0

SKKN: Phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh cá biệt ở trường THCS

29 4,206 24
  • SKKN: Phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh cá biệt ở trường THCS

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2014, 19:05

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1/ LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Hồ Chủ tịch đã dạy: “Đạo đức là cái gốc của người cách mạng. Đạo đức cũng phải là cái gốc của con người phát triển toàn diện mà nhà trường phổ thông có trách nhiệm đào tạo”. Theo quan niệm Mácxit phẩm chất đạo đức là bộ phận quan trọng trong cấu trúc nhân cách toàn diện của con người. - Quán triệt lời dạy của Bác Hồ: “Dạy cũng như học, phải biết chú trọng cả tài lẫn đức. Đức là đạo đức cách mạng, đó là cái gốc quan trọng. Nếu không có đạo đức cách mạng thì tài cũng vô dụng” ngành giáo dục xem công tác giáo dục đạo đức học sinh là vị trí then chốt trong nhà trường. - Khi các giá trị truyền thống trong xã hội đang bị xói mòn, tệ nạn xã hội đang len lỏi, xâm nhập vào nhà trường thì việc giáo dục đạo đức học sinh là nhiệm vụ hàng đầu trong mục tiêu giáo dục toàn diện. - Đạo đức là một thành phần cơ bản của nhân cách và gắn bó chặt chẽ với các mặt khác trong nhân cách hoàn chỉnh của người học sinh. Thực hiện tốt công tác đức dục sẽ tạo nên những chuyển biến cơ bản cho các mặt giáo dục toàn diện. Việc giáo dục đạo đức cho học sinh là một đòi hỏi thường xuyên và cấp thiết của ngành giáo dục - đào tạo. Giáo dục là nền tảng của tư tưởng, là điểm xuất phát của đạo đức, giáo dục ngày nay là phải kế thừa truyền thống giáo dục đạo đức tốt đẹp của ông cha ta ngày trước và quan điểm giáo dục của Đảng ta. - Ta phải hình thành cho các em có sự phát triển toàn diện nhân cách, đó là sự thống nhất giữa đức và tài, là sự toàn vẹn về phẩm chất và năng lực. Như Bác Hồ nói: "Có tài mà không có đức là con người vô dụng. Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó” -1- Trong tình hình học sinh hiện nay có một số em cá biệt, luôn có hành vi trái ngược chuẩn mực đạo đức, biểu hiện lệch lạc về lối sống. Chính vì thế việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh cá biệt là một việc cấp bách. Điều này đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của các cấp, các ngành, của gia đình và xã hội. Là một giáo viên chủ nhiệm, tôi không thể không thấy trách nhiệm “trồng người” của mình. Vì thế tôi chọn đề tài nghiên cứu về "Phương pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt trong công tác chủ nhiệm lớp 6A1 Trường trung học cơ sở Bàu Năng". 2/ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: - Giáo viên chủ nhiệm phải là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. - Nắm được sự thay đổi tâm lý lứa tuổi. - Hiểu rõ hoàn cảnh gia đình. - Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và xã hội giáo dục các em cá biệt có hiệu quả. 3/ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: - Học sinh là người kế thừa làm chủ xã hội ở tương lai. Nếu các em không có đạo đức thì là người vô dụng. Chính vì thế giáo dục đạo đức là vấn đề cấp thiết nhất. Đặc biệt là giáo dục các em cá biệt. Vì vậy đề tài tôi tập trung tìm các phương pháp giáo dục đạo đức các em cá biệt nhằm hình thành nhân cách tốt cho các em. - Cụ thể lớp 6A1 còn hai học sinh cá biệt đó là: 1.Nguyễn Thanh Tuấn 2. Nguyễn Quang Triệu 4/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: - Phương pháp nghiên cứu lí luận: -2- Thu thập những thông tin lí luận, vai trò của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác giáo dục đạo đức học sinh trên các tập san giáo dục, các bài tham luận trên Internet. - Phương pháp quan sát: Quan sát hoạt động học tập và sinh hoạt tập thể của học sinh. - Phương pháp điều tra: Trò chuyện, trao đổi với các giáo viên bộ môn, học sinh, hội cha mẹ học sinh, bạn bè và hàng xóm của học sinh. - Phương pháp so sánh, đối chiếu kết quả: So sánh đối chiếu giữa kết quả khi chưa thực hiện đề tài và sau khi thực hiện đề tài. - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: + Tham khảo những bản báo cáo, tổng kết hàng năm của nhà trường. + Tham khảo kinh nghiệm của các trường bạn. + Tham khảo những kinh nghiệm của giáo viên chủ nhiệm khác trong trường mình. - Phương pháp thử nghiệm: Áp dụng vào công tác giáo dục đạo đức học sinh lớp 6A1 Trường trung học cơ sở Bàu Năng. 5. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC: - Đạo đức học sinh ngày càng sa sút trầm trọng do: + Trong gia đình: Một số cha mẹ chửi thề, la mắng nhau, nuông chiều con quá mức, không quan tâm đến nhu cầu của con. + Xã hội: Một số tụ điểm chiếu phim, chơi game không lành mạnh. + Nhà trường: Một số giáo viên chỉ quan tâm truyền thụ kiến thức không chú trọng giáo dục đạo đức học sinh. -3- - Tình trạng học sinh đánh nhau ở các trường học gia tăng, nói tục, cúp tiết, không đồng phục, mặc quần đáy ngắn vẫn xảy ra hàng tuần ở các lớp. Nếu ta chưa nhận thức tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức học sinh cá biệt sẽ gây ảnh hưởng về học tập, nề nếp, đạo đức của lớp chủ nhiệm nói riêng và toàn trường nói chung. - Để ngăn chặn tình trạng đạo đức ngày càng suy thoái, xuống cấp trầm trọng bản thân tìm mọi phương pháp giáo dục các em. -4- II. NỘI DUNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN: 1.1. Các văn bản chỉ đạo của cấp trên: - Căn cứ vào điều 2 chương VI mục tiêu giáo dục của Luật giáo dục năm 2005. Điều 2:+ Mục tiêu giáo dục: Phải đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, trí thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xả hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều 5: Phương pháp giáo dục: Phải phát huy tính tích cực, chủ động, tư duy của học sinh. Điều 15:Vai trò và trách nhiệm của nhà giáo: - Nhà giáo giữ vai trò quyết định đảm bảo chất lượng giáo dục. - Nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện nêu gương cho người học. - Căn cứ vào lí luận giáo dục về đạo đức, công tác chủ nhiệm. 1.2. Các khái niệm: . Giáo dục: Giáo dục là quá trình hình thành nhân cách con người được tổ chức có mục đích, có kế hoạch thông qua hoạt động giáo dục của người giáo dục và người được giáo dục nhằm chiếm lĩnh những kinh nghiệm xã hội, lịch sử của loài người. . Đạo đức: Đạo đức là một trong những hình thái ý thức xã hội, là hệ thống các chuẩn mực, quy tắc, khái niệm có tính chất đánh giá mệnh lệnh đối với hành -5- vi của cá nhân, đối với các quan hệ thực tiễn, hệ thống này biểu hiện và phản ánh bản chất xã hội của con người mà cái chính là mối quan hệ lẫn nhau giữa cái xã hội, cái cá nhân và để thực hiện hoá hệ thống này thì chỉ cần đến lòng tin của cá nhân và dư luận xã hội. Nói cách khác: Đạo đức là một trong những hình thái ý thức xã hội, là hệ thống các nguyên tắc, chuẩn mực, yêu cầu các quy tắt điều chỉnh sự ứng xử của con người trong tất cả các mối quan hệ thực tiễn, trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. . Giáo dục đạo đức: Giáo dục đạo đức cho con người là phát triển mặt đạo đức của nhân cách xã hội chủ nghĩa. Trang bị cho các em hệ thống chuẩn mực đạo đức và củng cố bằng sức mạnh của phong tục, tập quán, lương tâm. Giáo dục đạo đức cho học sinh còn là xây dựng phẩm chất đạo đức xã hội chủ nghĩa của cá nhân, là hình thành ý thức tình cảm, kỹ xảo và thói quen đạo đức giúp các em biết rèn luyện cách sống hoà hợp, yêu thương chan hoà với tư tưởng: “Mình vì mọi người, mọi người vì mình”. Nói chung giáo dục đạo đức là hình thành ở các em có mối quan hệ ứng xử phù hợp, văn minh lịch sự, có văn hoá, … . Giáo dục đạo đức học sinh cá biệt: Là dạy dỗ các em có hành vi trái chuẩn mực đạo đức do xã hội quy định trở nên con người có lối sống lành mạnh, tích cực, theo chuẩn mực xã hội qui định. . Phương pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt: Là tìm mọi biện pháp để dạy dỗ các em có hành vi trái chuẩn mực đạo đức sao cho các em nên người, giáo dục có hiệu quả. 2. CƠ SỞ THỰC TIỄN: 2.1. Thực trạng công tác giáo dục đạo đức học sinh thông qua ban cán sự lớp 6a1 trường trung học cơ sở Bàu Năng: 2.1.1.Tình hình học sinh lớp 6A1: -6- * Ban cán sự lớp: - Tổng số học sinh: 37/20. - Ban cán sự lớp: + Lớp trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Như + Lớp phó học tập: Trịnh Thị Hoàng Mai. + Lớp phó lao động: Nguyễn Quốc Phi. + Lớp phó văn thể mĩ: Nguyễn Thị Kim Ngân. + Cờ đỏ: Dư Quốc Thông, Huỳnh Quốc Kha. + Bốn tổ trưởng: Nguyễn Thị Minh Ngọc, Dương Mộng Tuyền, Đỗ Thị Bảo Trân, Nguyễn Huỳnh Lâm. - Thuận lợi: + Lớp trưởng và lớp phó học tập giữ chức vụ nhiều năm liền. + Phần lớn các em biết đoàn kết. + Xác định được mục đích học tập của mình. - Khó khăn: + Ban cán sự lớp năng lực chưa có kinh nghiệm và việc quản lí lớp còn hạn chế. + Gia đình các em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt nên chưa chăm sóc, dạy dỗ con mình một cách triệt để. - Một số em cá biệt đạo đức: 1. Nguyễn Quang Triệu 2. Nguyễn Thanh Tuấn Tinh thần, ý thức kỉ luật chấp hành nội qui trường các em chưa cao, Triệu - phụ huynh quan tâm rất sâu sắc việc học của em nhưng bản thân em tiết nào cũng chép bài không đủ, nói chuyện, cười giỡn lúc giáo viên giảng bài, thường xuyên không làm bài tập ở nhà, gọi trả bài không thuộc, đặc biệt tiết -7- học mơn tốn em đều nói chuyện, giáo viên bộ mơn nhắc nhở rất nhiều lần.Mỗi tuần em đều nghỉ hai, ba lần không phép, bỏ tiết đi chơi game. - Tuấn cha mẹ đi làm mướn xa. Em ở nhà với em trai học cấp một, khơng có sự quan tâm của người lớn em thường vắng học buổi chiều khơng phép, đi học trễ, khơng được học bồi dưỡng các mơn yếu. Em đã được tơi nhắc nhở nhiều lần vẫn vắng học buổi chiều thường xun. Tuấn thường gây chuyện đánh lộn với các bạn yếu hơn ở cùng lớp. 2.1.2. Tình hình nhà trường và giáo viên: - Ban giám hiệu: 3/2 - Tổng số giáo viên: Trường gồm 21 lớp với 21 giáo viên chủ nhiệm, đa số là giáo viên làm tốt cơng tác chủ nhiệm. Học sinh ở các lớp nói chung và học sinh lớp 6A1 nói riêng phần lớn là có nề nếp, biết tự quản, có tinh thần ý thức học tập cao, trình trạng nghỉ học khơng phép hay vi phạm đạo đức đánh nhau ở các lớp xảy ra ở một số em cá biệt. 2.2. Sự cần thiết của đề tài: Như trình bày trên, ta thấy giáo viên chủ nhiệm là linh hồn của lớp, sự thành cơng hay thất bại của lớp đều phụ thuộc vào giáo viên chủ nhiệm. Vì vậy, trong nhà trường giáo viên chủ nhiệm rất quan trọng. Vì thế là giáo viên chủ nhiệm tơi thấy cần phải có những biện pháp tích cực hơn nữa để giáo dục học sinh cá biệt có hiệu quả. 3. NỘI DUNG VẤN ĐỀ: 3.1/Vấn đề đặt ra: - Ở các tiết sinh hoạt chủ nhiệm hàng tuần diễn ra rất nghiêm túc, tơi đã nhận định các mặt vi phạm của các em đồng thời đưa ra biện pháp khắc phục và đề ra phương hướng thực hiện ở tuần sau. Tuy nhiên các em cá biệt -8- vẫn chưa khắc phục về đạo đức, vẫn còn vắng không phép thường xuyên, cúp tiết trốn học đi chơi game ở các môn nhạc, thể dục. - Như vậy muốn đạt được mục tiêu giáo dục ta không chỉ sử dụng một phương pháp giáo dục mà nên kết hợp nhiều phương pháp giáo dục kỉ luật tích cực. Việc sử dụng các phương pháp giáo dục sẽ giúp các em cá biệt thấy được việc làm sai trái của mình mà sửa chửa, thể hiện các hành vi đúng theo chuẩn mực xã hội qui định. - Để giáo dục tốt đạo đức học sinh cá biệt tôi đã sử dụng các phương pháp sau: . Biện pháp 1: Giáo viên chủ nhiệm là tấm gương sáng cho học sinh noi theo . Biện pháp 2: Quan tâm những khó khăn của trẻ về mặt tâm lý. . Biện pháp 3: Tìm hiểu nhu cầu và mong muốn cơ bản của học sinh. . Biện pháp 4: Khen ngợi không chê bai. . Biện pháp 5: Công nhận những đặc điểm tốt. . Biện pháp 6: Giáo viên chủ nhiệm đưa ra tiêu chuẩn thi đua cụ thể, hợp lí và phải có sự bàn bạc dân chủ, thống nhất giữa giáo viên chủ nhiệm và ban cán sự lớp. . Biện pháp 7: Tổ chức hoạt động ngoại khoá thông qua các đoàn thể: Đoàn đội, Công đoàn, để giáo dục đạo đức cho học sinh. . Biện pháp 8: Thực hiện giờ sinh hoạt đầu tuần và sinh hoạt chủ nhiệm nghiêm túc, phong phú, thực hiện hoạt động ngoài giờ để giáo dục đạo đức cho học sinh. . Biện pháp 9: Giáo viên chủ nhiệm phối hợp giáo viên bộ môn rèn luyện đạo đức cho học sinh. . Biện pháp 10: Giáo viên chủ nhiệm phối hợp ba mặt giáo dục Nhà trường - Gia đình - xã hội để giáo dục đạo đức học sinh. -9- . Bin phỏp 11: p dng phng phỏp tỏc ng song song, bựng n s phm, giỏo dc o c hc sinh cỏ bit. . Bin phỏp 12: Giỏo viờn ch nhim t chc kim tra, s tng kt cỏc hot ng ca lp. 3.2/Giaỷi phaựp thửùc hieọn giỏo dc o c hc sinh cỏ bit lp 6A1 Trng trung hc c s Bu Nng: i vi cỏc em cỏ bit o c: . Bin phỏp 1: Giỏo viờn ch nhim l tm gng sỏng cho hc sinh noi theo. Giỏo viờn ch nhim l ngi chu trỏch nhim ton b hot ng ca lp ng v mt phỏp ch v lng tõm. Nh N.I. Bụn-Bu-Rộp trong quyn Ngi giỏo viờn ch nhim ó vit: Giỏo viờn ch nhim khỏc vi giỏo viờn b mụn phi thc hin nhng chc nng quan trng nhm giỏo dc cng sn ch ngha cho hc sinh lp mỡnh. Vỡ vy phi cú yờu cu cao i vi giỏo viờn ch nhim v mt chớnh tr t tng, v mt s phm. Vic hon thin nhng yờu cu ú s to iu kin nõng cao cht lng hot ng giỏo dc. V theo tụi ngh c bit l cht lng giỏo dc o c cho hc sinh. thc hin nhim v ca giỏo viờn ch nhim v giỳp giỏo viờn ch nhim cú nng lc phm cht o c tt, l ngi gng mu hc sinh noi gng theo. Nh trng ó quan tõm n vic bi dng i ng giỏo viờn ch nhim lp v: - T tng chớnh tr: T chc v to iu kin cho giỏo viờn ch nhim lp tham gia hc tp y cỏc bui sinh hot chớnh tr do trng, phũng, s t chc quỏn trit quan im, ng li ca ng, nh nc nhm thc hin mc tiờu giỏo dc hc sinh ca cp hc, lp hc. Thụng qua cỏc bui hp hi ng cú sinh hot iu l trng ph thụng, phỏt ng thi ua thc hin -10- [...]... chẽ phù hợp với từng đối tượng học sinh của lớp mình chủ nhiệm Vận dụng các biện pháp trên đạt kết quả tốt trong giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 6A1, tơi mong rằng những biện pháp này sẽ mở rộng áp dụng tồnTrường trung học cơ sở Bàu Năng và cả các Trường trong tồn huyện, tỉnh 3 HƯỚNG NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: Qua q trình vận dụng nhiều phương pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt trong cơng tác chủ nhiệm... cho học sinh cá biệt tham gia tích cực, từ đó hình thành cho các em nhân cách tốt, biết sống vì mọi người, bỏ cái tơi  Biện pháp 9: Giáo viên chủ nhiệm phối hợp giáo viên bộ mơn rèn luyện đạo đức cho học sinh Qua các tiết dạy của giáo viên bộ mơn, góp phần giáo dục học sinh bằng cách nhận xét, đánh giá tiết học của lớp về nề nếp, trật tự, vệ sinh được xếp loại vào sổ đầu bài và ghi cụ thể học sinh vi... nhiệm cuối tuần Bản thân chấm điểm đạo đức hành tuần, sơ kết đạo đức học kỳ I, học kỳ II và xếp đạo đức cả năm Học sinh vi phạm đạo đức trong tuần giảm đi rất nhiều so với đầu năm học: - Khơng còn học sinh vơ lễ với giáo viên bộ mơn - Gặp giáo viên gật đầu chào hỏi - Giáo viên vào lớp dạy học sinh đứng nghiêm túc chào - Giờ học học sinh giảm nói chuyện riêng, khơng giởn hớt, đùa cợt -20- - Đồng phục... kịp thời thơng báo liên lạc với cha mẹ học sinh Sự kết hợp này đã thực hiện tốt nên được sự đồng tình ủng hộ của cha mẹ học sinh  Biện pháp 10: Giáo viên chủ nhiệm phối hợp ba mặt giáo dục Nhà trường - Gia đình - xã hội để giáo dục đạo đức học sinh. NHÂN CÁCH CỦA CÁC EM XÃ HỘI NHÀ TRƯỜNG GIA ĐÌNH XÃ HỘI - Nhà trường tổ chức đại hội cha mẹ học sinh đầu năm cho giáo viên chủ nhiệm họp với phụ huynh của... dụng phương pháp tác động song song, bùng nổ sư phạm, để giáo dục đạo đức học sinh cá biệt - Phương pháp tác động song song là ta khơng trực tiếp tác động vào học sinh cá biệt mà tác động thơng qua tập thể để điều chỉnh suy nghĩ nhận thức, hành vi của các em Ví dụ: Sau giờ kiểm tra một tiết, các em cá biệt quay cóp, khi thu bài ta thơng báo lớp có hiện tượng xem vở cần chấm dứt tình trạng đó Phương pháp. .. nghiên cứu các vấn đề, phương pháp giáo dục đạo đức học sinh nhằm nâng cao đạo đức, nhân cách của học sinh TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Luật giáo dục năm 2005 2 Cơng tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thơng của PGS - PTS Hà Nhật Thăng chủ biên PTS Nguyễn Dục Quang, Nguyễn Thị Kỷ 3 Lý luận giáo dục tập II (Hà Thế Ngữ - Phạm Thị Diệu Vân) 4 Kế hoạch hoạt động của nhà trường (giảng viên Cao Duy Bình) -25- 5 Tư tưởng Hồ... chuyện với học sinh về điều các em quan tâm Qua đó ta nêu được tấm gương cho học sinh về cách xử sự đối với người xung quanh + Có cái tâm, bao dung, có trách nhiệm và phải có lòng tin đối với các em Nhà trường là người “Đứng mũi chịu sào” là Hiệu trưởng giúp giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch, đặc biệt là kế hoạch giáo dục đạo đức học -11- sinh Kế hoạch giáo viên chủ nhiệm thống nhất tồn trường, đảm... sinh vi phạm trong các tiết học về đạo đức, thái độ học tập Giáo viên chủ nhiệm kiểm tra theo dõi sổ đầu bài của lớp và kết hợp giáo viên bộ mơn tìm hiểu về học sinh vi phạm, tìm biện pháp xử lí học sinh cũng như tìm ngun nhân để khắc phục Việc kết hợp này giúp cho giáo viên chủ nhiệm kịp thời điều chỉnh những hành vi đạo đức của học sinh lớp mình, đồng thời nắm được tình hình của học sinh để kịp thời... Đối với lứa tuổi của các em học sinh trung học cơ sở: Đặc điểm tâm sinh lí của các em phát triển ở mức độ III, từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, các em cũng có tâm lí lứa tuổi cũng gần như các em học sinh tiểu học nhưng ở mức độ cao hơn, các em nghĩ mình “người lớn” hơn, thích được khen, thích chứng tỏ mình, khẳng định mình -13- Giáo viên chủ nhiệm lập cho mỗi học sinh quyển nhật ký ghi... nhà trường tổ chức họp cha mẹ học sinh đầu năm học, sau khi kết thúc học kì I và cuối năm học nhằm báo cáo kết quả học tập, hạnh kiểm học kì I và tìm biện pháp khắc phục những tồn tại về học lực, đạo đức ở học kì II, đồng thời bổ sung, điều chỉnh kế hoạch học kì II của lớp Báo cáo học lực, hạnh kiểm cuối năm Giáo viên chủ nhiệm thường xun tiếp xúc với phụ huynh, đến thăm gia đình phụ huynh những trường . Đạo đức là cái gốc của người cách mạng. Đạo đức cũng phải là cái gốc của con người phát triển toàn diện mà nhà trường phổ thông có trách nhiệm đào tạo . Theo quan niệm Mácxit phẩm chất đạo đức. là bộ phận quan trọng trong cấu trúc nhân cách toàn diện của con người. - Quán triệt lời dạy của Bác Hồ: “Dạy cũng như học, phải biết chú trọng cả tài lẫn đức. Đức là đạo đức cách mạng, đó là. xử của con người trong tất cả các mối quan hệ thực tiễn, trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. . Giáo dục đạo đức: Giáo dục đạo đức cho con người là phát triển mặt đạo đức của nhân cách xã
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: Phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh cá biệt ở trường THCS, SKKN: Phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh cá biệt ở trường THCS,

Từ khóa liên quan