Giáo án lịch sử lớp 9 hk2

70 4K 13

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2015, 19:53

Hoàng Thị Diệp Trờng THCS Mỹ Trung Học kỳ II Tuần 21-Tiết 19 BI 16: HOT NG CA NGUYN I QUC NC NGOI TRONG NHNG NM 1919- 1925 Ngy son:10/01 Ngy dy: I. Mc tiờu bi hc 1. Kin thc: Giỳp hc sinh hiu: - Nhng hot ng chớnh ca Nguyn i Quc t 1919 1927 v ý ngha ca nhng hot ng ú i vi cỏch mng Vit Nam. - Ch trng v hot ng ca hi Vit Nam c mng thanh niờn 2. T tng: Giỏo dc lũng khõm phc kớnh yờu lónh t Nguyn i Quc v cỏc chin s cỏch mng 3. K nng: Rốn k nng phõn tớch, ỏnh giỏ, so sỏnh cỏc s kin lch s, s dng tranh nh, bn lch s II. Phng tin dy hc Lc : Hnh trỡnh tỡm ng cu nc ca Nguyn i Quc III. Tin trỡnh dy hc 1. T chc lp 2 Kim tra Cuc u tranh ca cụng nhõn Ba Son (8/1925) cú im gỡ mi hn so vi cỏc phong tro cụng nhõn trc ú? 3. Dy hc bi mi Hot ng 1. GV. Nhc li nhng hot ng chớnh ca Nguyn i Quc t 1911-1917 HS. Tho lun: Nờu nhng hot ng ca NAQ Phỏp t 1919 -1920?í ngha ca nhng hot ú? GV. Hng dn h/s khai thỏc H.28 (SGK trang 62) Con ng cu nc ca Nguyn i Quc cú gỡ mi v khỏc vi lp ngi i trc? I. Nguyn i Quc Phỏp (1917-1923) - 6/1919, gi ti Hi ngh Vộc-xai Bn yờu sỏch ca ndõn An Nam gõy ting vang ln - 7/1920, c S tho Lun cng v vn dtc v ta ca Lờ -nin - 12/1920, b phiu tỏn thnh Quc t 3 v sỏng lp CS Phỏp Tỡm ra con ng cu nc ỳng n - CMVS Giáo án sử 9 Năm học 2009-2010 1 Hoàng Thị Diệp Trờng THCS Mỹ Trung (Cỏc nh yờu nc trc sang phng ụng, NAQ sang phng Tõy) Sau khi tỡm thy chõn lớ cu nc,Ngi cú nhng hot ng gỡ? Tỏc dng ca nhng hot ng trờn? - 1921, lp Hi liờn hip t a - 1922, ra bỏo Ngi cựng kh - Vit bi cho bỏo: Nhõn o, i sng cụng nhõn, Hot ng 2. Nờu nhng hot ng ch yu ca Nguyn i Quc Liờn Xụ? (6/1923, d Hi ngh Quc t nụng dõn. bu vo Ban chp hnh, 1924, d i hi ln V ) Nhng hot ng ú cú ý ngha nh th no? II. Nguyn i Quc Liờn Xụ (1923-1924) - T 6/1923, d Hi ngh Quc t nụng dõn. bu vo Ban chp hnh - N 1924, d i hi ln V ca Quc t cng sn, trỡnh by quan im lp trng v v trớ, vai trũ ca cỏch mng thuc a Chun b v t tng, chớnh tr ra i ca ng cng sn Vit Nam Hot ng 3. Nguyn i Quc ó lm gỡ Hi Vit Nam cỏch mng thanh niờn ra i? (tỡm hiu t chc Tõm tõm xó, tp hp thanh niờn yờu nc ) Nờu nhng hot ng ca Nguyn i Quc trong Hi Vit Nam cỏch mng thanh niờn? í ngha ca nhng hot ng ú? (m lp hun luyn o to cỏn b, ) Vai trũ ca Hi Vit Nam cỏch mng thanh niờn i vi vic thnh lp ng? (T chc tin thõn ca ng) III. Nguyn i Quc Trung quc (1924- 1925) - Cui 1924, v Qung Chõu - Trung Quc. - T6/1925, lp Hi Vit Nam cỏch mng thanh niờn - ht nhõn l Cng sn on. - Ngi trc tip tham gia hot ng ca Hi: + M lp hun luyn chớnh tr,o to cỏn b + Xut bn bỏo Thanh niờn (1925), tỏc phm ng kỏch mnh (1927) - N 1928,thc hin ch trng vụ sn hoỏ. truyn bỏ ch ngha Mỏc Chun b v t chc, t tng cho s ra i ca CS 4. Cng c bi: 1. Lp bng niờn biu v nhng hot ng ca NAQ t 1911 n nm 1927 theo mu: Thi gian Hot ng chớnh 5. Hng dn hc tp: +Hc bi c theo cõu hi SGK + c son Bi 17.Cỏch mng Vit Nam trc khi ng cng sn ra i Giáo án sử 9 Năm học 2009-2010 2 Hoàng Thị Diệp Trờng THCS Mỹ Trung Tit 20 BI 17. CCH MNG VIT NAM TRC KHI NG CNG SN RA I Ngy son:10/01 Ngy dy: I. Mc tiờu bi hc 1. Kin thc : Giỳp hc sinh hiu: - Bc phỏt trin mi ca phong tro cỏch mng Vit Nam 1926 -1927 l c s cho s ra i ca cỏc t chc cỏch mng: Tõn Vit cỏch mng ng, Vit Nam quc dõn ng. - Ch trng v hot ng ca 2 t chc cỏch mng ny. 2. T tng : Giỏo dc lũng khõm phc kớnh yờu cỏc bc tin bi cỏch mng 3. K nng : Rốn luyn cho hc sinh k nng s dng bn v nhn nh, ỏnh giỏ, phõn tớch cỏc s kin lch s. II. Phng tin dy hc Lc cuc khi ngha Yờn Bỏi (nu cú) III. Tin trỡnh dy hc 1. T chc lp 2. Kim tra Nờu nhng hot ng ca Nguyn i Quc ti Phỏp? í ngha ca cỏc hot ng ú? 3. Dy hc bi mi Hot ng 1. HS. c mc 1 (SGK trang 64, 65) Phong tro u tranh ca cụng nhõn, viờn chc, hc sinh trong nhng nm 1926-1927 cú nhng im gỡ mi? (mang tớnh thng nht, tớnh chớnh tr ) Nhng im mi trong phong tro u tranh núi lờn iu gỡ? (Trỡnh giỏc ng cụng nhõn c nõng lờn rừ rt) Phong tro yờu nc trong thi k ny phỏt trin nh th no? GV. Phong tro u tranh trong nc phỏt trin mnh cỏc t chc cỏch mng ra i Vit Nam. I. Bc phỏt trin mi ca phong tro cỏch mng Vit Nam (1926-1927) - Phong tro bói cụng liờn tip bựng n t Bc Nam, nhiu nột mi: + Mang tớnh thng nht trong ton quc + Mang tớnh cht chớnh tr + Bc u l kt nhiu ngnh, a phng Trỡnh giỏc ng cụng nhõn c nõng lờn rừ rt - Phong tro dõn tc, dõn hc dõng cao ln súng cỏch mng khp c nc Hot ng 2. Tõn Vit cỏch mng ng ra i trong hon cnh II. Tõn Vit cỏch mng ng (7/1928) - Tin thõn: Hi phc Vit (7/1925 Vinh) Giáo án sử 9 Năm học 2009-2010 3 Hoàng Thị Diệp Trờng THCS Mỹ Trung no?T phn v i bn h. ng ca Tõn Vit? (phong tro cỏch mng trong nc phỏt trin ) Di nh hng ca Hi Vn cỏch mng thanh niờn Tõn Vit ó phõn hoỏ nh th no? (phõn hoỏ theo 2 khuynh hng: Vụ sn v t sn) Vic mt s ngr viờn tiờn tin ca Tõn Vit gia nhp Hi VNCMTN núi lờn iu gỡ? (khuynh hng vụ sn chim u th) ng Tõn Vit ra i v hot ng cú ý ngha nh th no? Hot ng 3. HS. c mc 3 (SGK trang 65, 66) Vit Nam quc dõn ng ra i v hot ng nh th no? GV. Gii thiu v Nguyn Thỏi Hc, giỏo dc h/s truyn thng cỏch mng a phng Vnh Phỳc Em cú nhn xột gỡ v thnh phn, t chc, xu hng cỏch mng ca t chc ny? nhiu ln i tờn tõn Vit cỏch mng ng (7/1928) - Thnh phn:Trớ thc tr, thanh niờn tiu t sn yờu nc - a bn: ch yu Trung K - Do nh hng Hi VNCMTN Tõn Vit phõn hoỏ theo 2 khuynh hng: vụ sn, t sn - Khuynh hng vụ sn chim u th Chng t tinh thn yờu nc, nguyn vng cu nc ca TTS Vit Nam III. Vit Nam Quc dõn ng (1927) v khi ngha Yờn Bỏi 1930 1. Vit Nam quc dõn ng (1927) - C s: NXB Nam ng th xó chu nh hng ch ngha Tam dõn - Ngy 25/12/1927, Vit Nam quc dõn ng thnh lp. - Lónh o: Nguyn Thỏi Hc, - Hot ng: Thiờn v ỏm sỏt cỏ nhõn T chc cmng theo xu hng Dõn ch t sn, nhng thnh phn phc tp, t chc lng lo 4. Cng c bi: 1. Cỏc t chc cỏch mng Vit Nam ra i trong hon cnh nh th no? 2. Nhng im khỏc nhau c bn gia 2 t chc cỏch mng: Tõn Vit cỏch amngj ng v Vit Nam quc dõn ng? 5. Hng dn hc tp: + Hc bi c theo cõu hi SGK + c son Bi 17.Cỏch mng Vit Nam trc khi ng cng sn ra i (tip) + Tỡm hiu v di tớch lch s Vnh Phỳc cú liờn quan n Nguyn Thỏi Hc Tuần 22 Giáo án sử 9 Năm học 2009-2010 4 Hoàng Thị Diệp Trờng THCS Mỹ Trung Tit 21:BI 17: CCH MNG VIT NAM TRC KHI NG CNG SN RA I (tip) Ngy son:17/01 Ngy dy: I. Mc tiờu bi hc 1. Kin thc : Giỳp hc sinh hiu: - Nguyờn nhõn, din bin, kt qu khi ngha Yờn Bỏi - S ra i ca 3 t chc cng sn chớnh l bc chuyn bin ln ca cỏch mng Vit Nam 2. T tng : Giỏo dc lũng khõm phc kớnh yờu cỏc bc tin bi cỏch mng 3. K nng : Rốn luyn cho hc sinh k nng s dng bn v nhn nh, ỏnh giỏ, phõn tớch cỏc s kin lch s. II. Phng tin dy hc Lc cuc khi ngha Yờn Bỏi. III. Tin trỡnh dy hc 1. T chc lp 2. Kim tra Em hóy nờu s thnh lp v hot ng ca Tõn Vit cỏch mng ng ? 3. Dy hc bi mi Hot ng 1. Khi ngha Yờn Bỏi n ra trong hon cnh nh th no? (bt li, cha cú s chun b) HS. Xỏc nh a phng n ra khi ngha trờn lc GV. S dng L tng thut din bin khi ngha Em cú nhn xột gỡ v hnh ng ca Nguyn Thỏi Hc khi b x bn? GV. Gii thiu v di tớch ni th Nguyn Thỏi Hc Vnh Phỳc, giỏo dc h/s ý thc bo v di lch s a phng Vỡ sao khi ngha Yờn Bỏi tht bi? (Phỏp cũn mnh n ỏp kngha, VNQD ng va non yu, li khụng vng chc v t chc v lónh III. Vit Nam Quc dõn ng (1927) v khi ngha Yờn Bỏi 1930 1. Vit Nam quc dõn ng 2. Khi ngha Yờn Bỏi * Hon cnh: - Phỏp khng b sau v mu sỏt Ba-danh ng b tn tht nng - Mc dự cha cú s chun b VNQD ng quyt nh khi ngha * Din bin: - ờm 9/2/1930 khi ngha n ra Yờn Bỏi Phỳ Th, hi Dng, Thỏi Bỡnh - Ti Yờn Bỏi ngha quõn lm ch tri lớnh - 10/2, Phỏp phn cụng thng tay n ỏp . * Kt qa: - Khi ngha nhanh chúng tht bi Giáo án sử 9 Năm học 2009-2010 5 Hoàng Thị Diệp Trờng THCS Mỹ Trung o) Khi ngha Yờn Bỏi cú ý ngha gỡ? GV. Hng dn h/s rỳt ra bi hc lch s t tht bi ca khi ngha Yờn Bỏi - Nguyn Thỏi Hc cựng 12 ng chớ b x bn * Nguyờn nhõn tht bi: - Phỏp cũn mnh n ỏp kngha - VNQD ng va non yu, li khụng vng chc v t chc v lónh o * í ngha lch s: - C v lũng yờu nc,chớ cthự ca nhõn dõn - ỏnh du s tan ró ptro TC theo khuynh hng t sn Hot ng 2. Ti sao mt s Hi viờn tiờn tin ca Hi VNCMTN Bc k li ch ng thnh lp chi b cng sn u tiờn Vit Nam? GV. Hng dn h/s khai thỏc H. 30 (SGK trang 68) Quỏ trỡnh thnh lp 3 t chc cỏch mng Vit Nam? (t thỏng 6 n thỏng 9/ 1929 3 t chc cng sn ni tip nhau ra i Vit Nam) S ra i ca 3 t chc cng sn ng núi lờn iu gỡ? IV. Ba t chc cng sn ni tip nhau ra i trong nm 1929 * Hon cnh: - Cui 1928 - u 1929, ptro cmng theo khuynh hng vụ sn phỏt trin mnh yờu cu tlp CS - Thỏng 3/1929, Hi viờn Bc k thnh lp chi b cng sn u tiờn: 5 - Hm Long. * Quỏ trỡnh thnh lp: - Ngy 17/6/1929, ụng Dng cng sn thnh lp - Thỏng 8/1929, An Nam cng sn ra i - Thỏng 9/1929, ụng Dng CSL thnh lp Chng t iu kin thnh lp CS ó chớn mui Vit Nam 4. Cng c bi: - Ti sao trong mt thi gian ngn 3 t chc cng sn ni tip nhau ra i VN? - Nguyờn nhõn, din bin, kt qu khi ngha Yờn Bỏi (1930) 5. Hng dn hc tp: + Hc bi c theo cõu hi SGK + c son Bi 18.ng Cng sn Vit Nam ra i + Tỡm hiu v Hi ngh thnh lp ng, tiu s, hot ng ca ng chớ Trn Phỳ Tit 22 - BI 18. NG CNG SN VIT NAM RA I Giáo án sử 9 Năm học 2009-2010 6 Hoàng Thị Diệp Trờng THCS Mỹ Trung Ngy son:17/01 Ngy dy: I. Mc tiờu bi hc 1. Kin thc : Giỳp hc sinh hiu: - Hon cnh, ni dung, ý ngha lch s ca Hi ngh thnh lp ng í ngha lch s to ln ca vic ng ra i - Ni dung chớnh ca Lun cng chớnh tr thỏng 10/1930 2. T tng: Giỏo dc lũng yờu ng v yờu Bỏc H ngi ó cú cụng sỏng lp CS 3. K nng : Rốn k nng s dng tranh nh lc , phõn tớch, ỏnh giỏ II. Phng tin dy hc Chõn dung: Nguyn i Quc, Trn Phỳ III. Tin trỡnh dy hc 1. T chc lp 2. Kim tra Ti sao Vit Nam ch trong mt t.gian ngn ó cú 3 t chc csn ng ni tip nhau ra i 3. Dy hc bi mi Hot ng 1. HS. c on u mc 1 (SGK trang 69) Hi ngh thnh lp ng din ra trong hon cnh nh th no? GV. Trc yờu cu bc thit lỳc ny, Nguyn i Quc ó ng ra t chc Hi ngh hp nht cỏc t chc cng sn thnh lp CS duy nht Vit Nam Nờu thi gian, a im, thnh phn tham d Hi ngh? GV. Nguyn i Quc kờu gi cỏc t chc cng sn xoỏ b mi him khớch thng nht thnh t chc cng sn duy nht ng cng sn Vit Nam. Nờu ni dung chớnh ca Hi ngh? (Quyt nh hp nht cỏc t chc CS CS Vit Nam, thụng qua: Chớnh cng) GV. Phõn tớch ni dung: Chớnh cng vn tt, sỏch lc vn tt I. Hi ngh thnh lp ng cng sn Vit Nam (3/02/1930) * Hon cnh: - Ba t chc cng sn ra i phong tro cỏch mng. phỏt trin - Hot ng riờng r, tranh ginh nh hng nguy c chia r ln Yờu cu phi cú 1 ng thng nht trong c nc * Ni dung: - T 3-7/2/1930, Hi ngh din ra ti Hng Cng - TQuc, NAQ ch trỡ - Thnh d Hi ngh:2 biu DCS, 2 biu ANCS, 2 i biu ngoi nc - Ni dung: + Quyt nh hp nht cỏc t chc CS CS Vit Nam + Thụng qua: Chớnh cng, sỏch lc vn tt, iu l túm tt i hi thnh lp ng,Chớnh cng, sỏch lc Giáo án sử 9 Năm học 2009-2010 7 Hoàng Thị Diệp Trờng THCS Mỹ Trung Hi ngh t lp ng cú ý ngha nh th no? vn tt - Cng lnh chớnh tr u tiờn ca ng - 24/2/1930, DCSL gia nhp CS Vit Nam Hot ng 2. Lun cng thỏng 10/1930 c thụng qua trong hon cnh no? (Hi ngh ln 1 ca ng Hng Cng T Quc) GV. Yờu cu h/s trỡnh by hiu bit v Tng bớ th ng u tiiờn: Trn Phỳ Lun cng chớnh tr 1930 ca ng cú nhng im ch yu no? (ch rừ tớnh cht, nhim v, lc lng,.Vit Nam) Em cú nhn xột gỡ v ni dung Lun cng chớnh tr 1930 ca ng? (nhiu hn ch: xỏc inh lc lng, nhim v) II. Lun cng chớnh tr (10/1930) * Hi ngh l1 ca ng (10/1930) - i tờn ng CS ụng Dng. - Bu BCHT - Trn Phỳ Tng bớ th - Thụng qua Lun cng chớnh tr * Ni dung: + Tớnh cht cỏch mng: CMTS dõn quyn b qua TBCN CNXH + Nhim v: ỏnh quc pkin + Lónh o: ng cng sn. + Lc lng: cụng nhõn v nụng dõn. + Cmng Vit Nam: l mt b phn ca cỏch mng th gii + Phng phỏp cmng: vtrang, bo ng Hot ng 3. CS Vit Nam ra i cú ý ngha nh th no? (l kt qu ca s kt hp 3 yu t: CN Mỏc Lờ-nin + Ptro cụng nhõn + Ptro yờu nc;) Ti sao núi ng ra i l bc ngot v i trong lch s Vit Nam? III. í ngha lch s ca vic thnh lp ng - ng ra i l kt qu ca s kt hp: CN Mỏc Lờ- nin + Ptro cụng nhõn + Ptro yờu nc - L bc ngot v i ca cỏch mng Vit Nam: + Chm dt thi k khng hong v ng li , giai cp lónh o + Khng nh g/c CN ó trng thnh, sc lónh o cỏch mng + Cỏch mng Vit Nam gn lin khng khớt vi cỏch mng th gii 4. Cng c bi: - í ngha ca vic thnh lp ng? - vai trũ ca Nguyn i Quc i vi vic thnh lp ng? 5. Hng dn hc tp: Hc bi c ,làm bài tập c son bi 19 Tuần 23 Giáo án sử 9 Năm học 2009-2010 8 Hoàng Thị Diệp Trờng THCS Mỹ Trung Tit 23 BI 19. PHONG TRO CCH MNG TRONG NHNG NM 1930 -1935 Ngy son:24/01 Ngy dy: I. Mc tiờu bi hc 1. Kin thc : Giỳp hc sinh hiu: - Nguyờn nhõn, din bin, ý ngha ca phong tro cỏch mng1930-1931, vi nh cao l Xụ Vit - Ngh Tnh - Bn cht ca chớnh quyn Xụ Vit Ngh Tnh - chớnh quyn kiu mi. Quỏ trỡnh hi phc lc lng cỏch mng (1931-1935) 2. T tng : Giỏo dc lũng khõm phc tinh thn chin u anh dng ca qun chỳng cụng nụng v cỏc chin s cỏch mng 3. K nng : Rốn k nng s dng bn trỡnh by phong tro cỏch mng II. Phng tin dy hc Lc v phong tro Xụ Vit - Ngh Tnh Tranh nh v Xụ vit Ngh Tnh III. Tin trỡnh dy hc 1 T chc lp 2. Kim tra bài cũ Hi ngh thnh lp ng đã diễn ra trong hoàn cảnh nào?Nêu những quyết định của hội nghị ? Trình bày nội dung luận cơng tháng 10? 3. Dy hc bi mi Hot ng 1. Vì sao Việt Nam lại chịu ảnh hởng của cuc khng hong kinh t th gii (1929-1933)? HS: vì Việt Nam là thuộc địa của Pháp, khủng hoảng lại diễn ra ở các nớc t bản trong đó có Pháp Cuc khng hong kinh t th gii (1929-1933) ã tác động nh th no ti nền kinh tế Vit Nam? HS:Nông công nghiệp suy sụp, xuất nhập khẩu đình đốn,hàng hoá khan hiếm, giá cả đắt đỏ HS. c t liu Nhõn dõn lao ng bựng n (SGK trang 72) Tình cảnh của các tầng lớp trong xã hội Việt Nam lúc này ra sao? Em cú nhn xột gỡ v i sng ca nhõn dõn trong thi gian ny? Ngoài những khó khăn đó ,nhân dân ta còn gặp phải khó khăn nào khác? HS:su thuế ngày một tăng, hạn hán, bão lụt Thực dân I. Vit Nam trong thi k khng hong kinh t th gii (1929-1933) - Kinh t: công nông nghiệp suy sp,xut nhp khu ỡnh n, hng hoỏ khan him t - Xó hi: Cỏc giai cp u iờu ng, khn kh - Phỏp tng cng khng b, n ỏp, bóc lột Giáo án sử 9 Năm học 2009-2010 9 Hoàng Thị Diệp Trờng THCS Mỹ Trung Pháp tăng cờng khủng bố ,đàn áp Thái độ của nhân dân ta đối với Pháp nh thế nào?- HS: tinh thần cách mạng của nhân dân ta càng lên cao Hot ng 2. GV. Yờu cu h/s nhc li nguyờn nhân lm bựng n phong tro cỏch mng 1930 -1931 HS. c t liu: Phong tro u tranh Ch Ln v.v. (SGk trang 73. 74) Trỡnh by diễn biến chính của phong tro cách mạng 1930-1931? GV. Yờu cu h/s xỏc nh trờn L nhng ni n ra phong tro u tranh ca cụng nhõn v nụng dõn Nờu nột mi phong tro u tranh u nm 1930? (xut hin truyn n, c ng; nhiu hình thc ) Tại sao phong trào lại diễn ra mạnh nhất ở Nghệ Tĩnh? Trỡnh by phong tro u tranh ca nhõn dõn Ngh Tnh trong nhng nm 1930-1931? (Thỏng 9/1930, phong tro cụng nụng phỏt trin ti nh cao, u tranh: chớnh tr kt hp vi kinh t) Phong trào đạt đợc thành quả gì? HS:bộ máy chính quyền của thực dân và phong kiến tay sai ở nhiều huyện bị tê liệt, tan rã Căn cứ vào đâu để cho rằng chính quyền Xô Viết- Nghệ Tĩnh là chính quyền cách mạng của quần chúng dới sự lãnh đạo của Đảng? HS: dựa vào đoạn chữ nhỏ SGK/74 Mõu thun dõn tc sõu sc bựng n phong tro u tranh II. Phong tro cỏch mng 1930-1931 vi nh cao Xụ Vit - Ngh Tnh *Nguyên nhân: - Tác động của cuộc khng hong kinh t th gii (1929-1933) - Mâu thuẫn dân tộc lên cao - Đảng ra đời kịp thời lãnh đạo cách mạng *Diễn biến: - Giai đoạn 1(từ 1929-trớc 1/5/1930): phong tro u tranh ca cụng-nụng bựng lờn mnh m trờn c 3 min: +Tháng 2/1930 nổ ra cuộc bãi công của 3000 công nhân đồn điền Phú Riềng +Tháng 4/1930 nổ ra cuộc bãi công của 4000 công nhân nhà máy sợi Nam Định - Giai đoạn 2 (từ 1/5/1930- tháng 9,tháng 10/1930): phong trào diễn ra quyết liệt, mạnh mẽ với đỉnh cao Xô Viết Nghệ Tĩnh : + Ngày 1/5/1930 công nhân và các tầng lớp nhân dân đoàn kết biểu dơng lực lợng + Trờn khp c nc xut hin truyn n, c ng, Hỡnh thc: mớt tinh, biu tỡnh +Tháng 9/1930,phong trào công nông phát triển đến đỉnh cao điển hình là cuộc biểu tình của nông dân huyện Hng Nguyên (12/9/1930) +Chính quyền của đế quốc- phong kiến bị tan rã ở nhiều nơi + Chính quyền Xô Viết đợc thành lập. Thi hnh cỏc chớnh sỏch phc v quyn li qun chỳng Giáo án sử 9 Năm học 2009-2010 10 [...]... 193 6 - 193 9 1 Ch trng ca ng: - Nhn nh k thự: bn phn ng Phỏp v bố l Giáo án sử 9 12 Năm học 20 09- 2010 Hoàng Thị Diệp Trờng THCS Mỹ Trung Em cú nhan xột gỡ v ch trng ca ng trong thi k 193 6 - 193 9? tay sai (ng cú s chuyn hng trong ch o sỏch lc) - Nhim v: Chng phỏt xớt, chng ctranh, ũi t do dõn ch, cm ỏo ho bỡnh Vỡ sao ch trng ca ng thi k 193 6 - 193 9 thay i? - Ch trng: lp Mt trn nhõn dõn phn ụng Dng ( 193 6)... binh bin ụ Lng III Tin trỡnh dy hc 1 T chc lp 2 Kim tra bi c Din bin, ý ngha ca phong tro dõn ch thi k 193 6- 193 9 ? 3 Dy hc bi mi Hot ng 1 I Tỡnh hỡnh th gii v ụng Dng: Tỡnh hỡnh th gii v ụng Dng nhng * Th gii nm 193 9 - 194 5 cú gỡ khỏc so vi thi k 193 6 - Thỏng 9/ 193 9, CTTG 2 bựng n 193 9? - Thỏng 6/ 194 0, c tn cụng Phỏp Chớnh ph (c tn cụng Phỏp, chớnh ph Phỏp u hng, Phỏp u hng Nht xõm lc TQuc tin sỏt)... Xuõn 195 3 - 195 4 GV Gii thiu H 52 (SGK trang 120) Nờu phng hng chin lc ca ta trong chin cuc ụng Xuõn 195 3 - 195 4? (m nhng cuc tin cụng vo nhng hng quan trng m ch tng i yu) thc hin phng hng chin lc trờn quõn ta ó lm gỡ? (m 1lot chin dch hu khp ụng Dng) Giáo án sử 9 35 II.Cuc tin cụng chin lc ụng Xuõn 195 3- 195 4 v chin dch lch s in Biờn Ph 1 Cuc tin cụng chin lc ụng - xuõn 195 3- 195 4 - T9/ 195 3, ra k hoch... sau một thời kỳ tạm lắng? HS: Thỏng 3/ 193 5 i hi ng ln 1 Ma Cao cao tro mi - Thỏng 3/ 193 5 i hi ng ln 1 Ma Cao cao tro mi 4 Cng c bi: -Ti sao núi chớnh quyn Xụ vit l chớnh quyn kiu mi? - Trỡnh by v phong tro cỏch mng 193 0 - 193 1 trờn L 5 Hng dn hc tp: - Hc thuộc bi ,làm các bài tập - c ,son Bi 20 Cuc vn ng dõn ch trong nhng nm 193 6 - 193 9 Giáo án sử 9 11 Năm học 20 09- 2010 Hoàng Thị Diệp Tit 24 - Trờng... tk 193 0 193 1 v 193 6 - 193 9 5 Hng dn hc tp: - Hc thuộc bi ,làm các bài tập c, son Bi 21 Vit Nam trong nhng nm 193 9 - 194 5 Chng III: CUC VN NG TIN TI CCH MNG THNG TM NM 194 5 Giáo án sử 9 13 Năm học 20 09- 2010 Hoàng Thị Diệp Tuần 24-Tit 25 - Trờng THCS Mỹ Trung BI 21: VIT NAM TRONG NHNG NM 193 9- 194 5 Ngy son:31//01 Ngy dy: I Mc tiờu bi hc 1 Kin thc: Giỳp hc sinh hiu: - Sau khi CTTG 2 bựng n, Nht vo ụng Dng,... bi: 1 Trỡnh by din bin chin dch Vit Bc - Thu ụng 194 7 bng lc ? 2 Cuc khỏng chin ton dõn, ton din c y mnh nh th no? V Hng dn hc tp: + Hc bi c theo cõu hi SGK + c, son Bi 26 Bc phỏt trin mi ca cuc khỏng chin( 195 0 - 195 3) Tuần 29- Tit 33 BI 26 BC PHT TRIN MI CA CUC KHNG CHIN TON QUC CHNG THC DN PHP ( 195 0- 195 3) Ngy son:07/03 Ngy dy: Giáo án sử 9 30 Năm học 20 09- 2010 Hoàng Thị Diệp Trờng THCS Mỹ Trung A Mc... rờn xit di 2 tng ỏp bc ca Phỏp -Nht mõu thun dõn tc sõu sc GV Nhc li hnh trỡnh ca NAQ t 191 1.Ngy - Ngy 28/1/ 194 1, NAQ v nc trc tip lónh o cỏch mng 28/1/ 194 1, v nc triu tp Hi ngh T 8 Hot ng 2 2 Hi ngh T 8 - Thi gian: 10 n 19/ 5/ 194 1 Thi gian, a im ca Hi ngh T 8? - a im: Pỏc Bú (Cao Bng) Giáo án sử 9 16 Năm học 20 09- 2010 Hoàng Thị Diệp Trờng THCS Mỹ Trung GV Gii thiu v Pỏc Bú, qua ú giỏo dc h/s ý thc -... v Chớnh ph i vi quõn Tng v quõn Phỏp cú gỡ khỏc nhau? 5 Hng dn hc tp: Hc bi c, c son Bi 25 Nhng nm u 195 0 (tit 1) Chng V VIT NAM T CUI NM 194 6 N NM 195 4 Giáo án sử 9 25 Năm học 20 09- 2010 Hoàng Thị Diệp Tuần 28-Tit 31 Trờng THCS Mỹ Trung BI 25 NHNG NM U CA CUC KHNG CHIN TON QUC CHNG THC DN PHP ( 194 6- 195 0) Ngy son:28/02 Ngy dy: A Mc tiờu bi hc 1 Kin thc: Giỳp hc sinh hiu: - Hon cnh lch s dn ti bựng n... bn ca ng li chỏng chin chng Phỏp ca ng? V Hng dn hc tp: + Hc bi c theo cõu hi SGK + c, son Bi 25 Nhng nm u .91 946 - 195 4) + Su tm nhng cõu chuyn lch s v thi k ny Tit 32 BI 25 NHNG NM U CA CUC KHNG CHIN TON QUC CHNG THC DN PHP ( 194 6- 195 0) (tip) Ngy son:28/02 Ngy dy: Giáo án sử 9 28 Năm học 20 09- 2010 Hoàng Thị Diệp Trờng THCS Mỹ Trung A Mc tiờu bi hc 1 Kin thc: Giỳp hc sinh hiu: - Nhng thng li m u cú... 193 6- 193 9? + 11/ 193 6, bói cụng CN cụng ty than Hũn Gia (Phong tro u tranh rng rói, thu hỳt ụng o cỏc + 7/ 193 7, bói cụng Cn xe la Trng Thi lc lng nhõn dõn tham gia c nụng thụn, thnh - 1/5/ 193 8, mớt tinh btỡnh ca 2,5 v qchỳng khu th, hỡnh thc phong phỳ, ) u Xo H Ni - Phong tro bỏo chớ tin b tuyờn truyn Cn Mỏc Lờ-nin - T9/ 193 9, phong tro chm dt Hot ng 3 III í ngha ca phong tro Cuc vn ng dõn ch 193 6- 193 9 . dõn ch cụng khai 193 6 - 193 9 - So sỏnh ctrng ca ng qua 2 tk 193 0 193 1 v 193 6 - 193 9 5. Hng dn hc tp: - Hc thuộc b i ,làm các bài tập . c, son Bi. 21. Vit Nam trong nhng nm 193 9 - 194 5 Chng III: CUC. v phong tro cỏch mng 193 0 - 193 1 trờn L 5. Hng dn hc tp: - Hc thuộc b i ,làm các bài tập - c ,son Bi 20. Cuc vn ng dõn ch trong nhng nm 193 6 - 193 9 Giáo án sử 9 Năm học 20 09- 2010 11 Hoàng Thị Diệp. CS - Thỏng 3/ 192 9, Hi viờn Bc k thnh lp chi b cng sn u tiờn: 5 - Hm Long. * Quỏ trỡnh thnh lp: - Ngy 17/6/ 192 9, ụng Dng cng sn thnh lp - Thỏng 8/ 192 9, An Nam cng sn ra i - Thỏng 9/ 192 9, ụng Dng

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan