skkn tính hiệu quả của việc ứng dụng cntt vào giảng dạy môn lịch sử ở trường phổ thông

15 1.3K 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 14:40

Sáng kin kinh nghim Nm hc 2010 - 2011 I- T VN  Trong thi đi công ngh thông tin hin nay, vic ng dng công ngh thông tin (CNTT) vào ging dy có mt vai trò tích cc: va đi mi phng pháp ging dy, va to hng thú cho hc sinh trong các gi hc, nht là trong gi hc môn Lch s  các trng ph thông. Vi nhng u đim ca vic ng dng CNTT trong các bài ging đã làm cho con đng tip cn ni dung bài hc mt cách nhanh nht và d hiu nht. Tuy vy, nu giáo viên lm dng vic ng dng CNTT hoc s dng thiu hiu qu s mang li nhng kt qu không mong mun, không truyn đt đ lng kin thc trng tâm ca bài hc ti hc sinh. Chính vì vy, vic ng dng CNTT vào các bài ging là mt k thut mà mi giáo viên cn nm và hiu: Áp dng cho tng bài hc, áp dng cho tng mc trong bài hc hay cho tng ni dung kin thc mà  đó cn minh chng kin thc hoc ng dng hiu qu cho các phn có câu hi và đáp án nhanh và đc bit coi bài ging có ng dng CNTT là mt tit dy có s dng phng tin và thit b dy hc ch không phi là mt bài ging có sn, chiu lên bng đ hc sinh chép ni dung kin thc mà  đó giáo viên đã thit k trc. 1. C s lý lun. T nm hc 2008 - 2009 đc chn là "Nm hc đy mnh ng dng công ngh thông tin trong giáo dc” . Sau hai nm thc hin, đn nm hc 2010 – 2011 ngành giáo dc vn đnh hng: tip tc chú trng ng dng CNTT đ đi mi phng pháp dy hc, đi mi kim tra đánh giá và ng dng trong công tác qun lý chuyên môn. i ng giáo viên trong các nhà trng đã nhn thc đc rng: ng dng CNTT đ đi mi phng pháp dy hc, đi mi kim tra đánh giá và ng dng trong công tác qun lý chuyên môn là mt trong nhng hng tích cc nht, hiu qu nht. Song đ ng dng CNTT hiu qu trong ging dy thì công vic đu tiên và quan trng đi vi ngi giáo viên là phi bit thit k mt bài ging đin t (bài ging có ng dng các hiu ng âm thanh, hình nh và các siêu liên kt trong gi dy). Vic s dng các bài ging có ng dng CNTT không nhng thc hin ch đ ca nm hc do Ngành Giáo dc đa ra mà còn góp phn nâng cao cht lng và hiu qu ging dy- góp phn rút ngn quãng đng tip cn ni dung bài ging mt cách ngn gn và d hiu nht. 2. C s thc tin. Vic s dng đúng cách các tit dy có ng dng CNTT có nhng u đim ca nó: i vi giáo viên: Trin khai bài ging và c th hóa ni dung bng các hình nh, âm thanh hoc các siêu liên kt phù hp, chính xác s giúp hc sinh d nhn bit, d hiu. Có nhiu thi gian đ hng dn hc sinh khai thác sâu nhng kin thc trng tâm. Giáo viên thc hin: ng Duy Toi Trung tâm GDTX s 2 TP Lào Cai 1 Sáng kin kinh nghim Nm hc 2010 - 2011 i vi hc sinh: D hiu, d ghi nh và khc sâu kin thc bng nhng hình nh, âm thanh minh chng cho ni dung kin thc. Bt t duy tru tng, đn gin hóa cách tip nhn kin thc. i vi tit hc: Gây hng thú, to không khí sôi ni, hào hng cho hc sinh, tit hc đc h tr các âm thanh, hình nh đng s bt đi nhàm chán, khô khan mà hc lch s thy sng đng hn, gn vi qúa kh hn so vi nhng bài ging thông thng. Tuy vy, vic ng dng CNTT mt cách lm dng, thái quá s mang li nhng tác dng trái chiu: i vi giáo viên lm dng: Coi bài ging có ng dng CNTT là bài ging hoàn toàn hiu qu, không bit cách phi hp vic ng dng CNTT vi bng vit và các phng pháp truyn đt khác. Nu giáo viên dowload ( li dng mng Internet đ ti bài ging v) các bài ging ca đng nghip v, không có s chnh sa đ phù hp vi đi tng hc sinh s làm cho giáo viên mt ch đng trong quá trình thc hin: đôi khi gp rc ri vi nhng hiu ng và liên kt trong bài ging, có th còn gp mt s ni dung kin thc sai To sc  trong công tác son ging và bi dng chuyên môn. i vi hc sinh: Có th dn đn không bit ghi lng kin thc nào (có th ghi tt c các ni dung, có th không ghi kp ni dung hoc cng có th không ghi ni dung nào ) đi vi vic giáo viên lm dng vic ng dng CNTT thay hoàn toàn cho mt bài ging. Có th hc sinh tp trung quan sát các hình nh, các liên kt nên th đng vic khai thác kin thc khi giáo viên hng dn Do đó nu giáo viên s dng và khai thác hp lý tính nng ca bài ging có ng dng CNTT thì s mang li hiu qu tích cc trong cách truyn đt kin thc. 3. Lý do chn đ tài. Xut phát t c s lý lun và c s thc tin trên. Cng nh sau nhiu nm ging dy và s dng các bài ging có ng dng CNTT qua hai c s giáo dc (Trung tâm GDTX Si Ma Cai và Trung tâm GDTX s 2 TP Lào Cai) vi nhiu đi tng hc sinh khác nhau, tôi đã thy đc tính hiu qu trong vic ng dng CNTT trong các tit ging. Vì vy, trong nm hc 2010 -2011, đc s ch đo ca Ban Giám hiu nhà trng và đc thù ca b môn Lch s (vic ging dy các bài ging có s dng CNTT vào các tit ging) mang li nhng hiu qu cao hn so vi phng pháp c (phng pháp thuyt ging), tôi đã mnh dn nghiên cu chuyên đ "Tính hiu qu trong vic ng dng CNTT vào ging dy môn Lch s" làm đ tài cho sáng kin kinh nghim ca mình. Giáo viên thc hin: ng Duy Toi Trung tâm GDTX s 2 TP Lào Cai 2 Sáng kin kinh nghim Nm hc 2010 - 2011 4. Phm vi đ tài. c áp dng và kim nghim trong 02 c s giáo dc: Trung tâm GDTX Si Ma Cai và Trung tâm GDTX s 2 TP Lào Cai. c áp dng và kim nghim cho các lp hc thuc bc hc THPT và vi nhiu đi tng khác nhau: hc sinh là ngi dân tc thiu s, hc sinh có t duy, nhn thc nhanh, có hc sinh t duy nhn thc chm và yu. 5. B cc đ tài.  tài đc b cc gm 3 phn: M đu; Ni dung; Kt lun 6. Phng pháp nghiên cu.  tài đc thc hin da trên phng pháp nghiên cu: Thc tin son ging bài hc có ng dng CNTT vào các đi tng, phng pháp thng kê, so sánh đi chiu, kim nghim bng hai đi tng: Tit ging có ng dng CNTT và tit ging không có ng dng CNTT, phiu thm dò ý kin hc sinh. II. NI DUNG 1. iu kin thc hin. i vi c s giáo dc: đc trang b các trang thit b có th ng dng CNTT vào các tit ging nh: Máy vi tính, máy chiu Projecter, loa i vi giáo viên: Bit s dng vi tính và khai thác hiu qu các phn mm ng dng: Power Point, Violet i vi bài ging: Bài ging cn nhng hình nh, âm thanh đ minh chng: Bài ging v Xã hi nguyên thy, các cuc chin tranh, các bn tuyên ngôn, li kêu gi, các bài có ni dung so sánh, đi chiu, tng thut s kin 2. Cách thc tin hành. 2.1. S dng phn mm đn gin đ son ging: Phn mm Power Point, Violet.  thit k bài ging đin t trong dy hc các b môn  trng ph thông, giáo viên có th chn la nhiu phn mm khác nhau nh: Flash, PowerPoint, Violet (ting Vit)… kt hp vi các phn mm h tr khác. Tuy nhiên, xut phát t đc trng, yêu cu ca b môn lch s cng nh kh nng tip cn ca giáo viên, vic la chn phn mm PowerPoint qua thc t s dng đã khng đnh đc u th so vi các phn mm khác. PowerPoint là phn mm đ ha din hình có trong b Microsoft Office. Phn mm PowerPoint hu nh đã hin din sn trong hu ht máy tính ca ngi s dng và giao din ca nó cng rt quen thuc khi phn ln giáo viên bit s dng Word đ đánh vn bn. Phn mm Powerpoint có th đáp ng tt nhiu yêu cu khác nhau trong dy hc lch s  trng ph thông: t vic xây dng bài ging, truyn đt kin thc mi, cho đn khâu cng c, ôn tp, s kt, tng kt, kim tra đánh giá và c hot đng ngoi khóa. Giáo viên phi nm đc cách thc son ging, s dng các hiu ng, liên kt và tính nng ca phn mm. Giáo viên thc hin: ng Duy Toi Trung tâm GDTX s 2 TP Lào Cai 3 Sáng kin kinh nghim Nm hc 2010 - 2011 2.2. Khai thác Internet. Vi tính nng ca Internet chc hn tt c mi ngi đu bit. Vì vy trong thi đi ngày nay Internet là công c h tr cho mi ngi khai thác các chc nng: tìm kim, s dng. Giáo viên có th vào Internet đ tìm kim t liu liên quan đn bài ging 2.3.Cách thc xác đnh mc tiêu v kin thc và k nng ca bài hc. La chn các hình nh minh ha và thit k bài son phù hp. Bc 1: Xác đnh đc mc tiêu bài hc: Trc tiên giáo viên phi xác đnh đc nhng yêu cu ca kin thc, k nng ca bài hc. Cn bám sát tài liu: Chun kin thc k nng ca b môn, SGK và trình đ nhn bit ca hc sinh đ thit k bài ging phù hp: đáp ng đc c nhng mc tiêu yêu cu và phù hp vi đi tng hc sinh. Bc 2: Thit k ni dung bài hc: Sau khi giáo viên xác đnh đc mc tiêu bài hc, vic thit k bài hc là bc quan trng đ truyn đt kin thc cho hc sinh: bài hc gm các bc tin hành nh th nào? Phn nào cn ging gii, phn nào cn đa hình nh liên h, minh chng, phn nào đ cht kin thc Bc 3: Chun b các hình nh, hiu ng phù hp vi ni dung và kin thc đã đ ra ti mc tiêu. Bc 4: Thit k bài ging phù hp vi cách la chn slide, hình nh, các hiu ng phù hp vi ni dung. c bit vic đa ra các câu hi phù hp vi hình nh minh ha và ni dung kin thc cn khai thác là mt điu kin quan trng đ đnh hng hc sinh khai thác và tip cn đúng kin thc. Nh vy s rút ngn thi gian đ khai thác các ni dung tip theo. Bc 5: Kim tra bài ging, đc bit cn kim tra các hiu ng, các liên kt ca các hình nh, ni dung đã xây dng đ tránh gây ra hin tng: các hình nh hoc hiu ng không có hiu qu, b chng chéo, xut hin không đúng mc đích Bc 6: óng gói bài ging. Bài ging cn đc đóng gói c phn ni dung các slide và các d liu hình nh, âm thanh đi cùng mt gói đ tránh hin tng mt các liên kt khi kt ni hoc trình chiu minh ha. 2.4. Quá trình thc hin ging dy. a. La chn ni dung đ ng dng CNTT phù hp. Giáo viên cn phi la chn nghiêm túc ni dung bài hc, phn kin thc có th áp dng và khai thác hiu qu tính nng ca CNTT đ mang li hiu qu bài ging. Ví d: lp 10: vi bài ging: Xã hi Nguyên thy Giáo viên s dng các hình nh đ minh chng nh: Vn c, công c lao đng thi tin s, đi sng by ngi Giáo viên thc hin: ng Duy Toi Trung tâm GDTX s 2 TP Lào Cai 4 Sáng kin kinh nghim Nm hc 2010 - 2011 H1: Vn c H2: Cnh đi sn (hp tác kim sng) H3: Các công c đá Hoc bài Xã hi nc Pháp trc nm 1789 gm 3 đng cp: Phân tích quyn li, đa v và cuc sng ca các đng cp trong xã hi Pháp và phân tích nhng đc đim v kinh t, quan h bóc lt và mâu thun trong xã hi Pháp. T đó ch ra cho nhng hc sinh thy đc mc đích và khát khao làm cách mng ca đng cp th 3. Giáo viên thc hin: ng Duy Toi Trung tâm GDTX s 2 TP Lào Cai 5 Sáng kin kinh nghim Nm hc 2010 - 2011 Hoc: chng trình bài lp 11 Chng trình khai thác thuc đa ln th nht ca thc dân Pháp và Minh ha cho d  nc ta nhng chuyn bin v xã hi Vit Nam in tích thc dân Pháp cp đot rung đt Trung tâm GDTX s 2 TP Lào Cai 6 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 1890 1900 1910 1912 C nc (10.900 ha) C nc (301.000 ha) Nam Kì (1.528.000 ha) Bc Kì (470.000 ha) ha Giáo viên thc hin: ng Duy Toi Sáng kin kinh nghim Nm hc 2010 - 2011  so sánh nhng bin đi v h tng c s (đng giao thông)  nc ta sau ay Ni dung Cách mng Tháng Tám thành công và nc Vit Nam Dân c c Tuyên ngôn đc lp chin dch trong cuc kháng y. là phng tin, đ dùng dy hc, Giáo viên s dng hp lý ni dung, kin thc trng tâm đ ghi bng vi p lý đ dn dt vào bài. có hiu qu trong ni dung s dng. chng trình khai thác thuc đa. Trung tâm GDTX s 2 TP Lào Cai 7 ng b  Vit Nam ng giao thông  XX đn gia TK XIX  Vit Nam đn đu TK H h cng hòa ra đi: S dng li Bác H đ Hoc s dng hiu ng, video din bin các chin chng Pháp và chng M. b. Cách thc tin hành trong tit d S dng bài ging có ng dng CNTT ch không bin bài ging có ng dng CNTT hoàn toàn làm tin trình ging dy. vic minh ha các hiu ng, các hình nh, video Giáo viên dùng hình nh, video, đt câu hi h Hng dn hc sinh khai thác vic ng dng nhng hình nh, video… đ Giáo viên thc hin: ng Duy Toi Sáng kin kinh nghim Nm hc 2010 - 2011 Quan tâm ti nhiu đi tng hc sinh: nht là đi tng hc sinh Trung bình tr xung đ đt câu hi, yêu c u gii thích bc tranh, hình nh… áp bc ng áp bc  hi và nhim v ca cách ng? ng trên cùng: T bn Pháp ( đi din cho tng lp thng tr cao nht) ng, hào lý, tay sai  làng xã ( đi din  cc vi tng lp tay sai. ai giành quyn t do, dân ch ( giành rung đt cho dân cày) Giáo viên phi cht đc kin thc, hàm ý và ni dung ca bc tranh, hình nh hoc các hiu ng minh ha Ví d: Vi hình nh: Bc tranh 3 tng Bc 1: Giáo viên s dng tranh, gii thích: Mô t các t Vit Nam trong xã hi thuc đa na phong kin. Bc 2: t câu hi nhn bit: Em mô t các tng áp bc trong bc tranh? T đó ch ra nhng mâu thun trong xã m Hc sinh phi gii thích đc: T Tng th 2,3: Quan li đa ph cho tng lp phong kin tay sai) ra sc v vét, bóc lt tng lp nhân dân lao đng đ va đúc vào túi mình và va cng np lên trên (hình nh tng lp tay sai cng np tin bc…) å có cuc sng sung sng v th xác ( to béo) Tng lp di cùng: nhân dân lao đng kh cc (gy gò, m yu…) b bóc lt nng n v su thu. Mâu thun trong xã hi: 2 Mâu thun: c dân tc Vit Nam vi thc dân Pháp và nông dân lao đng kh Nhim v ca cách mng: C dân tc Vit Nam cùng đoàn kt đánh thc dân Pháp giành đc lp cho dân tc, đánh đ bè l tay s Giáo viên thc hin: ng Duy Toi Trung tâm GDTX s 2 TP Lào Cai 8 Sáng kin kinh nghim Nm hc 2010 - 2011 Hoc giáo viên s dng bc tranh nói v cuc sng ca giai cp công nhân Vit Nam đu TKXX. Tình cnh giai cp công nhân t Nam đu TK Hoc vi bc tranh Ba tng áp bc trong xã hi Pháp trc nm 1789  ra ba đng cp trong xã hi Pháp. Quyn li ca tng đng cp? n: Tng l, Quý tc là đng cp bóc l n đng cp th 3). bc bi 2 đng cp trên, chu nhiu tô thu nng n đng thi còn phi chu nn vay nng lãi bi nhng kh c. Vi XX Giáo viên hng dn hc sinh tìm hiu: Ch Hc sinh ch ngay đc: hai đng cp trê t, đè đu, ci c ngi nông dân ( đi di ng cp th 3 (ngi nông dân phi cõng trên lng 2 tng áp bc) b áp Giáo viên thc hin: ng Duy Toi Trung tâm GDTX s 2 TP Lào Cai 9 Sáng kin kinh nghim Nm hc 2010 - 2011 Chic cuc: biu hin cho nn nông nghip lc hu. Nhng thú vt  phía di chân ngi nông dân: biu hin cho s mt mát c ng nhng kin thc trng tâm. hi gian và tránh lon hình nh vi kin thc. oàn toàn cho b oc s dng trang Power Point đy p ch đ hng dn hc sinh g in tng g có s dng các thit b h tr và phn cht lng hc sinh ca 02 lp ging nhau. a mùa màng, nhà nc không còn quan tâm ti nn kinh t nông nghip và đi sng ngi nông dân. Bc 3: Cht kin thc và ghi b * Lu ý: Giáo viên nên s dng hình nh hp lý vi phn kin thc cn truyn đt, tránh s dng nhiu hình nh đ minh ha cho mt phn kin thc cn truyn đt đ tit kim đc t Giáo viên không nên s dng trang Power Point đ thay th h ng vit. H hi chép (s quay tr li phng pháp đc chép, hoc mt s hc sinh ghi chm s b mt kin thc khi giáo viên chuyn trang slide). Màu nn ca slide vi màu ch cn có đ tng phn cao đ tránh h không rõ hình nh cn truyn đt. Tránh s dng trn gói bài ging ca ngi khác đ làm ch kin thc, ni dung phù hp vi đi tng hc sinh. 3. Kim nghim tính hiu qu. Sau khi kt thúc bài ging  02 lp vi hai phng pháp khác nhau: phng pháp thuyt trình, dy hc khôn g pháp s dng các thit b h tr ca CNTT, giáo viên tin hành kim nghim tính hiu qu nh sau. i tng kim nghim: c bn Cách thc kim nghim: Cách 1 : Kim nghim bng cách ra bài tp (Bài tp kim tra nhanh sau khi tit hc kt thúc) i vi bài hc: Cách mng T sn Pháp (tit 1) Câu hi: K tên các đng a tng đng cp? cp trong xã hi trc nm 1789 và nêu cuc sng c chuyn bin v kinh t, xã hi Vit Nam cui TK XIX đ : i vi bài hc: Chng trình khai thác thuc đa ln th nht ca thc dân Pháp và nhng u TK XX. Câu hi: Sau chng trình khai thác thuc đa ln 1 ca thc dân Pháp  Vit Nam, đn đu TKXX Xã hi Vit Nam gm các tng lp, giai cp nào? Nêu cuc sng ca giai cp công nhân và tng lp nông dân? Giáo viên thc hin: ng Duy Toi Trung tâm GDTX s 2 TP Lào Cai 10 [...]... ng CNTT vào d y h c, cùng v i quá trình trao i chuyên môn v i ng nghi p tôi ã t rút ra m t s k t lu n v quá trình so n gi ng môn L ch s có ng d ng CNTT nh sau: u i m H u h t i ng giáo viên ã ti p thu và v n d ng cách th c và ph ng pháp i m i trong gi ng d y và ki m tra ánh giá h c sinh theo xu h ng hi n i hóa: các ti t d y có ng d ng CNTT ngày càng ph bi n trong các ti t d y C n tích c c ng d ng CNTT. .. bài d y c a b môn nâng cao ch t l ng gi ng d y vì các gi d y có ng d ng CNTT s gây h ng thú cho h c sinh sinh h c t p, kích thích kh n ng và t duy sáng t o, kh c sâu ki n th c thông qua h th ng các kênh hình H i t các i u ki n trên ã thúc y vi c ng d ng CNTT vào gi ng d y nâng cao ch t l ng d y h c và qu n lý, giáo d c h c sinh toàn di n Tuy v y, trong quá trình và phong trào ng d ng CNTT vào gi ng d... viên s d ng các bài gi ng có ng d ng CNTT phù h p v i n i dung i t ng h c sinh Giáo viên th ng xuyên nâng cao trình chuyên môn, nghi p v áp ng yêu c u c a ngành và xã h i ra trong công tác giáo d c toàn di n h c sinh Giáo viên ch ng b i d ng, nâng cao trình tin h c, th ng xuyên trao i h c h i chuyên môn, trình tin h c v i ng nghi p có nh ng ph ng pháp d y các bài h c môn L ch s phù h p v i i t ng và m... trên 8 t ng lên å Bài gi ng có ng d ng CNTT mang l i hi u qu h n Cách 2: Ki m nghi m b ng cách a ra phi u th m dò: PHI U TH M DÒ NHU C U H C B MÔN L CH S Có Không Ti t h c có s d ng tranh nh, video i kèm H c trình chi u d hi u, d nh H c trình chi u ít ph i chép bài H c trình chi u it ph i t Ti t h c h c sinh ng t ng c t khai thác theo SGK * Ghi chú: h c sinh tích vào ô vuông n u ng ý K t qu : Ti n hành... 30% 70% K t lu n: và các H c sinh có h ng thú và nhu c u khi h c các ti t h c có ng d ng CNTT dùng a ph ng ti n Qua các ti t h c: d kh c sâu ki n th c, m t ít th i gian truy n gi i thích i và K t qu gi d y có ng d ng CNTT và các thi t b a ph ng ti n mang l i hi u qu cao h n so v i ph ng pháp d y h c không có ng dung CNTT và các thi t b h tr Giáo viên th c hi n: ng Duy To i 12 Trung tâm GDTX s 2 TP Lào... Trung tâm GDTX s 2 TP Lào Cai Sáng ki n kinh nghi m N m h c 2010 - 2011 III-K T LU N Hi n nay nh ng thành t u c a công ngh thông tin c áp d ng ngày m t r ng rãi trong công tác d y h c T i các tr ng ph thông c trang b khá y trang thi t b ph c v cho công tác gi ng d y và qu n lý nh : máy tính, máy chi u Projecter, c k t n i Internet… nâng cao ch t l ng d y và h c Nhà n c và các c quan, ban ngành quan tâm... các bài h c môn L ch s phù h p v i i t ng và m c tiêu c a bài h c Giáo viên c n nghiêm túc trong quá trình so n, gi ng các bài gi ng có ng d ng CNTT vào các ti t Không l m d ng bài gi ng trình chi u gi ng d y, trong quá trình gi ng d y có ng d ng bài gi ng CNTT c n linh ho t k t h p các hình nh, video, các hi u ng phù h p, k t h p b ng vi t v i bài gi ng phù h p th hi n khoa h c ki n th c tr ng tâm... thu t s ki n nên s d ng vi c ng d ng CNTT vào gi ng d y s mang l i hi u qu cao Ng i th c hi n ng Duy To i Giáo viên th c hi n: ng Duy To i 14 Trung tâm GDTX s 2 TP Lào Cai Sáng ki n kinh nghi m N m h c 2010 - 2011 TÀI LI U THAM KH O 1 Lê M u Hãn, ic ng l ch s Vi t Nam, t p 3, Nxb GD, H.2000 2 Nguy n Th Côi, Kênh hình trong d y h c l ch s HQG Hà N i, H 2000 tr ng ph thông, Nxb dùng tr c quan trong d y... t ch t cho giáo d c, S GD& T, các Phòng GD& T th ng xuyên m các l p t p hu n, nâng cao trình , k n ng s d ng các thi t b d y h c hi n i.cho giáo viên Do cách th c ào t o và kh n ng h c h i, ng d ng CNTT vào gi ng d y, i ng giáo viên ngày càng cao Nhi u giáo viên có tinh th n ham h c h i: h c t các ch ng trình gi ng d y, h c t ng nghi p v cách th c s d ng các ph n m m ng d ng d y h c: Power Point, Violet,... cách toàn v n, không có s ch nh s a, thay i c i m và i u ki n t i nhà tr ng c a mình Còn b ph n giáo viên l m d ng vi c s d ng các bài gi ng có ng d ng trình chi u thay cho vi c trình bày b ng và ch có tính ch t: giáo viên ng i c l i nh ng dòng ch hi n trên các trang slide r i h ng d n h c sinh chép theo M t b ph n giáo viên ch a h ng d n c th cho h c sinh tham gia gi h c úng ph ng pháp, thi u bao quát . ging có ng dng CNTT vào dy hc, cùng vi quá trình trao đi chuyên môn vi đng nghip tôi đã t rút ra mt s kt lun v quá trình son ging môn Lch s có ng dng CNTT nh sau: u. (phng pháp thuyt ging), tôi đã mnh dn nghiên cu chuyên đ " ;Tính hiu qu trong vic ng dng CNTT vào ging dy môn Lch s" làm đ tài cho sáng kin kinh nghim ca mình. Giáo. hc có ng dng CNTT vào các đi tng, phng pháp thng kê, so sánh đi chiu, kim nghim bng hai đi tng: Tit ging có ng dng CNTT và tit ging không có ng dng CNTT, phiu thm

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan