0

nhận thức về giá trị sống của học sinh trung học phổ thông hà nội hiện nay - thực trạng và giải pháp

30 1,726 13

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/12/2014, 19:54

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN - QUẬN TÂY HỒ  ĐỀ TÀI DỰ THI KHOA HỌC, KĨ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CẤP THÀNH PHỐ LẦN THỨ 4 ( NĂM HỌC 2014 - 2015) Tên đề tài: NHẬN THỨC VỀ GIÁ TRỊ SỐNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HÀ NỘI HIỆN NAY THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Lĩnh vực: Khoa học xã hội hành vi NGƯỜI CỐ VẤN KHOA HỌC: - PGS - TS Nguyễn Minh Khải - Chức vụ: Phó Giám đốc - Đơn vị : Học viện Chính trị quân sự - Bộ quốc phòng NGƯỜI HƯỚNG DẪN: -Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Hà -Đơn vị : THPT Chu Văn An TÁC GIẢ: 1. Trần Minh Quang 2. Ngô Minh Ngọc - Lớp 11 Toán - Trường THPT Chu Văn An Hà Nội, tháng 12 năm 2014 MỤC LỤC Trang PHẦN I : LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI……………………………………… 3 PHẦN II : TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU………………… 3 PHẦN III : CHƯƠNG I KHÁI NIỆM VỀ GIÁ TRỊ SỐNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY……………………………………………………………………… 5 1.1 Khái niệm giá trị sống………………………………………………… 5 1.2.Khái niệm Kỹ năng sống……………………………………………… 8 1.3 Mối quan hệ giữa giá trị sống và kỹ năng sống ……………………… 8 1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến giá trị sống của học sinh THPT………. 9 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VỀ GIÁ TRỊ SỐNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HÀ NỘI HIỆN NAY……… 10 2.1 Hiểu biết về giá trị sống, kỹ năng sống qua nêu định nghĩa…………….10 2.2. Hiểu và phân biệt biểu hiện của giá trị sống và kỹ năng sống………… 14 CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ GIÁ TRỊ SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY . 20 3.1.Biện pháp nâng cao nhận thức về giá trị sống cho học sinh THPT …… 20 3.2 Mối quan hệ của các biện pháp……………………………………… 25 3.3 Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp…………. 25 3.4. Đề xuất một số chương trình hành động( Thực hiện tại trường THPT Chu Văn An) …………………………………………………………………… 29 KẾT LUẬN ………………………………………………………………. 29 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………… 30 2 PHẦN I. Lý do chọn đề tài Một là, xuất phát từ vị trí vai trò của giá trị sống trong việc hoàn thiện phát triển nhân cách học sinh THPT hiện nay. Giá trị sống là những nguyên tắc hướng dẫn giúp ta chọn đường đi đúng, do vậy trong bất kì xã hội nào nó luôn là một yêu cầu và đòi hỏi tất yếu khách quan của xã hội, của sự phát triển kinh tế - xã hội. Nếu mỗi cá nhân giải quyết hợp lý những giá trị sống phù hợp với giá trị của dân tộc, của thời đại thì sẽ tạo ra sự đồng thuận trong hành động của cá nhân với dân tộc và khi ấy mỗi người là một chủ thể của sự phát triển nhân cách, góp phần tích cực vào sự phát triển xã hội. Có thể khẳng định giá trị sống vừa là mục tiêu, vừa là động lực của quá trình phát triển nhân cách. Hai là, xuất phát từ thực trạng nhận thức về giá trị sống của học sinh THPT hiện nay. Học sinh ngày càng có nhiều khoảng trống về giá trị sống, thiếu kĩ năng sống. Trong nhà trường phổ thông một bộ phận không nhỏ thanh, thiếu niên học sinh hiện nay chưa được định hướng đúng đắn về các giá trị sống của bản thân, không xác định được vai trò trách nhiệm của mình đến gia đình, xã hội, và cuộc sống bản thân. Nhiều thanh niên, học sinh có những biểu hiện hành vi, đạo đức xa rời lối sống, thuần phong mỹ tục tốt đẹp của dân tộc. Tình trạng bạo lực, lạm dụng, sống buông thả, ứng xử thiếu văn hóa, thiếu tôn trọng người khác cũng như thiếu ý thức bảo vệ môi sinh ngày càng đáng báo động …nguyên nhân chính cũng từ sự thiếu hụt các giá trị sống của học sinh Ba là, xuất phát từ các hoạt động phong trào của Đoàn thanh niên trường THPT Chu Văn An - Hà Nội Bốn là, chưa có công trình nào của học sinh nghiên cứu về nhận thức Giá trị sống của học sinh THPT. Nhóm tác giả lựa chọn và nghiên cứu một số trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhằm phần nào đánh giá thực trạng và đề ra giải pháp nâng cao nhận thức về giá trị sống, góp phần phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh THPT. Xuất phát từ những lý do trên đây, chúng tôi chọn đề tài “Nhận thức về Giá trị sống của học sinh THP Hà Nội hiện nay - Thực trạng và giải pháp” làm đề tài nghiên cứu khoa học. PHẦN II. Tổng quan vấn đề nghiên cứu * Những nghiên cứu ở nước ngoài 3 Cuốn “Những giá trị sống cho tuổi trẻ” (2010) của DIANE TILLMAN, phát triển 12 giá trị xã hội và cá nhân cơ bản, đó là: “Hợp tác, Tự do, Hạnh phúc, Trung thực, Khiêm tốn, Tình yêu, Hoà bình, Tôn trọng, Trách nhiệm, Giản dị, Khoan dung và Đoàn kết”. Ủy ban Giáo dục quốc tế thế kỉ XXI (Viết tắt là ICDE) xuất bản cuốn sách “Tôi tin tôi có thể làm được” Nội dung chính đề cập đến “Học cách làm người, Học cách ứng xử” Những nghiên cứu ở nước ngoài cho thấy, nhân cách con người với những giá trị sống căn bản và nền tảng đạo đức cốt lõi được xem là vấn đề quan trọng, luôn được các nhà giáo dục trên thế giới đặc biệt quan tâm. * Những nghiên cứu ở Việt Nam Một trong những người có những nghiên cứu mang tính hệ thống về giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống ở Việt Nam là tác giả Nguyễn Thanh Bình. Trong giáo trình Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông (2013), tác giả đã triển khai nghiên cứu tổng quan về giá trị sống, kỹ năng sống, các phương pháp tiếp cận giá trị sống, kỹ năng sống trong giáo dục ở nhà trường phổ thông, đồng thời đề xuất một số chủ đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông… Những nghiên cứu ở trong nước cho thấy, nhân cách con người Việt Nam với những giá trị sống truyền thống và tiếp thu những giá trị đương đại được các nhà giáo dục đặc biệt quan tâm từ xa xưa, luôn được bồi đắp suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Tính sáng tạo, tính mới của đề tài: Trong những năm qua, giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống trong nhà trường đã được một số tác giả quan tâm, nghiên cứu. Tuy nhiên còn có rất ít những công trình quan tâm giải quyết vấn đề giáo dục giá trị sống ở một bậc học cụ thể, trên một địa bàn cụ thể. Các công trình nghiên cứu, các chương trình giáo dục thường tập trung vào nâng cao kỹ năng sống của học sinh. Đó chỉ là phần ngọn. Trong khi, giá trị sống là nền tảng, là gốc rễ của mọi hành vi ứng xử, hình thành nhân cách của học sinh. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có học sinh nào tham gia nghiên cứu cụ thể quan niệm nhận thức về giá trị sống của học sinh THPT. Do đó việc khảo sát thực trạng học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ làm sáng tỏ phần nào về ưu điểm, hạn chế trong nhận thức, hành động của 4 học sinh THPT Hà Nội về giá trị sống và qua đó đề xuất biện pháp nâng cao nhận thức về giá trị sống cho học sinh THPT hiện nay. Do vậy, chúng tôi chọn đề tài trên, là một nội dung mới trong nghiên cứu về lĩnh vực Khoa học xã hội hành vi. PH N IIIẦ . Những kết quả nghiên cứu đã đạt được Chương 1 KHÁI NIỆM VỀ GIÁ TRỊ SỐNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY 1.1 Khái niệm giá trị sống Theo Từ điển Bách khoa toàn thư Xô Viết thì: “Giá trị là sự khẳng định hoặc phủ định ý nghĩa của các đối tượng thuộc thế giới xung quanh đối với con người, giai cấp, nhóm hoặc toàn xã hội nói chung. Giá trị được xác định không phải bởi bản thân các thuộc tính tự nhiên, mà là bởi tính chất cuốn hút (lôi cuốn) của các thuộc tính ấy vào phạm vi hoạt động sống của con người, phạm vi các hứng thú và nhu cầu, các mối quan hệ xã hội, các chuẩn mực và phương thức đánh giá ý nghĩa nói trên được biểu hiện trong các nguyên tắc chuẩn mực đạo đức, trong lý tưởng, tâm thế và mục đích” [13, tr.1462] Theo Từ điển Tiếng Việt thì giá trị là “cái mà người ta dùng làm cơ sở để xem xét một vật có lợi ích tới mức nào đối với con người” [12, tr. 354] Tác giả Đặng Quốc Bảo cho rằng: “Phạm trù giá trị sống được tạo nên bởi kĩ năng sống thành thạo trên nền tảng quan điểm sống đúng đắn. Đất nước nào xây dựng và giúp cho thế hệ trẻ thực hiện được hệ giá trị bản thân đúng đắn và hợp thời, thì đất nước đó sẽ có các giờ học tốt, nhà trường tốt, hệ thống giáo dục và nền giáo dục tiên tiến không lạc hậu, lạc điệu với thời đại” Có thể hiểu: Giá trị sống là một hình thái ý thức xã hội, là hệ thống các quan niệm về cái thiện, cái ác trong các mối quan hệ của con người với con người. Giá trị sống về bản chất là những quy tắc, những chuẩn mực trong quan hệ xã hội, được hình thành và phát triển trong cuộc sống, được cả xã hội thừa nhận. Giá trị sống là quy tắc sống, nó có vị trí to lớn trong đời sống, và định hướng cho cuộc sống của mỗi cá nhân, điều chỉnh hành vi cho phù hợp với chuẩn mực của xã hội. Giá trị sống là cái gốc, định hướng thúc đẩy cá nhân có thái độ, suy nghĩ, cảm xúc và hành động. Kĩ năng sống là hành vi biểu hiện, cách thức hành động của mỗi cá nhân. Cụ thể là chất lượng các mối quan hệ, tình trạng sức khỏe, trạng thái tâm trí, sử sụng thời gian, sử dụng các kĩ năng. 5 Có thể khái quát qua sơ đồ sau: Bên cạnh các giá trị mang tính bản sắc, đặc trưng cho mỗi dân tộc, vùng miền, có những giá trị mang tính nhân loại, có nghĩa là không phân biệt màu da, quốc tịch, vị trí địa lý… mọi con người đều cùng hướng về những giá trị đó. Hơn nữa, sử dụng những giá trị phổ quát làm thang giá trị chủ đạo sẽ giảm được sự phức tạp trong quá trình định chuẩn và tránh được những hậu quả khôn lường do chọn phải những thang giá trị lạc hậu làm chuẩn cho xã hội. Năm 1995, một dự án quốc tế về giá trị sống đã được triển khai trên hơn 100 nước, và các nhà nghiên đã đưa ra kết quả với 12 giá trị được đề cập sau đây: *Giá trị Hòa bình * Giá trị Tôn trọng *Giá trị Yêu thương 6 *Giá trị Khoan dung * Giá trị Trung thực *Giá trị Khiêm tốn *Giá trị Hợp tác *Giá trị Hạnh phúc *Giá trị Trách nhiệm * Giá trị Giản dị *Giá trị Tự do *Giá trị Đoàn kết Những giá trị sống trên đây là những giá trị tinh thần không đề cập đến giá trị tiền bạc, giàu sang, sức khoẻ và chủ yếu hướng vào các bình diện: - Những giá trị phẩm chất nhân cách, đạo đức bản thân (khoan dung, khiêm tốn, giản dị, trung thực, yêu thương, hạnh phúc) - Những giá trị quan hệ liên nhân cách, quan hệ với nhóm, với cộng đồng (tôn trọng, hợp tác, đoàn kết, trách nhiệm) - Đồng thời cũng quan tâm đến một số giá trị chung (hoà bình, tự do ) Những giá trị trên là giá trị phổ quát nhất, tuy nhiên, mỗi một lứa tuổi ở mỗi quốc gia, dân tộc lại có những giá trị sống khác nhau. Ở tuổi vị thành niên (9 – 10 tuổi đến 17 – 18 tuổi) là giai đoạn quan trọng nhất trong sự hình thành, phát triển nhân cách. Những giá trị sống được tiếp nhận và hình thành ở lứa tuổi này quyết định thiên hướng nghề nghiệp và cuộc sống tương lai của họ. Nhà trường cần giúp cho học sinh phát triển hệ giá trị của từng người. Những giá trị sống cần thiết không thể thiếu đối với học sinh trung học phổ thông là: - Ham học hỏi - Trung thực - Giàu tình yêu thương - Biết quan tâm đến người khác - Cần cù, siêng năng - Chủ động, tự tin - Chấp nhận thử thách, sẵn sàng vượt mọi khó khăn - Khoan dung, biết nhận lỗi và biết tha thứ - Yêu Tổ quốc và lịch sử dân tộc - Yêu hòa bình - Tôn trọng bạn bè - Sống có kỷ luật 7 - Đoàn kết - Khiêm tốn - Giản dị - Cần kiệm - Dũng cảm…. Những giá trị trên chỉ là những giá trị cơ bản nhất. Những học sinh càng có nhiều những giá trị sống thì sẽ phát triển và hoàn thiện phẩm chất, nhân cách, đạt được kết quả cao trong học tập và rèn luyện. Ngược lại, những học sinh thiếu hụt những giá trị sống cơ bản sẽ có những biểu hiện suy thoái về đạo đức, sống buông thả, ứng xử thiếu văn hóa, vi phạm kỷ luật, có những hành vi bao lực, thậm chí vi phạm pháp luật gây ra những hậu quả đáng tiếc. Những vấn đề trên đặt ra cho các nhà trường nhiệm vụ cấp thiết phải coi trọng đúng mức giáo dục giá trị sống, góp phần nuôi dưỡng cho học sinh những giá trị sống tích cực, giúp cho các em trải nghiệm thực tiễn, phát triển toàn diện nhân cách người học. Giá trị sống có tính khách quan tồn tại ngoài ý muốn chủ quan của mỗi người, cuốn hút con người, làm con người sống, tồn tại, phát triển với tư cách là chủ thể tích cực của tự nhiên, xã hội, của sự phát triển nhân cách. Giá trị sống không phải là chuẩn mực, giá trị do con người tự đặt ra, mà là do yêu cầu khách quan của cuộc sống quy định các giá trị, giá trị sống ở các thời kỳ lịch sử khác nhau. Giá trị sống có ý nghĩa và vai trò quan trọng tạo ra động lực thúc đẩy con người phát triển: tạo ra động cơ cho hành động, hành vi; thúc đẩy ham muốn hướng đến chân, thiện, mỹ; giải quyết tốt những mâu thuẫn của cá nhân với cộng đồng, với tự nhiên 1.2.Khái niệm Kỹ năng sống KNS chính là kỹ năng tự quản lý bản thân và kỹ năng xã hội cần thiết để cá nhân tự lực trong cuộc sống, học tập và làm việc hiệu quả. Nói một cách khác, KNS là khả năng làm chủ bản thân của mỗi người, khả năng ứng xử phù hợp với những người khác, với xã hội, khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống. 1.3 Mối quan hệ giữa giá trị sống và kỹ năng sống Nếu con người không có nền tảng giá trị sống rõ ràng và vững chắc, dù cho được học nhiều kỹ năng đến đâu, chúng ta sẽ không biết cách sử dụng nguồn tri thức ấy sao cho hợp lý, mang lại lợi cho bản thân và cho xã hội. Không có nền tảng giá trị sống, chúng ta sẽ không biết cách tôn trọng bản 8 thân và người khác, không biết cách hợp tác, không biết cách xây dựng và duy trì tình đoàn kết trong mối quan hệ, không biết cách thích ứng trước những đổi thay. Thiếu nền tảng giá trị sống vững chắc, con người rất dễ bị ảnh hưởng bởi những giá trị vật chất, và rồi mau chóng định hình chúng thành mục đích sống, đôi khi đưa đến kiểu hành vi thiếu trung thực, bất hợp tác, vị kỷ cá nhân. Giá trị sống giúp chúng ta cân bằng lại những mục tiêu vật chất. Những giá trị sống tích cực giúp chúng ta ổn định, vững chãi giữa những biến động của cuộc đời, có thể sẽ không dễ dàng gì nhưng ta vẫn vượt qua được. Các kỹ năng sống trọng yếu là các kỹ năng cá nhân hay xã hội giúp học sinh truyền đạt những điều họ biết (Kiến thức), những gì họ suy nghĩ hay cảm nhận (Thái độ) và những gì họ tin (Giá trị) trở thành khả năng thực tiễn về những gì cần làm và làm như thế nào. Học sinh phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Bằng việc nâng cao nhận thức và đưa các thành tố trọng yếu của KNS vào cuộc sống của học sinh phổ thông, sẽ giúp nâng cao năng lực để có được sự lựa chọn lành mạnh hơn, có được sự kháng cự tốt hơn với những áp lực tiêu cực và kích thích những thay đổi tích cực trong cuộc sống . Chính vì vậy trước khi hình thành KNS nào đó, học sinh cần cảm nhận rõ ràng về các giá trị sống và sự lựa chọn của mình đối với các giá trị. Có thể hiểu kỹ năng sống là biểu hiện những giá trị sống trong hoạt động và giao tiếp hàng ngày và ngược lại với kỹ năng thể hiện giá trị bằng hành động sẽ cho kết quả tích cực và nó lại củng cố các giá trị Kỹ năng sống giúp người ta học tập, làm việc hiệu quả hơn; giao tiếp, ứng xử với mọi người thân thiện, vui vẻ, hợp tác thành công hơn, biết tự điều chỉnh bản thân làm việc tốt, tránh việc xấu Giá trị sống là cái định hướng, thúc đẩy cá nhân hành động, kỹ năng sống giúp cá nhân hành động hiệu quả, tạo ra sự thống nhất, nhất quán giữa nhận thức và hành động, giữa động cơ và hành vi, giữa nội dung và hình thức 1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến giá trị sống của học sinh THPT 1.4.1. Ảnh hưởng hoàn cảnh kinh tế xã hội của đất nước và địa phương thời kỳ hội nhập 1.4.2. Đặc điểm tâm, sinh lý của học sinh trung học phổ thông 1.4.3. Ảnh hưởng của gia đình 1.4.4. Năng lực của cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên 1.4.5. Nhận thức của giáo viên, học sinh và xã hội 9 Kết luận chương 1 Trong công cuộc đổi mới đất nước ta hiện nay, đòi hỏi phải coi trọng nhân tố con người, coi trọng cả đức- trí- thể - mỹ. Trong sự phát triển tâm lực - trí lực - thể lực thì tâm lực đóng vai trò nền tảng, bệ phóng cho sự phát triển của trí lực và thể lực và đảm bảo cho một sự phát triển bền vững. Từ cơ sở lí luận về giá trị sống, kĩ năng sống mối quan hệ giữa giá trị sống và kĩ năng sống, những yếu tố ảnh hưởng đến giá trị sống của học sinh THPT, có thể thấy học sinh trung học phổ thông cần chú trọng, quan tâm nhận thức về giá trị sống, kỹ năng sống là hết sức cần thiết và cấp bách, nâng cao nhận thức giá trị sống, kỹ năng sống là một nhiệm vụ thiết yếu trong tu dưỡng và rèn luyện của học sinh, nhằm trở thành những con người có đủ phẩm chất, nhân cách, năng lực và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chương 2 THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VỀ GIÁ TRỊ SỐNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HÀ NỘI HIỆN NAY Để thực hiện mục tiêu đánh giá thực trạng nhận thức về giá trị sống của học sinh THPT Hà Nội hiện nay, nhóm tác giả đã tiến hành điều tra bằng phiếu hỏi 200 học sinh phổ thông nhận thức về giá trị sống. Cụ thể như sau: Bảng 2.1. Đối tượng khảo sát thực trạng TT Đối tượng khảo sát Số lượng 1 Học sinh trường THPT Chu Văn An 80 2 Học sinh trường THPT Phan Đình Phùng 60 3 Học sinh trường THPT Tiến Thịnh 60 Tổng 200 Kết quả điều tra khảo sát như sau: 2.1 Hiểu biết về giá trị sống, kỹ năng sống qua nêu định nghĩa 2.1.1 Mức độ hiểu biết của HS về những giá trị sống 10 [...]... VỀ GIÁ TRỊ SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY 3.1.Biện pháp nâng cao nhận thức về giá trị sống cho học sinh THPT 3.1.1 Biện pháp 1: Đối với nhà trường Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục giá trị sống cho các lực lượng giáo dục và đội ngũ học sinh *Mục tiêu 19 Giáo dục giá trị sống cho học sinh THPT là hình thành nên những giá trị sống để học. .. chú trọng công tác giáo dục giá trị sống Học sinh chưa quan tâm đến giá trị sống, chưa trang bị đủ kiến thức cơ bản về các giá trị sống Vì vậy, đa số học sinh chưa hiểu hết hoặc hiểu chưa sâu sắc về các giá trị truyền thống cũng như các giá trị phổ quát của nhân loại 11 2.1.2 .Nhận thức của học sinh về giá trị sống, kỹ năng sống Bảng 2.3 Nhận thức của học sinh về giá trị sống, kỹ năng sống( 100 hs) Trình... sắc, chưa thống nhất - Nhận thức của học sinh về giá trị sống còn rất yếu và mơ hồ 2.2 Hiểu và phân biệt biểu hiện của giá trị sống và kỹ năng sống 2.1.2 Học sinh THPT nhận diện về dấu hiệu của kỹ năng sống, giá trị sống Bảng 2.6 Học sinh THPT nhận diện về dấu hiệu của kỹ năng sống, giá trị sống( 100 hs) 14 TT Những biểu hiện KNS GTS 1 Phản ánh bản chất nhân cách 29 71 2 Thể hiện hành vi trong giao tiếp,... trọng trong giáo dục giá trị sống trước hay giáo dục kỹ năng sống trước Bảng 2.5 Nhận thức của học sinh về sự chi phối lẫn nhau giữa kỹ năng sống và giá trị sống( 200 hs) 13 Quan điểm Kỹ năng sống chi phối giá trị sống Giá trị sống chi phối kỹ năng sống Kỹ năng sống là những giá trị bản chất Giá trị sống là những giá trị bản chất Kỹ năng sống tạo ra động cơ, sáng tạo của hoạt động sống Giá trị sống tạo... giá trị tinh hoa bản sắc dân tộc và những giá trị sống phổ quát của nhân loại, hướng đến một lối sống hài hoà, giúp cho thế hệ trẻ thực hiện được những giá trị bản thân đúng đắn 21 Tóm lại, giáo dục giá trị sống là giáo dục từ gốc, là dạy cho học sinh cách sống với các giá trị và cảm nhận được các giá trị ấy Nhà trường có vai trò quyết định sự hình thành và phát triển giá trị sống của học sinh Vì giá. .. biệt, nhận diện được đầy đủ giá trị sống, kỹ năng sống Nguyên nhân do một bộ phận học sinh chưa nhận thức đúng đắn, đầy đủ sự cần thiết của giá trị sống đối với bản thân, số liệu này có quan hệ với đánh giá hiện nay có một bộ phận học sinh có những biểu hiện hành vi lệch chuẩn” Học sinh còn mơ hồ về giá trị truyền thống và 12 giá trị sống phổ quát của nhân loại Khi nhận thức chưa sâu sắc về giá trị sống, ... nhân là do nhận thức của học sinh về giá trị sống còn rất yếu Chưa phân biệt rõ ràng các dấu hiệu, biểu hiện của giá trị sống hay kĩ năng sống 2.1.3 Học sinh phân biệt về những giá trị sống và kỹ năng sống Bảng 2.7 Học sinh phân biệt về những giá trị sống và kỹ năng sống( 100 hs) TT 1 2 3 4 Nội dung Nhận thức Kỹ năng ứng xử trong mọi tình huống Tính kỷ luật và tính tổ chức Khả năng xử lý thông tin,... Phạm Thế Hưng ( 2013), Phương pháp giảng dạy kĩ năng sống, Nxb Văn hoá Thông tin, Hà Nội 10 Mạc Văn Trang, Giáo dục giá trị sống cho học sinh phổ thông hiện nay Kỷ yếu hội thảo khoa học, 01X- 12/0 3-2 00 1-2 11 Lê Anh Tuấn (2011), Biện pháp quản lý giáo dục giá trị sống cho học sinh ở trường trung học phổ thông huyện Thạch Thất, Hà Nội Luận văn thạc sĩ, trường ĐH Giáo dục Hà Nội 12 Từ điển tiếng Việt (2005),... ngũ học sinh là biện pháp quan trọng nhất, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về giá trị sống là biện pháp tiên quyết hàng đầu, là cơ sở cho các biện pháp khác, có nhận thức đúng mới hành động đúng 3.3 Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp * Mục đích khảo nghiệm: Kiểm tra tính cần thiết và khả thi của các biện pháp nâng cao nhận thức về giá trị sống cho học sinh trung học phổ thông. .. Tâm, sinh lý học sinh có những biến đổi phức tạp, khác xa so với những bài học về “Tâm lý học cách đây hàng thập kỷ Thầy cô chưa nắm hết tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của học sinh cũng như những biểu hiện khác trong học tập, trong sinh hoạt hàng ngày Qua đó, nhận thấy rằng: nâng cao nhận thức về giá trị sống cho học sinh nói chung và học sinh trung học phổ thông là một việc làm cấp thiết hiện nay Việc . tài: NHẬN THỨC VỀ GIÁ TRỊ SỐNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HÀ NỘI HIỆN NAY THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Lĩnh vực: Khoa học xã hội hành vi NGƯỜI CỐ VẤN KHOA HỌC: - PGS - TS Nguyễn Minh Khải - Chức. tiêu đánh giá thực trạng nhận thức về giá trị sống của học sinh THPT Hà Nội hiện nay, nhóm tác giả đã tiến hành điều tra bằng phiếu hỏi 200 học sinh phổ thông nhận thức về giá trị sống. Cụ thể. giữa giá trị sống và kỹ năng sống ……………………… 8 1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến giá trị sống của học sinh THPT………. 9 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VỀ GIÁ TRỊ SỐNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
- Xem thêm -

Xem thêm: nhận thức về giá trị sống của học sinh trung học phổ thông hà nội hiện nay - thực trạng và giải pháp, nhận thức về giá trị sống của học sinh trung học phổ thông hà nội hiện nay - thực trạng và giải pháp,

Từ khóa liên quan