SKKN Một số kinh nghiệm về rèn chữ viết cho học sinh tiểu học

30 2.8K 14
SKKN Một số kinh nghiệm về rèn chữ viết cho học sinh tiểu học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Một số kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh Tiểu học I Phần thứ nhất: Đặt vấn đề (Lý chọn đề tài): Chữ viết nét văn hóa quốc gia, niềm tự hào dân tộc Cũng Quốc ca, Quốc kỳ, Quốc huy - Chữ Quốc ngữ biểu tượng đất nước Chính mà từ xa xưa ơng ta coi trọng chữ viết Nền giáo dục Nho giáo lấy chữ viết làm trọng Người viết chữ đẹp tôn vinh bậc Danh Nho Nhiều người phải xin chữ để treo, thờ nhà Kiếm chữ Nghĩa, chữ tín danh nho để treo nơi tơn kính hãnh diện lớn gia đình, có dịng họ Cách 300 năm, nhóm giáo sư Bồ Đào Nha phát minh chữ viết cho người Việt nhằm mục đích truyền đạo Thiên chúa giáo vào Việt Nam Người lịch sử ghi công lớn ơng Aiexande de Ros Sau số tri thức người Việt tiếp thu, phát huy truyền bá rộng rãi tới tầng lớp nhân dân Nguyễn Văn Vinh, Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Chu Trinh, Nguyễn Văn Tố (Chủ tịch Hội truyền bá chữ Quốc ngữ) Chữ quốc ngữ đưa vào dạy học 100 năm Trường học: Đông Kinh Nghĩa Thục Lương Văn Can làm Hiệu trưởng So với Trung Quốc 4000 năm mà chữ viết Việt Nam 100 năm cho biết Việt Nam ta thật vẻ vang… Năm 1954 thức dạy chữ viết cấp Đại học Đã ba lần cải cách chữ viết: Năm 1981, 1992, 2002 Tính đến hai mươi mốt năm viết chữ cải cách Từ mẫu hệ La Tinh, người ta dạy nét chữ cho trẻ từ lớp vỡ lòng với tinh thần “Uốn tre từ thuở cịn măng” Cách Mạng tháng thành cơng, Ngày -9- 1945 Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập vườn hoa Ba Đình Phiên họp Hội đồng Chỉnh phủ Sáng - - 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh Bác Hồ kính yêu - thức tuyên bố chữ viết chữ Quốc ngữ (thay cho chữ Hán, chữ Pháp…) phát động phong trào chống đói, xóa nạn mù chữ cho tồn dân, mở lớp học bình dân học vụ góp phần thành cơng bầu cử quốc hội khóa I ngày - 1- 1946 Nền giáo dục đề cao việc rèn chữ rèn tính Trần Thị Tuyết Len - Phó Hiệu trưởng trường TH Hộ Diêm, huyện Ninh Hải Một số kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh Tiểu học cách người Chính mà người ta thường nói “Nét chữ- Nết người”, “Luyện nét chữ - Rèn nết người” Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng nguồn gốc hành trình chữ viết ta thấy từ xa xưa ông cha ta coi trọng chữ viết, đề cao giá trị chữ viết, cho chữ viết biểu tính nết người Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói: “Chữ viết biểu nết người Dạy cho học sinh viết đúng, viết cẩn thận, viết đẹp góp phần rèn luyện cho em tính cẩn thận, lịng tự trọng thầy bạn đọc bài, đọc mình.” Như biết người phải có hai phương tiện quý để làm việc học tập Đó tiếng nói chữ viết Cái theo thời gian lâu dài hai thứ khơng thể ln giúp người hòa nhập với cộng đồng, kéo cộng đồng gần lại, hòa đồng với Song hai phương tiện quý, cần thiết với người, có nên khơng coi q Chính mà giai đoạn (lịch sử đất nước) có lúc người ta không quan tâm chữ viết mức, không rèn luyện thường xuyên, liên tục vấn đề khác, có khơng coi trọng mơn học khác Có thể nói chữ đẹp nét xinh tâm hồn đẹp Nhìn chữ viết người đốn phần tính cách, tâm hồn họ Một người có tính cẩn thận, chu tồn người có tính cẩu thả, qua loa nét chữ đẹp Viết chữ đẹp cách để thể đẹp mà đẹp đáng quý Nét chữ vẻ đẹp người khơng cịn tâm hồn Có chân lý việc viết chữ đẹp mà không khơng thừa nhận là: “Chữ có đẹp, nết người cao” Thực tế sống cho thấy đằng sau chữ viết xấu tính cẩu thả, ý thức học tập óc thẩm mĩ Khơng người chữ viết xấu mà thi trượt; cha mẹ không dạy chữ viết chữ viết họ chưa đẹp Lâu nhiều hệ thầy giáo trăn trở góp nhiều cơng sức cải tiến kiểu chữ Thế tỷ lệ học sinh viết chữ rõ ràng, đủ nét, đẹp…chưa cao Trần Thị Tuyết Len - Phó Hiệu trưởng trường TH Hộ Diêm, huyện Ninh Hải Một số kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh Tiểu học Nhiều em viết chậm… Đây dấu hiệu đáng lo ngại cho thấy em không quan tâm nhiều đến vấn đề chữ viết Cụ thể:  Thống kê chữ viết qua thi học sinh khối sau: KHỐI 1: Tổng số: 90 Viết hình Nội dung dáng, mẫu chữ, đánh giá cở chữ, khoảng cách Viết tả, đủ nét, khơng thiếu chữ, đánh dấu quy trình Chữ viết đều, đẹp, viết liền nét, viết nối chữ, chữ có Trình bày sẽ, khoa học nét khuyết thẳng TS Chưa đạt % TS % TS % TS % 40 Đạt 44.4 60 66.7 15 16.7 35 38.9 50 55.6 30 33.3 75 83.3 55 61.1 KHỐI 2: Tổng số: 92 Viết hình Nội dung dáng, mẫu chữ, đánh giá cở chữ, khoảng cách Viết tả, đủ nét, khơng thiếu chữ, đánh dấu quy trình Chữ viết đều, đẹp, viết liền nét, viết nối chữ, chữ có Trình bày sẽ, khoa học nét khuyết thẳng TS Chưa đạt TS % TS % TS % 45 Đạt % 48.9 70 76.1 18 19.6 40 43.5 47 51.1 22 23.9 74 80.4 52 56.5 KHỐI 3: Tổng số: 86 Trần Thị Tuyết Len - Phó Hiệu trưởng trường TH Hộ Diêm, huyện Ninh Hải Một số kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh Tiểu học Viết hình Nội dung dáng, mẫu chữ, đánh giá cở chữ, khoảng cách Viết tả, đủ nét, khơng thiếu chữ, đánh dấu quy trình Chữ viết đều, đẹp, viết liền nét, viết nối chữ, chữ có Trình bày sẽ, khoa học nét khuyết thẳng TS Chưa đạt % TS % TS % TS % 35 Đạt 40.7 70 81.4 20 23.3 42 48.8 51 59.3 16 18.6 66 76.7 44 51.2 KHỐI 4: Tổng số: 91 Viết hình Nội dung dáng, mẫu chữ, đánh giá cở chữ, khoảng cách Viết tả, đủ nét, không thiếu chữ, đánh dấu quy trình Chữ viết đều, đẹp, viết liền nét, viết nối chữ, chữ có Trình bày sẽ, khoa học nét khuyết thẳng TS Chưa đạt % TS % TS % TS % 37 Đạt 40.7 72 79.1 21 23.1 40 43.9 54 59.3 19 20.9 70 76.9 51 56.1 KHỐI 5: Tổng số: 103 Nội dung Viết hình Viết Chữ viết đều, Trần Thị Tuyết Len - Phó Hiệu trưởng trường TH Hộ Diêm, huyện Ninh Hải Trình bày Một số kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh Tiểu học dáng, mẫu chữ, đánh giá cở chữ, khoảng cách tả, đủ nét, không thiếu chữ, đánh dấu đẹp, viết liền nét, viết nối chữ, chữ có sẽ, khoa học nét khuyết quy trình thẳng TS Chưa đạt % TS % TS % TS % 40 Đạt 38.8 75 72.8 25 24.3 45 43.7 63 61.2 28 27.2 78 75.7 58 56.3  Thống kê qua xếp loại “ Vở – Chữ đẹp” (cuối tuần ) học sinh khối sau: Loại A (90em) (92em) (86em) (91em) (103em) Loại C ( - 10 ) Khối Loại B (5-7) ( Dưới ) TS % 60 66.7 62 67.3 60 69.7 55 60.3 60 58.3 TS 10 11 13 % 11.1 8.7 7.0 12.1 12.6 TS 20 22 20 25 30 % 22.2 24 23.3 27.6 29.1 Qua thống kê chữ viết học sinh đầu năm cho thấy nhiều em viết sai lỗi tả, chữ khơng đủ nét, đánh dấu sai quy trình Ngồi có nhiều em chữ viết chưa chưa đẹp, viết liền nét, viết nối chữ, viết chưa chữ nét khuyết thẳng, trình bày chưa thiếu khoa học Vở học sinh xếp loại B, C cịn cao  Chính khó khăn, trở ngại mặt hạn chế sau: + Nhiều giáo viên viết chữ chưa đẹp + Giáo viên chưa có phương pháp để dạy chữ viết cho học sinh Trần Thị Tuyết Len - Phó Hiệu trưởng trường TH Hộ Diêm, huyện Ninh Hải Một số kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh Tiểu học + Ý thức chữ viết chưa cao, cho thời đại người ta chủ yếu dùng máy vi tính + Phong trào bề có, bề sâu chưa có Sau thi lại chìm đắm + Cha mẹ, thầy cô chưa quan tâm mức, tầm chữ viết, chủ yếu tập trung môn học + Dụng cụ học tập học sinh hạn chế Cụ thể nhiều em dùng viết bi từ lớp Một số em sử dụng chất lượng giấy chưa đảm bảo giấy mỏng nên sử dụng bút mực hay bị lem sang trang khác + Nhiều học sinh thiếu kiên nhẫn chưa hiểu tầm quan trọng việc viết chữ đẹp, sai lỗi tả, trình bày chưa khoa học… Bởi nhằm góp phần thúc đẩy phong trào “Vở - Chữ đẹp” học sinh; “Viên phấn vàng” giáo viên, nâng cao chất lượng dạy tập viết giáo viên tiểu học Tạo cho học sinh thói quen trao dồi kỹ viết chữ trình bày Phát huy vai trò trách nhiệm người giáo viên Huy động quan tâm, giúp đỡ phụ huynh học sinh Căn lý thực tế chọn đề tài “Một số kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh tiểu học” II Phần thứ hai: Những biện pháp giải vấn đề: Chữ viết công cụ mà em sử dụng suốt đời, chữ viết liên quan đến tất môn học, ảnh hưởng lớn tới chất lượng học tập học sinh Vì việc chăm lo rèn chữ điều quan trọng cần thiết Nhằm để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học cho học sinh Bản thân cán quản lý xin đưa số kinh nghiệm rèn chữ viết đạt hiệu cho học sinh tiểu học sau: Vai trò gương mẫu, chữ viết chân phương giáo viên quan trọng ảnh hưởng lớn đến việc học tập nói chung chữ viết nói riêng học sinh Trần Thị Tuyết Len - Phó Hiệu trưởng trường TH Hộ Diêm, huyện Ninh Hải Một số kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh Tiểu học tơi quan tâm đạo, tổ chức thực việc trang bị rèn chữ viết giáo viên từ đầu năm học Cụ thể: Tập huấn chữ đẹp cho giáo viên kinh nghiệm sẵn có kinh nghiệm học qua lớp tập huấn Sở tổ chức dành cho giáo viên thầy Phạm Thế Vinh hướng dẫn (Kết hợp viết mẫu bảng cho giáo viên quan sát thực hành theo phần cần thiết): Thời gian hai ngày 16, 17 tháng năm 2011 Qua nội dung sau: 1.1 Chú ý quan tâm, hướng dẫn tư ngồi viết, cách cầm bút đặc biệt học sinh lớp + Tư ngồi viết: - Lưng thẳng; - Khơng tì ngực vào bàn; - Đầu cúi, mắt cách mặt từ 25 - 30 cm - Tay trái tì nhẹ lên mép để giữ; - Hai chân để song song, thoải mái + Cách cầm bút: - Cầm bút ba ngón tay: ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa; Trần Thị Tuyết Len - Phó Hiệu trưởng trường TH Hộ Diêm, huyện Ninh Haûi Một số kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh Tiểu học - Khi viết dùng ba ngón tay di chuyển bút từ trái sang phải, cổ tay, khuỷu tay cánh tay cử động mềm mại, thoải mái; - Không nên cầm bút tay trái 1.2 Khi viết chữ lớn bút chì, hạn chế cho học sinh dùng tẩy để buộc học sinh phải viết cẩn thận 1.3 Khi viết bút mực (chữ nhỏ) phải hướng dẫn lại cách cầm bút Hướng dẫn viết liền nét chữ cái: a, m, n, h, d, g… 1.4 Khi hướng dẫn viết không ý đến độ cao chữ mà phải ý đến chiều rộng chữ chữ cân đối Ví dụ: Lấy chữ O làm chuẩn Chữ O chiều rộng = 3/4 chiều cao 1.5 Hướng dẫn học sinh từ viết liền nét chữ sang viết liền chữ thành từ Viết liền nét hết từ điền dấu Hạn chế nhấc viết nhiều lần làm cho em viết chậm 1.6 Đặc biệt quan tâm dạy kĩ, sửa cụ thể tỉ mỉ chữ l, h, b, k, g, y Các chữ có độ cao 2,5 li Khó viết chữ khác tạo nên chữ viết 1.7 Chia bảng chữ theo nhóm: Chia theo nhóm (Nhóm nét cong; trịn; Nhóm nét khuyết trên; Nhóm nét thắt; Nhóm nét móc) Khi hướng dẫn học sinh viết chữ cái, chữ hoa ý hướng dẫn em viết kỹ chữ cái, chữ hoa đầu nhóm Ví dụ: Khi hướng dẫn em viết: Ở nhóm chữ nét cong tròn thứ phải hướng dẫn em viết kỹ chữ O từ giáo viên tiếp tục luyện sang chữ lại nhóm chữ c, x, a, q, g, d, đ Các nhóm chữ cịn lại làm tương tự Vì theo nguyên tắc chung: Các chữ có nét tương đồng chia vào nhóm Qua bước chia nhóm giúp cho em dễ nhỡ, dễ viết + Chữ cái: o c, x, a, q, g, d, đ (Nhóm nét cong trịn) e l, b, h, k (Nhóm nét khuyết trên) r s, v (Nhóm nét thắt) Trần Thị Tuyết Len - Phó Hiệu trưởng trường TH Hộ Diêm, huyện Ninh Hải Một số kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh Tiểu học n m, p, I, t, u, y (Nhóm nét móc) + Chữ hoa: P B, R, D, Đ, S, L I K, H, V A M, N C G, E, T O U x Q Y X 1.8 Hướng dẫn giáo viên nắm độ cao chữ: Trần Thị Tuyết Len - Phó Hiệu trưởng trường TH Hộ Diêm, huyện Ninh Haûi Một số kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh Tiểu học + Nhóm có nét móc: n, m, i, u, ư, v, r, t: Trong chữ n, m, i, u, ư, v, viết với chiều cao đơn vị (một ô) Riêng chữ t viết với chiều cao 1,5 đơn vị (một ô rưỡi) Chữ r viết với chiều cao 1,25 đơn vị + Nhóm có nét khuyết: l, b, h, k, g, y: Được viết với chiều cao 2,5 đơn vị (hai ô rưỡi) tức hai lần rưỡi chiều cao ghi nguyên âm + Nhóm có nét cong có dấu mũ: a, ă, â, o, ô, ơ, e, ê…Được viết với chiều cao đơn vị (một ơ) + Nhóm chữ ghép: nh, kh, ch, ngh, ng, ph: Được viết với chiều cao 2,5 đơn vị (hai ô rưỡi) * Các nhóm chữ viết hoa tương tự theo cấu tạo nét giống với mức độ từ dễ đến khó, giáo viên phải lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp Chiều cao chữ hoa 2,5 đơn vị (hai ô rưỡi) bao gồm chữ cái: A, Ă, Â, B, C, D, Đ, E, Ê, H, I, K, L, M, N, O, Ô, Ơ, P, Q, R, S, T, U, Ư, V, X Hai chữ hoa Y, G viết với chiều cao đơn vị Trần Thị Tuyết Len - Phó Hiệu trưởng trường TH Hộ Diêm, huyện Ninh Hải 10 Một số kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh Tiểu học PHIẾU NHẬN XÉT (Chữ nghiêng) - Chữ viết: Chưa  To - Độ nghiêng: Chưa  Chưa nghiêng  - Nét chữ: Chưa gọn  Gãy  Cụt  - 1Số/ nhiều chữ - 1số/nhiều chữ  Nhỏ  Sai lệch  Đạt  Thiếu độ nghiêng  Nghiêng  Đạt  Xiêu vẹo  Méo mó  Khơng thẳng ly  Vụng  Đạt  Thấp  Cao  Xấu  Đạt  Xấu  Chưa đạt  Đạt  - Viết nối: Kém  Chưa đạt  Đạt  - Dấu, thanh: Lớn, xa chữ  Khoảng cách rộng, hẹp  Đạt  - Chữ hoa: Khá  Xấu  Sai lệch  Cứng  Đạt  - Cầm bút: Sai  - Đúng  Nhận xét chung: * Tiến  Chưa tiến  * Xếp loại: Khá  TB  Kém  * Phải viết cẩn thận  Chú ý: - Xem kỹ, đối chiếu với phần sửa chữ - Sửa lại theo hướng dẫn Cô giáo lớp ……, ngày… tháng….năm… Ý kiến bố mẹ HS Giáo viên chủ nhiệm Traàn Thị Tuyết Len - Phó Hiệu trưởng trường TH Hộ Diêm, huyện Ninh Hải 16 Một số kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh Tiểu học * Những phiếu giáo viên sử dụng thêm cho em viết chữ viết đạt tiêu chí B ; C, đánh giá gởi cho phụ huynh vào cuối tháng * Chú ý: Ngoài việc rèn cho học sinh viết chữ cần phải rèn cho học sinh viết số (Nhiều em viết chữ đẹp viết số lại không đẹp): - Việc luyện viết chữ số có phần thuận lợi chữ viết cấu tạo chữ số gồm nét thẳng nét cong chủ yếu Nên hướng dẫn học sinh viết chữ số kiểu một, kiểu hai theo mẫu, luyện viết trước chữ số nhóm có nhiều nét thẳng, sau đến nét cong 1.16 Đánh giá xếp loại học sinh: Việc đánh giá xếp loại chữ đẹp học sinh thực thường xuyên hàng tháng nhằm góp phần củng cố, nhắn nhủ học sinh gia đình chăm lo rèn luyện chữ viết cho em Cụ thể: Cuối tháng giáo viên gởi phiếu nhận xét (mẫu phiếu trang 6, 7) học sinh có xếp loại theo tiêu chuẩn “ Vở sạch- Chữ đẹp” A, B, C ( Điểm tiêu chí: A: – 10; B: 5- 7; C: Dưới ) cho phụ huynh theo dõi có ý kiến vào hai phiếu nộp lại cho giáo viên chủ nhiệm Nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh: Trần Thị Tuyết Len - Phó Hiệu trưởng trường TH Hộ Diêm, huyện Ninh Haûi 17 Một số kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh Tiểu học - Thông qua họp phụ huynh, giáo viên trao đổi, tuyên truyền chữ viết học sinh với phụ huynh để tìm cách nâng cao chữ viết cho học sinh, xoá bỏ quan điểm không cần viết chữ đẹp khoa học công nghệ ngày đại - Yêu cầu phụ huynh mua sắm đủ loại dụng cụ học tập theo yêu cầu nhà trường để phục vụ cho em rèn chữ viết - Tổ chức hướng dẫn cho cha mẹ học sinh số kiến thức giúp viết chữ đẹp + Tư ngồi viết + Cách cầm bút + Kĩ thuật viết nối + Nét đậm + Cách nhận xét chữ viết đẹp, xấu - Thăm phụ huynh học sinh trao đổi tình hình học tập, đạo đức, đồng thời giáo viên trao đổi nâng cao nhận thức cho học sinh cha mẹ em vai trò chữ viết, vị trí tầm quan việc rèn chữ viết việc hình thành nhân cách , tính kiên trì, tính kỉ luật, chịu khó em trình học tập Chữ viết đẹp tạo hứng thú cho học sinh việc học môn học khác Phối hợp với tổng phụ trách đội trường - Thông qua hoạt động Đội, đề xuất với Đội đưa hoạt động rèn chữ viết vào hoạt động Đội Tuyên truyền học sinh tác dụng việc rèn chữ viết đẹp môn học khác hình thành nhân cách em sau - Phát động phong trào học tập gương rèn chữ viết danh nhân nước ta như: Cao Bá Quát, Nguyễn Văn Siêu… để từ khơi dậy em lòng say mê ý thức luyện chữ Trần Thị Tuyết Len - Phó Hiệu trưởng trường TH Hộ Diêm, huyện Ninh Hải 18 Một số kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh Tiểu học - Phối hợp với Tổng phụ trách đội trích tiền tiết kiệm từ heo đất mua thêm dụng cụ học tập cho học sinh có hồn cảnh nghèo, khó khăn…nhằm động viên giúp đỡ em có điều kiện rèn chữ viết bạn lớp Quy định thời gian cho giáo viên chủ nhiệm rèn tổ chức thi cấp lớp, chọn học sinh dự thi chữ đẹp cấp trường: + Thời gian giáo viên chủ nhiệm rèn: Sáu tuần đầu + Tổ chức thi chữ đẹp cấp lớp chọn lớp không em gửi danh sách dự thi cấp trường + Ngoài học sinh thi đậu cấp trường giáo viên tiếp tục rèn chữ cho học sinh lại tập viết, tả, tập làm văn (nhà trường có kế hoạch thi chữ đẹp vịng vào tuần 25, thi lần vào tuần 34) Tổ chức thi “Vở - Chữ đẹp”, “Viên phấn vàng” cấp trường cho giáo viên học sinh + Tổ chức thi đầu tuần + Thành lập ban giám khảo chấm thi cho học sinh giáo viên + Chọn học sinh đạt giải nhất, nhì, ba tiếp tục rèn chữ để dự thi cấp Huyện Tổ chức khen thưởng kịp thời cho giáo viên học sinh qua đợt thi - Khen thưởng cho giáo viên đạt giải nhất, nhì, ba phần thưởng trị giá (1 tờ giấy khen, tiền mặt theo thứ tự sau: 100 000đ; 80 000đ; 50 000đ) - Khen thưởng cho học sinh khối đạt giải nhất, nhì, ba phần thưởng: luyện viết chữ đẹp, trắng (Loại giấy dày, tốt, trắng, có ly nhỏ, đạt chất lượng cao) Thành lập câu lạc rèn chữ viết trường - Trường tổ chức rèn chữ cho học sinh đạt giải chữ đẹp kỳ thi cấp trường Phân công rèn chữ viết cho học sinh Trần Thị Tuyết Len - Phó Hiệu trưởng trường TH Hộ Diêm, huyện Ninh Hải 19 Một số kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh Tiểu học - Phân công giáo viên đạt giải nhất, nhì “Viên phấn vàng” rèn chữ viết cho học sinh Cụ thể giáo viên rèn sau: + Sáng thứ 3, 4, 6: Giáo viên đảm nhận: Nguyễn Thị Thanh Trang + Chiều thứ 3, 4, 6: Giáo viên đảm nhận: Phạm Thị Hà Lên kế hoạch, thời gian hàng tháng giáo viên rèn chữ + Tiến hành rèn chữ cấp trường đầu tuần + Mỗi tuần rèn sáng chiều thứ 3, thứ 4, (Học sinh học sáng rèn chiều ngược lại) Tuần Khối 8- 16 Kế hoạch cụ thể - Rèn học sinh cách viết chữ thường (cở chữ lớn bút chì) điểm xuất phát, điểm dừng bút, độ cao, chiều rộng…, khoảng cách tiếng, từ… 2- 17- 25 - Rèn sửa độ cao, chiều rộng chữ chữ - Rèn học sinh cách viết chữ thường (cở chữ lớn, chữ nhỏ bút chì) điểm xuất phát, điểm dừng bút, độ cao, chiều rộng…, khoảng cách tiếng, từ… - Cho học sinh nắm lại cách đánh dấu đồng thời 2- kết hợp sửa nét nhóm cong tròn, nét khuyết cách 26 - 35 viết đậm, nhạt, chữ hoa - Rèn học sinh cách viết chữ thường, chữ hoa (cở chữ lớn, chữ nhỏ bút mực) khoảng cách tiếng, từ, cách trình bày đoạn thơ, đoạn văn … 2-5 - Rèn học sinh cách trình bày văn xi thơ kết hợp sửa nhóm nét thắt, nét móc, cách viết đậm, nhạt, chữ Trần Thị Tuyết Len - Phó Hiệu trưởng trường TH Hộ Diêm, huyện Ninh Hải 20 Một số kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh Tiểu học hoa 10 Chú ý đến sở vật chất, thiết bị dạy học giáo viên học sinh 10.1 Ghế ngồi, bàn viết ánh sáng phòng học: Hiện nay, Trường Tiểu học Hộ Diêm - Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I - đảm bảo yêu cầu bản: có bảng chống lóa, bàn ghế kích cỡ, đủ ánh sáng cho học sinh ngồi học góc độ khác 10.2 Bảng lớp: - Bảng lớp treo độ cao vừa phải: cạnh bảng ngang tầm đầu học sinh ngồi lớp 10.3 Vở tập viết: - Vở luyện viết chữ đẹp theo cấp học - Vở trắng (Loại giấy dày, tốt, trắng, có ô ly nhỏ, đạt chất lượng cao) 10.4 Bút, mực: - Để viết chữ đẹp em phải dùng bút máy Thiên Long bút máy rèn chữ trung tâm Luyện chữ đẹp, tránh dùng bút bi em không viết nét đậm, chữ dễ bị hỏng… - Mực: Yêu cầu học sinh sử dụng mực Thiên Long mực Queen loại mực đảm bảo chất lượng lâu phai màu, khơng đóng cặn, lem… 11 Tổ chức kiểm tra đánh giá - Hàng tuần BGH kiểm tra viết em (Kiểm tra thứ cuối tuần) đánh giá mức tiến em - Học sinh rèn chữ từ tuần 8- 23: Tổ chức thi tuyển chọn lại 11 học sinh dự thi cấp Huyện Trần Thị Tuyết Len - Phó Hiệu trưởng trường TH Hộ Diêm, huyện Ninh Hải 21 Một số kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh Tiểu học 12 Đưa tiêu chí rèn chữ viết giáo viên vào đánh giá thi đua nhằm góp phần tăng cường trách nhiệm giáo viên ý thức chăm lo rèn luyện chữ viết 13 Rèn chữ mang tính kiên trì, chịu khó, bền bỉ , lâu dài: Như biết lứa tuổi học sinh đặc biệt bậc tiểu học lứa tuổi em có trí nhớ tốt nhanh quên lứa tuổi em thường ham chơi nên việc học tập rèn chữ đẹp cho em mà khơng có tính kiên trì, chịu khó, không thường xuyên (không tham gia rèn dừng lại sau thi) hướng dẫn, nhắc nhở khó đạt kết tốt Bởi để đạt hiệu cao việc rèn chữ mang tính kế tục hàng ngày, hàng tháng, xuyên suốt từ năm học qua năm học khác III Phần thứ ba: Kết hiệu phổ biến ứng dụng nội dung vào thực tiễn: - Qua q trình tìm tịi, học hỏi rút kinh nghiệm cho đề tài: “Một số kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh tiểu học” áp dụng, thực kết tiến cách rõ rệt Cụ thể là: a Giáo viên: - Giải tỏa tâm lí lo ngại, nhàm chán rèn chữ viết cho học sinh - Tham gia dự thi “Viên phấn vàng” phòng giáo dục Ninh Hải tổ chức đạt: giáo viên (1giáo viên đạt giải nhì, giáo viên cơng nhận) b Học sinh: Trần Thị Tuyết Len - Phó Hiệu trưởng trường TH Hộ Diêm, huyện Ninh Hải 22 Một số kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh Tiểu học - Đa số học sinh hứng thú yêu thích việc rèn chữ viết đẹp Các em chủ động tích cực học, từ chất lượng chữ viết nâng lên rõ rệt  Kết thi chữ đẹp lần (Thời gian thi: Đầu tuần 25) khối sau: KHỐI 1: Tổng số: 90 Viết hình Nội dung dáng, mẫu chữ, đánh giá cở chữ, khoảng cách Đạt Chưa đạt Viết tả, đủ nét, khơng thiếu chữ, đánh dấu quy trình Chữ viết đều, đẹp, viết liền nét, viết nối chữ, chữ có Trình bày sẽ, khoa học nét khuyết thẳng TS % TS % TS % TS % 70 77.7 80 88.8 60 66.7 80 88.8 30 33.3 10 11.2 30 33.3 10 11.2 KHỐI 2: Tổng số: 92 Viết hình Nội dung dáng, mẫu chữ, đánh giá cở chữ, khoảng cách Đạt Chưa đạt Viết tả, đủ nét, khơng thiếu chữ, đánh dấu quy trình Chữ viết đều, đẹp, viết liền nét, viết nối chữ, chữ có sẽ, khoa học nét khuyết thẳng TS % TS % TS % TS % 80 87.0 89 96.7 60 65.2 87 94.5 12 13.0 3.3 32 34.8 5.5 Trần Thị Tuyết Len - Phó Hiệu trưởng trường TH Hộ Diêm, huyện Ninh Hải 23 Trình bày Một số kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh Tiểu học KHỐI 3: Tổng số: 86 Viết hình Nội dung dáng, mẫu chữ, đánh giá cở chữ, khoảng cách Đạt Chưa đạt Chữ viết đều, Viết đẹp, viết liền tả, đủ nét, không thiếu chữ, đánh dấu nét, viết nối chữ, chữ có Trình bày sẽ, khoa học nét khuyết quy trình thẳng TS % TS % TS % TS % 76 88.4 82 95.3 66 76.7 80 93.0 10 11.6 4.7 20 23.3 7.0 KHỐI 4: Tổng số: 89 (2 em chuyển trường) Viết hình Nội dung dáng, mẫu chữ, đánh giá cở chữ, khoảng cách Đạt Chưa đạt Viết tả, đủ nét, khơng thiếu chữ, đánh dấu quy trình Chữ viết đều, đẹp, viết liền nét, viết nối chữ, chữ có sẽ, khoa học nét khuyết thẳng TS % TS % TS % TS % 80 89.9 80 89.9 60 67.4 80 89.9 10.1 10.1 29 32.6 10.1 Trần Thị Tuyết Len - Phó Hiệu trưởng trường TH Hộ Diêm, huyện Ninh Hải 24 Trình bày Một số kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh Tiểu học KHỐI 5: Tổng số: 103 Viết hình Nội dung dáng, mẫu chữ, đánh giá cở chữ, khoảng cách Đạt Chữ viết đều, Viết đẹp, viết liền tả, đủ nét, không thiếu chữ, đánh dấu nét, viết nối chữ, chữ có quy trình Trình bày sẽ, khoa học nét khuyết thẳng TS % TS % TS % TS % 95 92.2 98 95.1 80 77.7 98 95.1 7.8 4.9 23 22.3 4.9 Chưa đạt  Thống kê qua xếp loại “ Vở – Chữ đẹp” học sinh khối cuối tháng sau: Khối Loại A (90 em) (92 em) (86 em) (89 em) (103 em) Loại B Loại C ( - 10 ) TS % 60 66.7 60 65.2 66 76.7 60 67.4 80 77.7 (5-7) ( Dưới ) TS % 10 11.1 5.4 7.0 10.1 4.8 TS 20 27 14 20 18 % 22.2 29.4 16.3 22.5 17.5 * Qua cho thấy chữ viết học sinh tiến rõ rệt Các em tham gia thi “Vở sạch- Chữ đẹp” phòng giáo dục Ninh Hải tổ chức đạt 11 em đạt giải tồn đồn Huyện Trong đó: Khối 1: 3em (1em giải nhì, em giải 3, 1em cơng nhận) Khối 2: 1em cơng nhận Trần Thị Tuyết Len - Phó Hiệu trưởng trường TH Hộ Diêm, huyện Ninh Hải 25 Một số kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh Tiểu học Khối 3: 2em công nhận Khối 4: 1em công nhận Khối 5: (1em giải nhì, 2em cơng nhận) Từ kết đạt rút học kinh nghiệm sau: 1.Tập huấn kĩ viết chữ đẹp cho GV Phối hợp với hội cha mẹ học sinh 3.Quy định thời gian cho giáo viên chủ nhiệm rèn tổ chức thi cấp lớp, chọn học sinh dự thi chữ đẹp cấp trường Tổ chức thi “Vở - Chữ đẹp”, “Viên phấn vàng” cấp trường cho giáo viên học sinh Khen thưởng kịp thời cho giáo viên học sinh qua đợt thi Thành lập câu lạc rèn chữ viết trường Phân công rèn chữ viết cho học sinh Lên kế hoạch, thời gian hàng tháng giáo viên rèn chữ Chú ý đến sở vật chất, thiết bị dạy học giáo viên học sinh 10 Phối hợp với phụ huynh học sinh, tổng phụ trách đội trường 11 Tổ chức kiểm tra đánh giá 12 Đưa tiêu chí rèn chữ viết giáo viên vào đánh giá thi đua nhằm góp phần tăng cường trách nhiệm giáo viên ý thức chăm lo rèn luyện chữ viết 13 Rèn chữ mang tính kiên trì, chịu khó, bền bỉ , lâu dài ☼ Để đạt kết trên: *.Đối với nhà trường: a Ánh sáng phòng học: Phịng học có đủ ánh sáng cho học sinh ngồi học theo quy định vệ sinh học đường Theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo, độ chiếu sáng không gian lớp học từ 200 – 500 lux Ở nơi thiếu Trần Thị Tuyết Len - Phó Hiệu trưởng trường TH Hộ Diêm, huyện Ninh Hải 26 Một số kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh Tiểu học ánh sáng tự nhiên, sử dụng ánh sáng nhân tạo (đèn điện) Mỗi phịng học cần bốn bóng đèn trịn 200W phân phía lớp Cần ý khơng để ánh sáng đèn làm bóng bảng lớp, học sinh khơng nhìn chữ viết bảng b Bàn ghế học sinh: Kích thước bàn ghế phải phù hợp với độ cao trung bình đối tượng học sinh Mỗi bàn có hai chỗ ngồi Tỉ lệ chiều cao bàn ghế phải tương xứng để ngồi, khuỷu tay em ngang với mặt bàn Ngồi viết tư ln có ba điểm tựa: hai mặt bàn chân bám mặt đất, hai mông đặt thoải mái ghế, hai cánh tay đặt mặt bàn Mép bàn thẳng hàng với mặt trước cạnh ghế c Bảng viết giáo viên: Bảng lớp đạt tiêu chuẩn chống lóa, treo độ cao vừa phải, cạnh bảng ngang tầm đầu học sinh ngồi lớp Trang bị cho lớp tủ đựng sách * Đối với giáo viên: - Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục đạo đức, nâng cao ý thức rèn luyện chữ viết cho học sinh, thông qua công tác chủ nhiệm lớp, hoạt động Đội …Bồi dưỡng cho em tính kiên trì, chịu khó học tập việc luyện chữ viết Thường xuyên chăm lo rèn luyện cho em nếp viết chữ rõ ràng đẹp - Cần phải nhiệt tình, chịu khó, yêu thương học sinh, phải say mê giảng dạy, tạo hứng thú học tập cho học sinh - Khi lên lớp Tập viết, giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ đồ dùng dạy học, tạo hứng thú cho em học nhiều hình thức khác nhau: sưu tầm tranh ảnh, chữ mẫu đẹp để phục vụ học Tuyên dương, khen thưởng em có nhiều cố gắng việc học ,việc rèn chữ Nếu giáo viên ln có ý thức rèn luyện tận tâm dạy bảo chắn em có viết đẹp, Trần Thị Tuyết Len - Phó Hiệu trưởng trường TH Hộ Diêm, huyện Ninh Hải 27 Một số kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh Tiểu học Sau em trở thành người có tính kiên trì, cẩn thận, óc thẩm mĩ cao, xứng đáng chủ nhân tương lai đất nước - Để có nét chữ đẹp, ngồi khiếu bẩm sinh, người phải trải qua trình rèn luyện Cơ viết đẹp trị viết đẹp Bởi giáo viên đặc biệt giáo viên tiểu học ngồi làm cơng việc giảng dạy kiến thức cần phải thường xuyên rèn luyện để có chữ viết mẫu chuẩn đẹp - Những lúc rảnh rỗi cần trao đổi với đồng nghiệp, tìm hiểu nét cách viết chữ cho vừa đẹp lại vừa nhanh - Tìm mua loại viết có chất lượng tốt, mượn số viết chữ đẹp để tham khảo thường xun đến thư viện tìm sách, báo có kiểu chữ mới, lạ để học tập - Phải giúp em nắm vững tất nét bản, sau hướng dẫn, định hướng cho em viết nét sáng tạo - Những em cầm bút sai cần hướng dẫn em cầm bút xác từ đầu, cầm bút khơng cách chữ bị yếu đổ Các em viết chữ đẹp thường đưa nét bút liền mạch thống - Trong q trình rèn luyện cho học sinh, giáo viên cần cảm nhận thay đổi tâm tư, tình cảm em Những em học sinh thường ngày viết chữ đẹp, có hơm viết chữ xấu hẳn thường tâm lí em bị ức chế chuyện làm em tự tin - Chấm kĩ lưỡng, chu nắm ưu điểm bật, trân trọng cố gắng học sinh, phát viết đẹp điển hình - Tạo hội cho học sinh nhận xét chữ viết để biết mặt mạnh Trần Thị Tuyết Len - Phó Hiệu trưởng trường TH Hộ Diêm, huyện Ninh Hải 28 Một số kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh Tiểu học - Phải có phối hợp hiệu với ban giám hiệu nhà trường đoàn thể nhà trường việc giáo dục rèn chữ viết cho học sinh - Làm tốt công tác tuyên truyền phụ huynh học sinh Bài viết mẫu giáo viên * Đối với học sinh: - Có đầy đủ dụng cụ học tập (viết máy Thiên Long viết máy trung tâm luyện chữ đẹp…; mực Thiên Long mực Queen ; luyện viết chữ đẹp, trắng giấy dày đảm bảo chất lượng) - Có ý thức tự giác học tập - Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ - Tuyệt đối khơng dùng viết bi - Khơng dùng tẩy xóa Trần Thị Tuyết Len - Phó Hiệu trưởng trường TH Hộ Diêm, huyện Ninh Hải 29 Một số kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh Tiểu học - Thường xuyên nhắc nhở đôi bạn học tập kiểm tra, giúp đỡ lẫn Bài viết mẫu học sinh * Đối với phụ huynh học sinh: - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập cho em (vở, bút, mực ) Đặc biệt góc học tập phải đủ ánh sáng, bàn ghế kích cỡ, vừa tầm với học sinh - Thường xuyên theo dõi, quan tâm, kiểm tra việc viết lớp việc viết nhà em mình… Trên giải pháp, việc làm cụ thể mà đạo cho trường thực Đề tài áp dụng vào việc giảng dạy trường, thu kết tốt nhân rộng toàn Huyện, toàn Tỉnh Hộ Hải, ngày 20 tháng năm 2012 Người viết Trần Thị Tuyết Len - Phó Hiệu trưởng trường TH Hộ Diêm, huyện Ninh Haûi 30 ... Ngoài việc rèn cho học sinh viết chữ cần phải rèn cho học sinh viết số (Nhiều em viết chữ đẹp viết số lại không đẹp): - Việc luyện viết chữ số có phần thuận lợi chữ viết cấu tạo chữ số gồm nét... 17 Một số kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh Tiểu học - Thông qua họp phụ huynh, giáo viên trao đổi, tuyên truyền chữ viết học sinh với phụ huynh để tìm cách nâng cao chữ viết cho học sinh, ... Hải Một số kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh Tiểu học Viết hình Nội dung dáng, mẫu chữ, đánh giá cở chữ, khoảng cách Viết tả, đủ nét, không thiếu chữ, đánh dấu quy trình Chữ viết đều, đẹp, viết

Ngày đăng: 20/12/2014, 08:00

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan