SKKN Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học địa lý cấp thpt

26 2.3K 10
SKKN Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học địa lý cấp thpt

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

“Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy-học địa lí cấp trung học phổ thông” Tháng 3/2013 1 Bùi văn Tiến-Trường THPT Buôn Ma Thuột-Email: buivantienbmt@gmail.com SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BUÔN MA THUỘT TỔ ĐỊA LÍ  SAÙNG KIEÁN KINH NGHIEÄM SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ HÓA TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk, tháng 03 năm 2013 Người thực hiện: BÙI VĂN TIẾN “Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy-học địa lí cấp trung học phổ thông” Tháng 3/2013 2 Bùi văn Tiến-Trường THPT Buôn Ma Thuột-Email: buivantienbmt@gmail.com MỤC LỤC  I.PHẦN MỞ ĐẦU I.1. Lý do chọn đề tài…………………………………………… Trang 3 I.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài……………………………… Trang 3 I.3. Đối tượng nghiên cứu……………………………………… Trang 4 I.4. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu……………………………… Trang 4 I.5. Phương pháp nghiên cứu…………………………………… Trang 4 II.PHẦN NỘI DUNG II.1.Cơ sở lí luận……………………………………………… Trang 5 II.2. Thực trạng………………………………………………… Trang 7 a. Thuận lợi-khó khăn:…………………………………………. Trang 7 b. Những mặt mạnh-mặt yếu…………………………………… Trang 7 c. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng………………… Trang 8 II.3. Giải pháp-biện pháp vận dụng phương pháp sơ đồ hóa…… Trang 10 II.4. Thực nghiệm……………………………………………… Trang 20 III. PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ III.1. Kết luận………………………………………………… Trang 22 III.2. Kiến nghị………………………………………………… Trang 23  “Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy-học địa lí cấp trung học phổ thông” Tháng 3/2013 3 Bùi văn Tiến-Trường THPT Buôn Ma Thuột-Email: buivantienbmt@gmail.com I. PHẦN MỞ ĐẦU I.1. Lí do chọn đề tài Đổi mới phương pháp dạy học trong những năm gần đây đã trở thành vấn đề cấp thiết đang được các cấp, các ngành quan tâm. Sự phát triển giáo dục đòi hỏi phải đổi mới việc giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ một cách toàn diện, theo kịp thực tế phát triển của sản xuất và đời sống trong xã hội. Tại nghị quyết TW khoá VII đã ghi rõ: “ Đổi mới phương pháp dạy và học ở tất cả các cấp học và bậc học. Kết hợp tốt việc học với hành, học tập với lao động sản xuất, thực nghiệm và nghiên cứu khoa học, gắn nhà trường với xã hội. áp dụng phương pháp giáo dục hiện đại để bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề”. Mặt khác do tác động mạnh mẽ của thực tế khách quan, tốc độ phát triển kinh tế-xã hội, khoa học kĩ thuật ngày càng nhanh, khối lượng tri thức nói chung, tri thức khoa học Địa lí nói riêng ngày càng tăng nhanh. Do đó, để học sinh nhanh chóng tiếp thu kiến thức và hiểu được từng nội dung, thì cần phải có phương pháp dạy học sao cho phù hợp, đặc biệt trong môn Địa lí. Xuất phát từ thực tiễn cho thấy hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế về phương pháp tiếp cận trong dạy học chương trình môn Địa lí. Bên cạnh đó, thực tế đổi mới còn chưa rõ ràng, tình trạng dạy học theo phương pháp truyền thụ một chiều, không phát huy được năng lực hoạt động và tư duy sáng tạo của học sinh, không kích thích được quá trình tự học tập của học sinh và còn chưa cải thiện được nhiều so với yêu cầu. Trên cơ sở nhận thức trên, tôi chọn đề tài: “ Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học địa lí cấp THPT” I.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài Đề tài tập trung vào một số nhiệm vụ và mục tiêu sau: - Tìm hiểu và nhận thức lí luận về phương pháp sơ đồ trong dạy học Địa lí, cách thức sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học. - Bước đầu vận dụng-sử dụng phương pháp sơ đồ hoá vào thiết kế dạy học địa lí ở các khâu của chương trình địa lí hiện hành, tiến tới thực hiện mục “Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy-học địa lí cấp trung học phổ thông” Tháng 3/2013 4 Bùi văn Tiến-Trường THPT Buôn Ma Thuột-Email: buivantienbmt@gmail.com tiêu “Đổi mới dạy học”, trọng tâm là đổi mới cách tiếp cận kiến thức và kỹ năng theo quan điểm dạy học tích cực, tích hợp và lồng ghép nhiều phương pháp dạy học mới, hiện đại. - Qua thực nghiệm, rút ra những kinh nghiệm về khả năng vận dụng phương pháp sơ đồ hoá nhằm điều chỉnh quá trình dạy học của bản thân thích hợp hơn. - Đề xuất những ý kiến, những phương hướng nhằm phát huy hiệu quả, nâng cao tính ứng dụng thực tế của phương pháp sơ đồ trong quá trình dạy học địa lí trong toàn bộ hệ thống chương trình địa lí THPT. I.3. Đối tượng nghiên cứu -Góp phần nâng cao khả năng xây dựng và sử dụng sơ đồ cho giáo viên. -Giúp học sinh có khả năng nhận thức kiến thức và tự hoàn thiện kiến thức thông qua việc sử dụng sơ đồ. * Đối tượng: giáo viên và học sinh trong giảng dạy và học tập môn địa lí. I.4. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu Trong một môn học có rất nhiều vấn đề cần tìm hiểu, cần nghiên cứu. Nhưng do thời gian ngắn, phương tiện làm việc có hạn, đặc biệt kinh nghiệm công tác chưa nhiều vì vậy, đề tài của tôi chỉ giới hạn trong việc nghiên cứu về phương pháp sơ đồ trong dạy học địa lí ở chương trình hiện hành. Đề tài có phạm vi hẹp nhưng có khả năng áp dụng rộng đối với toàn bộ chương trình địa lí nói chung. I.5. Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu tài liệu: phân tích, tổng hợp, phân loại, hệ thống hóa các nguồn tài liệu có liên quan đến đề tài. - Qua các tiết thực nghiệm trên lớp (phương pháp thực nghiệm sư phạm). - Điều tra hiệu quả của phương pháp qua bài khảo sát nhanh, qua chất lượng bài thi một tiết, bài thi học kỳ của học sinh. - Phân tích, thống kê kết quả bằng thống kê toán học. - Các phương pháp khác có liên quan. “Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy-học địa lí cấp trung học phổ thông” Tháng 3/2013 5 Bùi văn Tiến-Trường THPT Buôn Ma Thuột-Email: buivantienbmt@gmail.com II. PHẦN NỘI DUNG II.1. Cơ sở lí luận và thực tiễn a. Khái niệm sơ đồ Sơ đồ là một kết cấu, tổ chức có tính logic và phản ánh các thành phần và các mối quan hệ giữa các thành phần trong kết cấu, tổ chức đó; được thể hiện bằng công cụ đồ họa kết hợp các ký hiệu, ước hiệu chữ (text), phụ đề Các mối tương quan qua lại giữa các thành phần thường được thể hiện bằng các mũi tên. Chiều hướng quan hệ thể hiện bằng hướng của nó. Kích thước, màu sắc hay kết hợp text, phụ đề-chú thích và thuyết minh để thể hiện các nhân tố, cường độ, tính chất của quan hệ của các hiện tượng-sự vật địa lí. Các mối quan hệ có thể phức tạp và đan xen nhưng thể hiện qua sơ đồ sẽ nâng cao tính hệ thống, làm cơ sở cho việc nhận thức, thu nhận thông tin, ghi nhớ, trở nên dễ dàng. Như vậy, sơ đồ có tính khái quát hóa, hệ thống, logic, có tính trực quan cao. Về phân loại, dựa theo chức năng sơ đồ có thể chia ra như sau: sơ đồ tổ chức, hệ thống; sơ đồ mối quan hệ; sơ đồ không gian. Dựa theo tính phức tạp của sơ đồ có thể chia ra: sơ đồ đơn chiều, sơ đồ đa chiều-phức hợp, b. Sơ đồ trong dạy học Trong dạy học, sơ đồ hoá kiến thức bài dạy thực chất là sự hệ thống hoá, sắp xếp nội dung kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, đặc biệt là kiến thức trọng tâm. Sự sắp xếp này có qui luật nhất định, có sự phân loại về kiến thức: kiến thức chủ đạo, kiến thức suy luận, kiến thức phát triển…,hay các khái niệm, các mối quan hệ nhân quả, qui luật địa lí, Theo quan điểm dạy học tích cực, việc dạy và học địa lí theo sơ đồ được thể hiện (ví dụ-minh họa) qua sơ đồ sau: “Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy-học địa lí cấp trung học phổ thông” Tháng 3/2013 6 Bùi văn Tiến-Trường THPT Buôn Ma Thuột-Email: buivantienbmt@gmail.com Như vậy, sơ đồ trong quá trình dạy học được coi là một công cụ, phương tiện, và cũng là cách thức, phương pháp dạy học. Nó có thể được sử dụng cho người dạy và cả người học ở tất cả các khâu của quá tình dạy học. Đó chính là quan điểm dạy học mới mà người học đóng vai trò trung tâm. Đối với địa lí thì sơ đồ chính là công cụ đắc lực để dạy học các mối quan hệ, đặc biệt mối quan hệ nhân quả. c. Cơ sở thực tiễn Trong thực tiễn dạy học hiện nay nói chung và địa lí, đặc biệt địa lí kinh tế-xã hội đang đòi hỏi cần có những hướng tiếp cận phương pháp dạy học tích cực và hiệu quả. Với yêu cầu toàn diện như hiện nay, việc dạy học có sử dụng sơ đồ trên cơ sở vận dụng hợp lí sẽ có nhiều lợi thế trong việc thực hiện mục tiêu mà quan điểm dạy học tích cực nhấn mạnh. Trong quá trình dạy học tôi nhận thấy khả năng tư duy tổng hợp, khái quát hoá, của học sinh trong môn địa lí nói chung còn yếu. Nhiều học sinh có quan niệm rằng học địa lí nhàm chán vì phải tiếp nhận những kiến thức máy móc, học thuộc lòng các nội dung, con số, khô khan và khó nhớ. Một trong những nguyên nhân đó là cách dạy chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc thiết lập sơ đồ, dạy theo sơ đồ và coi sơ đồ là công cụ hỗ trợ dạy học, là phương tiện để thực hiện phương pháp dạy học sẽ là giải pháp có hiệu quả trong rất nhiều trường hợp. Về mặt tâm lí lứa tuổi, học sinh cấp THPT cũng có xu hướng muốn tiếp cận thông tin theo các phương pháp tư duy logic. Ghi chép và nhớ máy móc vụn vặt sẽ không có hiệu quả và không tạo ra hứng thú học tập, tính chủ động cũng sẽ không có. Trong khi đó, hiện nay cũng chưa có một tài liệu tham khảo chính thức nào viết sâu về phương pháp sử dụng sơ đồ, đơn thuần là các tiểu mục định hướng phương pháp chung. Việc nghiên cứu phải gắn với quá trình thực nghiệm để kiểm chứng trên phạm vi rộng và với thời gian dài. Như vậy cả về lí luận và thực tiễn đều cho thấy yêu cầu và đòi hỏi thực hiện của “Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy-học địa lí cấp trung học phổ thông” Tháng 3/2013 7 Bùi văn Tiến-Trường THPT Buôn Ma Thuột-Email: buivantienbmt@gmail.com phương pháp dạy học tích cực, trong đó việc dạy bằng sơ đồ sẽ có nhiều ưu việt hơn, hiệu quả cao hơn. II.2. Thực trạng a. Thuận lợi-khó khăn -Thuận lợi: +Quan điểm đổi mới về giáo dục trong đó có đổi mới về phương pháp và phương tiện dạy học đã tạo động lực thúc đẩy giáo viên và học sinh tiếp cận nhanh hơn tri thức khoa học. +Sự phát triển nhanh của công nghệ thông tin cho phép giáo viên và học sinh thực hiện tìm hiểu nhận thức và thực hiện phương pháp sơ đồ hóa thuận lợi hơn (giáo viên vẽ sơ đồ hóa nhanh hơn, hiệu quả hơn nhờ vào các sơ đồ hóa đã có sẵn hoặc vẽ bằng các chương trình Word, Powerpoint, Violet…) -Khó khăn: +Cấu trúc chương trình và sách giáo khoa địa lí cấp THPT có sử dụng sơ đồ còn rất ít, chỉ có ở một vài bài học. +Trong quá trình giảng dạy nhiều giáo viên rất ngại sử dụng sơ đồ (có thể do nhận thức về phương pháp này, do sợ thiếu thời gian lên lớp , tốn kém…) b. Những mặt mạnh-mặt yếu của phương pháp sơ đồ hóa: Phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học địa lí chính là sự tổ chức liên hệ kiến thức bài học theo một quy luật nhất định phù hợp vói năng lực tiếp thu của học sinh cũng như khả năng truyền đạt của giáo viên. Về nhận thức, giáo viên có khả năng căn cứ vào mục đích dạy học mà lựa chọn nội dung phương pháp để tiến hành bài giảng. Đồng thời nó có định hướng cơ bản đối với bài dạy, tránh sa vào các kiến thức thứ yếu, vụn vặt. Đặc trưng địa lí là có nhiều khái niệm, mối quan hệ đa dạng (tự nhiên- dân cư-xã hội), các qui luật. Vì vậy việc dạy của giáo viên phải làm cho quá trình tiếp nhận kiến thức phức tạp đó trở nên đơn giản hóa. Dạy theo sơ đồ giáo viên dễ dàng điều khiển quá trình lĩnh hội tri thức ở học sinh một cách thuận lợi. Đối với học sinh các em chỉ thật sự nắm vững bài học một cách hệ thống, “Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy-học địa lí cấp trung học phổ thông” Tháng 3/2013 8 Bùi văn Tiến-Trường THPT Buôn Ma Thuột-Email: buivantienbmt@gmail.com khái quát thông qua các sơ đồ dạy học trực quan. Sơ đồ càng gọn, rõ, phản ánh càng chính xác giữa nội dung và kiến thức trong bài càng giúp cho học sinh học tập có kết quả. Nhờ vào sơ đồ hợp lí các em sẽ có tư duy hệ thống hợp lí, lôgic; đồng thời học sinh cũng dễ dàng nhớ bản chất, biết vận dụng kiến thức bài học. Phương pháp sơ đồ hoá không thể là duy nhất trong một nội dung, một bài, Vì vậy, áp dụng phương pháp sơ đồ hoá bao giờ cũng cần có sự phối hợp đồng bộ với các phương pháp dạy học khác, tuỳ theo mức độ từng bài cụ thể mà khả năng phối hợp có khác nhau. Sự chuẩn bị tốt các phương pháp hỗ trợ, phối hợp với phương pháp giảng giải, phát vấn, trao đổi, nêu vấn đề Chắc chắn sẽ làm cho hiệu quả của phương pháp sơ đồ được nâng lên. Việc phân ra các loại bài giảng theo kiểu cấu trúc hệ thống, kiểu phát triển tư duy, tư duy logic là để tiện cho việc nghiên cứu và tổ chức kiểm tra đánh giá. Trong thực tế các loại bài này thường kết hợp chặt chẽ với nhau, cùng song song tồn tại trong cùng một chương, một bài. Xây dựng được cấu trúc bài học một cách khoa học chính là tạo ra điều kiện để phát triển khả năng tư duy. Ngược lại tìm cách nâng cao năng lực tư duy của học sinh trong việc học tập bộ môn địa lí cũng là nhằm đảm bảo tính khoa học và tính hệ thống. Vì vậy, ta có thể vận dụng phương pháp sơ đồ hoá vào tất cả các khâu dạy học ở trên lớp với nhiều bài học khác nhau. Về hình thức, quá trình vận dụng này rất đa dạng, một bài, một phần kiến thức của bài, thậm chí một chương có thể là một sơ đồ. Tuỳ theo nội dung kiến thức của bài, ta có thể lập bằng nhiều chuỗi kiến thức với những mạch liên hệ ngang dọc khác nhau. Phương pháp sơ đồ hóa có nhiều thuận lợi trong dạy học, trong phát huy trí lực học sinh, nhưng nó không thể là phương pháp duy nhất. Nó được phối hợp sử dụng cùng với các phương pháp khác trong một giờ lên lớp. c. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra (tác dụng của sơ đồ trong dạy học môn địa lí) Để vận dụng phương pháp sơ đồ trong dạy học địa lí có hiệu quả thì giáo viên cần nắm được đặc điểm của phương pháp sơ đồ hóa và yêu cầu phát huy “Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy-học địa lí cấp trung học phổ thông” Tháng 3/2013 9 Bùi văn Tiến-Trường THPT Buôn Ma Thuột-Email: buivantienbmt@gmail.com năng lực tự học, tự rèn luyện của học sinh. Trước khi vận dụng cần xem xét toàn bộ chương trình, để tìm ra những bài dạy, những nội dung trong bài thích hợp với từng loại sơ đồ cơ bản. *Về phía học sinh Các em cần được sử dụng sơ đồ theo mức độ từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Quá trình vận dụng sơ đồ phải trải qua các giai đoạn làm quen. Học sinh tập xây dựng sơ đồ dưới sự hướng dẫn của giáo viên, từ đó vận dụng sơ đồ vào bài học. Điều quan trọng học sinh phải làm quen dần với cách khái quát kiến thức cơ bản của bài học, kĩ năng khai thác kiến thức sách giáo khoa, để từ đó tổng quát lại nội dung bằng sơ đồ. Để đảm bảo độ bền vững cũng như khả năng sáng tạo ở học sinh, cần rèn luyện cho học sinh cách xây dựng sơ đồ qua nhiều tình huống. Khi học sinh hình thành sơ đồ có nghĩa là học sinh đã nắm được nội dung của bài học. Nhờ sơ đồ, học sinh sẽ trình bày lại kiến thức của bài hoặc vận dụng các thao tác tư duy, so sánh, tìm mối liên hệ với các khái niệm cơ bản của bài. *Về phía giáo viên Quá trình thực hiện chính là sự thể hiện vai trò điều khiển của giáo viên. Dựa vào mục đích, nội dung giáo viên lựa chọn sơ đồ và cho học sinh tìm hiểu kiến thức bài học. Từ đó quá trình học dần dần trở thành quá trình tự học, tự rèn luyện một cách tự giác, qua đó phát huy được năng lực tư duy sáng tạo của học sinh. Trong quá trình dạy và học cần phải điều chỉnh các sơ đồ nội dung bài giảng cho thật hợp lí, linh hoạt theo quan điểm toàn diện-phân hóa, vừa mang tích chất khoa học, vừa phản ánh lôgic nội dung bài học phù hợp với từng đối tượng học sinh và tiện cho việc sử dụng trên lớp của giáo viên. Về mặt phương tiện, giáo viên cần có sự hỗ trợ của các thiết bị dạy học hiện đại như máy chiếu Overhead, máy chiếu tinh thể lỏng (LCD-Projector), công nghệ thông tin, thì việc thiết kế các sơ đồ và giảng dạy sẽ hiệu quả hơn so với việc sử dụng nhiều bảng-giấy, tốn công sức, mất thời gian treo đồ dùng. Vì “Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy-học địa lí cấp trung học phổ thông” Tháng 3/2013 10 Bùi văn Tiến-Trường THPT Buôn Ma Thuột-Email: buivantienbmt@gmail.com vậy người giáo viên phải có kỹ năng sử dụng máy vi tính và làm chủ các thiết bị hiện đại trong quá trình dạy học. II. 3.Vận dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học địa lí II.3.1. Sử dụng sơ đồ trong khâu khởi động bài mới a. Định hướng chung Mục tiêu của việc sử dụng sơ đồ trong khâu khởi động bài mới, đầu tiết học là nhằm giới thiệu cấu trúc nội dung, hệ thống chương trình cũng như các yêu cầu, nhiệm vụ chủ yếu sẽ được tiến hành trong thời gian kế tiếp. Từ việc định hướng đó, người học sẽ có được cái nhìn tổng quan-hệ thống nhất về nội dung và xác định nhiệm vụ của mình trong học tập. Tuỳ theo vị trí của tiết, bài nằm ở vị trí nào của chương trình; tuỳ vào đặc điểm nội dung của bài, mà ta có thể lựa chọn hình thức khởi động nào, có hay không cần thiết bằng sơ đồ. Tuy nhiên căn cứ thực tế chương trình địa lí thì có thể thực hiện khởi động bằng sơ đồ kiến thức ở hầu hết các bài. b. Phương thức thực hiện b.1. Phương thức 1: Giáo viên sử dụng sơ đồ chuẩn bị sẵn treo lên (giấy khổ lớn) hoặc dùng máy chiếu Overhead, LCD-Projector chiếu sơ đồ hệ thống lên màn hình. Sử dụng có thể linh hoạt để giới thiệu nội dung, lồng ghép các thông tin tạo hứng thú cũng như yêu cầu nhiệm vụ khái quát, định hướng quá trình học tập của học sinh. Sự tham gia của học sinh vào khâu này thể hiện ở việc tiếp nhận và bổ sung thông tin qua nghiên cứu sách giáo khoa để nắm được hệ thống. b.2. Phương thức 2: Giáo viên yêu cầu học sinh nghiên cứu cá nhân nội dung sách giáo khoa để tự xác lập cấu trúc bài học. Giáo viên có thể có sơ đồ trống sau đó học sinh phát biểu để tự hoàn thành sơ đồ cấu trúc. Cách này ít dùng vì mất thời gian hơn. Trong trường hợp bài có cấu trúc đơn giản, ít đơn vị kiến thức làm theo cách này sẽ phù hợp. Ví dụ: Sử dụng sơ đồ trong việc định hướng nhận thức của học sinh-dùng vào lúc mở đầu bài học (khởi động) [...]... và sử dụng được phương pháp sơ đồ 22 Bùi văn Tiến-Trường THPT Buôn Ma Thuột-Email: buivantienbmt@gmail.com Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy- học địa lí cấp trung học phổ thông” Tháng 3/2013 III.2.Kiến nghị *Đối với giáo viên - Về nhận thức: phải có quan điểm và phương pháp sử dụng sơ đồ trong dạy học đúng đắn hơn Cần có quan niệm rằng: sử dụng sơ đồ như một phương tiện, một phương thức, một phương. .. Tiến-Trường THPT Buôn Ma Thuột-Email: buivantienbmt@gmail.com Tháng 3/2013 Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy- học địa lí cấp trung học phổ thông” II.4 Thực nghiệm Để phát huy hiệu quả của phương pháp sơ đồ, giáo viên cần căn cứ nhiều yếu tố để linh hoạt trong việc lựa chọn sử dụng ở khâu nào? Biên soạn nội dung nào có sử dụng sơ đồ? Phải phối hợp như thế nào với các yếu tố khác để việc sử dụng sơ đồ có... động như thành lập sơ đồ, thiết lập mối quan hệ bằng công cụ đồ hoạ, b Phương thức thực hiện b.1 Phương thức 1: Hoàn thiện sơ đồ khung -Điều kiện: 11 Bùi văn Tiến-Trường THPT Buôn Ma Thuột-Email: buivantienbmt@gmail.com Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy- học địa lí cấp trung học phổ thông” Tháng 3/2013 +Giáo viên chuẩn bị sẵn sơ đồ khung theo nội dung dạy học (giấy hoặc sơ đồ trên bài giảng điện... và viết sách tham khảo liên quan tới việc sử dụng sơ đồ trong dạy và học địa lí *Các cấp quản lí giáo dục ở mỗi địa phương cũng nên tổ chức lồng ghép thành các chuyên đề trao đổi kinh nghiệm ở cấp cụm-tổ chuyên môn và cấp tỉnh 23 Bùi văn Tiến-Trường THPT Buôn Ma Thuột-Email: buivantienbmt@gmail.com Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy- học địa lí cấp trung học phổ thông” Tháng 3/2013 để có thể huy... nhất? a Phương pháp thực nghiệm - Dựa vào tình hình thực tế nhà trường, tôi chọn hai lớp có chất lượng học lực khá tương đương nhau và tiến hành dạy để kiểm nghiệm + Lớp thực nghiệm: dạy có sử dụng phối hợp các sơ đồ trong các khâu của quá trình dạy học cả trên lớp và giao bài tập về nhà (kết hợp sử dụng công nghệ thông tin) + Lớp đối chứng: dạy không sử dụng sơ đồ, chỉ sử dụng các phương pháp dạy học. .. Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy- học địa lí cấp trung học phổ thông” Tháng 3/2013 -Để cho học sinh nắm bắt và hiểu được cấu trúc nội dung của các ngành kinh tế Trung Quốc “Bài 10-Trung Quốc-Tiết 2-Kinh tế” II.3.2 Sử dụng sơ đồ trong giảng dạy kiến thức mới a Định hướng chung Trong một sơ đồ bao giờ cũng chứa đựng các kiến thức địa lí khác nhau: khái niệm, mối... pháp sơ đồ đã tạo cho học sinh khả năng tư duy sáng tạo, sự chủ động trong nhận thức, tích cực trong hoạt động - Đa số giáo viên cho rằng: trong dạy học hiện nay cần có sự đổi mới phương pháp, phương pháp sơ đồ hoá là một trong những phương pháp tích cực, lấy học sinh làm trung tâm, đề cao vai trò tích cực chủ thể người học, nhưng không coi nhẹ vai trò chỉ đạo của người dạy *Đối với học sinh: - Sử dụng. .. với học sinh: - Sử dụng sơ đồ trong dạy học, học sinh được làm nhiều hơn, được suy nghĩ và tư duy nhiều hơn, chủ động, tích cực hơn trong quá trình tham gia vào 21 Bùi văn Tiến-Trường THPT Buôn Ma Thuột-Email: buivantienbmt@gmail.com Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy- học địa lí cấp trung học phổ thông” Tháng 3/2013 xây dựng bài Học sinh chăm chú nghe giảng, có hứng thú học tập vì có tính chủ... 3 của sơ đồ +Học sinh vừa hoàn thành sơ đồ vừa trả lời các câu hỏi gợi ý tìm kiến thức của giáo viên 13 Bùi văn Tiến-Trường THPT Buôn Ma Thuột-Email: buivantienbmt@gmail.com Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy- học địa lí cấp trung học phổ thông” Tháng 3/2013 b.2 Phương thức 2: Giáo viên trình bày: củng cố-tổng kết Giáo viên mở từng phần của sơ đồ, lần lượt trình bày và nhấn mạnh, chuyển ý Học sinh... dụ: Sử dụng sơ đồ trong việc củng cố-tổng kết -Sau khi hướng dẫn học sinh tìm tòi, khám phá các kiến thức cần nắm trong mục II: Điều kiện tự nhiên “Bài 10-Trung Quốc-Tiết 1-Tự nhiên và dân cư”; giáo viên củng cố-tổng kết các kiến thức cần thiết bằng sơ đồ sau: 14 Bùi văn Tiến-Trường THPT Buôn Ma Thuột-Email: buivantienbmt@gmail.com Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy- học địa lí cấp trung học phổ . luận về phương pháp sơ đồ trong dạy học Địa lí, cách thức sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học. - Bước đầu vận dụng -sử dụng phương pháp sơ đồ hoá vào thiết kế dạy học địa lí ở các khâu. luật địa lí, Theo quan điểm dạy học tích cực, việc dạy và học địa lí theo sơ đồ được thể hiện (ví dụ-minh họa) qua sơ đồ sau: Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy- học địa lí cấp trung học. đặt ra (tác dụng của sơ đồ trong dạy học môn địa lí) Để vận dụng phương pháp sơ đồ trong dạy học địa lí có hiệu quả thì giáo viên cần nắm được đặc điểm của phương pháp sơ đồ hóa và yêu cầu

Ngày đăng: 24/12/2014, 11:23

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan