cuộc nội chiến ở Anh. b. Học sinh : nghiên cứu bài 3. Phương pháp dạy học: - Nêu vấn đề, đàm thoại, thảo luận,kể chuyện, phân tích. 4. Tiến trình: 4.1. Ổn đònh tổ chức: Điểm danh 4.2. Kiểm tra bài cũ: 4.3. Giảng bài mới: Các em đã tìm hiểu về xã hội phong kiến trong chng trình lòch sử 7. những mâu thuẫn gay gắt giữa tầng lớp mới với chế độ phong kiến Hoạt động của giáo viên và Học sinh Nội dung bài học * Ho ạ t độ ng 1: ? Nền sản xuất mới được ra đời trong hoàn cảnh nào? - Trong lòng XHPK đã suy yếu, bò chính quyền phong kiến kìm hãm song không ngăn chặn được sự phát triển của nó. ? Nêu những biểu hiện mới về kinh tế và XH của Tây u? - Xuất hiện các công trường thủ công, nhiều thành thị trở thành trung tâm sản xuất và buôn bán, xuất hiện Ngân hàng ngân hàng. Hình thành 2 giai cấp mới là Tư sản và Vô sản. ?Nhiều trung tâm sx và bn bán ra đời đã ảnh hưởng đến vấn đề mơi trường ntn? Hs: Trả lời Gv: Nhận xét và chốt lại. ? Khi xuất hiện các giai cấp mới thì đồng thời mâu thuẫn mới nào nảy sinh? - Chế dộ phong kiến mâu thuẫn với Giai cấp ts và các tầng lớp nhân dân ngày càng gay gắt. Và điều đó dẫn đến hệ quả là các cuộc đấu tranh cách mạng sẽ nổ ra. Gv chuyển ý * Ho ạ t độ ng 2: Gv chỉ trên bản đồ thế giới vùng đất Nêdeclan có nền kinh tế TBCN phát triển mạnh nhưng phong kiến Tây Ban Nha thống trò đã kìm hãm sự phát triển này. ? Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc cách mạng Hà Lan? Hs trả lời theo SGK I.SỰ BIẾN ĐỔI VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI TÂY ÂU TRONG CÁC THẾ KỈ XV- XVII. CÁCH MẠNG HÀ LAN THẾ KỈ XVI. 1. Một nền sản xuất mới ra đời - Kinh tế: Xuất hiện các công trường thủ công, trung tâm sản xuất, buôn bán, ngân hàng - Xã hội: Hình thành 2 giai cấp mới là Tư sản và Vô sản. 2. Cách mạng Hà lan thế kỉ XVI * Nguyên nhân: Phong kiến Tây Ban Nha kìm hãm sự phát triển của TBCN ở Nêdeclan. *Diễn biến: T 8.1566, nhân dân Trần Thị Hường Trang- 1 - Giáo án sử 8 Trường THCS Đồng Rùm ? Em hãy nêu db cuộc cách mạng Hà Lan? Hs trình bày theo SGK ? Tính chất của cuộc cách mạng Hà Lan? - Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên tg Gv: Tổ chức cho H thảo luận theo cặp câu hỏi: Vì sao lại coi là cuộc cách mạng Tư sản?(3 p) - Đánh đổ chế độ phong kiến, xây dựng một xã hội tiến bộ hơn, mở đường cho kinh tế TBCN ở Hà Lan phát triển. ? Cách mạng Hà Lan diễn ra dưới h thức nào? - Đấu tranh giải phóng dân tộc. - Sau khi giành độc lập, tỉnh Hà Lan giàu mạnh nhất được chọn làm thủ đô. Gv chuyển ý Gv dùng lược đồ chỉ nước Anh và những vùng kinh tế TBCN phát triển. * Ho ạ t độ ng 3: ? Biểu hiện sự phát triển của CNTB ở Anh? - Xuất hiện công trường thủ công, kinh tế hàng hóa phát triển, nhiều trung tâm cộng nghiệp, thương mại tài chính… ? Kinh tế TBCN phát triển đem đến h quả gì? - Làm thay đổi thành phần xh, xuất hiện tầng lớp quý tộc mới và ts, nông dân bò bần cùng hóa. Gv giải thích thuật ngữ “ Quý tộc mới” là tầng lớp quý tộc phong kiến đã tư sản hóa, kinh doanh TBCN, xuất hiện ở châu u vào thế kỉ XVI, mạnh nhất ở Anh. Gv kể chuyện rào đất cướp ruộng ở Anh, đây là thời kì “ Cừu ăn thòt người” Tình trạng nơng dân bị đuổi khỏi ruộng đất, vì địa chủ, q tộc “ rào đất, cướp đất làm đồng cỏ, th nhân cơng ni cừu lấy lơng bán làm len. ? Vì sao có nạn rào đất? - Vì địa chủ và q tộc PK đã chuyển sang kinh doanh theo kiểu TBCN. ? Hậu quả của nạn rào đất ? - Nơng dân bị mất hết ruộng đất trở nên nghèokhổ, bị bần cùng hóa phải bỏ q hương đi nơi khác sinh sống (trung tâm). ? Việc tập trung đơng dân ở các trung tâm ảnh hưởng đến mơi trường ntn? - Tạo ra nhiều rác thải ảnh hưởng đến khơng khí, nước… Gv chuyển ý * Ho ạ t độ ng 4: Gv sử dụng lược đồ H2 trình bày diễn biến của cách mạng qua 2 giai đoạn. ? Việc xử tử vua Saclơ I có ý nghóa ntn? - Chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế ở Anh, đồng thời đánh dấu sự sụp đổ của chế độ phong kiến, thắng lợi của CNTB. ? Tại sao vua Saclơ I bò xử tử, cách mạng Anh vẫn chưa chấm Nêdeclan nổi dậy -1648, Hà Lan chính thức được độc lập. * Tính chất:là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới. II. CÁCH MẠNG ANH GIỮA THẾ KỈ XVII 1.Sự phát triển của CNTB ở Anh. - Kinh tế: Công trường thủ công, kinh tế hàng hóa, trung tâm công nghiệp, thương mại - Xã hội: Xuất hiện tầng lớp quý tộc mới và tư sản. Mâu thuẫn xã hội gay gắt làm bùng nổ cách mạng. 2. Tiến trình cách mạng a . giai đoạn 1 (1642- 1648) - 1640 quốc hội được triệu tập. - 8. 1642, quân đội quốc hội đánh bại quân đội của nhà vua. b . Giai đoạn 2 ( 1649- 1688 ) - 30.1.1649, Vua Saclơ I bò xử tử. -Anh trở thành nước cộng hòa, cách mạng đạt đến đỉnh cao. -Quý tộc mới liên minh với tư sản tiếp tục làm cách mạng. Tháng 12.1688, tư sản phản cách mạng đảo chính thiết lập chế độ quân chủ lập hiến. Trần Thị Hường Trang- 2 - Giáo án sử 8 Trường THCS Đồng Rùm dứt? - Vua bò xử tử, Anh trở thành nước cộng hòa, cách mạng đạt đến đỉnh cao. ? Quý tộc mới có vai trò ntn trong cách mạng Anh? - Vừa lãnh đạo cách mạng vừa hạn chế cách mạng cho phù hợp lợi ích của mình. ? Vì sao sau cuộc đảo chính 1688, Anh trở thành nước quân chủ lập hiến? - Thực chất vãn là chế độ Tư bản nhưng tư sản chống lại nhân dân, không muốn cách mạng đi xa hơn để bảo vệ quyền lợi của Tư sản và quý tộc mới. * Ho ạ t độ ng 5: ? kết quả của cách mạng tư sản Anh tk XVII? Hs trả lời theo SGK ?Tại sao cách mạng tư sản Anh là cách mạng không triệt để? - Lãnh đạo cách mạng là Tư sản và quý tộc mới, còn tàn dư phong kiếnû. Nông dân không được chia ruộng đất 3. Ý nghóa lòch sử của cách mạng tư sản Anh. - Chế độ tư bản chủ nghóa được xác lập, kinh tế tư bản chủ nghóa phát triển, thoát khỏi sự thống trò của phong kiến. - Đây là cuộc cách mạng không triệt để. 4.4. Củng cố và luyện tập: ? Vì sao nói cách mạng Anh thế kỉ XVII là cách mạng không triệt để? -Lãnh đạo cách mạng là liên minh tư sản và quý tộc mới, nên nhiều tàn dư phong kiến không bò xóa bỏ. Nông dân không được chia ruộng đất mà còn tiếp tục bò đẩy đến chỗ bò phá sản. BT: Điền các sự kiện cho đúng với mốc thời gian. Niên đại Sự kiện 1. Tháng 8.1642 2. Năm 1648 3. Ngày 30.1.1649 4. Năm 1688 ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… 4.5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: - Học thuộc bài. Trả lời câu hỏi ở cuối bài trong SGK. Làm vở bài tập. - Hoàn thành bảng niên biêu- sự kiện vào vở. - Chuẩn bò bài mới , phần III: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc đòa Anh ở Bắc Mó. Tham khảo nội dung và trả lồi câu hỏi sgk 5.Rút kinh nghi ệ m : Nội dung………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………… Phương pháp………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Phươpng tiện……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………… Tổ chức…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tiết 2: Trần Thị Hường Trang- 3 - Giáo án sử 8 Trường THCS Đồng Rùm ND:27/8/08 Bài 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN (TT) 1. Mục tiêu: a. Kiến thức: - HS nắm được nguyên nhân, diễn biến,tính chất, ý nghóa lòch sư của chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc đòa Anh ở Bắc Mó và việc thành lập Hợp chúng quốc Mó - Các khái niệm trong bài, chủ yếu là khái niệm “ CMTS”. b. Kó năng: - Rèn kó năng sử dụng bản đồ, tranh ảnh c. Thái độ: Nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng. Nhận thấy CNTB mặt tiến bộ song vẫn là chế độ bóc lột thay thế cho chế độ pk 2. Chuẩn bò: a. Giáo viên: Lược đồ 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. b. Học sinh: tham khảo nội dung, h3 và trả lời câu hỏi sgk 3. Phương pháp dạy học:- Nêu vấn đề, thảo luận,đàm thoại, phát vấn 4. Tiến trình: 4.1. Ổn đònh tổ chức: Điểm danh 4.2. Kiểm tra bài cũ: GV: Vì sao lại có các cuộc cách mạng Tư sản?(7 đ) -Giai cấp tư sản có thế lực về kinh tế nhưng không có đòa vò xã hội, bò phong kiến chèn ép nên họ phỉa vùng dậy đấu tranh chống lại phong kiến để xay dựng một xã hội tiến bộ hơn. BT: Cuộc cách mạng tư sản Anh có ý nghóa như thế nào? (3 đ) a. Chế độ TBCN được xác lập, kinh tế TBCN được phát triển. b. Giai cấp tư sản thoát khỏi sự thống trò của giai cấp phong kiến. c. Cả hai ý kiến trên. 4.3. Giảng bài mới: Trong tiết học trước chúng ta đã tiềm hiểu 2 cuộc cách mạng ts diễn ra ở châu âu. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu 1 cuộc cách mạng diễn ra ở châu mỹ xem các cuộc cách mạng này có gì khác nhau Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học * Ho ạ t độ ng 1: Gv: Sử dụng lược đồ 13 bang thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ để miêu tả về mặt địa lí tự nhiên của vùng đất này:(đây là vùng đất có nhiều điều kiện thuận lợi về thiên nhiên, đất đai, khí hậu.TNTN giàu có…) Gv gọi H đọc SGK trang 7 ? Nêu vài nét về sự thâm nhập và thành lập các thuộc đòa của thực dân Anh ở Bắc Mó? Hs: Trả lời theo SGK ?: Đến giữa thế kỉ XVIII, kinh tế 13 thuộc đòa phát triển theo CNTB. Gv dùng lược đồ chỉ vùng đất 13 thuộc đòa đó. GV:Tổ chức cho học sinh th ả o lu ậ n nhóm nhỏ : Vì sao mâu thuẫn giữa thuộc đòa và chính quốc nảy sinh? Nêu những biểu hiện chứng tỏ mâu thuẫn đó? (2 phút) Hs: Thực dân Anh tìm cách ngăn cản sự phát triển công thương nghiệp Bắc Mó như: cướp đoạt tài nguyên, thuế má nặng nề, độc quyền buôn bán… Cư dân các thuộc đòa mâu thuẫn gay gắt với chính quốc dẫn đến chiến tranh. Gv nhận xét cho H ghi bài Gv: Vì sao thực dân Anh kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế thuộc địa? -Muốn KT thuộc địa gắn chặt và phụ thuộc vào chính quốc để III.CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ. 1.Tình hình các thuộc đòa. Nguyên nhân của chiến tranh. - Giữa thế kỉ XVIII, kinh tế 13 thuộc đòa phát triển theo CNTB. - Thực dân Anh đã kìm hãm sự phát triển của Bắc Mó. Mâu thuẫn giữa thuộc đòa và chính quốc đã dẫn đến chiến tranh. Trần Thị Hường Trang- 4 - Giáo án sử 8 Trường THCS Đồng Rùm dễ bề cai trị và bóc lột. Gv: Cuộc đấu tranh của nhân dân thuộc địa chống thực dân Anh nhằm mục đích gì? -Thốt khỏi sự thống trị của Anh, mở đường cho nền Kt TBCN phát triển ở thuộc địa. Gv chuyển ý * Hoạt động 2: ? Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh? Hs: Sự kiện Bôxtơn ( 12.1773 ) để phản đối chế độ thuế. Gv dùng lược đồ chỉ nơi xảy ra sự kiện. Gv mở rộng: Từ 5.9- 26.10.1774, Hội nghò Philenphia gồm đại biểu các thuộc đòa đòi vua Anh xóa bỏ các đạo luật vô lí nhưng không được chấp nhận. Tháng 4.1775, chiến tranh bùng nổ, chỉ huy quân thuộc đòa là Giooc- giơ Oa-sinh- tơn. Gv hướng dẫn H xem H4 SGK giới thiệu đôi nét về Oa- sinh- tơn. Gọi 1 H đọc Tuyên ngôn độc lập. Gv: Những điểm chính trong Tuyên ngôn độc lập của nước Mó? Hs: Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. .Khẳng đònh quyền tư hữu tài sản. Duy trì chế độ nô lệ và sự bóc lột công nhân. Gv: Ở Mó nhân dân có được hưởng các quyền nêu trong Tuyên ngôn không? Hs: Không. Các quyền đó chỉ áp dụng cho người có của và người da trắng. Gv tr bày tiếp chiến sự nhất là trận Xagatoga. Tiếp đó quân khởi nghóa đã thắng nhiều trận buộc Anh kí Hiệp ước Vecxai, công nhận nền độc lập của 13 thuộc đòa * Hoạt động 3: ? Cuộc chiến tranh giành độc lập đạt kqû gì? Hs: 13 thuộc đòa Anh ở Bắc Mó được độc lập, 1 nước CH tư sản ra đời .Hiến pháp đc ban hành. Gv: Nêu nội dung chính của Hp 1787. Gv: Những điểm nào thể hiện sự hạn chế của Hiến pháp 1789 của Mĩ ? - chỉ có người da trắng và những người có tài sản mới có quyền chính trò. Gv tổ chức cho H thảo luận: Vì sao gọi cuộc chiến tranh giành độc lập này là cuộc cách mạng tư sản? (4 phút) Hs thảo luận trìng bày: Mục tiêu của chiến tranh là giành độc lập. Ngoài ra nó còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của CNTB ở Bắc Mó. Do đó thực chất là cuộc cách mạng tư sản. 2. Diễn biến của cuộc chiến tranh. - 12.1773, nhân dân Bôxtơn phản đối chế độ thuế của thực dân Anh. - 4.1775, chiến tranh bùng nổ -4.7.1776, Tuyên ngôn độc lập xác đònh quyền con người và quyền độc lập của các thuộc đòa. 17.10.1777, quân khởi nghóa thắng lớn ở Xaratôga, buộc thực dân Anh phải kí Hiệp ước Vecxai. 3. Kết quả và ý nghóa cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc đòa Anh ở Bắc Mó. a/ kết quả - Giành độc lập , một nước cộng hòa tư sản được thành lập: Nước Mó. b/ ý nghóa - Giải phóng nhân dân Bắc Mó khỏi sự đô hộ của CNTD, mở đường cho kinh tế tư bản phát triển mạnh mẽ. Đây đồng thời là cuộc cách mạng tư sản. 4.4. Củng cố và luyện tập: BT: Nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc đòa Anh ở Bắc Mó? a. Chống việc cướp đoạt tài nguyên. b. Ngăn cản sự phát triển của CNTB ở thuộc đòa của thực dân Anh c. cả hai ý kiến trên Trần Thị Hường Trang- 5 - Giáo án sử 8 Trường THCS Đồng Rùm Kq và ý nghóa cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc đòa Anh ở Bắc Mó? - Anh thừa nhận độc lập của các thuộc đòa, một nước cộng hỏa tư sản được thành lập. - Mở đường cho kinh tế TB phát triển mạnh mẽ, đây đồng thời là cuộc CMTS 4.5 Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: - Học thuộc bài. Trả lời câu hỏi SGK và hoàn thành các bài tập của bài trong vở bài tập. Chú ý nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghóa cuộc chến tranh giành độc lập. - Chuẩn bò bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP ( 1789- 1794 ) Chú ý: Nước Pháp trước cách mạng và diễn biến ban đầu của cuộc cách mạng.nhận xét hình sgk 5. Rút kinh nghi ệ m: ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… Tiết 3: ND:1/9/08 Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789- 1794 ) 1. Mục tiêu: a. Kiến thức: - Giúp H hiểu và biết những tiền đề dẫn đến cuộc cách mạng tư sản Pháp 1789. Những sự kiện cơ bản về diễn biến của cách mạng qua các giai đoạn. Vai trò của nhân dân trong việc đưa đến thắng lợi và phát triển của cách mạng. - Ý nghóa lòch sử của cách mạng tư sản Pháp. b. Kó năng: - Sử dụng bản đồ, lập niên biểu, bảng thống kê. - Phân tích so sánh các sự kiện, liên hệ kiến thức đang học với cuộc sống. c. Thái độ: - Nhận thức tính chất hạn chế của cách mạng tư sản. -B ài học kinh nghiệm rút ra từ cách mạng tư sản Pháp 1789. 2. Chuẩn bò: a. Giáo viên: Lược đồ nước Pháp TK XVIII + Sơ đồ XH Pháp b. Học sinh: + vẽ sơ đồ XH Pháp, 3. Phương pháp dạy học: - nêu vấn đề, thảo luận, đàm thoại, diễn giảng. 4. Tiến trình: 4.1. Ổn đònh tổ chức: Điểm danh 4.2. Kiểm tra bài cũ Câu1: Ng nhân cuộc chiến tranh giành đl của các thuộc đòa Anh ở bắc Mó?3đ a. Do thực dân Anh ngăn cản sự phát triển công thương nghiệp ở Bắc Mó. b. Thực dân Anh cướp đọat tài nguyên, đánh thuế nặng nề. c.Độc quyền buôn bán. d. Các nguyên nhân trên đều đúng. Câu 2:Trình bày kết quả và ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ ?(7 đ) Trần Thị Hường Trang- 6 - Giáo án sử 8 Trường THCS Đồng Rùm - Anh thừa nhận nền độc lập của 13 bang thuộc địa ở Bắc Mĩ. Nước cộng hòa Ts ra đời (nước Mĩ). Giải phóng dân tộc, mở đường cho CNTB phát triển. 4.3. Giảng bài mới Cách mạng tư sản đã thành công ở một số nước và đang tiếp tục nổ ra, trong đó có nước Pháp đạt đến đỉnh cao. Vì sao cách mạng nổ ra và phát triển ở Pháp? Cách mạng Pháp đã trải qua những giai đoạn nào? Ýù nghóa lòch sử ra sao? Đó là nội dung của bài học học nay. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học • Hoạt động 1 ? Nêu tình hình kinh tế nước Pháp trước Cách mạng? - Hs: Nơng nghiệp lạc hậu, cơng thương phát triển nhưng nghiệp bị kìm hãm. ? Vì sao nơng nghiệp Pháp lạc hậu ? -Hs: Chủ yếu sử dụng cày, cuốc. ? Chế độ PK có những chính sách gì đối với sự phát triển cơng thương nghiệp ? -Hs: Cản trở sự phát triển cơng, thương nghiệp như: thuế má nặng, khơng có đơn vị tiền tệ và đo lường thống nhất… -Gv:cho học sinh thảo luận nhóm nhỏ (3 phút) ? So với sự phát triển của CNTB ở Anh thì sự phát triển của CNTB Pháp có điểm gì khác? - Hs: Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét- bổ sung. - Gv kl: Anh phát triển nơng nghiệp mạnh hơn cơng nghiệp, còn Pháp ngược lại cơng, thương nghiệp phát triển nhưng nơng nghiệp lạc hậu. Giáo viên chuyển ý: * Hoạt động 2: ? Tình hình chính trò, xã hội nước Pháp trước cách mạng ntn? -Hs: Vua nắm mọi quyền hành. Nơng dân cày nộp thuế cho q tộc, địa chủ. XH có 3 đẳng cấp: Tăng lữ, q tộc và đẳng cấp thứ 3. ? vẽ sơ đồ các đẳng cấp trong XH Pháp? - Gv: Nhận xét và treo sơ đồ đã vẽ sẵn lên bảng để HS quan sát. - Có mọi quyền - Khơng phải đóng thuế Nơng dân Tư sản Các tầng I. Nước Pháp trước cách mạng. 1. Tình hình kinh tế nước Pháp trước cách mạng. - Nông nghiệp lạc hậu. - Công thương nghiệp phát triển nhưng bò kìm hãm. 2. tình hình chính trò – xã hội -Pháp là nước quân chủ chuyên chế -xã hội có 3 đẳng cấp Trần Thị Hường Trang- 7 - T ng lă ữ Q t cộ ng c p th baĐẳ ấ ứ Giáo án sử 8 Trường THCS Đồng Rùm lớp nhân dân khác. - Khơng có quyền gì - Phải đóng thuế và làm nghĩa vụ với Phong kiến. ? Quan sát sơ đồ em thấy mối quan hệ giữa các đẳng cấp lúc bấy giờ ntn ? -Hs: Q tộc, tăng lữ có đặc quyền, đặc lợi khơng phải đóng thuế (10% dân số). Đẳng cấp thứ 3 (90% dân số) phải đóng thuế, khơng có quyền lợi chính trị. -Gv: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu kênh hình: ? Quan sát H5 SGK em hãy trình bày tình cảnh nơng dân Pháp trước CM ? - Giáo viên chuyển ý: * Hoạt động 3: Gv hướng dẫn H xem H 6,7,8 SGK và đọc phần chữ nhỏ rút ra quan điểm và tư tưởng, tác dụng của cuộc đấu tranh tư tưởng. -Tố cáo, phê phán chế độ quân chủ chuyên chế . Thức tỉnh nhân dân chống phong kiến, chuẩn bò cho cách mạng. - Gv: Nội dung chủ yếu từ tư tương của các ơng là: Tố cáo, phê phán gay gắt chế độ qn chủ chun chế, đề xướng quyền tự do của con người, thể hiện quyết tâm đánh đổ PK. ? Cuộc đấu tranh tư tưởng diễn ra như thế nào trước cách mạng ? - Hs: trả lời theo SGK Gv chốt lại: trước khi cách mạng ts Pháp bùng nổ, các nhà tư tưởng đã tiến hành đấu tranh trên lónh vực tư tưởng, mở đường cho cách mạng Pháp. Ở pháp cuộc đấu tranh tư tưởng diễn ra quyết liệt, sôi nổi. Họ đã xây dựng được trào lưu tư tưởng và lý luận xã hội của giai cấp tư sản. Với trào lưu tư tưởng này ở Pháp, thế kỉ XVIII được gọi là tk ánh sáng. Gv kết luận: tình hình kinh tế, chính trò, xã hội nước Pháp thế kỉ XVIII đã làm cho mâu thuẫn giữa phong kiến với tư sản và nông dân gay gắt. Các nhà tư tưởng đã góp phần thúc đẩy cách mạng diễn ra. ù* Hoạt động 4: Gv tổ chức cho H thảo luận theo bàn ? Sự suy yếu của chế độ quân chủ chuyên chế thể hiện ở những điểm nào? (4 phút) Hs thảo luận trả lơi - Gv: Chế độ qn chủ chun chế khủng hoảng sâu sắc trên tất cả các mặt Kt-CT-XH. Nhưng vua Lu-I XVI muốn tiếp tục duy trì chế độ PK ( ăn chơi xa xỉ, vay tiền TS, tăng thuế, kìm hãm cơng-thương nghiệp) 3. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng -Tố cáo gay gắt cđ quân chủ chuyên chế II. Cách mạng bùng nổ Trần Thị Hường Trang- 8 - Giáo án sử 8 Trường THCS Đồng Rùm ? Vì sao CM nổ ra ? - Hs: Đẳng cấp thứ 3 đứng đầu là tư sản khơng muốn tiếp tục bị áp bức -> khởi nghĩa nơng dân bắt đầu bồ nổ năm 1788-1789 chứng tỏ mâu thuẫn XH cần tiếp tục được giải quyết. Gv nhận xét: Tình hình nước Pháp và sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế là hệ quả tất yếu làm cho cuộc cách mạng chống phong kiến do tư sản đứng đầu nổ ra. Gv chuyển ý * Hoạt động 5: ? Ng nhân nào làm cho cách mạng bùng nổ? Hs trình bày theo SGK Gv nhận xét: Hội nghò 3 đẳng cấp đã làm cho mâu thuẫn giữa nhà vua và đẳng cấp thứ 3 lên đế tột đỉnh. Đây chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cách mạng. Gv dùng h9 để tường thuật về cuộc đấu tranh của nhân dân tấn cơng phá ngục Ba-xti ngày 14.7.1789 đã đưa cách mạng đến thắng lợi. ? Vì sao việc đánh chiếm pháo đài- nhà tù Baxti đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng? - Hs: Chế độ quân chủ chuyên chế bò giáng một đòn quan trọng đầu tiên, cách mạng bước đầu thắng lợi, tiếp tục phát triển. 1. Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế. - Dưới triều vua LU-I XVI, chế độ phong kiến ngày càng suy yếu: Công, thương nghiệp đình đốn dẫn đến nạn thất nghiệp. - Nông dân, binh lính nổi dậy khắp nơi. 2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng. - 14.7.1789, cuộc tấn công chiếm pháo đài- nhà tù Baxti, mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp. 4.4 Củng cố và luyện tập Vì sao thực dâ Anh kìm hãm sự phát triển nền kinh tế thuộc đòa? Tính chất tiến bộ của tuyên ngôn độc lập Mỹ thể hiện ở nhữnh điểm nào? 4.5 Hướng dẫn học sinh tư học ở nhà. - Học thuộc nội dung bài, trả lời các câu hỏi của bài trong SGK và làm bài tập vào vở. Chú ý nguyên nhân dẫn đến cách mạng và thắng lợi mở đầu . - Chuẩn bò phần III: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁCH MẠNG. Chú ý từ chế độ quân chủ lập hiến chuyển sang chế độ cộng hòa và đi lên chíng quyền dân chủ cách mạng. 5. Rút kinh nghi ệ m : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………………………… Tiết 4: Trần Thị Hường Trang- 9 - Giáo án sử 8 Trường THCS Đồng Rùm ND: 6/ 9/2008 Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789- 1794 )(TT) 1.Mục tiêu: a. Kiến thức: - Giúp H hiểu và biết những tiền đề dẫn đến cuộc cách mạng tư sản Pháp 1789. Những sự kiện cơ bản về diễn biến của cách mạng qua các giai đoạn. Vai trò của nhân dân trong việc đưa đến thắng lợi và phát triển của cách mạng. - Ý nghóa lòch sử của cách mạng tư sản Pháp. b.Kĩ năng: - Sử dụng bản đồ, lập niên biểu, bảng thống kê. - Phân tích so sánh các sự kiện, liên hệ kiến thức đang học với cuộc sống. c. Thái độ: - Nhận thức tính chất hạn chế của cách mạng tư sản. - Bài học kinh nghiệm rút ra từ cách mạng tư sản Pháp 1789. 2. Chuẩn bò: a. Giáo viên: Lược đồ lực lượng phản cách mạng tấn cơng nước Pháp năm 1793 b. Học sinh: Vở bài tập, bảng nhóm. 3. Phương pháp dạy học: - Nêu vấn đề, thảo luận, đàm thoại,diễn giảng, vấn đáp. 4. Tiến trình: 4.1. Ổn đònh tổ chức: Điểm danh 4.2. Kiểm tra bài cũ: BT: Trước khi cách mạng Pháp bùng nổ nước Pháp đã có những tiền đề gì?(3 điểm ) a. Kinh tế b. Chính trò, xã hội c. Tư tưởng d. Cả 3 tiền đề trên ? Trình bày sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế và thắng lợi mở đầu của cách mạng Pháp?(7 điểm) - Chế độ pk ngày càng suy yếu: Cơng-thương nghiệp đình đốn, tăng thuế…Nhân dân đứng lên đấu tranh. - 14-7-1789 cuộc tấn cơng pháo đài, nhà tù Ba-xti mở đầu cho thắng lợi của cách mạng Pháp. 4.3. Giảng bài mơi CMTS Pháp đã bùng nổ và đạt được thắng lợi quan trọng, giáng một đòn đầu tiên nặng nề vào chế độ quân chủ chuyên chế. Cách mạng sẽ tiếp tục và kết thúcra sao. Đó là nội dung bài học hôm nay Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học * Hoạt động 1: ? Thắng lợi 14-7-1789 đưa đến kết quả gì? - Hs: Đại tư sản lên nắm quyền thành lập chế độ quan chủ lập hiến. ? Chế độ quân chủ lập hiến là gì? - Vua là người đứng đầu nhưng không có thực quyền. Gv diễn giảng: Để chống lại cuộc đấu tranh của nhân dân nhằm đưa cách mạng lên cao, bảo vệ quyền lợi của Quý tộc mới và Tư sản. Chế độ chính trò của một nước trong đó quyền lực của Vua bò hạn chế bằng hiến pháp do Quốc hội tư sản lập ra. Sau 14.7.1789, cách mạng nhanh chóng lan rộng trong cả nước, GCTS lợi dụng sức mạnh của quần chúng để III. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁCH MẠNG. 1.Chế độ quân chủ lập hiến( từ 14. 7. 1789 đến 10.8.1792 ) -Từ 14.7.1789, phái Lập Hiến cầm quyền. Trần Thị Hường Trang- 10 - [...]... người phát minh Năm 1764 1 1 Năm 1769 2 2 Năm 1 784 3 3 Năm 1 785 4 4 5 Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: - Học thuộc bài, trả lời câu hỏi của bài trong SGK và hoàn thành các bài tập Chú ý nguyên nhân và hệ quả của cách mạng công nghiệp, một số thành tựu quan trọng - Chuẩn bò phần II: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI Quan sát: lược đồ khu vực mó la tinh,lược đồ cách mạng 184 8/ 185 9 châu âu Tham... trào cách mạng 184 8- 184 9 ở Pháp, Đức và châu u đến 187 0 ?Phong trào công nhân từ 184 8- 187 0 có nét gì nổi bật? Hs trả lời: GCCN đã nhận thức rõ hơn về vai trò của giai cấp mình Có sự đoàn kết quốc tế trong phong trào công nhân vì cùng có kẻ thù chung là GCTS Gv: Từ thực tế đấu tranh của phong trào công nhân đòi hỏi phải thành lập một tổ chức cách mạng quốc tế của giai cấp vô sản Ngày 28. 9. 186 4, quốc tế... SGK nêu 2 Phong trào công nhân trong Gv bổ sung nhấn mạnh về phong trào, đặc biệt là phong trào những năm 183 0- 184 0 Trần Thị Hường Trang- 25 - Giáo án sử 8 Trường THCS Đồng Rùm Hiến Chương ở Anh qua hình 25: ?Phong trào công nhân châu u ( 183 0- 184 0) có điểm chung - phát triển mạnh, quyết liệt thể hiện gì khác với phong trào công nhân trước đó? sự... đấu tranh giành độc lập Hàng loạt các quốc gia tư sản mới ra đời b Ở châu u 184 8/ 184 9,cách mạng tư sản ở châu âu diễn ra quyết liệt tấn công vào chế độ phong kiến Trang- 18 - Giáo án sử 8 Trường THCS Đồng Rùm - Ở nga do phản ứng của nhân dân, Nga hoàng phải tiến hành cải cách, giải phóng nông nô ? Hình thức và tên gọi khác nhau song bản chất của... sản” và “Tuyên ngông của Đảng cộng sản -2/ 184 8 tuyên ngôn đảng cs được công bố ở luân đôn - Nội dung: + Nêu rõ quy luật phát triển của xã hội loài người là sự thắng lợi của CNXH + GCVS là lực lượng lật đổ chế độ tư bản và xây dựng chế độ XHCN + Nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản - Ý nghóa của Tuyên ngôn: (SGK) 3 Phong trào công nhân tư năm 184 8 đến năm 187 0 Quốc tế thứ nhất a Phong trào công nhân... giai cấp tư sản Trần Thị Hường - Giai cấp vs Pari giác ngộ trường thành tiếp tục cuộc cách mạng 2 Cuộc khởi nghóa ngày 18. 3. 187 1 Sự thành lập Công xã - 18. 3. 187 1, quần chúng Pari tiến hành khởi nghóa, lật đổ chính quyền giai cấp tư sản - 26.3. 187 1, bầu cử Hội đồng Công xã - 28. 3. 187 1, công xã Pari tuyên bố thành lập - Tính chất: Đây là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới II TỔ CHỨC BỘ MÁÁY... - Trần Thị Hường Trang- 21 - Giáo án sử 8 Trường THCS Đồng Rùm - Trần Thị Hường Trang- 22 - Giáo án sử 8 Trường THCS Đồng Rùm - Tuần:4 Trần Thị Hường Trang- 23 - Giáo án sử 8 Trường THCS Đồng Rùm ... nhân từ 184 8- 187 0 Quốc tế thứ nhất Vai trò của Mác và ngGhen Quan sát tranh ảnh sgk 5.:Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………… Tuần:4: Tiết :8 1 Mục tiêu: Trần Thị Hường Bài 4: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC (tt ) ND: Trang- 26 - Giáo án sử 8 Trường... nhận xét 3 Phương pháp dạy học - Phương pháp nêu vấn đề, thảo luận, đàm thoại.,trực quan 4 Tiến trình: 4.1 ổn đònh tổ chức: Điểm danh: 8a1 8a2 : 8a3 : 8a 4 8a5 4.2 Kiểm tra bài cũ ?Nêu nội dung chính cũa tuyên ngôn Đảng cộng sản?(10đ) -khẳng đònh sự thay đổi trong lòch sử xã hôi loài người là do sự phaq1t triển của sản xuất -xã hội có giai cấp thì đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của xả hội... nagỳ 18. 3. 187 1 Gv mở rộng: Phụ nữ và trẻ em ngồi lên nòng đại bác khi quân của Chi-e lên đỉnh đồi ?Sau cuộc khởi nghóa ngày 18. 3. 187 1, chính quyền thuộc về tay ai? Hs: UBTW Quốc dân quân “đảm nhận vai trò chính phủ lâm thời” Gv cho HS thảo luận: về sự phản bội của giai cấp tư sản và vai trò của quần chúng trong đấu tranh cách mạng, tinh chất cuộc khởi nghóa? Gv nhấn mạnh: Cuộc khởi nghóa ngày 18. 3. 187 1 . Giáo án sử 8 Trường THCS Đồng Rùm ` Tiết 1 ND: 26 /8/ 20 08 Phần một: LỊCH SỬ THẾ GIỚI LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ( TỪ GIỮA TKXVI-NĂM 1917) Chương I: THỜI KÌ XÁC LẬP. 16 - Giáo án sử 8 Trường THCS Đồng Rùm BT: Ghi tên các phát minh và người phát minh vào ô trống Thời gian Phát minh Tên người phát minh Năm 1764 Năm 1769 Năm 1 784 Năm 1 785 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5 Trang- 8 - Giáo án sử 8 Trường THCS Đồng Rùm ? Vì sao CM nổ ra ? - Hs: Đẳng cấp thứ 3 đứng đầu là tư sản khơng muốn tiếp tục bị áp bức -> khởi nghĩa nơng dân bắt đầu bồ nổ năm 1 788 -1 789 chứng

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan