skkn tính hiệu quả của việc ứng dụng cntt vào giảng dạy môn lịch sử ở trường phổ thông

15 1,176 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 14:40

Sáng kin kinh nghim Nm hc 2010 - 2011 I- T VN  Trong thi đi công ngh thông tin hin nay, vic ng dng công ngh thông tin (CNTT) vào ging dy có mt vai trò tích cc: va đi mi phng pháp ging dy, va to hng thú cho hc sinh trong các gi hc, nht là trong gi hc môn Lch s  các trng ph thông. Vi nhng u đim ca vic ng dng CNTT trong các bài ging đã làm cho con đng tip cn ni dung bài hc mt cách nhanh nht và d hiu nht. Tuy vy, nu giáo viên lm dng vic ng dng CNTT hoc s dng thiu hiu qu s mang li nhng kt qu không mong mun, không truyn đt đ lng kin thc trng tâm ca bài hc ti hc sinh. Chính vì vy, vic ng dng CNTT vào các bài ging là mt k thut mà mi giáo viên cn nm và hiu: Áp dng cho tng bài hc, áp dng cho tng mc trong bài hc hay cho tng ni dung kin thc mà  đó cn minh chng kin thc hoc ng dng hiu qu cho các phn có câu hi và đáp án nhanh và đc bit coi bài ging có ng dng CNTT là mt tit dy có s dng phng tin và thit b dy hc ch không phi là mt bài ging có sn, chiu lên bng đ hc sinh chép ni dung kin thc mà  đó giáo viên đã thit k trc. 1. C s lý lun. T nm hc 2008 - 2009 đc chn là "Nm hc đy mnh ng dng công ngh thông tin trong giáo dc” . Sau hai nm thc hin, đn nm hc 2010 – 2011 ngành giáo dc vn đnh hng: tip tc chú trng ng dng CNTT đ đi mi phng pháp dy hc, đi mi kim tra đánh giá và ng dng trong công tác qun lý chuyên môn. i ng giáo viên trong các nhà trng đã nhn thc đc rng: ng dng CNTT đ đi mi phng pháp dy hc, đi mi kim tra đánh giá và ng dng trong công tác qun lý chuyên môn là mt trong nhng hng tích cc nht, hiu qu nht. Song đ ng dng CNTT hiu qu trong ging dy thì công vic đu tiên và quan trng đi vi ngi giáo viên là phi bit thit k mt bài ging đin t (bài ging có ng dng các hiu ng âm thanh, hình nh và các siêu liên kt trong gi dy). Vic s dng các bài ging có ng dng CNTT không nhng thc hin ch đ ca nm hc do Ngành Giáo dc đa ra mà còn góp phn nâng cao cht lng và hiu qu ging dy- góp phn rút ngn quãng đng tip cn ni dung bài ging mt cách ngn gn và d hiu nht. 2. C s thc tin. Vic s dng đúng cách các tit dy có ng dng CNTT có nhng u đim ca nó: i vi giáo viên: Trin khai bài ging và c th hóa ni dung bng các hình nh, âm thanh hoc các siêu liên kt phù hp, chính xác s giúp hc sinh d nhn bit, d hiu. Có nhiu thi gian đ hng dn hc sinh khai thác sâu nhng kin thc trng tâm. Giáo viên thc hin: ng Duy Toi Trung tâm GDTX s 2 TP Lào Cai 1 Sáng kin kinh nghim Nm hc 2010 - 2011 i vi hc sinh: D hiu, d ghi nh và khc sâu kin thc bng nhng hình nh, âm thanh minh chng cho ni dung kin thc. Bt t duy tru tng, đn gin hóa cách tip nhn kin thc. i vi tit hc: Gây hng thú, to không khí sôi ni, hào hng cho hc sinh, tit hc đc h tr các âm thanh, hình nh đng s bt đi nhàm chán, khô khan mà hc lch s thy sng đng hn, gn vi qúa kh hn so vi nhng bài ging thông thng. Tuy vy, vic ng dng CNTT mt cách lm dng, thái quá s mang li nhng tác dng trái chiu: i vi giáo viên lm dng: Coi bài ging có ng dng CNTT là bài ging hoàn toàn hiu qu, không bit cách phi hp vic ng dng CNTT vi bng vit và các phng pháp truyn đt khác. Nu giáo viên dowload ( li dng mng Internet đ ti bài ging v) các bài ging ca đng nghip v, không có s chnh sa đ phù hp vi đi tng hc sinh s làm cho giáo viên mt ch đng trong quá trình thc hin: đôi khi gp rc ri vi nhng hiu ng và liên kt trong bài ging, có th còn gp mt s ni dung kin thc sai To sc  trong công tác son ging và bi dng chuyên môn. i vi hc sinh: Có th dn đn không bit ghi lng kin thc nào (có th ghi tt c các ni dung, có th không ghi kp ni dung hoc cng có th không ghi ni dung nào ) đi vi vic giáo viên lm dng vic ng dng CNTT thay hoàn toàn cho mt bài ging. Có th hc sinh tp trung quan sát các hình nh, các liên kt nên th đng vic khai thác kin thc khi giáo viên hng dn Do đó nu giáo viên s dng và khai thác hp lý tính nng ca bài ging có ng dng CNTT thì s mang li hiu qu tích cc trong cách truyn đt kin thc. 3. Lý do chn đ tài. Xut phát t c s lý lun và c s thc tin trên. Cng nh sau nhiu nm ging dy và s dng các bài ging có ng dng CNTT qua hai c s giáo dc (Trung tâm GDTX Si Ma Cai và Trung tâm GDTX s 2 TP Lào Cai) vi nhiu đi tng hc sinh khác nhau, tôi đã thy đc tính hiu qu trong vic ng dng CNTT trong các tit ging. Vì vy, trong nm hc 2010 -2011, đc s ch đo ca Ban Giám hiu nhà trng và đc thù ca b môn Lch s (vic ging dy các bài ging có s dng CNTT vào các tit ging) mang li nhng hiu qu cao hn so vi phng pháp c (phng pháp thuyt ging), tôi đã mnh dn nghiên cu chuyên đ "Tính hiu qu trong vic ng dng CNTT vào ging dy môn Lch s" làm đ tài cho sáng kin kinh nghim ca mình. Giáo viên thc hin: ng Duy Toi Trung tâm GDTX s 2 TP Lào Cai 2 Sáng kin kinh nghim Nm hc 2010 - 2011 4. Phm vi đ tài. c áp dng và kim nghim trong 02 c s giáo dc: Trung tâm GDTX Si Ma Cai và Trung tâm GDTX s 2 TP Lào Cai. c áp dng và kim nghim cho các lp hc thuc bc hc THPT và vi nhiu đi tng khác nhau: hc sinh là ngi dân tc thiu s, hc sinh có t duy, nhn thc nhanh, có hc sinh t duy nhn thc chm và yu. 5. B cc đ tài.  tài đc b cc gm 3 phn: M đu; Ni dung; Kt lun 6. Phng pháp nghiên cu.  tài đc thc hin da trên phng pháp nghiên cu: Thc tin son ging bài hc có ng dng CNTT vào các đi tng, phng pháp thng kê, so sánh đi chiu, kim nghim bng hai đi tng: Tit ging có ng dng CNTT và tit ging không có ng dng CNTT, phiu thm dò ý kin hc sinh. II. NI DUNG 1. iu kin thc hin. i vi c s giáo dc: đc trang b các trang thit b có th ng dng CNTT vào các tit ging nh: Máy vi tính, máy chiu Projecter, loa i vi giáo viên: Bit s dng vi tính và khai thác hiu qu các phn mm ng dng: Power Point, Violet i vi bài ging: Bài ging cn nhng hình nh, âm thanh đ minh chng: Bài ging v Xã hi nguyên thy, các cuc chin tranh, các bn tuyên ngôn, li kêu gi, các bài có ni dung so sánh, đi chiu, tng thut s kin 2. Cách thc tin hành. 2.1. S dng phn mm đn gin đ son ging: Phn mm Power Point, Violet.  thit k bài ging đin t trong dy hc các b môn  trng ph thông, giáo viên có th chn la nhiu phn mm khác nhau nh: Flash, PowerPoint, Violet (ting Vit)… kt hp vi các phn mm h tr khác. Tuy nhiên, xut phát t đc trng, yêu cu ca b môn lch s cng nh kh nng tip cn ca giáo viên, vic la chn phn mm PowerPoint qua thc t s dng đã khng đnh đc u th so vi các phn mm khác. PowerPoint là phn mm đ ha din hình có trong b Microsoft Office. Phn mm PowerPoint hu nh đã hin din sn trong hu ht máy tính ca ngi s dng và giao din ca nó cng rt quen thuc khi phn ln giáo viên bit s dng Word đ đánh vn bn. Phn mm Powerpoint có th đáp ng tt nhiu yêu cu khác nhau trong dy hc lch s  trng ph thông: t vic xây dng bài ging, truyn đt kin thc mi, cho đn khâu cng c, ôn tp, s kt, tng kt, kim tra đánh giá và c hot đng ngoi khóa. Giáo viên phi nm đc cách thc son ging, s dng các hiu ng, liên kt và tính nng ca phn mm. Giáo viên thc hin: ng Duy Toi Trung tâm GDTX s 2 TP Lào Cai 3 Sáng kin kinh nghim Nm hc 2010 - 2011 2.2. Khai thác Internet. Vi tính nng ca Internet chc hn tt c mi ngi đu bit. Vì vy trong thi đi ngày nay Internet là công c h tr cho mi ngi khai thác các chc nng: tìm kim, s dng. Giáo viên có th vào Internet đ tìm kim t liu liên quan đn bài ging 2.3.Cách thc xác đnh mc tiêu v kin thc và k nng ca bài hc. La chn các hình nh minh ha và thit k bài son phù hp. Bc 1: Xác đnh đc mc tiêu bài hc: Trc tiên giáo viên phi xác đnh đc nhng yêu cu ca kin thc, k nng ca bài hc. Cn bám sát tài liu: Chun kin thc k nng ca b môn, SGK và trình đ nhn bit ca hc sinh đ thit k bài ging phù hp: đáp ng đc c nhng mc tiêu yêu cu và phù hp vi đi tng hc sinh. Bc 2: Thit k ni dung bài hc: Sau khi giáo viên xác đnh đc mc tiêu bài hc, vic thit k bài hc là bc quan trng đ truyn đt kin thc cho hc sinh: bài hc gm các bc tin hành nh th nào? Phn nào cn ging gii, phn nào cn đa hình nh liên h, minh chng, phn nào đ cht kin thc Bc 3: Chun b các hình nh, hiu ng phù hp vi ni dung và kin thc đã đ ra ti mc tiêu. Bc 4: Thit k bài ging phù hp vi cách la chn slide, hình nh, các hiu ng phù hp vi ni dung. c bit vic đa ra các câu hi phù hp vi hình nh minh ha và ni dung kin thc cn khai thác là mt điu kin quan trng đ đnh hng hc sinh khai thác và tip cn đúng kin thc. Nh vy s rút ngn thi gian đ khai thác các ni dung tip theo. Bc 5: Kim tra bài ging, đc bit cn kim tra các hiu ng, các liên kt ca các hình nh, ni dung đã xây dng đ tránh gây ra hin tng: các hình nh hoc hiu ng không có hiu qu, b chng chéo, xut hin không đúng mc đích Bc 6: óng gói bài ging. Bài ging cn đc đóng gói c phn ni dung các slide và các d liu hình nh, âm thanh đi cùng mt gói đ tránh hin tng mt các liên kt khi kt ni hoc trình chiu minh ha. 2.4. Quá trình thc hin ging dy. a. La chn ni dung đ ng dng CNTT phù hp. Giáo viên cn phi la chn nghiêm túc ni dung bài hc, phn kin thc có th áp dng và khai thác hiu qu tính nng ca CNTT đ mang li hiu qu bài ging. Ví d: lp 10: vi bài ging: Xã hi Nguyên thy Giáo viên s dng các hình nh đ minh chng nh: Vn c, công c lao đng thi tin s, đi sng by ngi Giáo viên thc hin: ng Duy Toi Trung tâm GDTX s 2 TP Lào Cai 4 Sáng kin kinh nghim Nm hc 2010 - 2011 H1: Vn c H2: Cnh đi sn (hp tác kim sng) H3: Các công c đá Hoc bài Xã hi nc Pháp trc nm 1789 gm 3 đng cp: Phân tích quyn li, đa v và cuc sng ca các đng cp trong xã hi Pháp và phân tích nhng đc đim v kinh t, quan h bóc lt và mâu thun trong xã hi Pháp. T đó ch ra cho nhng hc sinh thy đc mc đích và khát khao làm cách mng ca đng cp th 3. Giáo viên thc hin: ng Duy Toi Trung tâm GDTX s 2 TP Lào Cai 5 Sáng kin kinh nghim Nm hc 2010 - 2011 Hoc: chng trình bài lp 11 Chng trình khai thác thuc đa ln th nht ca thc dân Pháp và Minh ha cho d  nc ta nhng chuyn bin v xã hi Vit Nam in tích thc dân Pháp cp đot rung đt Trung tâm GDTX s 2 TP Lào Cai 6 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 1890 1900 1910 1912 C nc (10.900 ha) C nc (301.000 ha) Nam Kì (1.528.000 ha) Bc Kì (470.000 ha) ha Giáo viên thc hin: ng Duy Toi Sáng kin kinh nghim Nm hc 2010 - 2011  so sánh nhng bin đi v h tng c s (đng giao thông)  nc ta sau ay Ni dung Cách mng Tháng Tám thành công và nc Vit Nam Dân c c Tuyên ngôn đc lp chin dch trong cuc kháng y. là phng tin, đ dùng dy hc, Giáo viên s dng hp lý ni dung, kin thc trng tâm đ ghi bng vi p lý đ dn dt vào bài. có hiu qu trong ni dung s dng. chng trình khai thác thuc đa. Trung tâm GDTX s 2 TP Lào Cai 7 ng b  Vit Nam ng giao thông  XX đn gia TK XIX  Vit Nam đn đu TK H h cng hòa ra đi: S dng li Bác H đ Hoc s dng hiu ng, video din bin các chin chng Pháp và chng M. b. Cách thc tin hành trong tit d S dng bài ging có ng dng CNTT ch không bin bài ging có ng dng CNTT hoàn toàn làm tin trình ging dy. vic minh ha các hiu ng, các hình nh, video Giáo viên dùng hình nh, video, đt câu hi h Hng dn hc sinh khai thác vic ng dng nhng hình nh, video… đ Giáo viên thc hin: ng Duy Toi Sáng kin kinh nghim Nm hc 2010 - 2011 Quan tâm ti nhiu đi tng hc sinh: nht là đi tng hc sinh Trung bình tr xung đ đt câu hi, yêu c u gii thích bc tranh, hình nh… áp bc ng áp bc  hi và nhim v ca cách ng? ng trên cùng: T bn Pháp ( đi din cho tng lp thng tr cao nht) ng, hào lý, tay sai  làng xã ( đi din  cc vi tng lp tay sai. ai giành quyn t do, dân ch ( giành rung đt cho dân cày) Giáo viên phi cht đc kin thc, hàm ý và ni dung ca bc tranh, hình nh hoc các hiu ng minh ha Ví d: Vi hình nh: Bc tranh 3 tng Bc 1: Giáo viên s dng tranh, gii thích: Mô t các t Vit Nam trong xã hi thuc đa na phong kin. Bc 2: t câu hi nhn bit: Em mô t các tng áp bc trong bc tranh? T đó ch ra nhng mâu thun trong xã m Hc sinh phi gii thích đc: T Tng th 2,3: Quan li đa ph cho tng lp phong kin tay sai) ra sc v vét, bóc lt tng lp nhân dân lao đng đ va đúc vào túi mình và va cng np lên trên (hình nh tng lp tay sai cng np tin bc…) å có cuc sng sung sng v th xác ( to béo) Tng lp di cùng: nhân dân lao đng kh cc (gy gò, m yu…) b bóc lt nng n v su thu. Mâu thun trong xã hi: 2 Mâu thun: c dân tc Vit Nam vi thc dân Pháp và nông dân lao đng kh Nhim v ca cách mng: C dân tc Vit Nam cùng đoàn kt đánh thc dân Pháp giành đc lp cho dân tc, đánh đ bè l tay s Giáo viên thc hin: ng Duy Toi Trung tâm GDTX s 2 TP Lào Cai 8 Sáng kin kinh nghim Nm hc 2010 - 2011 Hoc giáo viên s dng bc tranh nói v cuc sng ca giai cp công nhân Vit Nam đu TKXX. Tình cnh giai cp công nhân t Nam đu TK Hoc vi bc tranh Ba tng áp bc trong xã hi Pháp trc nm 1789  ra ba đng cp trong xã hi Pháp. Quyn li ca tng đng cp? n: Tng l, Quý tc là đng cp bóc l n đng cp th 3). bc bi 2 đng cp trên, chu nhiu tô thu nng n đng thi còn phi chu nn vay nng lãi bi nhng kh c. Vi XX Giáo viên hng dn hc sinh tìm hiu: Ch Hc sinh ch ngay đc: hai đng cp trê t, đè đu, ci c ngi nông dân ( đi di ng cp th 3 (ngi nông dân phi cõng trên lng 2 tng áp bc) b áp Giáo viên thc hin: ng Duy Toi Trung tâm GDTX s 2 TP Lào Cai 9 Sáng kin kinh nghim Nm hc 2010 - 2011 Chic cuc: biu hin cho nn nông nghip lc hu. Nhng thú vt  phía di chân ngi nông dân: biu hin cho s mt mát c ng nhng kin thc trng tâm. hi gian và tránh lon hình nh vi kin thc. oàn toàn cho b oc s dng trang Power Point đy p ch đ hng dn hc sinh g in tng g có s dng các thit b h tr và phn cht lng hc sinh ca 02 lp ging nhau. a mùa màng, nhà nc không còn quan tâm ti nn kinh t nông nghip và đi sng ngi nông dân. Bc 3: Cht kin thc và ghi b * Lu ý: Giáo viên nên s dng hình nh hp lý vi phn kin thc cn truyn đt, tránh s dng nhiu hình nh đ minh ha cho mt phn kin thc cn truyn đt đ tit kim đc t Giáo viên không nên s dng trang Power Point đ thay th h ng vit. H hi chép (s quay tr li phng pháp đc chép, hoc mt s hc sinh ghi chm s b mt kin thc khi giáo viên chuyn trang slide). Màu nn ca slide vi màu ch cn có đ tng phn cao đ tránh h không rõ hình nh cn truyn đt. Tránh s dng trn gói bài ging ca ngi khác đ làm ch kin thc, ni dung phù hp vi đi tng hc sinh. 3. Kim nghim tính hiu qu. Sau khi kt thúc bài ging  02 lp vi hai phng pháp khác nhau: phng pháp thuyt trình, dy hc khôn g pháp s dng các thit b h tr ca CNTT, giáo viên tin hành kim nghim tính hiu qu nh sau. i tng kim nghim: c bn Cách thc kim nghim: Cách 1 : Kim nghim bng cách ra bài tp (Bài tp kim tra nhanh sau khi tit hc kt thúc) i vi bài hc: Cách mng T sn Pháp (tit 1) Câu hi: K tên các đng a tng đng cp? cp trong xã hi trc nm 1789 và nêu cuc sng c chuyn bin v kinh t, xã hi Vit Nam cui TK XIX đ : i vi bài hc: Chng trình khai thác thuc đa ln th nht ca thc dân Pháp và nhng u TK XX. Câu hi: Sau chng trình khai thác thuc đa ln 1 ca thc dân Pháp  Vit Nam, đn đu TKXX Xã hi Vit Nam gm các tng lp, giai cp nào? Nêu cuc sng ca giai cp công nhân và tng lp nông dân? Giáo viên thc hin: ng Duy Toi Trung tâm GDTX s 2 TP Lào Cai 10 [...]... ng CNTT vào d y h c, cùng v i quá trình trao i chuyên môn v i ng nghi p tôi ã t rút ra m t s k t lu n v quá trình so n gi ng môn L ch s có ng d ng CNTT nh sau: u i m H u h t i ng giáo viên ã ti p thu và v n d ng cách th c và ph ng pháp i m i trong gi ng d y và ki m tra ánh giá h c sinh theo xu h ng hi n i hóa: các ti t d y có ng d ng CNTT ngày càng ph bi n trong các ti t d y C n tích c c ng d ng CNTT. .. bài d y c a b môn nâng cao ch t l ng gi ng d y vì các gi d y có ng d ng CNTT s gây h ng thú cho h c sinh sinh h c t p, kích thích kh n ng và t duy sáng t o, kh c sâu ki n th c thông qua h th ng các kênh hình H i t các i u ki n trên ã thúc y vi c ng d ng CNTT vào gi ng d y nâng cao ch t l ng d y h c và qu n lý, giáo d c h c sinh toàn di n Tuy v y, trong quá trình và phong trào ng d ng CNTT vào gi ng d... viên s d ng các bài gi ng có ng d ng CNTT phù h p v i n i dung i t ng h c sinh Giáo viên th ng xuyên nâng cao trình chuyên môn, nghi p v áp ng yêu c u c a ngành và xã h i ra trong công tác giáo d c toàn di n h c sinh Giáo viên ch ng b i d ng, nâng cao trình tin h c, th ng xuyên trao i h c h i chuyên môn, trình tin h c v i ng nghi p có nh ng ph ng pháp d y các bài h c môn L ch s phù h p v i i t ng và m... trên 8 t ng lên å Bài gi ng có ng d ng CNTT mang l i hi u qu h n Cách 2: Ki m nghi m b ng cách a ra phi u th m dò: PHI U TH M DÒ NHU C U H C B MÔN L CH S Có Không Ti t h c có s d ng tranh nh, video i kèm H c trình chi u d hi u, d nh H c trình chi u ít ph i chép bài H c trình chi u it ph i t Ti t h c h c sinh ng t ng c t khai thác theo SGK * Ghi chú: h c sinh tích vào ô vuông n u ng ý K t qu : Ti n hành... 30% 70% K t lu n: và các H c sinh có h ng thú và nhu c u khi h c các ti t h c có ng d ng CNTT dùng a ph ng ti n Qua các ti t h c: d kh c sâu ki n th c, m t ít th i gian truy n gi i thích i và K t qu gi d y có ng d ng CNTT và các thi t b a ph ng ti n mang l i hi u qu cao h n so v i ph ng pháp d y h c không có ng dung CNTT và các thi t b h tr Giáo viên th c hi n: ng Duy To i 12 Trung tâm GDTX s 2 TP Lào... Trung tâm GDTX s 2 TP Lào Cai Sáng ki n kinh nghi m N m h c 2010 - 2011 III-K T LU N Hi n nay nh ng thành t u c a công ngh thông tin c áp d ng ngày m t r ng rãi trong công tác d y h c T i các tr ng ph thông c trang b khá y trang thi t b ph c v cho công tác gi ng d y và qu n lý nh : máy tính, máy chi u Projecter, c k t n i Internet… nâng cao ch t l ng d y và h c Nhà n c và các c quan, ban ngành quan tâm... các bài h c môn L ch s phù h p v i i t ng và m c tiêu c a bài h c Giáo viên c n nghiêm túc trong quá trình so n, gi ng các bài gi ng có ng d ng CNTT vào các ti t Không l m d ng bài gi ng trình chi u gi ng d y, trong quá trình gi ng d y có ng d ng bài gi ng CNTT c n linh ho t k t h p các hình nh, video, các hi u ng phù h p, k t h p b ng vi t v i bài gi ng phù h p th hi n khoa h c ki n th c tr ng tâm... thu t s ki n nên s d ng vi c ng d ng CNTT vào gi ng d y s mang l i hi u qu cao Ng i th c hi n ng Duy To i Giáo viên th c hi n: ng Duy To i 14 Trung tâm GDTX s 2 TP Lào Cai Sáng ki n kinh nghi m N m h c 2010 - 2011 TÀI LI U THAM KH O 1 Lê M u Hãn, ic ng l ch s Vi t Nam, t p 3, Nxb GD, H.2000 2 Nguy n Th Côi, Kênh hình trong d y h c l ch s HQG Hà N i, H 2000 tr ng ph thông, Nxb dùng tr c quan trong d y... t ch t cho giáo d c, S GD& T, các Phòng GD& T th ng xuyên m các l p t p hu n, nâng cao trình , k n ng s d ng các thi t b d y h c hi n i.cho giáo viên Do cách th c ào t o và kh n ng h c h i, ng d ng CNTT vào gi ng d y, i ng giáo viên ngày càng cao Nhi u giáo viên có tinh th n ham h c h i: h c t các ch ng trình gi ng d y, h c t ng nghi p v cách th c s d ng các ph n m m ng d ng d y h c: Power Point, Violet,... cách toàn v n, không có s ch nh s a, thay i c i m và i u ki n t i nhà tr ng c a mình Còn b ph n giáo viên l m d ng vi c s d ng các bài gi ng có ng d ng trình chi u thay cho vi c trình bày b ng và ch có tính ch t: giáo viên ng i c l i nh ng dòng ch hi n trên các trang slide r i h ng d n h c sinh chép theo M t b ph n giáo viên ch a h ng d n c th cho h c sinh tham gia gi h c úng ph ng pháp, thi u bao quát . ging có ng dng CNTT vào dy hc, cùng vi quá trình trao đi chuyên môn vi đng nghip tôi đã t rút ra mt s kt lun v quá trình son ging môn Lch s có ng dng CNTT nh sau: u. (phng pháp thuyt ging), tôi đã mnh dn nghiên cu chuyên đ " ;Tính hiu qu trong vic ng dng CNTT vào ging dy môn Lch s" làm đ tài cho sáng kin kinh nghim ca mình. Giáo. hc có ng dng CNTT vào các đi tng, phng pháp thng kê, so sánh đi chiu, kim nghim bng hai đi tng: Tit ging có ng dng CNTT và tit ging không có ng dng CNTT, phiu thm
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn tính hiệu quả của việc ứng dụng cntt vào giảng dạy môn lịch sử ở trường phổ thông, skkn tính hiệu quả của việc ứng dụng cntt vào giảng dạy môn lịch sử ở trường phổ thông, skkn tính hiệu quả của việc ứng dụng cntt vào giảng dạy môn lịch sử ở trường phổ thông

Từ khóa liên quan