0

SKKN Áp dụng phương pháp dạy học dự án vào chương trình tiếng anh 10 thí điểm

31 3,445 57
  • SKKN Áp dụng phương pháp dạy học dự án vào chương trình tiếng anh 10 thí điểm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2014, 20:41

1    !"#$%&'()##*"#+(,-./$"-'0-'1 (2#*34&56'789:#*;<$=(>(#?:#@'-"#.(2#*(,-./ A#*;>(;(2$=(>($B#*?CD#'E'=E;"FGH#*F,F.05@ ;(2$=(>(I(J'KL$,#*(,'M-$3#G>#*F,''K(J###*!1N(# O#*!"C'56&'P4&L#'K#*Q(2;R#./#*FGH#*F,F.05.1,# $J$,#*(,N(#!"C''K-#*#S#*FGH#*F,F'T1$U$GV #(<&#G>'K)#'6*(>(,F./#*W(2&4&:Q(2'L@;(2;R#./#* FGH#*F,F.05.1,#$J$,#*(,N(#'K-#*X#(6#*Y#$U $GV'K(J#IL(@$GV$X#*$:-*(,-;()#@N(#$W##R#;"$0'$GV #S#*I6'4&:?G>$%&'T1&5#()#@.05.1,#;Z#[#?C!C #S#*;\#$<%#F:('(6F'/-"#'(2#$J;(2'K(J#IL(W(2&4&:N]& KC#**WFF%##]#*L-\'!GV#*.05;"?CX##"58:#']#'X(;" ,$B#*#*(2F'K-#*#;^L4&L$U;R#./#*FGH#*F,F.05.1 ,#;"'\5K_#*#WW#(<&G&$(J$B#*'`(;Z#[##S#*?#I-# 'K#'Ka+(,-;()#%#&b#?3#S#**D-C'*(`.05.1,#c" '6#"-$J,MN(#'1(2#$GVC'.1,#'1N1W(2&4&:c S#*'()&T$,#*(,C'.1,#'RFdLN(#!"*DcW!"!e 'X( #$<'"(   $J'(6F'/#]#*L-\'!GV#*.05@?CX# '(6#*Y#'K-#*'KG`#*'K&#*F='X#*@$f?(2';>(N(#!>F GH#*'KD#(6#*Y#'T$(J gh+ij <'"(#_#*()#E&;"'D(J&C',2'P#*!e'&56' FGH#*F,F.05.1,#@'D(J&@N,#*'0-;"NG&'%,D#'E 2 '1(2#.1,#kK-lM'm$J*(nFN(#!>FGH#*'KD#'(6#* Y#'T$(JF,'&5'T#'T1@'1*(,H#'K-#*'RF'M-$n#* '(#'%#$=(>(.05@I(J'KL$,#*(,@$W!"N(#$W#*;L('K[ d$C#*@'G.&5@N,#*'0-@*(,-;()#*V(aIT'T'T#d$C#*N,#* '0-dLN(#^$W$,#*(,@Kn'KL,?"(I(##*(2$J'(6F'/ '1(2#'K-#*,*(L($-0#'(6F'M-O#*#G!"'G!(2&'KL-$=(*(SL ,$B#*#*(2F oQg+ij <'"(#*()#E&,#(2;/NL& 2'P#*-,#S#*;\#$<!e!&R#!()#4&L#$6#FGH#*F,F.05 .1,# X':@$,#*(,@F]#'T'1'K0#*;(2,F./#*FGH#*F,F.05 .1,#$P(;>(X#'(6#*Y#'K&#*F='X#* <p&\',G>#*.Z#N(#!"$<GH#*.1,#;",$GL KL,'()&T@Z&$,#*(,.1,# J'1(2#'P'$<'"(#*()#E&#"5%#F:('1(2#,#(2 ;/NL& +(,-;()#'G`#*p&5)#RF#R'I(6#'EX#@'"(!(2&.05@ 'q#*(2@'KL-$=(Kn'I(##*(2;>($B#*#*(2F r(J'KL@$,#*(,I6'4&:dLN(#$J'^$WWN1$(<&s#@?= N&#*VF!e Qtuv++ij - %#wK-lM'x'^#('$6##('y,*(,-I-L(6#*Y# 'T$(JdL"z&\'?:#+(,-./{ - N(#!>FY@Y'KG`#*K&#*F='X#*0#*+(L#* NPGH#*'KD#'(6#*Y#!>F'T$(J#{  3 Qu|+}+ij GH#*F,F#*()#E&!e!&R# *()#E&HNa!e!&R#dL$<'"('^'"(!(2&*(:#*.05@'"(!(2&NG& '%'X#*4&L,*(,-'KD#-f~M?N('M'RF GH#*F,F#*()#E&'1'(•# GH#*F,F4&L#N,'@FGH#*F,F$"'-0(@FGH#*F,F'1 #*(2@FGH#*F,F$(<&'KL z]5.1#*2'P#*]&€(*V(e!".1,#FAVF;>(,E$C dL'KD#$CF,''K(J#'G.&5dLN(#8G>$%&#*()#E&;(2Nq ./#*2'P#*]&€(@4&5'KD#G>#*.Z#!".1,#;"?"('RF'D# &P#*'M-d$(J?"($JN(#'(6#"#!".1,# 1#*(2NGF0$J$,#*(,\'!GV#*!".1,#;"(2& 4&:dL;(2Nq./#*FGH#*F,F.05.1,#'K-#**(:#*.05I(J'KL $,#*(,X#'(6#*Y# •&L#N,'N1'(6F'&'K('EdLN(#'K-#*4&,'KD#!".1,# €('^$B#*#*(2F;"C'NPI(##*(2dL?:#']# Q‚+ƒ++ƒ„Y U!1L#@D#'"#$GVC'2'P#*G>#*.Z#;"]&€( *V(e!".1,#a,d$(J?"('K-#*GH#*'KD#'(6#*Y#'T $(J$0'/'()&;<I(6#'E@I…##*;"',($C 8G>$%&#*()#E&Nq./#*FGH#*F,F.05.1,#$J$=( >(I(J'KL$,#*(,N(#!>F'T$(J*-"(KL,.1,#'RF [#$GVNq./#*'K-#*,/$T {<'"(W'J$GVpM#GC''G!(2&'LI:--*(,-;()# '(6#*Y#\FK&#*F='X#*'K-#*;(2$=(>(FGH#*F,F.05 ;"$=(>(FGH#*F,FI(J'KL$,#*(,'(q'M-$3#G>#*F,' 4 'K(J###*!1#*G`( 5 †++ijQr‡•ˆ GH#*|y‰QŠ‹„Y |y‰„Y &R'+(,-./Œ k$(<& m4&5$3#wGH#*F,F*(,-./F:( F,'&5'T#'T1@'1*(,@d$C#*@'G.&5N,#*'0-dL#*G`(@ ?B(.G•#*-#*G`(##*!1'1@I:##*'1"#@![#*NL5 )'RF;"eT;GH#!)#x Q>(/'()&*(,-./F='X#*!"w+(nFN(#F,''K(J#'-"# .(2#;<$0-$E@'KT'&2@'J\'@'bŽ;",IŽ##*H?:#@F,''K(J# ##*!1,#]#@'T###*$C#*;"N,#*'0-@D#'"##]#,-# #*G`(Q(2'LzUC(d#*…L@p]5.1#*'G,;"'K,#(2X#* .]#@&b#?3-N(#'(6F'/!)#-f$(;"-&CNP#*!L-$C#*@ 'L*(Lp]5.1#*;"?:-;2'=4&PxGH#*'KD#*(,-./F='X#* ?L#"#I•'M-4&56'$3#NP•‘•‘•Œ8+#*"5 ‘ ‘•dL 8C'KGa#*8C+(,-./;""-'0-O#*$U#)&w:(F,'&5'T#'T 1@'1*(,@d$C#*@N,#*'0-dLN(#@FAVF;>($f'KG#*X# @$f$(J$P('GV#*N(#@$(<&I(2#'^#*!>F@?B(.G•#*- N(#FGH#*F,F'1@I:##*VF',@K•#!&52#IŽ##*;R# ./#*I(6#'E;"-'1'6@',$C#*$6#'D#:@$M!0(#(<;&(@E#* 'n;"'K,#(2'RF-N(# GH#*F,F.05.1,#$GVpM!"FGH#*F,F.05'T 1 #"'K(6'#*G`(Ž’-#M~M5k“ 7Œ7 mIa(pG>#*Q>(  '&56'w!MLK#(#* ?5 (#*x k 'X#* 4&L "# $X ” #*m@  M~M5 d 'KGH#*.05-N(#FGH#*F,F'] ” F'X#*4&L;() ” p]5.1#* X ” '.1,#/'J;"'D#S#**(:(F,FVF!e$J$GL.1,#$6#'"# X#*05'M-.1,#!"C'XD#.05!\5N(#!"'K&#* ']@'X#*4&L#S#*#(2;/L#*'T#a@I&56#ITN(#'D '[(@(2#'1WL#S#*I(6#'E$U'K-#*4&,'KD#'1(2#;"'0- KL#S#*N:#FbdLT#D#*"5#L5@FGH#*F,F.05'M- .1,#!0($GV;R#./#*#(<&a,#G>W#<#*(,-./F,''K(J#;" 6 *%#$]5!"aQ(2'LK-#*.05'(6#*Y#'DFGH#*F,F#"5$GV $,#*(,!"(2&4&:;D'X#*4&L;(2'1(2#.1,#kK-lM'm@N(# $GV#•?•'I…##*#*X##*S;"Nq./#*#*-0(#*S'K-#*-0'$C#**(L- '(6F?_#*T###*!1*(L-'(6FdLD# |yŠ‹„Y K-#*'1'(•#.05@#*G`(*(,-;()#'G`#*p&5)#F:($P(.(2# ;>(]&€("'6#"-$J!1L#FGH#*F,F.05FAVF;"W (2&4&:c"'6#"-$J!1L#FGH#*F,F;"D#'E'=E.05 W'J*(nFN(# 'RF;>(#(<NL5)@E#*'n@I,'IL-'D'[(I,F, …#C('K('E'K-#*,-0'$C#*'RF'T1@d$C#*@N,#*'0-@ 'M-FGH#*F,FI-L 'K-#*'GH#*',@'K-#*;(2D#'"#,4&L#2VF',@']# '(2#@A#*#L&*(:(4&56',#(2;/'RF (2##L5@K\'%#'(6'F:(-*(,-;()#;"N(#'Ka#)#4&M# '&C;>(,I…'&R'.05>(W(2&4&:L-'K-#*;(2'1(2#, /'()&*(,-./ K)#'1'6@N,*(,-I-L(6#*Y#'T$(J$UWC'2 'P#*,d$<K\'F-#*Fn;"$L.0#*@'&5#()#T#$(<&#"5!0( I(6#-*(,-;()#*fFIWI#'K-#*4&,'KD#'(6FR##C(.&#*;" 'K&5<#$0'!0(-N(#Q(2*(,-;()#G>#*.Z#N(#,'(6FR# ,d$<d$(JNL--'R'N1(2&4&:@'^$W*(nFN(#!…#C( 'K('EF,''K(J#'P',I…##*!"C';\#$<\F'(6'GH#*F,F.05 .1,#$GV$,#*(,!"C''K-#*#S#*D#'E.05;^LW'T# VF',@;^LW'T#'1'(•#L-$,FE#*$GV#S#*5)&%&$=(>(;< FGH#*F,F*(:#*.05#*-0(#*S;",I(J'KL$,#*(,'M-$3# G>#*F,''K(J###*!1#*G`( 7 GH#*u|+}–—Š} r,(#(2FGH#*F,F.05.1,# 05.1,#kK-lM'?LNM.!MLK#(#*m!"C'FGH#*F,F.05 !\5-0'$C#*dLN(#!"'K&#*']@G>#*N(#$6#;(2 !…#C(I(6#'E;"I…##*'X#*4&L;(2*(:(4&56';\#$<@XF€#* #S#*-0'$C#*W'R'dL$`(NP#*pUC( #*…LdLFGH#*F,F.05.1,# !"#$%&'()*+,--#(../+0))1)*2'%)*34+#$%5%6.#027*+,-%#8 #$%9+)#:  &5J#'^D#'E'/$C#*NL#*D#'Ed $C#*W$3#G>#*  &5J#'^'/$C#**(#>@!fF!0(NL#*I,F,@'TVF ;"'KD#?"5  &5J#'^#*M;"$,FE#*NL#*'K&5<#$0';".,3& 'K,#(2  &5J#'^I(6#'E$H#'&%#;<N1I()#@'&R'#*S@#C( .&#*NL#*(J&K˜4&,'KD#  &5J#'^!e'&56'NL#*;R#./#*!e'&56';"-'1'(•# &CNP#*  &5J#'^F/'&C;"-*(,-;()#NL#*d$C#*'=E -0'$C#*#W QL('K[dL*(,-;()#;"N(#'K-#*.05.1,# ;+(8<+=):W#*;L('K[!"#*G`(G>#*.Z#@!] ” FKL,/'()&@'`(0# &#*@G>#*.Z#!1L#d$<@'M-.˜(;"$,#*(,,*(L($-0#'1 () ” #.1,#™$B#*'`(!"#*G`(p]5.1#*,'()&T$,#*(, >;$%9+)#:D#'"##W@':-!&] ” #;>(*(,-;()#$J#.1,#FA VF;"FGH#*F,F'1() ” #@.1'KAI(#FT@'KL#*'(6'?3%#'(6'@!] ” F I6-0-.1,#@F]#(LX#*;() ” $J'K(J#IL(.1,#@'&56''KD#.1 ,#š Q•&5'KD#.05.1,# •&5'KD#.05.1,#*B?P#?G>NL& 8 ;?3@%:AB-&'() W'J(J&$]5!"?G>&b#?3dL*(,-;()#;"N(#kd56& !"dL*(,-;()#m'KG>I(N(#?•''L5;"-'1(2#.1,#8G>#"5 W;L('K[!>#'K-#*;(24&56'$3#$6#N1'"#X#*dL'-"#?C.1,# Q<H?:#@I]&!RFI6-0.1,#?L-*B,#(2;/NL& ;;#+CD<6:E(%FG)#%#HFI<7D6%.+=J%HK&'() r(p,$3#d$<;"/'()&.1,#/'()&*(,-;()#F:(G>#* .Z#N(#p,$3#K˜%#$0'$GV#S#*I(6#'E@I…##*@',($C #"-4&L.1,##"5=E'1(2#.1,#W'1N1!",'P'#\'$J $0'$GV/'()&dLD#L5IX#*c ;>#+CD<6>:#+L.2B-M.3N)*&'() ›(d$(J$GV#Nœ!"C'?"('RF'D#&P#*"#*G`( F:(*(:(4&56'?_#*I(6#'E'M-#C(.&#*?"(;"I(##*(2?:# ']#d$(J$WF:(!";\#$<G>#*$6#'6*(>('R'@F,'N(##(<& *(:'&56'@%#N1#›!1*(:(4&56'dL#(<&#*G`(@FAVF;>(/'()& 'RF ;O;#+CD<6O:G)##3@)*&'().#P8QR%SJ#T+U#J)* 9V&6)* ?288DW9KX8)8D" 8C]&€(I&#*$3#G>#*Nœ&#*\F-N(#C',(#D# p&5)#N&P'.1,#@$B#*'`(*(nF,MF,''K(J#'G.&5a,\F$C8C ]&€(G>#*.Z#'K(J#IL(.1,#'0-KLN1]#?_#**(SL;(2'\&(J& #C(.&#*;";(2I,F,#S#*e'Ga#*\F.Z#I(6#;(2'Ka#)# FAVF;>(N(#E$C'\F@*(,-;()#5)&%&N(#?(6'@#>@ !RF!0(;"!(2'I)'X#*'(#E$CL-H#5)&%&N(#W'JF,' 'K(J#IŽ##*$,#*(,@F)?D#@*(:(4&56'@N,#*'0-;"$<p&\'›(C' E$Cp]5.1#*'K)#'T#FE'0FdLE$C'KG>$WC#*'^$GVNq ./#**(nF#*G`('G.&5I,#L&a›(E$C yL&$]5!"C'NP$C#*'^;",!-0(]&€($GVNq./#*-'^#* E$C*(nFN(#'G.&5'P'H# 9  M;M!r#-~!M.*M QMK?N •&MN'(-#N .MNK(?M LFFM# #LM !-L'M 'M!! KM!L'M ~K('M &NM  L#5-&.MNK(?M'Mc 9L'LFFM#M.L•'MKc L#5-&#LM'Mc 9MKM(N('!-L'M.c L#5-&'M!!~5c 9L'(N('KM!L'M.'-c 9((N'K&M-K•L!NMc 9L'(N('&NM.•-Kc   M;M!-FKMM#N(-# QMK?N •&MN'(-#N MpF!L(# -&'!(#M '(#I .(N&NN .(N'(#*&(N -FLKM KMN'L'M FK-;(.M L#5-&MpF!L(#(#5-&K-~#~-K.Nc L#5-&-&'!(#M5-&KF!L#c 9L' 5-&'(#I-&!.-•LFFM#M.#Mp'c 9- 5-&'(#Ic 9L' 5-&.(N&NNc 9L'.(••MKM#MNMp(N'?M'~MM#c L#5-&-FLKMc L#5-&FK-;(.ML#MpLF!M-•~L'5-&ML#c L#5-&FK-;(.ML.M•(#('(-#•-Kc 10    M;M!YFF!(L'(-# QMK?N •&MN'(-#N I#-~ N-!;M *K-&F L#*M LFF!5 LNI -F!M'M .M;M!-F !LNN(•5  -5-&I#-~L#-'MK(#N'L#M~MKMc -&!.'(NL;MLFFM#M.(#c L#5-&*K-&F?5LKL'MK(N'(NN&LNc 9L'•L'-KN~-&!.5-&L#*M(•c L#5-&LFF!5'MM' &NM.'-N-MMpFMK(M#M-•5-&K -~#c 9L'4&MN'(-#N~-&!.5-&LNI-•c žK-'M(#•-KL'(-#*(;M#@L#5-&.M;M!-FLNM'-• (#N'K&'(-#NL?-&'šc 9-&!.'(N(#•-KL'(-#?M&NM•&!(•5-&L.Lc L#5-&!LNN(•5c   M;M!QY#L!5N(N QMK?N •&MN'(-#N MpF!L(# L#L!5ŸM MpL(#M -FLKM -#'KLN' (#;MN'(*L'M (.M#'(•5 L#5-&MpF!L(#~L'&N'L;MLFFM#M.~M#c 9(M;M#'N-&!.L;MLFFM#M.c •LFFM#M.@~L'(*''MM#.(#*L;M?MM#c 9L'~LN'M&#.MK!5(#*'MM-•c 9L' 5-&NMMLN-'MKF-NN(?!M-&'-MNc 95.(.'ML#*MN-&Kc -~~LN'(NN((!LK'-c [...]... cho học sinh trong quá trình giảng dạy và hướng dẫn học sinh làm dự án học tập 30 Tóm lại, áp dụng phương pháp dạy học dự án là hoàn toàn khả thi và phù hợp với học sinh tham gia chương trình tiếng Anh 10 thí điểm vì đây là phương pháp kích thích sự chủ đôông sáng tạo của người học, coi người học là trung tâm của quá trình dạy học, tạo sự hứng thú cho người học Vấn đề còn lại là giáo viên phải đánh... tiêu học tập rõ ràng trong từng chủ điểm bài học ứng với các dự án -Tiến hành điều tra thu thập thông tin một cách khoa học 20 CHƯƠNG IV: THỰC NGHIỆM TRONG VIỆC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN VÀO CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM LỚP 10 Sau đây là thực nghiệm minh hoạ cũng như mô tả lại quá trình thực hiện dự án của giáo viên và học sinh nhằm thể hiện việc đã áp dụng kĩ thuật dạy học dự án Dự án này... của các dự án, xây dựng được những tiêu chí đánh giá thỏa đáng để đánh giá đúng thực chất quá trình học tâôp của học sinh Tuy mới chỉ là bước đầu trong kế hoạch dài hạn thực hiện chương trình thí điểm môn tiếng Anh cấp Trung học phổ thông song việc áp dụng phương pháp dạy học dự án vào kiểm tra đánh giá học sinh lớp 10 thí điểm đã nhận được sự ủng hộ đặc biệt từ phía các em học sinh và phụ huynh học sinh... III: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VIỆC ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN MÔN TIẾNG ANH LỚP 10 THÍ ĐIỂM I THUẬN LỢI - Sở Giáo dục đào tạo Bắc Giang đã tổ chức cử giáo viên đạt chuẩn tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng phương pháp dạy học dự án - Trường Trung học phổ thông Lạng Giang số 1 là một trong ba đơn vị trên toàn tỉnh Bắc Giang thực hiện chương trình tiếng Anh thí điểm năm học 2013-2014 vì vậy nhà trường... sở vật chất, trang thiết bị dạy học áp ứng yêu cầu đổi mới Đây là một trong những yếu tố quan trọng quyết định thành công của việc áp dụng phương pháp dạy học dự án - Ban giám hiệu nhà trường quan tâm ủng hộ và khuyến khích cán bộ giáo viên áp dụng các phương pháp dạy học tích cực và phương pháp kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học - Phụ huynh và học sinh có nhận thức đúng... Sử dụng hệ thống tài liệu dạy học dự án để kiểm tra đánh giá học sinh theo định hướng năng lực, phát triển tư duy, phát huy tính tích cực, tự 29 giác của học sinh III Khả năng áp dụng và phát triển của đề tài - Đề tài có thể áp dụng trong việc dạy tiếng Anh cho học sinh lớp 10, 11, 12 chương trình sách giáo khoa thí điểm hệ 10 năm và chương trình sách giáo khoa hệ 7 năm - Đề tài có thể được sử dụng. .. ơn! Lạng Giang, ngày 25 tháng 10 năm 2014 Người viết Ngô Thị Thu Trang Xét duyệt của đơn vị 31 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 tập 1 chương trình thí điểm- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2013 2 Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 tập 2 chương trình thí điểm- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2013 3 Sách giáo viên tiếng Anh lớp 10 tập 1 chương trình thí điểm- Nhà xuất bản Giáo... vụ dự án, phương pháp triển khai dự án, kế hoạch triển khai dự án theo thời gian biểu (thời gian hoàn thành dự án, kế hoạch cho từng tuần…) Ở bước này giáo viên cung cấp mẫu đề cương dự án để các nhóm xây dựng dự án của chính họ Ví dụ mẫu đề cương dự án tôi đã triển khai: (được phát cho các nhóm học sinh khi làm project, các nhóm điền vào phiếu và nộp lại cho giáo viên khi trình bày sản phẩm dự án) ... và ủng hộ chủ trương đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá II KHÓ KHĂN Khi thực hiện giảng dạy theo phương pháp dạy học dự án, tôi nhận thấy những khó khăn sau: Dạy học dự án đòi hỏi nhiều thời gian Đây là trở ngại lớn nhất, nếu không được bố trí thời gian hoặc giáo viên không có sự linh hoạt thì buộc những người thực hiện phải làm việc ngoài giờ  Dạy học dự án đòi hỏi có sự chuẩn bị và... rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục vận dụng có hiệu quả hơn những kinh nghiệm dạy học dự án với các khối lớp còn lại Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô và bạn bè đồng nghiệp để xây dựng đề tài nghiên cứu thành tư liệu dạy học môn tiếng Anh trung học phổ thông bổ ích góp phần tích cực vào việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh theo định hướng năng lực Xin . 5-&.(N&NNc 9L'.(••MKM#MNMp(N'?M'~MM#c L#5-&-FLKMc L#5-&FK-;(.ML#MpLF!M-•~L'5-&ML#c L#5-&FK-;(.ML.M•(#('(-#•-Kc 10    M;M!YFF!(L'(-# QMK?N •&MN'(-#N I#-~ N-!;M *K-&F L#*M LFF!5 LNI -F!M'M .M;M!-F !LNN(•5  -5-&I#-~L#-'MK(#N'L#M~MKMc -&!.'(NL;MLFFM#M.(#c L#5-&*K-&F?5LKL'MK(N'(NN&LNc 9L'•L'-KN~-&!.5-&L#*M(•c L#5-&LFF!5'MM'
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Áp dụng phương pháp dạy học dự án vào chương trình tiếng anh 10 thí điểm, SKKN Áp dụng phương pháp dạy học dự án vào chương trình tiếng anh 10 thí điểm, SKKN Áp dụng phương pháp dạy học dự án vào chương trình tiếng anh 10 thí điểm

Từ khóa liên quan