0

skkn giúp học sinh hiểu và nắm được những kiến thức cơ bản và nâng cao của câu bị động trong tiếng anh

25 1,920 2
  • skkn giúp học sinh hiểu và nắm được những kiến thức cơ bản và nâng cao của câu bị động trong tiếng anh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2014, 16:41

Trờng THPT Phù Cừ Sáng kiến kinh nghiệm Phần mở đầu I. Lý do chọn đề tài. Năm học 2006-2007 là năm thứ hai thực hiện hình thức thi trắc nghiệm đối với môn tiếng Anh ở các kì thi tốt nghiệp THPT, thi ĐH của bộ GD & ĐT. Trong chơng trình tiếng Anh THPT hệ 3 năm, câu bị động là một phần kiến thức hết sức quan trọng, có trong các kì thi tốt nghiệp và thi ĐH. Muốn làm tốt đợc các bài tập trắc nghiệm về câu bị động thì học sinh cần phải nắm đợc các vấn đề liên quan đến câu chủ động , câu bị động trong tiếng Anh, chuyển từ hình thức làm các bài tập tự luận sang bài tập trắc nghiệm. Vì vậy tôi chọn đề tài Câu bị động và câc dạng bài tập trắc nghiệm làm vấn đề nghiên cứu trong sáng kiến kinh nghiệm của mình. II. Mục đích. Khi viết sáng kiến kinh nghiệm này, tôi chỉ mong đợc góp thêm một vài ý kiến của mình về các vấn đề liên quân đến câu chủ động và câu bị động trong tiếng Anh giúp giáo viên có thể tham khảo thêm trong việc ôn tập cho học sinh chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. III. Đối tợng nghiên cứu. Trong chơng trình tiếng Anh THPT hệ 3 năm, câu bị động đợc đa vào giảng dạy ở khối 11 và 12. Trong đề tài của mình, tôi chỉ tập trung vào một số vấn đề lý thuyết của câu bị động nh cấu trúc, cách sử dụng,cách chuyển từ chủ động sang bị động, một số dạng đặc biệt trong câu bị động và một số bài tập viết, bài tập trắc nghiệm tơng ứng để củng cố cho phần kiến thức ở trên , nhằm giỳp hc sinh hiu v nm c nhng kin Giáo viên Trần Anh Dũng Tổ chính ngoại1 Trờng THPT Phù Cừ Sáng kiến kinh nghiệm thc c bn v nõng cao ca cõu b ng trong Ting anh để các em có thể làm tốt các dạng bài tập trắc nghiệm về câu bị động trong Tiếng anh. IV. Phạm vi nghiên cứu. Năm học 2006-2007 V. Cơ sở nghiên cứu. Tôi nghiên cứu đề tài này dựa trên những cơ sở sau: - Dựa vào thực tế giảng dạy. - Dựa vào một số tài liệu tham khảo về câu bị động. - Dựa và một số ý kiến của đồng nghiệp. Phần nội dung Mỗi câu có thể đợc thể hiện ở thể chủ động hay bị động. Chúng ta dùng câu chủ động khi chủ ngữ trong câu là tác nhân trực tiếp gây ra hành động trong câu. Khi chủ ngữ chịu tác động của hành động trong câu, chúng ta dùng thể bị động. Việc lựa chọn sử dụng câu chủ động hay bị động phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong nhiều trờng hợp, chúng ta chỉ sử dụng duy nhất hoặc dạng chủ động hoặc dạng bị động. Do đó học sinh cần phải nắm đợc một số vấn đề sau: I. Cách dùng câu bị động. - Khi không cần thiết phải nhắc đến tác nhân gây hành động( do tình huống đã quá rõ ràng hoặc do không quan trọng). Eg: The road has been repaired. -Khi chúng ta không biết hoặc quên ngời thực hiện hành động. Eg: The money was stolen. Giáo viên Trần Anh Dũng Tổ chính ngoại2 Trờng THPT Phù Cừ Sáng kiến kinh nghiệm - Khi chúng ta quan tâm đến bản thân hành động hơn là ngời thực hiện hành động. Eg: This book was published in Vietnam. - Khi chủ ngữ của câu chủ động là chủ ngữ không xác định nh : people, they, someone Eg: People say that he will win. Its said that he will win. - Khi ngời nói không muốn nhắc đến chủ thể gây ra hành động Eg: Smoking is not allowed here. II. Cấu trúc. Về cấu trúc câu bị động trong tiếng Anh , tôi sẽ chia thành hai loại sau : Loại 1: Bị động đối với các thì không tiếp diễn. Dạng này có công thức tổng quát sau: Loại 2 : Bị động với các thì tiếp diễn. Dạng này có công thức tổng quát sau: Loại 1 áp dụng cho sáu thì bị động không tiếp diễn và loại 2 áp dụng cho sáu thì bị động tiếp diễn. Nhng trong phần này tôi chỉ giới thiệu những thì học sinh đã học trong ch- ơng trình , phục vụ cho thi học kì và thi tốt nghiệpTHPT bao gồm bốn thì bị động không tiếp diễn là: thì hiện tại đơn , thì quá khứ đơn , thì hiện tại hoàn thành ,thì tơng lai đơn , bị Giáo viên Trần Anh Dũng Tổ chính ngoại3 BE + PAST PARTICIPLE BE + BEING + PAST PARTICIPLE Trờng THPT Phù Cừ Sáng kiến kinh nghiệm động với động từ khuyết thiếu và hai thì bị động tiếp diễn là : Hiện tại tiếp diễn và quá khứ tiếp diễn. Loại 1 : Bị động không tiếp diễn. 1)Thì hiện tại đơn: Eg: Active: They raise cows in Ba Vi. Passive: Cows are raised in Ba Vi. 2)Thì quá khứ đơn: Eg: Active : Jame Watt invented the steam engine in 1784. Passive : The steam engine was invented by Jame Watt in 1784. 3)Thì hiện tại hoàn thành: Eg: Active: They have just finished the project. Passive: The project has just been finished. Giáo viên Trần Anh Dũng Tổ chính ngoại4 S + am / is/ are + Past Participle S + was / were + Past Participle S + have/ has been + Past Participle Trờng THPT Phù Cừ Sáng kiến kinh nghiệm 4)Thì tơng lai đơn: Eg: Active:They will build a new school for disabled children next month. Passive: A new school for disabled children will be built next month. 5. Động từ khuyết thiếu. EX1: Active : You can see him now. Passive : He can be seen (by you) now. EX2: Active : He should type his term paper. Passive : His term paper should be typed. Loại 2: Bị động tiếp diễn. 1) Thì hiện tại tiếp diễn: Eg: Giáo viên Trần Anh Dũng Tổ chính ngoại5 S + will be + Past Participle S + Modal Verb + be + Past Participle. S + am / is / are +being + Past Participle Trờng THPT Phù Cừ Sáng kiến kinh nghiệm Active: Ann is writing a letter. Passive: A letter is being written by Ann 2) Thì quá khứ tiếp diễn: Eg: Active: She was cleaning the room at 7 a.m yesterday. Passive: The room was being cleaned at 7 a.m yesterday. III. Cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động. Muốn chuyển từ câu chủ động sang câu bị động học sinh cần nắm chắc các bớc chuyển sau đây: Xác định tân ngữ trong câu chủ động , chuyển nó thành chủ ngữ trong câu bị động. - Xác định thì của động từ trong câu chủ động, chia to be tơng ứng với thì tiếng Anh đó và với chủ ngữ mới của câu bị động. - Chia động từ chính trong câu chủ động ở dạng past participle trong câu bị động. - By+ tác nhân gây hành động ( khi muốn nhấn mạnh tác nhân gây hành động) S + V + O S + V (participle) + O Eg: They will finish this work tomorrow. Giáo viên Trần Anh Dũng Tổ chính ngoại6 S + was / were + being + Past Participle Trờng THPT Phù Cừ Sáng kiến kinh nghiệm S V O This work will befinished (by them) tomorrow. Trong phần này cần lu ý học sinh một số vấn đề sau: - Các trạng từ chỉ cách thức thờng đợc đặt trớc động từ phân từ hai trong câu bị động. Eg: He wrote the book wonderfully. The book was wonderfully written. - By + tác nhân gây hành động đứng sau trạng ngữ chỉ nơi chốn và đứng trớc trạng ngữ chỉ thời gian. Eg1: A passer- by took him home. He was taken home by a passer- by. Eg2: We will receive the gifts on Monday. The gifts will be received by us on Monday. - Câu bị động phủ định và nghi vấn đợc tạo giống nh cách của câu chủ động. Tuy nhiên không phải bất cứ câu nào cũng có thể chuyển từ chủ động sang bị động hoặc ngợc lại. Điều kiện để chuyển một câu chủ động sang câu bị động là câu đó phải có một transitive verb ( động từ ngoại hớng). Câu có intransitive verb ( động từ nội hớng) thì không thể chuyển sang câu bị động. Động từ ngoại hớng là động từ cần một tân ngữ trực tiếp trong khi động từ nội hớng thì không cần một tân ngữ trực tiếp. Eg: 1) She is making a cake. A cake is being made by her. Transitive verb 2) They run along the beach every morning. Intransitive verb Giáo viên Trần Anh Dũng Tổ chính ngoại7 Trờng THPT Phù Cừ Sáng kiến kinh nghiệm Practice Vận dụng những kiến thức ở trên , hãy luyện tập bằng cách làm các bài tập sau: Exercise 1: Chuyển những câu sau sang bị động: 1.My father waters this flower every morning. ->. 2. John invited Fiona to his birthday party last night. ->. 3. No one can move the heavy rock in his garden. -> 4. Her mother is preparing the dinner in the kitchen. -> 5.We should clean our teeth twice a day. -> 6. Did Mary buy this beautiful dress? -> 7.Some people will interview the new president on TV. -> 8.We cant finish our work on time. -> 9.Her husband never takes her to the cinema. -> 10. He was doing his homework at 9 p.m yesterday. -> Giáo viên Trần Anh Dũng Tổ chính ngoại8 Trờng THPT Phù Cừ Sáng kiến kinh nghiệm Tuy nhiên , hiện nay theo quyết định của Bộ giáo dục và đào tạo thì môn Ngoại ngữ đợc thi dới hình thức trắc nghiệm khách quan trong các bài thi học kỳ cũng nh tốt nghiệp THPT hay thi CĐ, ĐH . Do đó, muốn làm tốt đợc các bài tập trắc nghiệm về câu bị động thì học sinh phải nắm chắc cấu trúc câu bị động , làm đợc các bài tập viết về chuyển sang câu bị động thì sẽ dễ dàng làm đợc các bài tập trắc nghiệm. Sau đây là một số bài tập dới hình thức trắc nghiệm , sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức và làm bài tập trắc nghiệm về câu bị động tốt hơn. Exercise 2: Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành những câu sau: 1. My wedding ring of yellow and white gold. a. is made b. is making c. made d. maked 2. If your brother ., he would come. a. invited b. were invited c. were inviting d. invite 3. Mr. Wilson is as Wilie to his friend. a. knowed b. knew c. known d. is known 4. References . in the examination room. a. not are used b. is not used c. didnt used d. are not used 5. Laura in Boston. a. are born b. were born c. was born d. born 6. My nother is going this house. a. sold b. to be sold c. to sold d. to sell 7.Theres somebody hehind us . I think we are . a. being followed b. are followed c. follow d. following 8. Have you by a dog? a. bite b. ever been bit c. ever been bitten d. bit 9.The room is being at the moment. Giáo viên Trần Anh Dũng Tổ chính ngoại9 Trờng THPT Phù Cừ Sáng kiến kinh nghiệm a. was cleaned b. cleaned c. cleaning d. clean 10. The road to our village . widened next year. a. is b. will c. can d. will be Exercise 3: Chọn câu có cùng nghĩa với câu đã cho bằng cách chọn a, b, c hoặc d. 1.Somebody cleans that room everyday. a. The room every day is cleaned. b. The room is everyday cleaned. c. The room is cleaned every day. d. The room is cleaned by somebody everyday. 2. They cancelled all flights because of fog. a. All flights because of fog were cancelled. b. All flights were cancelled because of fog. c. All flights were cancelled by them because of fog. d. All flights were because of fog cancelled. 3.They are building a new highway around the city. a. A new highway is being built around the city. b. A new highway is being built around the city by them. c. A new highway around the city is being built. d. Around the city a new highway is being built. 4.They have built a new hospital near the airport. a. A new hospital has been built near the airport by them. b. A new hospital near the airport has been built. c. A new hospital has been built near the airport . d. Near the airport a new hospital has been built by them. 5. They will ask you a lot of questions at the interview. Giáo viên Trần Anh Dũng Tổ chính ngoại10 [...]... thiệu những phần cơ bản nh cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động, câu bị động ở một số thì tiếng Anh học trong chơng trình, và với các động từ khuyết thiếu, WH- question, cấu trúc SVOO Còn đối với đối tợng học sinh khá, giỏi, học sinh học khối D thì tôi đã giới thiệu thêm phần một số dạng đặc biệt trong câu bị động Trong quá trình giảng dạy, tôi nhận thấy học sinh phần lớn đều nắm đợc các kiến thức. .. Giáo viên Trần Anh Dũng 22 Tổ chính ngoại Trờng THPT Phù Cừ Sáng kiến kinh nghiệm Phần kết luận Trong quá trình giảng dạy tiếng Anh khối 11 và khối 12, tôi đã giới thiệu cho các em học sinh những kiến thức cơ bản về câu bị động trong tiếng Anh Đối với từng đối t ợng học sinh khác nhau, thì yêu cầu về kiến thức cũng khác nhau Đối với những đối tợng học sinh yếu, hoặc chỉ phục vụ thi học kỳ hoặc thi... cơ bản và áp dụng làm đợc các dạng bài tập trắc nghiệm phục vụ cho kì thi tốt nghiệp THPT Tuy nhiên, đối với đối tợng học sinh yếu, thì các em vẫn còn gặp một số khó khăn vì đây là phần kiến thức liên quan chặt chẽ với các phần kiến thức khác đặc biệt là các thì tiếng Anh. Vì vậy, khi dạy phần kiến thức này, tôi đã yêu cầu học sinh nhắc lại kiến thức đã học trong phần các thì tiếng Anh và các kiến thức. .. năng là tân ngữ trong câu chủ động Với dạng câu hỏi này việc chuyển sang câu bị động rất đơn giản vì từ để hỏi đó sẽ có chức năng là chủ ngữ trong câu bị động Eg: Active: How many languages do they speak in Canada? Passive: How many languages are spoken in Canada? Loại 2: Từ để hỏi có chức năng là chủ ngữ trong câu chủ động khi chuyển sang câu bị động, nó sẽ có vai trò là tân ngữ trong câu Khi đó, ta... Anh Dũng 11 Tổ chính ngoại Trờng THPT Phù Cừ Sáng kiến kinh nghiệm c The meeting has been changed the date d The date of the meeting has changed IV các dạng đặc biệt của câu bị động Việc chuyển đổi từ câu chủ động sang câu bị động hoàn toàn tuỳ thuộc vào cấu trúc câu do đó cách tốt nhất để nắm vững cách chuyển đổi là xem xet nó dới cấp độ các mẫu câu đã biết 1.Mẫu câu : S + V + O (C, A) Trong mẫu câu. .. cứu IV.Phạm vi nghiên cứu V .Cơ sở nghiên cứu Phần nội dung 2- 15 I.Cách dùng câu bị động 2 II.Cấu trúc III Cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động 4 Practice 6 IV.Các dạng đặc biệt trong câu bị động 9 Practice 13 Phần kết luận Giáo viên Trần Anh Dũng 17 24 Tổ chính ngoại Trờng THPT Phù Cừ Giáo viên Trần Anh Dũng Sáng kiến kinh nghiệm 25 Tổ chính ngoại ... to make some coffee -> I get some coffee made PRACTICE Dựa vào những kiến thức ở trên yêu cầu học sinh làm các bài tập sau đây: Exercise I : Chuyển những câu sau sang bị động: 1 Do they teach English here? -> 2 Did the teacher give some exercises? -> 3 When will you do the work? Giáo viên Trần Anh Dũng 18 Tổ chính ngoại Trờng THPT Phù Cừ Sáng kiến kinh nghiệm -> 4 What books are people reading this year?... của động từ: 1) To- inf: khi hành động xảy ra ở mệnh đề that diễn ra cùng thì hoặc diễn ra sau hành động ở mệnh đề tờng thuật 2) nguyên mẫu tiếp diễn: to be ving, khi hành động ở mệnh đề that ở thì tiếp diễn , còn hành động ở mệnh đề tờng thuật ở thì đơn giản, cùng bậc Giáo viên Trần Anh Dũng 14 Tổ chính ngoại Trờng THPT Phù Cừ Sáng kiến kinh nghiệm 3)nguyên mẫu hoàn thành: to have done, khi hành động. .. khác để chuyển câu mệnh lệnh sang câu bị động nhng ít dùng hơn Đó là: S + am/ is/ are + to be + past participle Hoặc S should be + past participle Eg: Active: Look after the children please! Passive: The children should be looked after! Hoặc : The children are to be looked after! 5 WH- question Giáo viên Trần Anh Dũng 15 Tổ chính ngoại Trờng THPT Phù Cừ Sáng kiến kinh nghiệm Đối với những câu hỏi có từ... had a new bike I was told that you had a new bike b Mẫu câu S +V + that + clause Mẫu câu này có hai cách chuyển sang dạng bị động: - Cách 1 : dùng chủ ngữ giả it Eg: People think that I am the best student in my class It is thought that I am the best student in my class - Cách 2 : dùng chủ ngữ của mệnh đề that và sử dụng dạng nguyên mẫu của động từ ở ví dụ trên , có cách chuyển thứ hai là: Eg: I am . ngữ trong câu bị động. - Xác định thì của động từ trong câu chủ động, chia to be tơng ứng với thì tiếng Anh đó và với chủ ngữ mới của câu bị động. - Chia động từ chính trong câu chủ động ở dạng. từ câu chủ động sang câu bị động. Muốn chuyển từ câu chủ động sang câu bị động học sinh cần nắm chắc các bớc chuyển sau đây: Xác định tân ngữ trong câu chủ động , chuyển nó thành chủ ngữ trong. thêm một vài ý kiến của mình về các vấn đề liên quân đến câu chủ động và câu bị động trong tiếng Anh giúp giáo viên có thể tham khảo thêm trong việc ôn tập cho học sinh chuẩn bị cho các kỳ thi
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn giúp học sinh hiểu và nắm được những kiến thức cơ bản và nâng cao của câu bị động trong tiếng anh, skkn giúp học sinh hiểu và nắm được những kiến thức cơ bản và nâng cao của câu bị động trong tiếng anh, skkn giúp học sinh hiểu và nắm được những kiến thức cơ bản và nâng cao của câu bị động trong tiếng anh

Từ khóa liên quan