Giáo án lịch sử lớp 9 chuẩn

69 953 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2014, 08:24

PHẦN MỘT LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI Từ 1945 đến nay Ch¬ương I LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI Tuần 1 Ngày soạn: 1882012 Tiết 1 Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX I,MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Về kiến thức Giúp HS nắm được: Những thành tựu to lớn của nhân dân Liên Xô trong công cuộc hàn gắn các vết thương chiến tranh, khôi phục nền kinh tế và sau đó tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật của CNXH. Những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của nhân dân các nước Đông Âu sau năm 1945: giành thắng lợi trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thiết lập chế độ dân chủ nhân dân và tiến hành công cuộc xây dựng CNXH. Sự hình thành hệ thống XHCN thế giới. Trường THCS Giáo án Lịch sử 9 PHẦN MỘT LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI Từ 1945 đến nay Chương I LIÊN XƠ VÀ CÁC NƯỚC ĐƠNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI Tuần 1 Ngày soạn: 18/8/2012 Tiết 1 Bài 1: LIÊN XƠ VÀ CÁC NƯỚC ĐƠNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX I,MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Về kiến thức Giúp HS nắm được: - Những thành tựu to lớn của nhân dân Liên Xơ trong cơng cuộc hàn gắn các vết thương chiến tranh, khơi phục nền kinh tế và sau đó tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật của CNXH. - Những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của nhân dân các nước Đơng Âu sau năm 1945: giành thắng lợi trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thiết lập chế độ dân chủ nhân dân và tiến hành cơng cuộc xây dựng CNXH. - Sự hình thành hệ thống XHCN thế giới. 2. Về tư tưởng - Khẳng đònh những thành tựu to lớn có ý nghóa lòch sử của công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu. Ở các nước này đã có những thay đổi căn bản và sâu sắc. Đó là những sự thật lòch sử. - Mặc dù ngày nay tình hình đã thay đổi và không tránh khỏi có lúc bò gián đoạn tạm thời, mối quan hệ hữu nghò truyền thống giữa nước ta và Liên Bang Nga, các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây, cũng như với các nước Đông Âu vẫn được duy trì và gần đây đã có những bước phát triển mới. Cần trân trọng mối quan hệ truyền thống quý báu đó, nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghò và đẩy mạnh sự hợp tác phát triển, tiết thực phục vụ công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hóa của đất nước ta. 3. Về kó năng - Rèn luyện cho HS kó năng phân tích và nhận đònh các sự kiện, các vấn đề lòch sử. II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU PHỤC VỤ BÀI GIẢNG: - Bản đồ Liên Xô và các nước Đông Âu (hoặc châu Âu) - Một số tranh ảnh tiêu biểu về Liên Xô, các nước Đông Âu trong giai đoạn từ sau năm 1945 đến năm 1970 - HS sưu tầm tranh ảnh ,những mẫu chuyện về cơng cuộc xây dựng CNXH ở LX. Giáo viên: Năm học: 2014-2015 1 Trường THCS Giáo án Lịch sử 9 III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC: 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bài mới - GV cần chỉ rõ đây là bài mở đầu của chương trình lòch sử lớp 9, HS sẽ học lòch sử thế giới từ sau năm 1945 đến hết thế kỉ XX – năm 2000. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG - GV dùng bảng phụ hoặc đèn chiếu đưa các số liệu về sự thiệt hại của LX trong SGK trang 3 lên bảng. ? Em có nhận xét gì về sự thiệt hại của LX trong CTTG/II? GV nhận xét, bổ sung. - GV so sánh những thiệt hại của LX so với các nước đồng minh để thấy rõ hơn sự thiệt hại của LX là to lớn còn tổn thất của các nước đồng minh là không đáng kể. ? Để khôi phục KT, LX đã làm gì? - GV phân tích sự quyết tâm của Đ- NN/ LX trong việc đề ra và thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946 – 1950). ? Thành tựu của kế hoạch 5 HS theo dõi. Đây là sự thiệt hại rất to lớn về người và của của LX , đất nước gặp nhiều khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua nổi. Đảng và Nhà nước Liên xô đề ra kế hoạch 5 năm lần thứ tư để khôi phục kinh tế. - Kinh tÕ: Hoµn thµnh kÕ I/. LIÊN XÔ: 1. Cơng cuộc khơi phục kinh tế sau chiến tranh (1945-1950) * Hồn cảnh - Liên xô chòu tổn thất nặng nề nhất sau CTTGII.  Đảng và Nhà nước Liên xô đề ra kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946 – 1950). * kết quả -Kinh tế: Thực hiện kế hoạch 5 năm lần IV Giáo viên: Năm học: 2014-2015 2 Trường THCS Giáo án Lịch sử 9 năm lần thứ tư? ? Em có nhận xét gì về tốc độ tăng trưởng kinh tế của LX trong thời kỳ khôi phục kinh tế? Nguyên nhân của sự phát triển đó? GV chuyển ý. -GV giải thích khái niệm: ”xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH” (Đó là nền sản xuất đại cơ khí với công nông nghiệp hiện đại, khoa học kỹ thuật tiên tiến). - GV nói rõ: Đây là việc tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật của CNXH mà HS đã được học đến năm 1939. ?Để tiếp tục xây dựng CSVC của CNXH Liên Xơ đã làm gì? ?Phương hướng của các kế hoạch này là gì?Tại sao phải ưu tiên phát triển cơng ho¹ch 5 n¨m tríc thêi h¹n 9 th¸ng. - C«ng nghiƯp: T¨ng 73%, h¬n 6000 nhµ m¸y ®ỵc kh«i phơc vµ x©y dùng. - N«ng nghiƯp: Vỵt tríc chiÕn tranh. - KHKT: ChÕ t¹o thµnh c«ng bom nguyªn tư (1949) phở vỡ thế độc quyền của mỹ. + Tốc độ khôi phục KT thời kỳ này tăng nhanh chóng. + Có được kết qủa này là do: sự thống nhất về tư tưởng chính trò, xã hộicủa LX, tinh thần tự lực, tự cường, chòu đựng gian khổ, lao động cần cù, quên mình của nhân dân LX. Thực hiện các kế hoạch 5 năm xây dựng CSVC của CNXH LX thực hiện hàng loạt các (1946-1950) đạt nhiều thành tựu to lớn. -KHKT:Năm 1949 chế tạo thành cơng bom ngun tử. 2. Tiếp tục cơng cuộc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của CNXH (từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX) * Q trình -Từ năm 1950 đến những năm 1970 LX thực hiện hàng loạt kế hoạch dài hạn. - Phương hướng chính + Ưu tiên cơng nghiệp nặng + Thâm canh nơng nghiệp Giáo viên: Năm học: 2014-2015 3 Trường THCS Giáo án Lịch sử 9 nghiệp nặng? -GV nhận xét, bổ sung , hoàn thiện nội dung HS trả lời. ?Nêu những thành tựu chủ yếu của Liên Xơ trong cơng cuộc xdựng CNXH từ 1950 - đầu những năm 70? Giới thiệu H.1/SGK- Vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Liên Xô. ?Vê đối ngoại Liên Xơ thi hành c/s gì? Tác dụng c/s đó? GV cho ví dụ về sự giúp đỡ của LX đối với các nước trên thế giới trong đó có VN. ? Hãy cho biết ý nghóa của những thành tựu mà LX đạt được? GV. Bên cạnh những thành tựu đó Liên Xơ đã mắc phải những thiếu sót, sai lầm đó là: Chủ quan, nóng vội, duy trì nhà nước bao cấp về kinh tế.Tuy nhiên thành tựu là to lớn và có ý nghĩa quan trọng kế hoạch dài hạn (KH 5 năm lần 5, 5 năm lần 6 và KH 7 năm) với phương hướng chính là ưu tiên CN nặng, thâm canh NN, đẩy mạnh KHKT, tăng quốc phòng… HS đọc số liệu SGK/4 về những thành tựu. Kinh tế: Liên Xơ trở thành cường quốc cơng nghiệp đứng thứ 2 thế giới,khoa học kỹ thuật: nhiều đỉnh cao Hs dựa vào SGK trả lời Thành tựu to lớn → đạt thế cân bằng chiến lược về mọi mặt với Mĩ và các nước Phương Tây + Đẩy mạnh tiến bộ KHKT + Tăng cường sức mạnh quốc phòng * Thành tưu: - Kinh tế: Liên Xơ trở thành cường quốc cơng nghiệp đứng thứ 2 thế giới - Khoa học kỹ thuật: + Năm 1957 phóng thành cơng vệ tinh nhân tạo. + Năm 1961 phóng tàu Phương Đơng bay vòng quanh Trái đất. - Đối ngoại: + Thực hiện chính sách hồ bình, hữu nghị với tất cả các nước. + Ủng hộ phong trào cách mạng thế giới ⇒ Liên Xơ trở thành thành trì phong trào cách mạng thế giới 4. Củng cố bài Giáo viên: Năm học: 2014-2015 4 Trường THCS Giáo án Lịch sử 9 - Hãy nêu những thành tựu chủ yếu của Liên Xơ trong cơng cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1950 đến đầu những năm 1970? - Trong bối cảnh Liên Xơ đã sụp đổ hiện nay, có ý kiến cho rằng những thành tựu của Liên Xơ trong thời kỳ 1950 - đầu những năm 70 là khơng có thật. Em có suy nghĩa gì về nhận định trên 5. Dặn dò. + Học bài cũ theo câu hỏi SGK + Đọc, soạn tiếp Bài 1. Liên Xơ và các nước Đơng Âu những năm 70 của thế kỷ XX Tuần 2 Ngày soạn: 24/8/2012 TiÕt 2 Bµi 1: liªn x« vµ c¸c níc ®«ng ©u tõ n¨m 1945 ®Õn gi÷a nh÷ng n¨m 70 cđa thÕ kû XX (TiÕp theo) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Về kiến thức: - Nắm được những nét chính về việc thành lập Nhà nước dân chủ nhân dân Đông Âu và công cuộc xây dựng CNXH ở Đông Âu ( từ 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX.) - Nắm được những nét cơ bản về hệ thống XHCN, thông qua đó hiểu được những mối quan hệ, ảnh hưởng và đóng góp của hệ thống XHCN đối với phong trào cách mạng thế giới và VN. - Trọng tâm: những thành tựu của công cuộc xây dựng CNXH ở Đông Âu 2. Về tư tưởng: - Khẳng đònh những đóng góp của Đông Âu trong việc xây dựng hệ thống XHCN thế giới, biết ơn sự giúp đỡ của nhân dân các nước Đông Âu đối với sự nghiệp CM nước ta. - Giáo dục tinh thần đoàn kết quốc tế của HS. 3. Về kỹ năng: - Biết sử dụng bản đồ TG để xác đònh vò trí của từng nước ĐÂ. -Biết khai thác tranh ảnh, tư liệu lòch sử để đưa ra nhận xét của mình. Giáo viên: Năm học: 2014-2015 5 Trường THCS Giáo án Lịch sử 9 II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU PHỤC VỤ BÀI GIẢNG: - Tranh ảnh về Đông Âu ( từ 1949  những năm 70) - Tư liệu về các nước Đông Âu. - Bản đồ các nước Đ/ Âu và thế giới III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : 1. Ổn đònh lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: -Nêu những thành tựu cơ bản về phát triển kinh tế khoa học kỹ thuật của LX từ 1950 những năm 70 của thế kỷ XX ? 3. Bài mới: * Giới thiệu bài mới: - Từ sau CTTG/I kết thúc 1 nước XHCN là LX đã ra đời. Đến sau CTTG/II đã có nhiều nước XHCN ra đời, đó là những nước nào? Quá trình xây dựng CNXH ở những nước này diễn ra như thế nào và đạt được thành tựu ra sao? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG ? Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu ra đời trong hoàn cảnh nào? - HS trả lời, GV nhận xét, bổ sung trong đó chú ý đến vai trò của nhân dân và Hồng quân LX. GV giải thích thuật ngữ: “Các nước Đông Âu”. - Yêu cầu HS xác đònh vò trí 8 nước Đông Âu trên bản đồ. - GV phân tích hoàn cảnh ra đời của nước CHDC Đức, liên hệ tình hình Triều Tiên, VN. - Hồng quân LX truy kích tiêu diệt quân phát xít. - Nhân dân và các lực lượng vũ trang ở các nước Đông Âu nổi dậy giành thắng lợi và thành lập chính quyền dân chủ nhân dân. II. ĐƠNG ÂU 1. Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đơng Âu a. Hoàn cảnh: - Hồng quân LX truy kích tiêu diệt quân phát xít. - Nhân dân và các lực lượng vũ trang ở các nước Đông Âu nổi dậy giành thắng lợi và thành lập chính quyền dân chủ nhân dân. b. Hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân chủ nhân dân: Giáo viên: Năm học: 2014-2015 6 Trường THCS Giáo án Lịch sử 9 ? Sau khi độc lập, các nước Đông Âu đã làm gì? ? Để hoàn thành những nhiệm vụ CM/DCND các nước Đông Âu cần làm những việc gì? - GV nhận xét, bổ sung ,hoàn thiện ý trả lời của HS. -GV nhấn mạnh ý : việc hoàn thành nhiệm vụ trên là trong hoàn cảnh cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt , đã đập tan mọi mưu đồ của các thế lực đế quốc phản động. - GV hướng dẫn HS đọc thêm và giới thiệu thêm: Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong xây dựng CNXH, nhưng các nước ĐÂ đã nhanh chóng vượt qua và đạt thành tựu to lớn. ? Vì sao cần thiết phải hình thành hệ thống CNXH? ? Hệ thống XHCN ra đời trên những cơ sở nào? - GV nhận xét, bổ sung, hoàn thiện câu hỏi GV. Mối quan hệ hợp tác giữa Tiến hành CM DCND. - Xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân. - Cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa xí nghiệp lớn của tư bản. - Ban hành các quyền tự do dân chủ. - Các nước LX và Đông Âu cần sự hợp tác cao hơn và đa dạng hơn. Hơn nữa ĐÂ cần sự giúp đỡ nhiều hơn của LX. - Các nước XHCN có điểm chung đều có Đảng CS và công nhân lãnh đạo, lấy CN/MLN làm nền tảng cùng có mục tiêu xây dựng CNXH. - Xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân. - Cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa xí nghiệp lớn của tư bản. - Ban hành các quyền tự do dân chủ. 2. Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội (Từ 1950 đến đầu những năm 1970) Đọc thêm II. SỰ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG XHCN * Cơ sở hình thành + Chung mục tiêu xây dựng CNXH + Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản + Hệ tư tưởng CN Mác – Lê-nin * Quan hệ hợp tác - Về kinh tế: + Ngày 8/1/1949, Hội Giáo viên: Năm học: 2014-2015 7 Trường THCS Giáo án Lịch sử 9 Liên Xơ và Đơng Âu thể hiện trên 2 phương diện: Kinh tế và chính trị, qn sự ?Hội đồng tương trợ kinh tế ra đời vào thời gian nào? Mục đích? GV. Giới thiệu các nước thành viên trong khối SEV. Nhấn mạnh mốc thời gian Việt Nam tham gia SEV ?Trong thời gian hoạt động SEV đã đạt được những thành tích gì?Ý nghĩa của những thành tựu đó? ?Vai trò của Liên Xơ trong khối SEV? ?Tổ chức Hiệp ước Vacsava ra đời trong hồn cảnh nào? Mục đích? ?Sự ra đời và hoạt đọng của khối SEV và tổ chức Hiệp ước Vacsava có ý nghĩa như thế nào? - Về quan hệ kinh tế: 8/1/1949 Hội đồng tương trợ kinh tế ra đời(SEV)gồm: Liên Xô, Anbani, Ba-Lan, Bungari, Hunggari, Tiệp Khắc. Sau đó thêm  CHDC Đức, Mông Cổ, Cuba, VN . -Tốc độ tăng trưởng tăng 10% ; thể hiện sự lớn mạnh của hệ thống XHCN -vai trò đặc biệt, giúp đỡ các nước… -Mĩ thành lập khối NATO → Chống Liên Xơ và các nước Đơng Âu…; bảo vệ hồ bình châu ÂU và thế giới đồng tương trợ kinh tế (SEV) thành lập + Mục đích: Đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ giữa các nước XHCN - Về chính trị, qn sự: + Tháng 5/1955 thành lập tổ chức Hiệp ước Vácsava + Mục đích: Bảo vệ cơng cuộc xây dựng CNXH, duy trì hòa bình, an ninh châu Âu và thế giới ⇒ Đánh dấu sự hthành hệ thống XHCN 4. Củng cố bài - Mục đích ra đời và những thành tựu của khối SEV trong những năm 1951 -1973 - Sự thành lập của cấc nước Dân chủ nhân dân Đơng Âu. 5. Dặn dò : - Học bài cũ theo câu hỏi SGK - Đọc, soạn Bài 2. Liên Xơ và các nước Đơng Âu đến đầu những năm 90 của TK XX Giáo viên: Năm học: 2014-2015 8 Trường THCS Giáo án Lịch sử 9 Tuần 3 Ngày soạn: 31/8/2012 Tiết 3 BÀI 2. LIÊN XƠ VÀ CÁC NƯỚC ĐƠNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 1970 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỶ XX I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Về kiến thức - Giúp HS nắm được những nét chính của quá trình khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu. 2. Về tư tưởng - Qua các kiến thức của bài học, giúp HS thấy rõ tính chất khó khăn, phức tạp, thậm chí cả thiếu sót, sai lầm trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu (vì đó là con đường hoàn toàn mới mẻ, chưa có tiền lệ trong lòch sử; mặt khác là sự chống phá gay gắt của các thế lực thù đòch). - Với những thành tựu quan trọng thu được trong công cuộc đổi mới – mở cửa của nước ta trong gần 20 năm qua, bồi dưỡng và củng cố cho HS niềm tin tưởng vào thắng lợicủa công cuộc công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước ta theo đònh hướng XHCN, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3. Về kó năng - Rèn luyện cho HS kó năng phân tích, nhận đònh và so sánh các vấn đề lòch sử II.THIẾT BỊ, TÀI LIỆU PHỤC VỤ BÀI GIẢNG: - Tranh ảnh về sự tan rã của Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu - Tranh ảnh về một số nhà lãnh đạo Liên Xô và các nước Đông Âu III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC: 1. Ổn đònh lớp: 2. Kiểm tra bài cũ : Câu 1 : Để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân các nước Đông Âu cần phải tiến hành những công việc gì? Câu 2 : Nêu những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng CNXH ở các nước Đông Âu? 3. Bài mới : * Giới thiệu bài mới: Chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã dạt những thành tựu nhất đònh về mọi mặt. Tuy nhiên, nó cũng bộc lộ những hạn chế , sai lầm và thiếu sót, cùng với sự chống phá của các thế lực đế quốc bean ngoài CNXH đã từng tồn tại và phát triển hơn 70 năm đã khủng hoảng và tan rã. Để tìm hiểu nguyên nhân của sự tan rã đó như thế nào? Quá trình khủng hoảng tan rã ra sao chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài học hôm nay để lí giải những vấn đề trên. Giáo viên: Năm học: 2014-2015 9 Trường THCS Giáo án Lịch sử 9 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG I. II. III. ? Tình hình thế giới trong những năm 70 của thế kỷ XX đặt ra u cầu gì đối với các nước? IV. V. ?Trước u cầu đó, Ban lãnh đạo L Xơ đã làm gì? ?Sự chậm trễ của Ban lãnh đạo LXơ trong việc đề ra các cải cách cần thiết đã để lại hậu quả ntn? ? Trước tình hình đó, Goóc- ba-chốp đã làm gì? GV giới thiệu về Goóc-ba- chốp. VI. ? Hãy cho biết mục đích và nội dung của công cuộc cải tổ? HS dựa vào nội dung SGK trả lời câu hỏi. GV nhận xét bổ sung hoàn thiện nội dung học sinh trả lời. XVIII. XIX. XX. XXI. - Khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1973 bắt đầu từ khủng hoảng dầu mỏ, đòi hỏi các nước phải có những cải cách về Kt, CT, Xh -khơng tiến hành cải cách cần thiết về KT – XH, XXII. Kinh tế Liên Xô lâm vào khủng hoảng : Công nghiệp trì trệ, hàng tiêu dùng khan hiếm, nông nghiệp sa sút XXIII. Chính trò xã hội dần dần mất ổn đònh, đời sống nhân dân khó khăn, mất miềm tin vào Đảng và Nhà Nước. - Tháng 3/1985, Goóc-ba- chốp tiến hành cải tổ. XXIV. - Mục đích cải tổ : sửa chữa những thiếu sót, sai lầm trước kia, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng XXV. Nội dung cải tổ : XXVI. Thiết lập I. SỰ KHỦNG HOẢNG VÀ TAN RÃ CỦA LIÊN BANG XƠ VIẾT 1.Hồn cảnh - Năm 1973, khủng hoảng thế giới → cải cách tồn diện - Liên Xơ khơng tiến hành cải cách cần thiết ⇒ Đất nước lâm vào khủng hoảng tồn diện 2. Qu á trình cải tổ: -Tháng 3/1985, Goóc-ba- chốp tiến hành cải tổ -Nhưng cuộc cải tổ không Giáo viên: Năm học: 2014-2015 10 [...]... 7/ 199 5: Việt Nam -Tháng 9/ 199 7: Lào và Mianma gia nhập -Tháng4/ 199 9:Campuc -Tháng 9/ 199 7: Lào và hia gia nhập Mianma -Tháng 4/ 199 9: Campuchia gia nhập ? Những hoạt động của ASEAN trong thập kỷ 90 có những nét gì mới? GV Hướng dẫn h/s quan sát H.11 → Thể hiện sự hợp tác hữu nghị, giúp đỡ nhau cùng -Hợp tác kinh tế,xây dựng phát triển Đông Nam Á phát triển ? Vai trò của Việt Nam trong -Năm 199 2: AFTA thành... nước tư bản giàu nhất thế giới (từ 194 5- 197 3) ? - Em hãy nêu những nét chính về chính sách đối nội, đối ngoại của Mĩ (Từ 194 5 đến nay) ? Giáo viên: Năm học: 2014-2015 31 Trường THCS 5 Dăn dò - Học bài cũ theo câu hỏi SGK Giáo án Lịch sử 9 - Đọc soạn Bài 9 Nhật Bản Giáo viên: Năm học: 2014-2015 32 Trường THCS Tuần 11 Tiết 11 Giáo án Lịch sử 9 Ngày soạn: 2/11/2012 Bài 9: NHẬT BẢN I- MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1-... lập Việt Nam ASEAN hiện nay? -Năm 199 4: ARF thành lập * Hoạt động: -Năm 199 2: AFTA thành lập -Năm 199 4: ARF ra đời ⇒ Lịch sử ĐNA bước sang thời kỳ mới 4 Cũng cố bài - Tình hình Đông Nam Á trước và sau 194 5? -Trình bày về vấn đề ASEAN ? 5 Dặn dò -Về nhà học bài, làm bài tập Giáo viên: Năm học: 2014-2015 22 Trường THCS Tiết 7 Tuần 7 Giáo án Lịch sử 9 Ngày soạn: 28 /9/ 2012 Bài 6 : CÁC NƯỚC CHÂU PHI I... -Từ 197 9: Quan hệ đối đầu Giáo viên: Năm học: 2014-2015 21 Trường THCS Giáo án Lịch sử 9 -Quan hệ Việt Nam , ASEAN (Đọc thêm) : III.“TỪASEAN6” PHÁT TRIỂN THÀNH “ASEAN 10” -Từ cuối 80: Đối thoại ? Quan hệ Việt Nam, ASEAN -GV chốt lại * Q trình phát triển: -Năm 198 4,Brunây gia nhập ? Tổ chức A SEAN đã phát -Tháng 7/ 199 5: Việt triển như thế nào -Năm 198 4, Brunây gia Nam gia nhập nhập -Tháng 7/ 199 5: Việt... 2014-2015 27 Trường THCS Giáo án Lịch sử 9 cuộc đổ bộ của Phiđen và công pháo đài Mônca - 11/ 195 6: Phiđen về đồng đội khi về nước - Tháng 11/ 195 6: Phiđen nước về nước hoạt động - 1/1/ 195 9, cách mạng ? Cách mạng Cuba thắng - 195 8: Phiđen tiến công thắng lợi tiến lên lợi vào thời gian nào? - 1/1/ 195 9: cách mạng CNXH Cuba thắng lợi - Đạt nhiều thành tựu trên ? Tình hình Cuba sau khi - 4/ 196 1: Cuba tiến lên... đã được thành lập: + Rơ-đê-di-a (Dim-ba-bu- Giáo viên: Năm học: 2014-2015 15 Trường THCS Giáo án Lịch sử 9 ê) 198 0 + Tây Nam Phi (nam –mibi-a) 199 0 + Cộng hồ Nam Phi ( 199 3) ⇒ Hệ thống thuộc địa sụp đổ hồn tồn 4 Củng cố bài - GV cần làm rõ 3 giai đoạn của phong trào giải phóng dân tộc với nội dung quan trọng nhất của mỗi giai đoạn - Nhấn mạnh : từ những năm 90 của thế kỉ XX, các dân tộc Á, Phi,Mó- latinh... cuộc cải cách mở u sang Á ? Cơng cuộc cải cách mở cửa -Tháng 12/ 197 8: Trung cửa( 197 8 đến nay) ở TQ diễn ra ntn? Quốc đề ra đường lối đổi - Tháng 12/ 197 8, đề ra mới đường lối mới → cải cách kinh tế - XH ? Nội dung của đường lối đổi mới? - Nội dung đường lối mới: + Xdựng CNXH mang màu sắc TQ Giáo viên: Năm học: 2014-2015 18 Trường THCS Giáo án Lịch sử 9 + Thực hiện cải cách mở cửa, lấy phát triển kinh tế... trên bản đồ lệ thuộc Mỹ - Sau 194 5, nhiều biến Giáo viên: Năm học: 2014-2015 26 Trường THCS ? Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay tình - Phong trào giải phóng hình Mỹ Latinh như thế dân tộc phát triển mạnh nào? bắt đầu bằng cách mạng Cuba 195 9 Từ 60- 80 lục đòa bùng cháy  nhiều nước độc lập Giáo án Lịch sử 9 chuyển mạnh mẽ: + Mở đầu: t lợi cách mạng Cu Ba ( 195 9) + Đầu những năm 60 -80, cao... mạnh cuộc đảo chính Xô Viết tan rã 21/8/ 199 1 thất bại đưa đến XXXI việc Đảng Cộng sản Liên XXXII Ngày Xô phải ngừng hoạt động và 25/12/ 199 91 lá cờ búa liềm tan rã, 11 nước CH trong trên nóc điện Krem-li bò Liên bang Xô Viết tách ra hạ , chấm dứt chế độ XHCN Giáo viên: Năm học: 2014-2015 11 Trường THCS thành lập SNG  LX tan rã ở Liên Xô XIV XV Giáo án Lịch sử 9 GV chuyển ý XXXVI XXXVII XXXVIII XXXIX... lòch sử làm thay đổi bộ mặt của các nước Á, Phi, Mó-latinh 5 Dặn dò - Học bài cũ, đọc và chuẩn bò bài 4 - Trả lời câu hỏi trong SGK Giáo viên: Năm học: 2014-2015 16 Trường THCS Tuần 5 Tiết 5 Giáo án Lịch sử 9 Ngày soạn: 14 /9/ 2012 Bài 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1 Về kiến thức: - Tình hình Châu Á(Trung Quốc, n Độ…) - Sự ra đời của cộng hoà nhân dân Trung Hoa( 194 5 đến nay) 2.Về tư tưởng: - Giáo . lập: + Rơ-đê-di-a (Dim-ba-bu- Giáo viên: Năm học: 2014-2015 15 Trường THCS Giáo án Lịch sử 9 ê) 198 0 + Tây Nam Phi (nam –mi- bi-a) 199 0 + Cộng hồ Nam Phi ( 199 3) ⇒ Hệ thống thuộc địa sụp đổ. năm 197 0 - HS sưu tầm tranh ảnh ,những mẫu chuyện về cơng cuộc xây dựng CNXH ở LX. Giáo viên: Năm học: 2014-2015 1 Trường THCS Giáo án Lịch sử 9 III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC: 1. Ổn định lớp . bài Giáo viên: Năm học: 2014-2015 4 Trường THCS Giáo án Lịch sử 9 - Hãy nêu những thành tựu chủ yếu của Liên Xơ trong cơng cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 195 0 đến đầu những năm 197 0?

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan