SKKN: Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học Sinh học THCS

25 3.7K 12
SKKN: Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học Sinh học THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày nay khối lượng tri thức khoa học trên thế giới khám phá ra ngày càng tăng nên trong thời gian nhất định ở trường phổ thông khó có thể cung cấp cho học sinh một kho tàng tri thức khổng lồ mà loài người đã tích luỹ được. Vì vậy nhiệm vụ của người giáo viên ngày nay không những phải cung cấp cho học sinh một vốn tri thức cơ bản mà điều quan trọng là còn phải trang bị cho học sinh khả năng tự làm việc, tự nghiên cứu để tìm hiểu và nắm bắt tri thức. Điều này tất yếu đòi hỏi phải có sự đổi mới trong phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục sao cho người học chiếm lĩnh tri thức trong một thời gian ngắn nhất, bằng con đường nhanh nhất và ứng dụng rộng rãi nhất có thể. Muốn vậy, người giáo viên không chỉ phải nắm vững tri thức mà còn phải biết vạch ra con đường lĩnh hội tri thức tốt nhất cho HS. Nếu chúng ta sử dụng phương pháp “thầy đọc trò chép’’ tóm tắt sách giáo khoa để dạy học thì mục tiêu trên khó có thể đạt được.

SKKN: Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học Sinh học THCS     !"##$% &'!()*%+, /01 /23/"45%&'/ 6758%9%:57&5; /1<;%$.$%/=7=,>8%%:? 5#&;!6@A/BC<1% 9%5@2&D'=< 7B/@2')#$,E%/0< /"F5=/4:57/A D'GH. %I&J@26KLM: NOO#=&$@A.2%##$A, P/,Q""R?<.:<%$! 6@A<B/0@2/;7@A3./I &D''#1%9%5,  Q49%</1!&)#L /1@26@A*;3/I",-1/0@2 6*;/5@A3I")%4", Q%<7A4"#I"ST5"*4 #/7AM8%#I"&%D 8%U-1. 6C@A'/8;.9%,V* &%D)II".59%$#LC @A/, H'7'"*;1<*R%/.# %/86$&<9%.&/T71#=8/A ';W3, /0=7=&&X# LC&,Y&3%. Z SKKN: Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học Sinh học THCS 7B6"5<9%&<*1<;1[,/T\7' "/0:?/5@A"H5! A'&.:<D7B465 @A\,V#8%6@A<\/R'@%%8 A/A&J@26&\/, Q"5@A"T71471 T!&J@26&6(M]6#% I&#;1/9%.C*! $D',HJ@26&6(I/1 $*%13&<^%1*A8%1&0& A*;,-_@#<"`&1UKSử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học sinh học THCSaBI9%.@A 6,   Q;W1)T/8!6@Ab *;<%C,G&53'/ 9%.D',Y9%5@A&X64%/ N&01%<@@A&6(<".,A</1 0&XT#/F6%L%." 5@A/1%<".<7$%(T5, cAB%*3'39%9% $d@AA'3%Cd,cAA' 3%C'9%.A<@A<*! $,>:?5&J@2<'#1%9%5<_6 @A,Q16##6@A ;9%,]6@A;9%&J@2/6 e SKKN: Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học Sinh học THCS %.T/&XI$%&C%&=//0@2' #1%9%5,f%$3#6@A;9%UI #$%'&;38%9%/9%. 0gQA8%1@W$%<@W/C%gP$;I _<;9%&<#::, ]6&J@2&6(@A'46 %'#6@A;9%,>$&J@2]6&J @2&6(@A<675L&=`@ @A".<&6(,H6(#'4.;9% 39%.@A,H6(<".4.5#*7$% `C@;&;/0<%%I&;/0/14 %#@@A;9%5*h9%&<50i,H6(A '!.5%I/73' '9%<&I*/;9%2$,BI =/4';<9%4'@%675<( 9%#$;0,  ! Q;A1/&@C'$%&g-1"4 e3b@#b$%%04/@WA' @%7:II,-173b:*#<2 '<@%*2$<#+%0R4%( "%U&<1%&7[[, j5C&#0/860<F *#,G&#+<#+0 %(,>&&7&J@2"4&6($@W A'@%&/1%, " #$$ %& '($ ) *(* + k SKKN: Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học Sinh học THCS Q9%.@A<A'@A3//A'3 &"F6%LU/!M8%$A'g &.$%MD'<#&5#/: /R3$/R$39%.@A, G&"FD'%(Rb:# $3'.$%8%%(R61%,>/ &Q%6& < AbR7%;l .<*A';9%5<7L%.;@%<C*< !<#8'&A0,G$%T$C *%!3b/0<@#6& 375)% /#$C/:3&/4@;#A 8%1&`C@;7<;.#$.$%/D' %(M#/01%9%5@A&XAg//1 &J@26&6(&XIC/1%9%5, >$&J@26&6(@A& /5=/46.<%I3R6<R7,Q @A/57A4.%#/8$**b5 9%/8<I38/5IC%?<7**I 0/$@%&A3&, E%/0/FL&75 9%/8R7'<5.bD %&, Qm7/Lb`b2#$ @\&6(<0&6(@A*<#1%9%5,n/L. @Lb5`C@;&6(/7b"4 &6(g'@%R&6(,>C'"/1#/%L%5 &C%&=7<#5;3b, o SKKN: Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học Sinh học THCS >$!75b6&6(/#$@p &b7&%U Z, n/%L%&%&<'@%7 .h#$#i$1/2RL< R2, e, q%L%&5C%?, k, G&C*'@%7`@A&6(, o, G&;0&6(, r, G&5%0/89%50,h#$#i s, n/F*$#&6(*`<#*tD, u, n/707!&%/3, ,($ ) *(*-!.& + e,Z,E'&@A&6(3%&J@2&QGVH, e,Z,Z,H6(@Al, M-*@2ZUE9%14b/*Av7ZwHwU  %"p% %"p% % nbhxcixy" Q*A M-*@2eUV%mM7rzHwU MV??-H- MV\7)>-N-H- e,Z,e,H6(   / /-*@2ZUV%A7v7uHsU -79%.@A37 V%A 7E&777  Q779% r SKKN: Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học Sinh học THCS C8%$A'&37  /-*@2eU]LZUG.@A/@%$33M7{KQ3 aHuU ]L@ G.2@ ]L!1 G.@A V6$#`?: Qb$%&C% c%$ Qb$%'L% e,Z,k,H6(@A/:, M-*@2U-:$3&M7ZZHuU 0(12$ 3 4156789 1:$ ;$ 1:$ 1<$= >?(  1 &  $  s SKKN: Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học Sinh học THCS e,Z,o,H6(@A, M-*@2ZUH6(%8%M7ZrH{U M-*@2eUP'9%L`)M7rzHw QC%G! V?Q?V-H- nE^R e,Z,r,H6(@A7$%, M-*@2UH&\/\&NM7sHuU >T$ HH > H& Y*   h&  / (L%i V   %8  @ 71 6_& QA Q71 Q\    Q\  & N M-*@2UQ#37'`6&/7'`6IM7ZZH{ O A B AB O A B AB u SKKN: Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học Sinh học THCS VL&& j'`6 j'`6I MQF1&|T MP(B `6T P ]$ ? Y"# MV'& MP(; V o!  &e7 V.%  b8%M72 M}60% M}6\ M}67C M}6#  ' ]$<?b }6  #  =<  7 C./: P<  $  /8  * &% G~ j. }6#@<7C l ? e,Z,s,H6($,h&6(@A7$%<&6(%<&6(Ci M-*@2UH&T$@%8371U><Q66<jAA<VC 7t&v7ewHwU Q71 >T$@%8 j$%17 Z,j1> e,j1Q66 k,j17AA o,  j1  C    7t & M-*@2UQ.7L3)7'M7osH{U  •  • )7' • • M-*@2/8M7rzHwU { SKKN: Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học Sinh học THCS  7   b€@    e,Zu,cA&6(, M-*@2UH6( H6(U]UG?`G=  xx    nUx • Z UxhZzz‚?i   ,,@2$*(*A37 +*(*B#C$-D1<$#EFGH0 G I0J ,,' HJ@2&6($.. Q'@%L@\&6($1%4 &=<'&C%&=/#$&J@2 #/5*1@%8;W,ET& 57=/R/) 7</./0 /5%D'@%7@A/.'&$&J@2 6@A#1%9%5, w SKKN: Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học Sinh học THCS ƒ'@%#$&J@2&6(b, VZU>65/0&6(75(@\6 55&$%/=7=,]6#$@\ @A47@L%$&9%b/6&6(T @A/&%7., $361%9%5"/.&= '#"%*&A/@%'03 &, M-*@2ZUn/1%&6(!46$/"v 7kZH{, „n-1%"/"6$, „n-%L%&51&U-:316 9%/!, „n-?U17#/:.&;!• M-*@2eU@A753%CUhjwUn…q†]G‡i „n/55/8753%CU n4%7'W&=$<De7A#e 7~,, „n//X&6(U  %C 7ehei Cơ thể Hệ hô hấp Hệ tiêu hóa K; 12L$$<3 Môi trường trong O 2 Thức ăn, nước, muối khoáng Hệ bài tiết CO 2 Phân Nước tiểu, mồ hôi Zz [...]... cho học sinh để các em hiểu và nắm chắc kiến thức đã học một cách hệ thống Như vậy học sinh sẽ dần hoàn thiện kiến thức trong nội dung 15 SKKN: Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học Sinh học THCS chương trình Trong chương trình “ Sinh học THCS giáo viên cũng có thể củng cố hoàn thiện kiến thức cho học sinh bằng phương pháp sơ đồ hoá dạng bảng biểu, sơ đồ câm, sơ đồ điền khuyết - Ví dụ 1: Trong. .. giải pháp thực hiện 3 7 2 Các giải pháp để tổ chức thực hiện 4 8 2.1 Một số dạng sơ đồ chủ yếu sử dung trong sinh học 4 THCS 2.2 Phương pháp và biện pháp sử dụng sơ đồ trong 7 9 sinh học THCS C Kết thúc vấn đề 15 10 I Kết quả nghiên cứu II Những kiến nghị đề xuất 15 15 11 TÀI LIỆU THAM KHẢO 16 12 MỤC LỤC 17 23 SKKN: Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học Sinh học THCS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA... khâu, từng phần của tiết dạy nhằm tạo cho học sinh dể ghi nhớ, dễ dàng móc xích các kiến thức cũ và mới tạo thành một hệ thống kiến thức, đồng thời tạo cho học sinh sự hứng thú với môn học 19 SKKN: Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học Sinh học THCS C KẾT LUẬN I Kết quả nghiên cứu Sau một thời gian tôi áp dụng phương pháp sơ đồ hoá lồng ghép trong các tiết dạy ở Sinh học Trung học cơ sở và theo dõi... / 1999) 21 SKKN: Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học Sinh học THCS 8 TS Đặng Thành Hưng, “Về khái niệm PPDH trong điều kiện đổi mới giáo dục”, T/c Giáo dục số 2 (tháng 4/2001) 22 SKKN: Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học Sinh học THCS MỤC LỤC Trang 1 A Đặt vấn đề 1 2 B Giải quyết vấn đề 1 3 I Cơ sở lý luận 2 4 II Cơ sở thực tiễn 2 5 III Nội dung nghiên cứu 3 6 1 Các giải pháp thực hiện... trường ? + Học sinh : có 4 loại môi trường chủ yếu và kể tên; sau đó giáo viên lập sơ đồ: Đất - không khí ( môi trường trên cạn) Môi trường Nước Trong đất Sinh vật 14 SKKN: Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học Sinh học THCS * Ở mục II “ Các nhân tố sinh thái” + Giáo viên hỏi : Có mấy nhân tố sinh thái + Học sinh: Có 2 nhóm: nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh + Giáo viên vẽ sơ đồ theo học sinh và... phải hướng dẫn học sinh các móc xích trong sơ đồ để học sinh hiểu sơ đồ và tránh nhầm lẫn trong cách học - Ví dụ 1: Cấu tạo tế bào thực vật 11 SKKN: Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học Sinh học THCS + Gv hỏi: Quan sát cấu tạo tế bào thực vật ở hình 7.4 trang 24 SGK Sinh học 6 hãy cho biết tế bào thực vật gồm những thành phần nào? Mỗi thành phần tế bào có chức năng gì? + Học sinh trả lời tế... pháp sơ đồ hóa trong dạy học Sinh học THCS (2) Lập lưới thức ăn đơn giản ở ao hồ có dạng sau: (2) (3) (7) (4) (1) (5) (6) (8) Như vậy sau khi học sinh đã được làm quen với sơ đồ giáo viên có thể yêu cầu lập sơ đồ cho một khái niệm,quy luật, một quá trình hoặc một cơ chế nào đó Tóm lại trong quá trình giảng dạy giáo viên có thể kết hợp hài hoà giữa nhiều phương pháp, có thể sử dụng phương pháp sơ đồ hoá... hình thành sơ đồ hóa Phần dưới là đế Hình trụ dài Phần trên là lổ miệng Hình dạng ngoài Cơ thể có đối xứng tỏa tròn Theo kiểu sâu đo Di chuyển 12 SKKN: Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học Sinh học THCS Theo kiểu lộn đầu - Ví dụ 3: Tiến hóa của bộ xương người so với bộ xương thú - Bài 11 Sinh học 8 + Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát mô hình bộ xương người và bộ xương thú và hình vẽ trong sách... hoặc sơ đồ - Ví dụ 3: Khi dạy xong bài “Đông máu và nguyên tắc truyền máu- Sinh học 8” giáo viên yêu cầu học sinh đánh dấu mũi tên cho đúng để phán ánh mối quan hệ cho và nhận giữa các nhóm máu và giải thích điều đó 17 SKKN: Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học Sinh học THCS A A AB AB O O B B + Qua đó hãy cho biết khi truyền máu cần phải tuân thủ trên những nguyên tắc nào? - Ví dụ 4: khi học. .. Sinh học 9” giáo viên có thể yêu cầu học sinh làm bài tập sau: Điền thông tin đúng thay vào dấu ? để hoàn thiện sơ đồ xác định giới tính ở người P : Gp: ♂(44A+ XY) ? F: x ♀ (44A+ XX) ? ? ? (con gái) ? (con trai) - Ví dụ 5: khi học bài “ Hệ sinh thái – Sinh học 9” giáo viên có thể yêu cầu học sinh làm bài tập sau: (1) Điền vào dấu ? để hoàn thiện sơ đồ Hệ sinh thái ? ? 18 SKKN: Sử dụng phương pháp sơ . 12L$$<3 Môi trường trong O 2 Thức ăn, nước, muối khoáng Hệ bài tiết CO 2 Phân Nước tiểu, mồ hôi Zz SKKN: Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học Sinh học THCS Z7~ hei. /0=7=&&X# LC&,Y&3%. Z SKKN: Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học Sinh học THCS 7B6"5<9%&<*1<;1[,/T7' "/0:?/5@A"H5! A'&.:<D7B465 @A,V#8%6@A</R'@%%8 A/A&J@26&/, Q"5@A"T71471 T!&J@26&6(M]6#% I&#;1/9%.C*! $D',HJ@26&6(I/1 $*%13&<^%1*A8%1&0& A*;,-_@#<"`&1UKSử. THCSaBI9%.@A 6,   Q;W1)T/8!6@Ab *;<%C,G&53'/ 9%.D',Y9%5@A&X64%/ N&01%<@@A&6(<".,A</1 0&XT#/F6%L%." 5@A/1%<".<7$%(T5, cAB%*3'39%9% $d@AA'3%Cd,cAA' 3%C'9%.A<@A<*! $,>:?5&J@2<'#1%9%5<_6 @A,Q16##6@A ;9%,]6@A;9%&J@2/6 e SKKN: Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học Sinh học THCS %.T/&XI$%&C%&=//0@2' #1%9%5,f%$3#6@A;9%UI #$%'&;38%9%/9%. 0gQA8%1@W$%<@W/C%gP$;I _<;9%&<#::, ]6&J@2&6(@A'46 %'#6@A;9%,>$&J@2]6&J @2&6(@A<675L&=`@ @A".<&6(,H6(#'4.;9% 39%.@A,H6(<".4.5#*7$% `C@;&;/0<%%I&;/0/14 %#@@A;9%5*h9%&<50i,H6(A '!.5%I/73' '9%<&I*/;9%2$,BI =/4';<9%4'@%675<( 9%#$;0, 

Ngày đăng: 18/11/2014, 09:36

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • 2.2.1. Sử dụng sơ đồ để hình thành kiến thức mới.

  • I. Kết quả nghiên cứu.

  • II. Kiến nghị đề xuất.

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan